Cysylltu â ni

coronafirws

#EuropeanParliament - cyllideb hirdymor yr UE, hawliau dynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

EP yr wythnos hon 2020Mae gan ASEau wythnos brysur o'u blaenau 

Yr wythnos hon bydd ASEau yn cynnal trafodaethau ar gyllideb hirdymor yr UE, hawliau dynol a COVID-19 The bwyllgor cyllideb yn trafod y trafodaethau ar y Cyllideb hirdymor yr UE, diwygio'r Ffynonellau incwm yr UE a'r Cynllun adfer economaidd COVID-19 heddiw (1 Medi).

Daeth pwyllgor yr amgylchedd yn cael ei ddiweddaru ar y diweddaraf am COVID-19 ddydd Mercher gan Dr Andrea Ammon, cyfarwyddwr y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau, bydd aelodau'r Pwyllgor yn pleidleisio ar ddiweddariad i'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, a helpodd i greu cronfa gyffredin o'r UE o offer meddygol fel peiriannau anadlu fel rhan o'r Ymateb yr UE i'r pandemig coronafirws.

MEPS o'r is-bwyllgor hawliau dynol trafodwyd y sefyllfa hawliau dynol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo gyda Dr Denis Mukwege, enillydd y Gwobr Sakharov 2014 a Gwobr Heddwch Nobel 2018, ddydd Llun (31 Awst). Mae Dr Mukwege wedi bod yn derbyn bygythiadau marwolaeth am gondemnio troseddau hawliau dynol a thrais rhywiol yn erbyn menywod, yn ogystal â'r don ddiweddar o laddiadau yn ei wlad.

hysbyseb

Ddydd Mercher (2 Medi), bydd y bwyllgor hawliau sifil yn pleidleisio ar adroddiad ar weithredu Strategaethau Integreiddio Roma Cenedlaethol, gyda'r nod o frwydro yn erbyn agweddau negyddol tuag at bobl sydd â chefndir Romani yn Ewrop.

Y diwrnod canlynol, aeth y pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr yn trafod y cyfleoedd a'r heriau a ddaw yn sgil technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, a sut y dylai'r UE reoleiddio'r meysydd hynny.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth am ganser plentyndod, bydd Senedd Ewrop yn cymryd rhan ym Mis Ymwybyddiaeth Canser Plentyndod trwy oleuo ei hadeilad ym Mrwsel mewn aur yn ystod wythnos gyntaf mis Medi. Mae brwydro yn erbyn y clefyd hwn yn flaenoriaeth i'r UE. Ym mis Mehefin, sefydlodd y Senedd a pwyllgor arbennig ar guro canser.

hysbyseb

coronafirws

Coronavirus: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo contract newydd ar gyfer brechlyn COVID-19 posib gyda Novavax

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Awst), mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo ei seithfed Cytundeb Prynu Uwch (APA) gyda chwmni fferyllol i sicrhau mynediad at frechlyn posib yn erbyn COVID-19 yn Ch4 yn 2021 ac yn 2022.

O dan y contract hwn, bydd aelod-wladwriaethau'n gallu prynu hyd at 100 miliwn dos o'r brechlyn Novavax, gydag opsiwn ar gyfer 100 miliwn o ddosau ychwanegol yn ystod 2021, 2022, a 2023, ar ôl eu hadolygu a'u cymeradwyo gan EMA fel rhai diogel ac effeithiol. . Bydd aelod-wladwriaethau hefyd yn gallu rhoi brechlynnau i wledydd incwm is a chanolig neu eu hailgyfeirio i wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae'r contract heddiw yn ategu portffolio sydd eisoes yn eang o frechlynnau i'w cynhyrchu yn Ewrop, gan gynnwys y contractau gyda AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Modern a'r trafodaethau archwiliadol gorffenedig gyda Valneva. Mae'n cynrychioli cam allweddol arall tuag at sicrhau bod Ewrop yn barod iawn i wynebu'r pandemig COVID-19.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gan fod amrywiadau coronafirws newydd yn lledu yn Ewrop a ledled y byd, mae’r contract newydd hwn gyda chwmni sydd eisoes yn profi ei frechlyn yn llwyddiannus yn erbyn yr amrywiadau hyn yn amddiffyniad ychwanegol ar gyfer amddiffyn ein poblogaeth. Mae'n cryfhau ymhellach ein portffolio brechlyn eang, er budd Ewropeaid a'n partneriaid ledled y byd. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae brechiadau yn yr UE yn dod yn eu blaenau ac rydym yn agosach at ein targed o 70% o ddinasyddion sydd wedi’u brechu’n llawn erbyn diwedd yr haf. Mae ein cytundeb newydd gyda Novavax yn ehangu ein portffolio brechlyn i gynnwys un brechlyn arall sy'n seiliedig ar brotein, platfform sy'n dangos addewid mewn treialon clinigol. Byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino i sicrhau bod ein brechlynnau’n parhau i gyrraedd dinasyddion yn Ewrop a ledled y byd, i ddod â’r pandemig i ben cyn gynted â phosibl. ”

Mae Novavax yn gwmni biotechnoleg sy'n datblygu brechlynnau cenhedlaeth nesaf ar gyfer clefydau heintus difrifol. Mae eu brechlyn COVID-19 eisoes yn cael ei adolygu'n barhaus gan EMA yng ngoleuni awdurdodiad posib i'r farchnad.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi'r brechlyn hwn yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, profiad y cwmni mewn datblygu brechlyn a'i allu i gyflenwi'r UE gyfan.

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 17 Mehefin a Strategaeth Ewropeaidd cyflymu datblygiad, gweithgynhyrchiad a defnydd brechlynnau effeithiol a diogel yn erbyn COVID-19. Yn gyfnewid am yr hawl i brynu nifer benodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol, mae'r Comisiwn yn cyllido rhan o'r costau ymlaen llaw sy'n wynebu cynhyrchwyr brechlynnau ar ffurf Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw.

Yng ngoleuni'r amrywiadau dianc cyfredol a newydd SARS-CoV-2, mae'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau yn trafod gyda chwmnïau sydd eisoes ym mhortffolio brechlyn yr UE gytundebau newydd a fyddai'n caniatáu prynu brechlynnau wedi'u haddasu'n gyflym mewn symiau digonol i atgyfnerthu ac ymestyn imiwnedd.

Er mwyn prynu'r brechlynnau newydd, caniateir i aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r REACT-EU pecyn, un o'r rhaglenni mwyaf o dan yr offeryn newydd Next Generation EU sy'n parhau ac yn ymestyn y mesurau ymateb i argyfwng ac atgyweirio argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Brechlynnau'r UE

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Ymateb Coronafirws yr UE

Parhau Darllen

coronafirws

Mae asiantaethau iechyd yr UE yn annog pobl i gael eu brechu

cyhoeddwyd

on

Mae'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd (EMA) a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn annog yn gryf y rhai sy'n gymwys i gael eu brechu, ond nad ydynt wedi'u brechu eto, i wneud cais am frechu. 

Daw’r datganiad â phryder ynghylch yr amrywiad Delta trosglwyddadwy iawn ac adroddiadau camarweiniol sy’n codi pryder ynghylch effeithiolrwydd brechlynnau: “Mae brechu llawn gydag unrhyw un o’r brechlynnau a gymeradwywyd gan yr UE / AEE yn cynnig lefel uchel o ddiogelwch rhag afiechyd difrifol a marwolaeth a achosir gan SARS- CoV-2, gan gynnwys amrywiadau, fel Delta. Cyflawnir y lefel uchaf o ddiogelwch ar ôl i ddigon o amser (saith i bedwar diwrnod ar ddeg) fynd heibio o ddiwrnod dos olaf y brechlyn.

“Mae brechu hefyd yn bwysig ar gyfer amddiffyn y rhai sydd â'r risg uchaf o glefyd difrifol ac yn yr ysbyty, lleihau lledaeniad y firws, ac atal ymddangosiad amrywiadau newydd sy'n peri pryder.”

hysbyseb

Dywedodd Mike Catchpole, Prif Wyddonydd ECDC: “Er bod y brechlynnau sydd ar gael yn hynod effeithiol wrth amddiffyn pobl rhag COVID-19 difrifol, nes bod cyfrannau uwch o’r boblogaeth yn cael eu himiwneiddio, nid yw’r risg y tu hwnt i ni. Rydym bellach yn dyst i nifer cynyddol o achosion COVID-19 ledled yr UE / AEE ac mae brechlynnau yn parhau i fod yr opsiwn gorau sydd ar gael i osgoi cynnydd mewn afiechyd difrifol a marwolaeth. "

Lleihau'r egwyl rhwng dosau

Wrth i ymgyrchoedd brechu gyflymu ar draws yr UE / AEE, efallai y byddai'n syniad da ystyried lleihau'r cyfwng rhwng dosau cyntaf ac ail, o fewn y terfynau awdurdodedig, yn enwedig i bobl sydd mewn perygl o gael COVID-19 difrifol nad ydynt wedi cwblhau'r argymhelliad a argymhellir amserlen brechlyn.

hysbyseb

Nid oes brechlyn yn 100% effeithiol

Er bod effeithiolrwydd yr holl frechlynnau COVID-19 a awdurdodwyd yn yr UE / AEE yn uchel iawn, nid oes yr un brechlyn yn 100% effeithiol. Mae hyn yn golygu bod disgwyl nifer gyfyngedig o heintiau SARS-CoV-2 ymhlith pobl sydd wedi cwblhau'r amserlen frechu a argymhellir (hy 'heintiau torri tir newydd'). Fodd bynnag, pan fydd heintiau'n digwydd, gall brechlynnau atal clefydau difrifol i raddau helaeth, a lleihau nifer y bobl yn yr ysbyty yn fawr oherwydd COVID-19.

Dywedodd Fergus Sweeney, Pennaeth Astudiaethau Clinigol a Gweithgynhyrchu EMA: '' Mae'r brechlynnau COVID-19 hyn yn effeithiol iawn. Fodd bynnag, cyhyd â bod y firws yn parhau i gylchredeg, byddwn yn parhau i weld heintiau arloesol mewn pobl sydd wedi'u brechu.

“Nid yw hyn yn golygu nad yw’r brechlynnau’n gweithio. Mae'n well amddiffyn pobl sydd wedi'u brechu rhag COVID-19 difrifol na phobl sydd heb eu brechu, a dylem i gyd geisio cael eu brechu'n llawn cyn gynted â phosibl. "

Parhau Darllen

coronafirws

Tystysgrif COVID Digidol yr UE: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu penderfyniadau cywerthedd ar gyfer tystysgrifau Fatican a San Marino

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu penderfyniadau sy'n sicrhau y bydd tystysgrifau COVID-19 a gyhoeddir gan Ddinas-wladwriaeth y Fatican a San Marino yn cael eu hystyried yn gyfwerth â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Mae hyn yn golygu y bydd y ddwy wlad yn gysylltiedig â system yr UE ac y bydd tystysgrifau COVID a gyhoeddir gan y Fatican a San Marino yn cael eu derbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Yn ymarferol, bydd deiliaid y tystysgrifau hyn yn gallu defnyddio'r tystysgrifau hyn o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Ar yr un pryd, mae'r Fatican a San Marino wedi nodi y byddent yn derbyn Tystysgrifau COVID Digidol yr UE ar gyfer teithio i'w gwledydd.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Rwy’n falch o weld bod mwy o wledydd yn gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Rydym yn cymryd camau gweithredol i gydnabod tystysgrifau a gyhoeddwyd gan drydydd gwledydd eraill. Fodd bynnag, rhaid iddynt fod yn rhyngweithredol â fframwaith yr UE a chaniatáu ar gyfer gwirio eu dilysrwydd, eu dilysrwydd a'u cyfanrwydd. "

Penderfyniadau'r Comisiwn ar gywerthedd y Fatican a San Marino Mae tystysgrifau COVID ar gael ar-lein. Mae'r Comisiwn hefyd yn gweithio ar gysylltu trydydd gwledydd eraill. Mae'n gwirio a yw eu tystysgrifau'n rhyngweithredol â Thystysgrif COVID Digidol yr UE, gan ganiatáu ar gyfer gwirio eu dilysrwydd, eu dilysrwydd a'u cyfanrwydd. Gall y Comisiwn gyhoeddi penderfyniad cywerthedd yn sefydlu ei gywerthedd â Thystysgrif COVID Digidol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am Dystysgrif COVID Digidol yr UE ar gael ar yr ymroddedig wefan a Holi ac Ateb.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd