Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi un o'r ffermydd gwynt mwyaf yn Awstria

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) ac UniCredit Awstria yn buddsoddi € 107.4 miliwn i gefnogi cyllido un o ffermydd gwynt mwyaf Awstria. Bydd gan y fferm wynt gyfan gapasiti o 143 MW a bydd yn darparu trydan i oddeutu 90,000 o aelwydydd a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau ar ddiwedd 2021.

Cefnogir y cyllid gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop. Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Heddiw mae’r Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ei ymrwymiad i gefnogi ynni adnewyddadwy yn Awstria ac i helpu’r wlad i gyrraedd ei thargedau datgarboneiddio. Bydd y cyllid hwn o dan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn arwain at adeiladu fferm wynt 143 megawat, a fydd yn dod ag ynni glân i oddeutu 90,000 o aelwydydd yn nhalaith Burgenland. Trwy brosiectau fel hyn, byddwn yn cyrraedd nodau Bargen Werdd Ewrop ac yn cyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ”.

Daeth prosiectau a chytundebau hyd yn hyn wedi'u cymeradwyo i'w hariannu o dan y Cynllun Buddsoddi, maent wedi defnyddio tua € 524 biliwn mewn buddsoddiad, y mae oddeutu € 84bn ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma .

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn #LowerAustria yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn Awstria Isaf yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, darperir cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol, gwarantau a benthyciadau israddedig gyda chyfraddau llog â chymhorthdal. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau o bob maint sy'n weithredol ym mhob sector, ac eithrio'r sectorau ariannol, amaethyddiaeth, pysgodfa a dyframaethu.

Nod y mesur yw hwyluso mynediad at ariannu allanol gan y buddiolwyr a lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i'r achosion o goronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) mewn perthynas â'r grantiau uniongyrchol, ni fydd cymorth yn fwy na € 800 000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bod gwarantau a benthyciadau israddedig o dan y mesur yn cyflawni'r lefelau gofynnol ar gyfer premiymau gwarant ac ymylon risg credyd.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth ac i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58360 yn y cofrestr achosion cyhoeddus cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 665 miliwn i gefnogi sefydliadau dielw a'u endidau cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria € 665 miliwn i gefnogi sefydliadau dielw (NPOs) a'u endidau cysylltiedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth yn cael ei rhoi gan gronfa a sefydlwyd gan lywodraeth Awstria at y diben penodol hwn a bydd ar gael i bob math a maint o NPOs, gyda rhai eithriadau (ee y sector ariannol a phleidiau gwleidyddol).

Mae digwyddiadau cyhoeddus yn ffynhonnell gyllid bwysig i NPOs yn Awstria. Mae'r mesurau brys angenrheidiol a roddwyd ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws, gan gynnwys gwahardd digwyddiadau cyhoeddus, wedi effeithio ar fynediad y NPOs i gyllid ac wedi peryglu eu gweithrediadau. O dan y cynllun, bydd cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol i sefydliadau dielw a'u endidau cysylltiedig, gyda'r nod o ddarparu'r gefnogaeth hylifedd sy'n angenrheidiol i warchod eu gweithgareddau, sydd wedi'u difrodi'n ddifrifol gan yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Yn Awstria mae traddodiad hirsefydlog ac amrywiaeth eang o sefydliadau dielw yn amrywio o frigadau tân gwirfoddol bach i gymdeithasau alpaidd mawr, o gerddorfeydd cerdd i Goch Awstria Croeswch gyda dros filiwn o aelodau. At ei gilydd mae bron i hanner poblogaeth Awstria yn aelod o leiaf un o'r sefydliadau hyn. Bydd y cynllun hwn yn cefnogi’r sector dielw, sy’n hanfodol i gymuned a diwylliant Awstria. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Awstria

Die reichste russische Geschäftsfrau hat mit einer Anklage yn einem österreichischen Gericht zu rechnen

cyhoeddwyd

on

Allgemein bekannt ist, dass miteinander streitende russische Geschäfstleute bevorzugen, ihre Streitigkeiten europäischen Gerichten zu überlassen. Einer der beliebtesten Orte bleibt über Jahre hinweg London, wo laut russischen Geldprotzen “objektivste und unvoreingenommenste Entscheidungen erlassen werden”. Es sieht so aus, dass Österreich langsam zu einem der Felder für geschäftliche und persönliche Corrida der STREITENDEN Bosse wird.

Seit über drei Jahren suchen die Geschwister Viktor Baturin und Elena Baturina Recht und die "einzig richtige Gerichtsentscheidung" yn einem österreichischen Gericht. Yn seiner Klage bringt Viktor vor, seine Schwester, Ex-Frau des einflussreichen Bürgermeisters von Moskau Juri Luzhkov hätte die Unterlagen gefälscht, die sich auf 25% der Firma INTECO beziehen, die Anteile an der nach seinen Angaben i. Streitgegenstand sind der Vergleich und der Anhang dazu, die von den Geschwistern 2007-2008 wurde unterzeichnet.

Elena Baturina

Elena Baturina

Frau Elena Baturina gilt seit langem als eine der reichsten und skandalumwittertsten Geschäftsfrauen Russlands. Ihr Erfolg wurde weitgehend von der Dienststellung ihres 2019 verstorbenen Mannes beeinflusst. Er leitete die riesengrosse Megapole Moskau von 1992 bis 2010, als er vom damaligen Präsidenten Russlands Dmitri Medvedev abgesetzt wurde.

Offene russische Quellen enthalten viele Informationen über Elena Baturinas Geschäftsfbräuche. Anfangs war sie Kleinunternehmerin, dann wurde sie zur reichsten Frau in der russischen Geschichte, und sie wurde von ihrem Mann auf verwaltungsrechtlicher Ebene völlig unterstützt. Viele russische Geschäfstleute, die vorher mit Frau Baturina zusammengearbeitet haben, behaupten jetzt, sie hätte ihr Geschäftsimperium auf dem Betrug, unpchtmässigem Druck und Vetternwirtschaft aufgebaut.

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov, das bekannte russische Mitglied der Opposition und das ehemalige Vize-Ministerpräsident während Jelzins Regierungszeit, der 2015 nicht weit vom Kreml umgebracht wurde, behauptete mehrmals, dass Baturinas riesengrttlldesvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvl. aus der Dienststellung ihres Mannes hervorgeht. Er bezeichnete die Verträge und die zwischen Baturinas Firma "Inteko" und der Stadt Moskau abgeschlossenen Geschäfte als eindeutige Korruptionsfälle.

Laut 2009 veröffentlichtem Herrn Nemtsovs Bericht "sei die Korruption yn Moskau nicht einfach problematisch, sondern auch systematisch". Ferner behauptete er, dass "es für uns offenbar ist, dass Luzhkov und seine Frau ein schlechtes Beispiel waren. Allein in den letzten zehn Jahren unterzeichnete Luzhkov Dutzende Verordnungen, morwr marw Frau erlauben, mit Bauarbeiten auf mehr als 1300 Hektar Landfläche ym Moskau anzufangen ”. Die Schlussfolgerung von Herrn Nemtsov wurde als Gerichtsentscheidung verkündet: "das bedeutet, dass Luzhkov während seiner Amtszeit ebenso wie seine Frau zu einem Dollarmilliardär wurde."

Diese krassen Anschuldigungen riefen zweifellos bei Herrn Luzhkov und seiner Frau Elena Baturina Empörung und Zorn hervor. Einige Monate später reichten sie bei einem Gericht yn Moskau eine Klage gegen Nemtsov ein und gewannen den Prozess. Nach Herrn Nemtsovs Ermordung 2015 seine rief Tochter Zhanna den Europäischen Gerichtshof für Menschensrechte stellvertretend an.

Schliesslich sprach der Europäische Gerichtshof für Menschensrechte Boris Nemtsov am 23. Juni 2020 den Sieg über dem Ex-Bürgermeister Moskaus Juri Luzhkov und seine Frau Elena Baturina zu. Diese Gerichtsentscheidung ist eine weitere moralische Niederlage Baturinas, die auch ihrem jetzigen Gegner zur Behauptung seines Rechts im österreichischen Gericht verhelfen kann.

Viktor Baturin

Viktor Baturin

Im Januar 2007 reichte Viktor Baturin gegen seine Schwester eine Klage ein, in der er vorbrachte, er wäre im Januar 2006 aus seinem Amt als Vizepräsident der Firma unpchtmässig entlassen sowie seine Anteile an der Firma seien ihm untchtmässig abgenommen. Anfang Februar 2007 wurde Viktor Baturins Klage vom Gericht Twerskoj yn Moskau abgewiesen.

Am 14. Februar 2007 wurden beim Schiedsgericht Moskau vier Widerklagen von "Inteko" gegen Viktor Baturin und seine Firmen "Inteko-Agro" und "Inteko-Agro-Service" eingereicht. Yn einer der Klagen machte die Firma 100% der Aktien der Verwaltungsgesellschaft, der Baturins landwirtschaftliche Aktiva gehören können, und in den anderen Klagen mehr als 300 geschuldete Millionen Rubel geltend.

Jedoch unterzeichneten die Parteien am 15. Febuar 2007 einen Vergleich, wonach beide Parteien ihre Klagen wiederriefen, ihre Schuldansprüche zurücknahmen, und Viktor Baturin einige Produktionsstätten bekam, die für Geschäftsablcr.

Trotz des Vergleiches gab es keine Eintracht zwischen den Geschwistern. Ausserdem wurde gegen Viktor Baturin 2013 eine Anklage wegen Betruges mit Wechseln von "Inteko" erhoben, die angeblich seine falschen Trugen heb ei newid. Infolgedessen wurde er verurteilt und verbrachte 3 Jahre im Knast.

Nach den erfolglosen Versuchen, seine Rechte yn russischen Gerichten zu suchen, beschloss Viktor, ein österreichisches Gericht anzurufen, das sich seiner Klage annahm. Von diesem Zeitpunkt an begann ein neues Tauziehen zwischen zwei nächsten Verwandten.

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschensrechte im Falle Nemtsov kann womöglich als ein weiterer Beweis gegen die reichste Geschäftsfrau Russlands gewertet werden.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd