Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi un o'r ffermydd gwynt mwyaf yn Awstria

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) ac UniCredit Awstria yn buddsoddi € 107.4 miliwn i gefnogi cyllido un o ffermydd gwynt mwyaf Awstria. Bydd gan y fferm wynt gyfan gapasiti o 143 MW a bydd yn darparu trydan i oddeutu 90,000 o aelwydydd a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau ar ddiwedd 2021.

Cefnogir y cyllid gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop. Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Heddiw mae’r Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ei ymrwymiad i gefnogi ynni adnewyddadwy yn Awstria ac i helpu’r wlad i gyrraedd ei thargedau datgarboneiddio. Bydd y cyllid hwn o dan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn arwain at adeiladu fferm wynt 143 megawat, a fydd yn dod ag ynni glân i oddeutu 90,000 o aelwydydd yn nhalaith Burgenland. Trwy brosiectau fel hyn, byddwn yn cyrraedd nodau Bargen Werdd Ewrop ac yn cyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ”.

Daeth prosiectau a chytundebau hyd yn hyn wedi'u cymeradwyo i'w hariannu o dan y Cynllun Buddsoddi, maent wedi defnyddio tua € 524 biliwn mewn buddsoddiad, y mae oddeutu € 84bn ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Awstria

Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn Awstria: Benthyca ffres i helpu cartrefi a busnesau i adeiladu cartrefi ynni-effeithlon 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Grŵp EIB wedi darparu gwarant ariannol i Fanc Hypo Vorarlberg yn Awstria i ehangu ei allu benthyca ar gyfer cartrefi, busnesau bach a chanolig a chwsmeriaid canol-cap. Cefnogir y cytundeb hwn gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Diolch i'r cytundeb newydd hwn, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cefnogi adeiladu adeiladau preswyl hynod effeithlon o ran ynni, a thrwy hynny helpu'r amgylchedd ac economi Awstria yng nghyd-destun heriol COVID-19.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Diolch i’r gefnogaeth hon gan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cynyddu ei allu benthyca i aelwydydd, busnesau bach a chanolig a chapiau canol ar gyfer adeiladu cartrefi ynni-effeithlon newydd. Bydd y fenter hon yn helpu'r sector adeiladu trawiadol yn yr amser anodd hwn, yn ogystal â chyfrannu at gyflawni ein nodau hinsawdd. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Hyd yn hyn mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop wedi ysgogi € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan elwa cyfanswm o dros 1.4 miliwn o fusnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Awstria

Mae angen cynllun mwy cadarn ar Ewrop i ddelio ag ymladdwyr tramor, meddai Awstria

avatar

cyhoeddwyd

on

By

Mae angen cynllun mwy cadarn a chydlynol ar yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer delio ag ymladdwyr tramor a’r rhai sydd am ymuno â’u rhengoedd fel y jihadydd a laddodd bedwar o bobl yn Fienna yr wythnos diwethaf, meddai Canghellor Awstria Sebastian Kurz ddydd Llun (9 Tachwedd), yn ysgrifennu Francois Murphy.

Dylai amddiffyn ffiniau’r bloc hefyd fod yn rhan o ymateb Ewrop i filwriaeth Islamaidd, y bydd Kurz yn ei thrafod gydag arweinwyr Ffrainc, yr Almaen a’r Undeb Ewropeaidd heddiw (10 Tachwedd), meddai wrth gynhadledd newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd