Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Mae'r Comisiwn yn galw am syniadau ar deithiau newydd yr UE i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ymladd canser, adeiladu dinasoedd gwyrdd a gwneud cefnforoedd a phriddoedd yn iachach

cyhoeddwyd

on

Agorodd y Comisiwn a galw am syniadau ceisio adborth ac awgrymiadau gan ddinasyddion ar sut i addasu i newid yn yr hinsawdd, ymladd canser, adeiladu dinasoedd niwtral yn yr hinsawdd a smart a sicrhau cefnforoedd, priddoedd a bwyd iach. Bydd y syniadau a gesglir yn bwydo i mewn i ddyluniad y newydd Cenadaethau o dan Horizon Europe, newydd-deb yn rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi nesaf yr UE. Wedi'i ysbrydoli'n rhannol gan genhadaeth Apollo 11 i roi dyn ar y lleuad, nod cenadaethau ymchwil ac arloesi Ewropeaidd yw darparu atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein byd.

Trwy hynny maent yn cyfrannu at nodau'r Bargen Werdd Ewrop ac Cynllun Canser Curo Ewrop, Yn ogystal â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae yna bum maes cenhadol diffiniedig. Mae pob cenhadaeth yn cynrychioli portffolio o gamau gweithredu ar draws disgyblaethau a sectorau o fewn amserlen a chyllideb benodol.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Fel rhan o raglen Horizon Europe yn y dyfodol, bydd cenadaethau’n helpu i ddiffinio targedau clir a dod o hyd i atebion i rai o’r heriau mwyaf dybryd sy’n wynebu ein byd, gan gynyddu effeithiolrwydd cyllid ymchwil ac arloesi. Ar gyfer hyn mae angen i ddinasyddion fynegi eu barn, gwneud cynigion a chymryd rhan yn eu dyluniad a'u gweithrediad. Gyda'n gilydd, byddwn yn gwneud Ewrop yn iachach, yn wyrddach ac yn fwy gwydn. ”

Mae'r Comisiwn yn ennyn diddordeb Ewropeaid wrth ddylunio a chreu cenadaethau a fydd yn cwrdd â'u disgwyliadau a'u hanghenion: ym mis Mehefin, cyflwynodd y Byrddau Cenhadaeth, cymysgedd eang o arbenigwyr annibynnol, eu cynigion cyntaf ar gyfer cenadaethau'r UE a thrwy gydol yr haf, digwyddiadau ar-lein digwyddodd o amgylch Ewrop i wrando ar flaenoriaethau pobl. Bydd canlyniadau'r alwad ddiweddaraf am syniadau yn cael eu cyflwyno ar-lein Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd (22-24 Medi 2020). Cyhoeddir y cenadaethau a ddewiswyd ar ddiwedd 2020 ac fe'u lansiwyd yn 2021. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma .

Yr amgylchedd

Bargen Werdd Ewropeaidd: Mecanwaith cyllido newydd i hybu ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r rheolau ar gyfer newydd Mecanwaith Ariannu Ynni Adnewyddadwy'r UE, i wneud cais o ddechrau 2021. Bydd y Mecanwaith hwn yn ei gwneud yn haws i aelod-wladwriaethau weithio gyda'i gilydd i ariannu a defnyddio prosiectau ynni adnewyddadwy - naill ai fel gwesteiwr neu fel gwlad sy'n cyfrannu. Bydd yr ynni a gynhyrchir yn cyfrif tuag at dargedau ynni adnewyddadwy'r holl wledydd sy'n cymryd rhan ac yn bwydo i mewn i'r Bargen Werdd Ewrop uchelgais o gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Ewrop o leiaf 55% erbyn 2030, mae angen i ni gynyddu cyfran yr ynni adnewyddadwy yn sylweddol. Mae'r mecanwaith hwn yn darparu offeryn ychwanegol i hwyluso buddsoddiad mewn prosiectau ynni glân. Bydd yn annog cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau ac yn rhoi hwb ymarferol i'n hymdrechion adfer gwyrdd yn y blynyddoedd i ddod. Gall helpu i ysgogi economïau Ewrop trwy gael prosiectau ar raddfa fawr ar lawr gwlad a thrwy gefnogi busnesau bach a chanolig lleol a chreu swyddi. ”

Fel y rhagwelwyd o dan y Rheoliad Llywodraethu Undebau Ynni, bydd y Mecanwaith hwn yn cael ei reoli gan y Comisiwn, gan ddod â buddsoddwyr a datblygwyr prosiect ynghyd trwy dendrau cyhoeddus rheolaidd. Mae'n galluogi 'aelod-wladwriaethau sy'n cyfrannu' i dalu cyfraniadau ariannol gwirfoddol i'r cynllun, a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy mewn aelod-wladwriaethau â diddordeb ('aelod-wladwriaethau cynnal'). Mae mwy o wybodaeth ar gael yma (gan gynnwys dolen i'r rheoliad gweithredu), yn hyn Taflen ffeithiau ac ar y Mecanwaith Ariannu Ynni Adnewyddadwy tudalen we.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Galwad Bargen Werdd Ewrop: buddsoddiad o € 1 biliwn i hybu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu lansio galwad € 1 biliwn am brosiectau ymchwil ac arloesi sy'n ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac yn helpu i amddiffyn ecosystemau a bioamrywiaeth unigryw Ewrop. Ariannwyd Horizon 2020 Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd, a fydd yn agor yfory ar gyfer cofrestru, yn sbarduno adferiad Ewrop o argyfwng coronafirws trwy droi heriau gwyrdd yn gyfleoedd arloesi.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd gwerth € 1 biliwn yw’r alwad olaf a mwyaf o dan Horizon 2020. Gydag arloesedd yn ganolog iddo, bydd y buddsoddiad hwn yn cyflymu trosglwyddiad cyfiawn a chynaliadwy i a Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Gan nad ydym am i unrhyw un gael ei adael ar ôl yn y trawsnewid systemig hwn, rydym yn galw am gamau penodol i ymgysylltu â dinasyddion mewn ffyrdd newydd a gwella perthnasedd ac effaith gymdeithasol. "

Mae'r Alwad Bargen Werdd hon yn wahanol mewn agweddau pwysig i rai blaenorol Galwadau Horizon 2020. O ystyried brys yr heriau y mae'n mynd i'r afael â hwy, mae'n anelu at ganlyniadau clir, canfyddadwy yn y tymor byr i'r tymor canolig, ond gyda phersbectif o newid tymor hir. Mae llai o gamau mwy, ond mwy wedi'u targedu, mwy a gweladwy, gyda ffocws ar scalability cyflym, lledaenu a derbyn.

Disgwylir i'r prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon sicrhau canlyniadau gyda buddion diriaethol mewn deg maes: wyth maes thematig sy'n adlewyrchu ffrydiau gwaith allweddol y Bargen Werdd Ewrop a dau faes llorweddol - cryfhau gwybodaeth a grymuso dinasyddion - sy'n cynnig persbectif tymor hwy wrth gyflawni'r trawsnewidiadau a nodir yn y Fargen Werdd Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ac yn hyn o beth Taflen ffeithiau.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

#GreenDeal - Mesurau i gynyddu'r frwydr yn erbyn datgoedwigo byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn amlinellu sut y gall yr UE gyfrannu at fynd i'r afael â datgoedwigo ledled y byd ac yn galw am ddiwygio polisïau domestig i amddiffyn coedwigoedd Ewropeaidd.

Yn y penderfyniad nad yw'n rhwymol a fabwysiadwyd ddydd Mawrth gyda 543 o bleidleisiau i 47 a 109 yn ymatal, mewn ymateb i a Cyfathrebu'r Comisiwn, Mae ASEau yn galw am fwy o gefnogaeth i amddiffyn, adfer a rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, amddiffyn bioamrywiaeth a sinciau carbon, yn ogystal â chydnabod gwasanaethau cynhyrchiant ac ecosystem coedwigoedd.

Targedau rhwymo a rheolau effeithiol

Mae'r cyfarfod llawn eisiau targedau rhwymol i amddiffyn ac adfer ecosystemau coedwigoedd, yn enwedig coedwigoedd cynradd, sy'n gyson â chynigion strategaeth bioamrywiaeth yr UE 2030. Mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig rheolau diwydrwydd dyladwy ar gyfer sefydliadau ariannol a fyddai’n atal endidau ariannol neu fanciau’r UE rhag cael eu cysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â datgoedwigo, diraddio coedwigoedd neu ddiraddio ecosystemau naturiol, sy’n aml yn achosi i drigolion brodorol gael eu torri gan hawliau dynol. .

Cadwyni cyflenwi a chytundebau masnach yn rhydd o ddatgoedwigo

Dylai'r Comisiwn gynnig mesurau i sicrhau cadwyni cyflenwi cynaliadwy a di-ddatgoedwigo ar gyfer cynhyrchion a nwyddau a roddir ar farchnad yr UE, gyda ffocws penodol ar fynd i'r afael â datgoedwigo a fewnforiwyd, meddai'r testun. Ar ben hynny, rhaid i gytundebau masnach a buddsoddi yn y dyfodol gynnwys darpariaethau rhwymol i atal datgoedwigo, meddai'r penderfyniad drafft. Yn olaf, mae ASEau am i ddimensiwn allanol Bargen Werdd Ewrop gael ei gryfhau trwy gynghreiriau a phartneriaethau â thrydydd gwledydd, i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Amddiffyn coedwigoedd cynradd

Rhwng 1990 a 2016, collwyd ardal o 1.3 miliwn cilomedr sgwâr o goedwigoedd y byd, gydag effaith ddinistriol ar fioamrywiaeth, hinsawdd, pobl a'r economi.

Gallai coedwigo, lle mae coed yn cael eu plannu mewn ardal nad oedd wedi'i choedwigo o'r blaen, helpu'r UE i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 o dan rai amodau, meddai'r ASEau. Fodd bynnag, ni all coedwigoedd sydd newydd eu plannu ddisodli coedwigoedd cynradd, sy'n darparu mwy o storio carbon deuocsid a chynefinoedd mwy hanfodol na rhai iau a rhai sydd newydd eu plannu.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd