Cysylltu gyda ni

EU

Mae #EUCohesionPolicy yn buddsoddi mewn trafnidiaeth lân yn #Slovenia

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o € 80 miliwn o'r Cronfa cydlyniad i adeiladu twnnel a dwy draphont fel rhan o gynllun ehangach i ddarparu ail drac rheilffordd rhwng porthladd Koper a phentref Divača yng Ngorllewin Slofenia. Mae'r llinell newydd yn hanfodol i ddelio â galw cynyddol ar hyd y llwybr a chysylltu coridor rhwydwaith craidd hanfodol â llwybrau morwrol.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun) dywedodd: “Mae'r buddsoddiad hwn gan yr UE yn angenrheidiol ar gyfer gwella cysylltedd rheilffyrdd Port Koper, sy'n ganolbwynt hanfodol ar gyfer cludo nwyddau a theithwyr gyda Chanol Ewrop. Felly, ar ben bod o fudd i gysylltedd Slofenia, mae'r prosiect hwn hefyd yn cefnogi gweithrediad y farchnad fewnol wrth iddo gryfhau cydlyniant economaidd a chymdeithasol. ”

Bydd y cysylltiad gwell yn lleihau tagfeydd presennol ar hyd y llwybr prysur hwn ar gyfer cludiant rheilffordd cyflymach, mwy effeithlon a chystadleuol. Yn olaf, trwy ailgyfeirio traffig o'r ffordd i'r rheilffordd, bydd y prosiect yn helpu i leihau allyriadau carbon deuocsid (CO2) a nitrogen ocsid (NOx), gan wella ansawdd aer lleol yn unol â chydymffurfiad y polisi Cydlyniant ag amcanion Bargen Werdd yr UE.

ynni

Mae ffyniant disel adnewyddadwy yn tynnu sylw at heriau wrth drosglwyddo ynni glân

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Am 17 mlynedd, mae'r tryciwr Colin Birch wedi bod yn taro'r priffyrdd i gasglu olew coginio wedi'i ddefnyddio o fwytai. Mae'n gweithio i'r rhoddwr o West Coast Reduction Ltd o Vancouver, sy'n prosesu'r saim yn ddeunydd i wneud disel adnewyddadwy, yn danwydd ffordd sy'n llosgi yn lân. Mae'r swydd honno wedi mynd yn anoddach o lawer yn ddiweddar. Mae bedw yn cael ei ddal rhwng y galw cynyddol am danwydd - sy'n cael ei yrru gan gymhellion llywodraeth yr UD a Chanada - a chyflenwadau olew coginio prin, oherwydd bod llai o bobl yn bwyta allan yn ystod y pandemig coronafirws, ysgrifennu Rod Nickel, Stephanie Kelly ac Karl Plume.

“Rhaid i mi brysurdeb mwy,” meddai Birch, sydd bellach weithiau’n teithio ddwywaith mor bell ar draws British Columbia i gasglu hanner cymaint o saim ag y gwnaeth unwaith.

Mae ei chwiliad yn ficrocosm o'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant disel adnewyddadwy, cornel arbenigol o gynhyrchu tanwydd ffordd fyd-eang y mae purwyr ac eraill yn betio arno am dwf mewn byd carbon is. Eu prif broblem: prinder y cynhwysion sydd eu hangen i gyflymu'r broses o gynhyrchu'r tanwydd.

Yn wahanol i danwydd gwyrdd eraill fel biodisel, gall disel adnewyddadwy bweru peiriannau ceir confensiynol heb gael eu cymysgu â disel sy'n deillio o olew crai, gan ei gwneud yn ddeniadol i burwyr sy'n anelu at gynhyrchu opsiynau llygredd isel. Gall purwyr gynhyrchu disel adnewyddadwy o frasterau anifeiliaid ac olewau planhigion, yn ogystal ag olew coginio wedi'i ddefnyddio.

Disgwylir y bydd y gallu cynhyrchu bron yn cwintuple i oddeutu 2.65 biliwn galwyn (63 miliwn o gasgenni) dros y tair blynedd nesaf, meddai’r banc buddsoddi Goldman Sachs mewn adroddiad ym mis Hydref.

Mae'r galw cynyddol yn creu problemau a chyfleoedd ar draws cadwyn gyflenwi sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y tanwydd, un enghraifft fach o sut mae'r trawsnewidiad mwy i danwydd gwyrdd yn goresgyn yr economi ynni. Gallai ffyniant disel adnewyddadwy hefyd gael effaith ddwys ar y sector amaethyddol trwy chwyddo'r galw am hadau olew fel ffa soia a chanola sy'n cystadlu â chnydau eraill am ardal blannu gyfyngedig, a thrwy godi prisiau bwyd.

Mae llywodraethau lleol a ffederal yn yr Unol Daleithiau a Chanada wedi creu cymysgedd o reoliadau, trethi neu gredydau i ysgogi cynhyrchu mwy o danwydd glanach. Mae'r Arlywydd Joe Biden wedi addo symud yr Unol Daleithiau tuag at allyriadau net-sero, ac mae Safon Tanwydd Glân Canada yn gofyn am ddwysedd carbon is gan ddechrau ddiwedd 2022. Ar hyn o bryd mae gan California safon carbon isel sy'n darparu credydau masnachadwy i gynhyrchwyr tanwydd glân.

Ond mae'r wasgfa cyflenwi porthiant yn cyfyngu ar allu'r diwydiant i gydymffurfio â'r ymdrechion hynny.

Mae'r galw a'r prisiau am borthiant o olew ffa soia i saim a braster anifeiliaid yn cynyddu. Mae olew coginio wedi'i ddefnyddio werth 51 sent y bunt, i fyny tua hanner o bris y llynedd, yn ôl y gwasanaeth prisio The Jacobsen.

Mae gwêr, wedi'i wneud o fraster gwartheg neu ddefaid, yn gwerthu am 47 sent y bunt yn Chicago, i fyny mwy na 30% o flwyddyn yn ôl. Mae hynny'n rhoi hwb i ffawd rendrwyr fel Darling Ingredients Inc o Texas a phacwyr cig fel cyfranddaliadau Tyson Foods Inc. Mae Darling wedi dyblu yn ystod y chwe mis diwethaf.

“Maen nhw'n troelli braster yn aur,” meddai Lonnie James, perchennog brasterau a broceriaeth olew De Carolina, Gersony-Strauss. “Mae'r awydd amdano'n anhygoel.” Sioe Sleidiau (4 delwedd)

Gallai tanwydd glân fod yn hwb i burwyr Gogledd America, ymhlith busnesau pandemig a gafodd eu taro galetaf wrth i gwmnïau hedfan daear a chloeon glo rwystro'r galw am danwydd. Collodd y purwyr Valero Energy Corp, PBF Energy Inc a Marathon Petroleum Corp biliynau yn 2020.

Fodd bynnag, postiodd segment disel adnewyddadwy Valero elw, ac mae'r cwmni wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu allbwn. Mae Marathon yn ceisio trwyddedau i drosi purfa California i gynhyrchu tanwydd adnewyddadwy, tra bod PBF yn ystyried prosiect disel adnewyddadwy mewn purfa yn Louisiana.

Mae'r cwmnïau ymhlith o leiaf wyth purfa yng Ngogledd America sydd wedi cyhoeddi cynlluniau i gynhyrchu tanwydd adnewyddadwy, gan gynnwys Phillips 66, sy'n ad-drefnu purfa yng Nghaliffornia i gynhyrchu 800 miliwn galwyn o danwydd gwyrdd yn flynyddol.

Unwaith y daw gallu cynhyrchu disel adnewyddadwy newydd ar-lein, mae stociau porthiant yn debygol o fynd yn fwy prin, meddai Todd Becker, prif weithredwr Green Plains Inc, cwmni biorefining sy'n helpu i gynhyrchu stociau porthiant.

Mae Goldman Sachs yn amcangyfrif y gellid ychwanegu 1 biliwn galwyn ychwanegol o gyfanswm y capasiti os nad ar gyfer problemau gydag argaeledd, caniatáu ac ariannu porthiant.

“Mae pawb yng Ngogledd America a ledled y byd i gyd yn ceisio prynu stociau porthiant dwysedd carbon isel,” meddai Barry Glotman, prif weithredwr West Coast Reduction.

Ymhlith ei gwsmeriaid mae gwneuthurwr disel adnewyddadwy mwyaf y byd, Neste o'r Ffindir. Dywedodd llefarydd ar ran Neste fod y cwmni’n gweld mwy na digon o gyflenwad porthiant i ateb y galw cyfredol ac y gall datblygu stociau porthiant newydd sicrhau cyflenwad yn y dyfodol.

Mae cynhyrchwyr disel adnewyddadwy yn cyfrif fwyfwy ar olew ffa soia a chanola i redeg planhigion newydd.

Mae Adran Amaeth yr UD (USDA) yn rhagweld y galw mwyaf erioed am broseswyr ffa ac allforwyr y tymor hwn, yn bennaf oherwydd y galw byd-eang cynyddol am dda byw a dofednod.

Mae mathrwyr sy'n cynhyrchu olew o'r cnydau hefyd yn sgwrio Gorllewin Canada am ganola, gan helpu i yrru prisiau ym mis Chwefror i'r dyfodol uchaf erioed o C $ 852.10 y dunnell. Cyrhaeddodd ffa soia $ 14.45 y bwshel yn yr Unol Daleithiau yr wythnos diwethaf, y lefel uchaf mewn mwy na chwe blynedd.

Mae prisiau bwyd cynyddol yn bryder os bydd y galw a ragwelir am gnydau i gynhyrchu disel adnewyddadwy yn digwydd, meddai Prif Economegydd USDA, Seth Meyer. Fe allai cynhyrchu disel adnewyddadwy’r Unol Daleithiau gynhyrchu 500 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol o alw am soi-soi eleni, meddai Juan Luciano, prif weithredwr y masnachwr nwyddau amaethyddol Archer Daniels Midland Co, ym mis Ionawr. Byddai hynny'n cynrychioli cynnydd o 2% o flwyddyn i flwyddyn yng nghyfanswm y defnydd.

Galwodd Greg Heckman, Prif Swyddog Gweithredol y cawr busnes amaethyddol Bunge Ltd, ym mis Chwefror fod yr ehangu disel adnewyddadwy yn “shifft strwythurol” hirdymor yn y galw am olewau bwytadwy a fydd yn tynhau cyflenwadau byd-eang ymhellach eleni.

Erbyn 2023, gallai galw olew ffa soia yr Unol Daleithiau ragori ar gynhyrchiant yr Unol Daleithiau hyd at 8 biliwn o bunnoedd yn flynyddol os yw hanner y capasiti disel adnewyddadwy newydd arfaethedig yn cael ei adeiladu, yn ôl Marchnadoedd Cyfalaf BMO.

Yr un flwyddyn honno, bydd purwyr a mewnforwyr o Ganada yn wynebu eu blwyddyn lawn gyntaf gan gydymffurfio â safonau newydd i ostwng dwyster carbon tanwydd, gan gyflymu’r galw am borthfeydd disel adnewyddadwy, meddai Ian Thomson, llywydd y grŵp diwydiant Advanced Biofuels Canada.

Dywedodd Clayton Harder, tyfwr canola Manitoba, ei bod yn anodd rhagweld ehangu plannu canola yn helaeth oherwydd bod angen i ffermwyr gylchdroi cnydau i gadw priddoedd yn iach. Yn lle hynny efallai y bydd yn rhaid i ffermwyr godi cynnyrch trwy wella arferion agronomeg a hau gwell mathau o hadau, meddai.

Mae purwr British Columbia, Parkland Corp, yn cloddio ei betiau ar gyflenwadau porthiant. Mae'r cwmni'n sicrhau olew canola trwy gontractau tymor hir, ond hefyd yn archwilio sut i ddefnyddio gwastraff coedwigaeth fel canghennau a deiliach, meddai'r Uwch Is-lywydd Ryan Krogmeier.

Bydd y gystadleuaeth i ddod o hyd i borthiant biodanwydd newydd a chynaliadwy yn ffyrnig, meddai Randall Stuewe, prif weithredwr Darling, y rhoddwr a'r casglwr mwyaf o olewau gwastraff.

“Os oes rhyfel porthiant, felly bydd hi,” meddai.

Parhau Darllen

Affrica

Mae Tîm Ewrop yn partneru gyda Equity Bank i gefnogi busnes ac amaethyddiaeth Kenya yng nghanol COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, gan weithio gyda'i gilydd fel Tîm Ewrop, yn darparu € 120 miliwn (KES 15.8 biliwn) o gefnogaeth newydd i'r Banc Ecwiti i wella cyllid i gwmnïau o Kenya sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan argyfwng COVID-19.

Bydd y pecyn cyllido yn cefnogi mynediad at gyllid ar amodau priodol ar gyfer busnesau bach a chanolig Kenya, gan gynnwys yn y sector amaeth, trwy fenthyciadau € 100m gan Fanc Buddsoddi Ewrop i'r Banc Ecwiti a € 20m o gymorth grant yr Undeb Ewropeaidd (UE). 

Bydd cymorth technegol newydd, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn cryfhau gallu'r Banc Ecwiti ymhellach i asesu, gweithredu a monitro prosiectau buddsoddi cadwyni gwerth amaethyddol tymor hwy a datblygu ymhellach y ddarpariaeth o ariannu tymor hir ar gyfer amaethyddiaeth.

“Fel sefydliad ariannol rhanbarthol cynhwysol mae'r cyfleusterau hyn yn cryfhau safle Equity i wella cryfder MSMEs ymhellach sy'n actorion allweddol mewn cadwyni gwerth ac ecosystemau yn yr economi. Trwy sicrhau eu bod yn goroesi ac yn tyfu bydd yr MSMEs yn parhau i amddiffyn swyddi, creu mwy o swyddi a chefnogi bywydau a bywoliaethau mewn cymdeithas, gan greu gwytnwch wrth i'r pandemig ymsuddo, daw brechlynnau ar gael yn Kenya, a thwf y farchnad yn dychwelyd. Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaeth hirdymor gyda'r EIB a'r Undeb Ewropeaidd sydd wedi cerdded gyda ni a'n cwsmeriaid ar ein llwybr ar gyfer datblygiad dynol parhaus ers blynyddoedd lawer gan gynnwys eu buddsoddiad i raddfa Kilimo Biashara. Rydyn ni'n diolch iddyn nhw am gefnogi ein hymdrechion i gryfhau rôl MSMEs i ysgogi'r economi yn ôl i ffyniant, ac felly cefnogi bywydau a bywoliaethau trwy dwf yn y farchnad, ”meddai Daliadau Grŵp Ecwiti Plc Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp ac Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp James Mwangi.

“Bydd cefnogaeth newydd EIB a’r UE i bartner blaenllaw Kenya, Equity Bank, yn helpu entrepreneuriaid, deiliaid busnes ac amaethyddol ar draws Kenya i gael gafael ar gyllid a gwrthsefyll yr heriau economaidd a’r ansicrwydd busnes a achosir gan COVID-19 yn well. Mae cytundebau newydd heddiw yn dangos Tîm Ewrop a Kenya yn ymuno i guro COVID-19 a helpu busnes i ffynnu, ”meddai Thomas Östros, is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

“Mae'r UE yn gweithio i ailwampio ein cydweithrediad â'n partneriaid yn Affrica i fynd i'r afael â'r heriau cyffredin sy'n effeithio ar fywydau pobl, yn enwedig yr ieuenctid. Rydym am adeiladu'n ôl gyda'n gilydd yn well o'r pandemig COVID-19 i warantu adferiad cynaliadwy, gwyrdd a chyfiawn. Mae'r sector busnesau bach a chanolig yn achubiaeth ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys ar gyfer y poblogaethau mwyaf agored i niwed ac yn arbennig mewn sectorau critigol fel amaethyddiaeth. Bydd cytundebau fel yr un a lofnodwyd heddiw i gefnogi busnesau bach a chanolig Kenya i liniaru effaith negyddol COVID-19 a byddant yn ein helpu i gyflawni hyn, ”meddai’r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen.

Gwelodd Trysorlys Cenedlaethol Kenya gyfradd twf dirywiad o 6.1% i 2.5% yn 2020, gan ei gwneud y flwyddyn waethaf i'r wlad mewn mwy na degawd. Mentrau bach a chanolig (BBaChau), sy'n cynnal y gyfran uchaf o gyflogaeth yn y rhanbarth, yw'r rhai mwyaf agored i niwed gyda mynediad cyfyngedig i gyllid allanol.  

Llofnodwyd mentrau Mynediad Ymateb i Gyllid a Chyfleuster Cadwyn Gwerth Amaethyddiaeth Kenya-Team Europe COVID-19 yn ffurfiol ym Mhencadlys Banc Ecwiti Nairobi mewn digwyddiad sy'n cydymffurfio â COVID-19 a fynychwyd gan Lysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Kenya, Cynrychiolydd Rhanbarthol EIB yn Nwyrain Affrica a Rhanddeiliaid Kenya. Cymerodd Is-lywydd EIB Thomas Östros ran o bell.

Gwella mynediad at gyllid gan amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu tua 51% at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Kenya (26% yn uniongyrchol a 25% arall yn anuniongyrchol), 60% o gyflogaeth a 65% o'r allforion. Mae twf gweithgaredd economaidd sy'n seiliedig ar amaethyddiaeth wedi'i gyfyngu gan gyllid tymor hir cyfyngedig, sy'n gohirio ei ddatblygiad a'i foderneiddio.

Mae cynyddu mynediad y sector preifat at gyllid tymor hir yn hanfodol i ddatgloi potensial datblygu ar draws pob sector y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arno, gan gynnwys amaethyddiaeth a chadwyni gwerth amaethyddol.

Gwella gwytnwch economaidd busnes Kenya o COVID-19

Bydd y fenter ariannu sector preifat newydd a ddadorchuddiwyd heddiw yn cryfhau mynediad i gyllid gan fusnesau bach a chanolig Kenya ac yn hybu gwytnwch busnes ar adeg o arafu economaidd byd-eang ac ansicrwydd buddsoddi.

Yn ogystal, bydd y cydweithrediad newydd â Equity Bank yn ysgogi buddsoddiad, gan greu swyddi gweddus a chyfrannu at ymdrechion adfer a datblygu cynaliadwy'r wlad.

Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya ac wedi targedu cefnogaeth EIB i wytnwch economaidd ledled Affrica.

Efallai y bydd partneriaethau eraill gyda banciau i ddarparu mynediad at gyllid ar ddod.

Cryfhau cydweithrediad â sefydliadau ariannol blaenllaw yn Kenya

Equity Bank yw'r partner mwyaf ar gyfer cefnogaeth y sector preifat a gefnogir gan EIB yn Kenya. 

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae'r EIB wedi gweithio gydag 17 o fanciau a sefydliadau ariannol o Kenya i gynyddu mynediad at gyllid gan entrepreneuriaid, deiliaid bach ac ehangu busnes trwy linellau credyd wedi'u targedu a mentrau cyllido.

Er 1976 mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu mwy na € 1.5bn o gyllid i gefnogi buddsoddiad preifat a chyhoeddus ledled Kenya.

Gwybodaeth cefndir

Mae gan yr UE a Kenya bartneriaeth hirsefydlog. Mae cydweithrediad yr UE â Kenya yn dod i € 435 miliwn ar gyfer y cyfnod 2014-2020, gan gwmpasu'r sectorau Creu Swyddi a Gwydnwch, Seilwaith Cynaliadwy a Llywodraethu. Cefnogir y wlad hefyd gan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica; gyda dros € 58.3m ar gyfer 2015-2019.

Mae'r cyhoeddiad yn dangos ymrwymiad yr UE a'i aelod-wladwriaethau sy'n bresennol yn Kenya i gefnogi prif amcanion y wlad a amlinellir yn yr 'Agenda Fawr 4'. Yn 2018, llofnodwyd ail gam y strategaeth Rhaglennu ar y Cyd, gan geisio hybu gweithgynhyrchu, bwyd a maeth, diogelwch, tai fforddiadwy a sylw iechyd cyffredinol.

Mae cyfanswm ymateb byd-eang Tîm Ewrop i COVID-19 yn bron i € 38.5bn, gan gyfuno adnoddau o'r UE, ei aelod-wladwriaethau, Banc Buddsoddi Ewrop a Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop. Dynodir tua € 8bn o'r cymorth hwn i wledydd Affrica. Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya.

Mwy o wybodaeth

Cydweithrediad yr UE â Kenya

Parhau Darllen

Anableddau

Undeb Cydraddoldeb: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 3 Mawrth, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd uchelgeisiol Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030 sicrhau eu cyfranogiad llawn mewn cymdeithas, ar sail gyfartal ag eraill yn yr UE a thu hwnt, yn unol â'r Cytundeb ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd a Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd, sy'n sefydlu cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu. fel conglfeini polisïau'r UE. Mae gan bobl ag anableddau'r hawl i gymryd rhan ym mhob rhan o fywyd, yn union fel pawb arall. Er i'r degawdau diwethaf ddod â chynnydd o ran mynediad at ofal iechyd, addysg, cyflogaeth, gweithgareddau hamdden a chymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol, erys llawer o rwystrau. Mae'n bryd cynyddu gweithredu Ewropeaidd.

Mae'r strategaeth newydd yn adeiladu ar ei rhagflaenydd, y Strategaeth Anabledd Ewropeaidd 2010-2020, ac yn cyfrannu at weithredu'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol y bydd Cynllun Gweithredu yn cael ei fabwysiadu gan y Comisiwn yr wythnos hon, sy'n gwmpawd ar gyfer polisïau cyflogaeth a chymdeithasol yn Ewrop. Mae'r strategaeth yn cefnogi gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau ar lefel yr UE a chenedlaethol gan yr UE a'i Aelod-wladwriaethau.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Vera Jourová: “Rhaid i amddiffyn hawliau pobl ag anableddau fod wrth wraidd ein hymdrechion, gan gynnwys yn ein hymateb i’r coronafirws. Mae pobl ag anableddau wedi bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro galetaf gan argyfwng COVID-19. Rhaid i ni ymdrechu i sicrhau bod ansawdd bywyd pobl ag anableddau yn gwella a bod eu hawliau wedi'u gwarantu! ”

“Ers ei sefydlu, canolbwyntiodd y prosiect Ewropeaidd ar gael gwared ar rwystrau, yn unol â’i weledigaeth o Undeb mewn Amrywiaeth. Fodd bynnag, mae llawer o bobl ag anableddau yn parhau i wynebu rhwystrau, er enghraifft wrth chwilio am swydd neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ”meddai'r Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli. Ychwanegodd: “Dylai pobl ag anableddau allu cymryd rhan yn gyfartal ym mhob rhan o fywyd. Mae byw’n annibynnol, dysgu mewn amgylchedd cynhwysol, a gweithio o dan safonau priodol yn amodau y mae angen i ni eu sicrhau i bob dinesydd er mwyn eu galluogi i ffynnu a byw bywyd i’r eithaf. ”

Gwella cyfranogiad cyfartal a pheidio â gwahaniaethu

Mae'r strategaeth ddeng mlynedd yn nodi mentrau allweddol o gwmpas tair prif thema:

  • Hawliau'r UE: Mae gan bobl ag anableddau yr un hawl â dinasyddion eraill yr UE i symud i wlad arall neu i gymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol. Gan adeiladu ar brofiad y prosiect peilot sy'n mynd rhagddo mewn wyth gwlad, erbyn diwedd 2023 bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig Cerdyn Anabledd Ewropeaidd ar gyfer holl wledydd yr UE a fydd yn hwyluso cyd-gydnabod statws anabledd rhwng Aelod-wladwriaethau, gan helpu pobl anabl i fwynhau eu hawl i gael symud yn rhydd. Bydd y Comisiwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau cyfranogiad pobl ag anableddau yn y broses etholiadol yn 2023.
  • Byw'n annibynnol ac ymreolaeth: Mae gan bobl ag anableddau'r hawl i fyw'n annibynnol a dewis ble a gyda phwy maen nhw eisiau byw. Er mwyn cefnogi byw'n annibynnol a chynhwysiant yn y gymuned, bydd y Comisiwn yn datblygu arweiniad ac yn lansio menter i wella gwasanaethau cymdeithasol i bobl ag anableddau.
  • Di-wahaniaethu a chyfle cyfartal: Nod y strategaeth yw amddiffyn pobl ag anableddau rhag unrhyw fath o wahaniaethu a thrais. Ei nod yw sicrhau cyfle cyfartal i gyfiawnder, addysg, diwylliant, chwaraeon a thwristiaeth a mynediad atynt. Rhaid gwarantu mynediad cyfartal hefyd i'r holl wasanaethau iechyd a chyflogaeth.

Mae'n amhosibl cymryd rhan mewn cymdeithas ar sail gyfartal ag eraill pan nad yw'ch amgylchedd - corfforol neu rithwir - yn hygyrch. Diolch i fframwaith cyfreithiol cadarn yr UE (ee y Deddf Hygyrchedd EwropeaiddCyfarwyddeb Hygyrchedd GweHawliau Teithwyr) mae mynediad wedi gwella, fodd bynnag, mae llawer o feysydd yn dal i fod heb eu cynnwys yn rheolau'r UE, ac mae gwahaniaethau o ran hygyrchedd adeiladau, mannau cyhoeddus a rhai dulliau cludo. Felly, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio canolfan adnoddau Ewropeaidd 'AccessibleEU' yn 2022, i adeiladu sylfaen wybodaeth o wybodaeth ac arferion da ar hygyrchedd ar draws sectorau.  

Cyflwyno'r strategaeth: Cydweithrediad agos â gwledydd yr UE a phrif ffrydio mewn polisïau mewnol ac allanol

Er mwyn cyflawni uchelgeisiau'r strategaeth, bydd angen ymrwymiad cryf gan bob Aelod-wladwriaeth. Mae gwledydd yr UE yn actorion allweddol wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Bydd y Comisiwn yn sefydlu'r Llwyfan Anabledd, gan ddod ag awdurdodau cenedlaethol ynghyd sy'n gyfrifol am weithredu'r Confensiwn, sefydliadau pobl ag anableddau a'r Comisiwn i gefnogi gweithredu'r strategaeth ac i wella cydweithredu a chyfnewid ar weithredu'r Confensiwn. Bydd gan y Llwyfan bresenoldeb cynhwysfawr ar-lein a sicrhau parhad gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn. Bydd pobl ag anableddau yn rhan o'r ddeialog ac yn rhan o'r broses o weithredu'r Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030.

Bydd y Comisiwn yn integreiddio materion anabledd i holl bolisïau a mentrau mawr yr UE. Oherwydd nad yw hawliau pobl ag anableddau yn dod i ben ar ffiniau Ewrop, bydd y Comisiwn yn hyrwyddo hawliau pobl ag anableddau yn fyd-eang. Gyda'r strategaeth hon, bydd yr UE yn atgyfnerthu ei rôl fel eiriolwr dros hawliau pobl ag anableddau. Bydd yr UE yn defnyddio offerynnau fel cymorth technegol a rhaglenni ariannol, cefnogaeth trwy ddirprwyo'r UE, deialogau gwleidyddol ac yn gweithio mewn fforymau amlochrog i gefnogi gwledydd partner yn eu hymdrechion i weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau a darparu arweiniad i weithredu'r SDGs mewn modd sy'n cynnwys anabledd.

Cefndir

Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd von der Leyen, mae'r Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030 yn cyfrannu at adeiladu Undeb Cydraddoldeb, ynghyd â'r Strategaeth Cydraddoldeb LGBTIQ 2020-2025, Y Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth yr UE 2020-2025, Y Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw 2020-2025 a'r Fframwaith Strategol Roma'r UE.

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD), a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig yn 2006, yn ddatblygiad arloesol ar gyfer hawliau pobl ag anableddau: mae pob aelod-wladwriaeth yn rhan ohono, a hwn yw'r confensiwn hawliau dynol cyntaf a ddaeth i ben hefyd gan yr UE. Mae'n ofynnol i bartïon i'r Confensiwn hyrwyddo, amddiffyn a chyflawni hawliau dynol pawb ag anableddau a sicrhau eu cydraddoldeb o dan y gyfraith. Gyda'r Strategaeth hon, mae'r Comisiwn yn darparu'r fframwaith sy'n cefnogi gweithredoedd yr UE ac Aelod-wladwriaethau i weithredu'r UNCRPD.

Daeth  Strategaeth Anabledd Ewropeaidd 2010-2020 wedi paratoi'r ffordd i Ewrop ddi-rwystr, er enghraifft gyda chyfarwyddebau fel y Deddf Hygyrchedd Ewropeaidd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchion a gwasanaethau allweddol fel ffonau, cyfrifiaduron, e-lyfrau, gwasanaethau bancio a chyfathrebiadau electronig fod yn hygyrch ac yn ddefnyddiadwy i bobl ag amrywiaeth o anableddau. Mae hawliau teithwyr yr UE yn sicrhau bod gan bobl ag anableddau fynediad i deithio ar y ffordd, awyr, rheilffordd neu fôr. Trwy bolisïau ar gyfer cydweithredu rhyngwladol, mae'r UE hefyd wedi arwain y ffordd yn fyd-eang wrth hyrwyddo cynhwysiant a chyfranogiad llawn pobl ag anableddau.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu: Undeb Cydraddoldeb: Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030

Fersiwn hawdd ei ddarllen: Strategaeth ar gyfer hawliau pobl ag anableddau 2021-2030

Holi ac Ateb: Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030

Taflen ffeithiau: Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030

Newyddion sy'n hawdd ei ddarllen: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno strategaeth newydd i amddiffyn hawliau pobl ag anableddau

Mwy o wybodaeth am fentrau'r UE ar gyfer pobl ag anableddau

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd