Cysylltu gyda ni

Brexit

Mae Johnson yn aros yn yr UE wrth iddo glirio'r rhwystr cyntaf am dorri cytundeb #Brexit

cyhoeddwyd

on

Fe barodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn yr Undeb Ewropeaidd ddydd Llun (14 Medi) wrth iddo ennill cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer cynllun i dorri cytundeb Brexit, gan ddweud bod angen y symud oherwydd bod y bloc wedi gwrthod cymryd “llawddryll oddi ar y bwrdd” mewn sgyrsiau masnach, ysgrifennu ac .

Enillodd Johnson y bleidlais seneddol ail ddarlleniad, fel y'i gelwir, ar Fil y Farchnad Fewnol 340 i 263. Trechwyd gwelliant syfrdanol ychydig ymlaen llaw, er y bydd mwy yn dilyn wrth iddo wynebu gwrthryfel cynyddol yn ei blaid.

Dywed yr UE y byddai bil Johnson yn cwympo trafodaethau masnach ac yn gyrru’r Deyrnas Unedig tuag at Brexit anniben tra bod cyn arweinwyr Prydain wedi rhybuddio bod torri’r gyfraith yn gam yn rhy bell sy’n tanseilio delwedd y wlad.

Dywedodd Johnson, serch hynny, ei bod yn hanfodol gwrthsefyll bygythiadau “hurt” o Frwsel gan gynnwys bod Llundain yn gosod rhwystrau masnach rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon a gosod blocâd bwyd - camau a ddywedodd oedd yn bygwth undod y Deyrnas Unedig.

“Mae’r UE yn dal heb dynnu’r llawddryll hwn oddi ar y bwrdd,” meddai Johnson wrth y senedd cyn y bleidlais. “Yr hyn na allwn ei wneud nawr yw goddef sefyllfa lle mae ein cymheiriaid yn yr UE yn credu o ddifrif bod ganddyn nhw’r pŵer i chwalu ein gwlad.”

Mae'r UE wedi mynnu bod Prydain yn sgrapio prif rannau'r bil erbyn diwedd mis Medi ac os na, ni fydd bargen fasnach ar ddiwedd y flwyddyn i gwmpasu popeth o rannau ceir i fwyd.

I ategu ei neges, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gohirio penderfyniad hanfodol ar ganiatáu i Lundain barhau i glirio trafodion ewro ar gyfer cleientiaid sy'n seiliedig ar yr UE, dywedodd ffynhonnell deilliadau wrth Reuters.

Testun: Dyfyniadau allweddol PM Johnson ar Fil y Farchnad Fewnol

Gwnaeth Johnson yn glir y byddai'n bwrw ymlaen â'r bil a fwriodd fel polisi yswiriant amddiffynnol gyda'r nod o atal pŵer tramor rhag rhannu'r Deyrnas Unedig trwy ddefnyddio Gogledd Iwerddon fel trosoledd.

Fodd bynnag, mae cais mor eglur i dorri cyfraith ryngwladol yn tarfu ar lawer o wneuthurwyr deddfau. Mae pob un o’r pump o gyn-brif weinidogion byw Prydain wedi mynegi pryder am ei gynllun.

“Rwy’n deall sut y bydd rhai pobl yn teimlo’n anesmwythyd ynglŷn â defnyddio’r pwerau hyn ac rwy’n rhannu’r teimlad hwnnw fy hun,” meddai Johnson. “Maent yn bolisi yswiriant ac os ydym yn dod i gytundeb gyda'n ffrindiau Ewropeaidd, yr wyf yn dal i gredu sy'n bosibl, ni fyddant byth yn cael eu galw.”

Ond mae rhai diplomyddion yr UE yn credu bod Llundain yn chwarae gêm o gyw iâr, gan wahodd cwymp trafodaethau masnach i naill ai gael y fargen y mae ei eisiau neu adael heb fargen.

Nawr bod y bil wedi pasio ei ail ddarlleniad, bydd yn wynebu pedwar diwrnod arall o ddadlau ar ei brint mân - cam lle gall deddfwyr geisio mewnosod diwygiadau a allai newid holl ystyr y bil, neu hyd yn oed ei ladd.

Mae prif faes y gad yn debygol o fod yn ymgais gan Bob Neill, deddfwr deddfau Ceidwadol, i ddiwygio'r mesur i sicrhau bod unrhyw ymgais i ddefnyddio'r cymalau sy'n torri cytundeb ysgariad Brexit yn cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y senedd.

Brexit

Dywed yr UE bod yn rhaid i Brydain barchu cytundeb tynnu'n ôl, bargen neu ddim bargen

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiynydd Cysylltiadau a Rhagolwg Rhyng-sefydliadol Maros Sefcovic yn annerch deddfwyr yn ystod sesiwn lawn o Raglen Waith 2021 yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Francisco Seco / Pwll trwy REUTERS / Photo File

Rhaid i Brydain weithredu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl ar ei hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, waeth beth fydd canlyniad trafodaethau masnach parhaus rhwng y ddwy ochr, meddai uwch gomisiynydd Ewropeaidd ddydd Mercher (21 Hydref), yn ysgrifennu Kate Abnett.

“Bargen neu ddim bargen, rhaid parchu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl,” Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Sefcovic (llun) wrth Senedd Ewrop.

Dywedodd Sefcovic fod yr UE wedi ymrwymo i ddod i fargen ar y cytundeb masnach ac agweddau eraill ar eu perthynas yn y dyfodol, ond bod y ddwy ochr yn parhau i fod “ymhell oddi wrth ei gilydd” ar faterion pysgodfeydd a maes chwarae gwastad cystadleuol, fel y'i gelwir.

“Ein nod o hyd yw dod i gytundeb a fydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer perthynas ffrwythlon newydd rhwng yr UE a'r DU. Byddwn yn parhau i weithio i gytundeb o’r fath, ond nid am unrhyw bris, ”meddai.

Parhau Darllen

Brexit

Dywed Barnier yr UE fod masnach yn delio â'r DU 'o fewn cyrraedd'

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (21 Hydref) fod cytundeb masnach newydd â Phrydain “o fewn cyrraedd” os yw’r ddwy ochr yn gweithio’n galed i oresgyn y pwyntiau glynu yn y dyddiau nesaf, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Marine Strauss.

“Mae cytundeb o fewn cyrraedd os yw’r ddwy ochr yn barod i weithio’n adeiladol, cyfaddawdu a gweithio i wneud cynnydd ar sail testunau cyfreithiol ac os ydym yn gallu yn y dyddiau nesaf i ddatrys y pwyntiau glynu,” meddai Michel Barnier.

“Mae amser yn ei hanfod ... Ynghyd â'n cymheiriaid ym Mhrydain, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i atebion i'r ardaloedd anoddaf."

Parhau Darllen

Brexit

Dywed yr UE fod gan Brydain ddewisiadau i'w gwneud ar Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae gan Brydain ddewisiadau sofran i’w gwneud ar Brexit a byddant yn pennu ei mynediad yn y dyfodol i farchnad fewnol yr UE, meddai cadeirydd arweinwyr y bloc ddydd Mercher, gan bwysleisio ei bod bellach i fyny i Lundain i dorri cyfyngder mewn trafodaethau masnach, ysgrifennu ac

Fe anogodd Undeb Ewropeaidd rhwystredig a Phrydain Prydain ei gilydd ddydd Mawrth i gyfaddawdu er mwyn osgoi diweddglo aflonyddgar agos at y ddrama Brexit pum mlynedd a fyddai’n ychwanegu at boen economaidd o argyfwng y coronafirws.

Dywedodd negodwr Brexit yr UE, fodd bynnag, hefyd ddydd Mercher bod bargen yn dal yn bosibl cyn diwedd y flwyddyn, pan ddaw telerau masnachu cyfredol Prydain i ben a phan na ellir gwarantu masnach yn rhydd o dariffau a chwotâu mwyach.

“Mae amser yn brin iawn ac rydym yn barod i drafod 24/7, ar bob pwnc, ar destunau cyfreithiol. Mae gan y DU ychydig o benderfyniad i’w wneud ac mae’n ddewis rhydd ac sofran iddyn nhw, ”meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, wrth Senedd Ewrop.

“Bydd eu hateb sofran yn pennu lefel y mynediad i’n marchnad fewnol, dim ond synnwyr cyffredin yw hyn.”

Dywedodd Michel fod 27 aelod yr UE yr un mor barod ar gyfer rhaniad sydyn mewn cysylltiadau masnachu ar ddiwedd y flwyddyn heb gytundeb partneriaeth newydd i osgoi tariffau neu gwotâu o 2021.

“Mae Brexit yn golygu Brexit, fel yr arferai (cyn brif weinidog Prydain) Theresa May ddweud. Ond mae Brexit hefyd yn golygu gwneud dewisiadau am ein perthynas yn y dyfodol, ”meddai Michel, gan restru’r tri phwynt glynu yn y trafodaethau masnach: hawliau pysgota, setlo anghydfodau a chwarae teg economaidd.

“Nid oes angen geiriau arnom, mae angen gwarantau arnom,” meddai am y gwarantau cae chwarae gwastad fel y’u gelwir ar gyfer cystadleuaeth deg. “A yw ein ffrindiau ym Mhrydain eisiau rheoleiddio cymorth gwladwriaethol a chynnal safonau meddygol uchel? Os felly, beth am ymrwymo iddyn nhw. ”

Ar ffyrdd i ddatrys unrhyw anghydfodau masnach yn y dyfodol, pwysodd Michel am gytuno ar “gyflafareddiad rhwymol, annibynnol” a fyddai’n gallu unioni unrhyw ystumiadau marchnad yn gyflym.

Dywedodd Michel fod Mesur Marchnad Mewnol drafft newydd Llundain - a fyddai, pe bai’n cael ei fabwysiadu, yn tanseilio cytundeb ysgariad cynharach Birtain gyda’r UE - ond yn cadarnhau cred y bloc fod angen plismona tynn ar unrhyw fargen newydd gyda’r Deyrnas Unedig.

“Nid Brexit oedd ein penderfyniad ni ac nid penderfyniad ein pysgotwyr ydoedd,” meddai Michel, gan ychwanegu y byddai colli mynediad i ddyfroedd y DU yn achosi “difrod rhyfeddol” i ddiwydiant yr UE.

Felly mae'r UE yn ceisio mynediad parhaus i ddyfroedd pysgota'r DU ac yn rhannu cwotâu dal, yn yr un modd ag y mae Llundain eisiau mynediad parhaus i farchnad y bloc o 450 miliwn o ddefnyddwyr ar gyfer ei gwmnïau, meddai.

“Ond mae’r DU eisiau mynediad i’r farchnad sengl ac ar yr un pryd yn gallu gwyro oddi wrth ein safonau a’n rheoliadau pan fydd yn addas iddyn nhw. Ni allwch gael eich cacen a’i bwyta hefyd, ”meddai Michel wrth wneuthurwyr deddfau’r UE.

Gyda thua € 900 biliwn o fasnach flynyddol yn y fantol yn y trafodaethau cythryblus, dywedodd negodwr Brexit yr UE, Michel Barnier, wrth yr un sesiwn lawn fod cytundeb “o fewn cyrraedd” pe bai’r ddwy ochr yn gweithio’n adeiladol.

“Mae amser yn hanfodol ... Ynghyd â’n cymheiriaid ym Mhrydain, rhaid i ni ddod o hyd i atebion i’r ardaloedd anoddaf,” meddai Barnier, mewn sylwadau a wthiodd sterling yn uwch ar farchnadoedd cyfnewid tramor.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd