Cysylltu gyda ni

Tsieina

Mae Xi yn annog gwyddonwyr Tsieineaidd i wneud ymchwil sci-dechnoleg yn ddwys, yn helaeth

cyhoeddwyd

on

Pwysleisiodd Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping fod yn rhaid i ddatblygiad gwyddonol a thechnolegol dargedu ffiniau gwyddoniaeth fyd-eang, gwasanaethu prif faes y gad economaidd, ymdrechu i gyflawni anghenion sylweddol y wlad a bod o fudd i fywydau ac iechyd pobl, yn ysgrifennu Du Shangze, People's Daily.

Gwnaeth Xi y sylwadau mewn symposiwm a fynychwyd gan wyddonwyr yn Beijing ar 11 Medi.

Traddododd Fu Qiaomei, cymrawd ymchwil y Sefydliad Paleontoleg Fertebratau a Paleoanthropoleg o dan Academi Gwyddorau Tsieineaidd (CAS) araith yn y symposiwm. Cafodd ei haraith ei cellwair i fod y "pwnc hynaf a gyflwynwyd gan y gwyddonydd ieuengaf," gan nad oedd y fenyw ond yn ei thridegau.

Yn ôl iddi, yr hyn y mae'n ei wneud yw astudio cwestiwn pwy ydym ni ac o ble y daethom trwy genomau hynafol.

Mae archwilio'r darnau hir o hanes yn galw am ddyfalbarhad. Rhannodd Fu gwestiwn gyda'r llywydd y gofynnwyd iddi yn aml dros y blynyddoedd - beth sy'n ei defnyddio yn ei hastudiaeth. Dywedodd wrth Xi ei bod unwaith wedi ystyried newid i ymchwil â phroblem wrth ymdrechu i gynnal ei labordy, ond o'r diwedd penderfynodd gadw ato. Mae hi'n gobeithio y gall y wlad arwain barn y cyhoedd ymhellach ar ymchwil sylfaenol, gan ddweud nad y defnydd bondigrybwyll yw'r unig faen prawf ar gyfer gwerthuso.

Gwnaeth yr hyn a ddywedodd Fu argraff fawr arno, atebodd Xi fod pynciau amhoblogaidd bob amser yn cael eu hystyried yn ddiwerth, ond gallai arfer o'r fath rwystro datblygiad y pynciau hyn. Dywedodd wrth Fu fod gwerthuso ar ymchwil wyddonol yn galw am fewnwelediad, gweledigaeth fyd-eang a dadansoddiad ar sail gwyddoniaeth.

Ymchwil sylfaenol yw ffynhonnell arloesedd gwyddonol. Dyna fater sydd wedi cael ei ystyried ers amser maith gan Arlywydd China. Pwysleisiodd bwysigrwydd gwella ymchwil sylfaenol, gan ddweud mai gwraidd achosion problemau dieithr Tsieina mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yw diffyg astudiaethau sylfaenol.

Mynnodd gael cefnogaeth ariannol, cyllid a threthi angenrheidiol ar gyfer unedau ymchwil a mentrau blaengar sy'n ymwneud ag astudiaethau sylfaenol, waeth beth fo'u mathau o berchnogaeth a system. Dywedodd y bydd ecoleg ffafriol ar gyfer astudiaethau sylfaenol yn cael ei datblygu mewn modd arloesol.

Roedd y mewnlif o ddychweledigion tramor yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn dangos atyniad datblygiad Tsieina, ac roedd pwnc talentau yn ganolbwynt yn y symposiwm.

Awgrymodd yr academydd Yao Qizhi adeiladu cadwyn gyflawn o dyfu talent i feithrin gallu “gwneud gwaed” Tsieina. Adroddodd yr academydd Shi Yigong am y cynnydd yn y gwaith o adeiladu Prifysgol Westlake, prifysgol breifat newydd sy'n canolbwyntio ar ymchwil yn nhalaith Zhejiang yn nwyrain Tsieina, gan obeithio y daw'n ddeorydd gwyddonol a thechnolegol o'r radd flaenaf ac yn sylfaen orau ar gyfer meithrin talent.

Cofnododd Xi yr hyn a ddywedasant ar lyfr nodiadau wrth siarad â nhw, gan nodi mai pobl yw ffynhonnell arloesedd gwyddonol Tsieina.

Mynnodd arferion mwy grymus mewn atyniad ac amaethu talent, gan awgrymu cyflwyno mecanweithiau agoriadol a mwy hyblyg. Pwysleisiodd y dylai Tsieina gasglu talentau o'r radd flaenaf o'r byd a denu doniau lefel uchel o dramor, ac adeiladu amgylchedd cystadleuol a deniadol i wyddonwyr tramor sy'n gweithio yn Tsieina.

Anogodd yr arlywydd yr ysbryd i geisio gwirionedd mewn ymchwil wyddonol, gan ddweud bod angen gallu creadigol a thafodieithol a gwirio caeth ar arloesedd gwreiddiol, yn enwedig arloesi gwreiddiol.

Bydd ymchwil wyddonol yn cychwyn o duedd ddatblygu’r wlad i baratoi ymlaen llaw, meddai Xi, gan ychwanegu y bydd y dewis o gyfarwyddiadau ymchwil yn canolbwyntio ar y galw ac yn mynd i’r afael â galw brys a hirdymor y wlad i ddatrys problemau ymarferol.

Mae cynllunio'r Pedwerydd Cynllun Pum Mlynedd ar Ddeg yn cael ei wneud pan fydd amserlenni'r ddau nod canmlwyddiant yn cydgyfarfod. Yn ddiweddar, mae Xi wedi cynnull sawl symposiwm i ofyn am farn. Yn y symposiwm hwn, gwrandawodd ar areithiau 7 gwyddonydd, gan ddweud bod ganddynt feddwl eang a'u bod yn oleuedig. Anogodd wyddonwyr eraill hefyd i gyflwyno cynghorion ar ffurfiau ysgrifenedig.

Gwlad Belg

Mae Gwlad Belg yn ymchwilio i felinydd meddwl gorau'r UE ar gyfer cysylltiadau â China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-ddiplomydd y DU a chyn-swyddog Comisiwn Ewropeaidd sy’n rhedeg melin drafod ym Mrwsel yn cael ei ymchwilio gan wasanaethau diogelwch Gwlad Belg ar amheuaeth o basio gwybodaeth sensitif i China - honiadau ei fod yn gwadu. Gwrthododd Fraser Cameron, sy’n cyfarwyddo Canolfan yr UE-Asia, fel “hurt” yr ymchwiliad i’w gysylltiadau honedig â dau newyddiadurwr Tsieineaidd sydd wedi’u hachredu ym Mrwsel sydd - yn ôl swyddogion diogelwch Gwlad Belg yn siarad ar gyflwr anhysbysrwydd - hefyd yn gweithio i weinidogaeth wladwriaeth Tsieineaidd diogelwch a milwrol Tsieineaidd, fel yr adroddwyd gan Barbara Moens yn POLITICO.

Y swyddogion o Wlad Belg a siaradodd â nhw Politico hefyd briffio papurau newydd Gwlad Belg De Standaard a L'Avenir ar yr achos. Nid yw'n eglur ble y gallai'r ymchwiliad arwain, gan na nodwyd y cyhuddiadau y gallai eu hwynebu ac nid yw ysbïo - a ddyfynnwyd gan swyddogion Gwlad Belg - yn cael ei drin fel trosedd o dan gyfraith Gwlad Belg. Yn ôl unigolyn sy’n agos at yr achos, mae swyddfa’r erlynydd ffederal wedi agor ymchwiliad i Cameron, er i swyddfa’r erlynydd ei hun wrthod gwneud sylw. Agorwyd yr achos ar sail ymchwiliad diogelwch gwladwriaeth Gwlad Belg a farnodd y gallai gweithgareddau honedig Cameron fod yn risg i swyddogion Ewropeaidd, er na wnaethant nodi pa fath o risg y gallai ei beri.

Wedi'i effeithio gan Politico am sylw, dywedodd Cameron mewn e-bost bod yr honiadau “heb sylfaen.” Pwysleisiodd fod ganddo “ystod eang o gysylltiadau Tsieineaidd fel rhan o fy nyletswyddau gyda Chanolfan yr UE-Asia ac efallai bod gan rai ohonynt swyddogaeth ddwbl,” ond ychwanegodd: “Fe wnes i ymddeol 15 mlynedd yn ôl o gyflogaeth swyddogol a heb fynediad sero. i unrhyw wybodaeth sensitif. ”

Dywedodd Cameron nad oedd ei gyfreithiwr yn ymwybodol bod unrhyw achos wedi cael ei agor, gan ychwanegu: “Mae’r honiadau eu hunain yn amlwg yn niweidiol ond maen nhw wir yn hurt os ydych chi ddim ond yn stopio i feddwl amdanyn nhw am funud.” Mae Cameron, sydd, yn ôl ei gofnod ar wefan Canolfan yr UE-Asia, wedi “byw a gweithio yng Ngwlad Belg am 20 mlynedd” ac yn “athro gwadd mewn sawl prifysgol yn Asia,” yn cael ei amau ​​gan wybodaeth Gwlad Belg o dderbyn miloedd o ewros am ddarparu gwybodaeth wleidyddol ac economaidd gyfrinachol - ond nid o reidrwydd wedi'i dosbarthu - i'r Tsieineaid ynghylch sefydliadau Ewropeaidd.

Mewn e-bost ar wahân i L'Avenir, gwelir gan Politico, Dywedodd Cameron fod Canolfan yr UE-Asia yn derbyn “grant blynyddol bach” gan genhadaeth ddiplomyddol Tsieineaidd i’r UE, i helpu i drefnu digwyddiadau ar gysylltiadau rhwng yr UE a China. “Dyma’r unig gyllid a gafwyd gan y Tsieineaid,” meddai.

Ychwanegodd Cameron, yn ei ymateb i L’Avenir, fod gweithgareddau diweddar Canolfan yr UE-Asia, gan gynnwys gweminar ar uwchgynhadledd rithwir yr UE-China yr wythnos hon, yn dangos “ein bod yn hynod feirniadol o China!” 'Yn agos at Beijing' Politico dywedwyd wrthynt enwau'r ddau newyddiadurwr Tsieineaidd yr honnir eu bod yn gysylltiedig, ond nad oedd yn gallu cadarnhau eu statws yn annibynnol.

Dywedodd swyddogion diogelwch Gwlad Belg fod y gweithgareddau dan amheuaeth wedi bod yn digwydd ers nifer o flynyddoedd, ond na fyddent yn dweud a oedd hynny'n cynnwys amser Cameron yn y Comisiwn Ewropeaidd, cyn iddo ymddeol yn 2006. Un swyddog yn y Comisiwn, yn siarad ar amod anhysbysrwydd, dywedodd fod Cameron yn hysbys i fod yn “agos iawn at Beijing”. Gan nad yw ysbïo yn cael ei ddosbarthu fel trosedd yng Ngwlad Belg, mae erlynwyr cyhoeddus wedi galw ers amser maith am ddiweddariad o gyfraith y wlad ar ysbïo, sy'n dyddio'n ôl i'r 1930au.

Mae hynny'n golygu y gallai fod yn rhaid i erlynwyr nodi troseddau eraill os ydyn nhw am bwyso ar gyhuddiadau - a ddigwyddodd yn achos cyn-ddiplomydd Gwlad Belg Oswald Gantois. Wedi ei ymchwilio am ollwng gwybodaeth i wasanaethau cudd Rwseg trwy gydol ei yrfa, fe’i cafwyd yn euog yn 2018 o gysylltiad anghyfreithlon gyda’r pwrpas o gyflawni ffugiad. Mae erlynwyr cyhoeddus wedi nodi rôl Gwlad Belg fel canolbwynt diplomyddol, gan gynnal sefydliadau’r UE a phencadlys NATO, fel cyfiawnhad dros ehangu’r diffiniad o ysbïo mewn cyfraith genedlaethol i hwyluso erlyn.

Mae’r gweinidog cyfiawnder ffederal presennol, Koen Geens o’r blaid Ddemocrataidd Gristnogol Fflandrys CD&V, yn ceisio gwthio diweddariad o’r gyfraith ysbïo drwy’r senedd ond nid yw wedi gwneud llawer o gynnydd oherwydd cyfyngder wrth ffurfio llywodraeth ers diwedd 2018. “Y gweinidog a CD&V wedi bod yn gofyn am amser hir i bleidleisio ar y cynnig, ”meddai llefarydd ar ran y gweinidog. Yn gynharach eleni, datgelodd erlynwyr yr Almaen eu bod yn amau ​​cyn-swyddog arall o’r UE o drosglwyddo gwybodaeth i China. Gwadodd yr Almaenwr Gerhard Sabathil, diplomydd a drodd yn lobïwr, yr honiadau ac hyd yma nid yw wedi cael ei arestio na'i gyhuddo.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae gwaharddiad Huawei yn sbarduno cystadleuaeth newydd i Ericsson a Nokia

cyhoeddwyd

on

Gwaharddiad yr Unol Daleithiau ar Technolegau Huawei Co. i fod i roi arweiniad i'r farchnad broffidiol ar gyfer gorsafoedd sylfaen diwifr i Ericsson AB ac Nokia Oyj. Nid yw'n gweithio allan felly, ysgrifennwch Ian King, Kati Pohjanpalo, Niclas Rolander, Grace Huang, a Pavel Alpeyev.

Mae'r chwalfa ar gwmni technoleg mwyaf Tsieina wedi rhoi cychwyniadau fel Rhwydweithiau Altiostar Inc.. a newydd-ddyfodiaid gan gynnwys Cymwysterau Inc. cyfle prin i fachu darn o'r $ 35 biliwn y mae'r diwydiant telathrebu yn ei wario bob blwyddyn ar y rhan hanfodol hon o rwydweithiau ffôn symudol.

“Gallai hyn chwalu bod y gwerthwr technoleg wedi cloi i mewn sydd wedi bod o gwmpas ers degawdau,” meddai Andre Fuetsch, prif swyddog technoleg gwasanaethau rhwydwaith yn AT&T Inc.., y trydydd cludwr diwifr mwyaf yn yr UD. “Mae'n ymwneud â sut ydych chi'n creu ecosystem arloesol, llawer mwy cystadleuol.”

Mae technoleg yn mynd yn wleidyddol

Y sefyllfa ar gynnwys offer o Huawei Tsieina mewn rhwydweithiau symudol 5G, ar 15 Gorffennaf, 2020

Ffynhonnell: Bloomberg

Gorsafoedd sylfaen yw calon rhwydweithiau cellog, gan bweru miliynau o antenau sy'n clwydo ar dyrau celloedd a thoeau dinasoedd ledled y byd. Tan yn ddiweddar, roedd y blychau hyn yn gyfuniad perchnogol o broseswyr a meddalwedd yr oedd yn rhaid eu prynu i gyd ar unwaith. Mae Huawei, Ericsson a Nokia yn cyfrif am dri chwarter y farchnad hon, sy'n werth cymaint â $ 35 biliwn y flwyddyn, yn ôl yr ymchwilydd Dell'Oro Group.

Mae rhwydwaith mynediad radio agored, neu O-RAN, yn newid hyn trwy greu safon agored ar gyfer dylunio gorsafoedd sylfaen a sicrhau bod yr holl feddalwedd a chydrannau'n gweithio'n dda gyda'i gilydd - ni waeth pwy sy'n cyflenwi'r cynhwysion.

Mae hwn yn newid a allai fod yn radical. Pan fydd cewri telathrebu fel AT & T ac China Mobile Ltd.. eisiau ehangu eu rhwydwaith fel arfer mae'n rhaid iddyn nhw ffonio eu cyflenwr presennol ac archebu mwy o'r un peth oherwydd ni fydd blwch gan Nokia yn gweithio gydag un gan Ericsson. Mae'r dechnoleg newydd yn caniatáu i gludwyr diwifr gymysgu a chyfateb yn haws.

Mae'r fenter hefyd yn golygu y gall cyflenwyr newydd lwyddo trwy ganolbwyntio ar un neu ddwy gydran, neu un darn o feddalwedd, yn hytrach na threulio llawer o amser ac arian yn adeiladu gorsaf sylfaen gyfan o'r gwaelod i fyny.

Mae gêr O-RAN wedi cael ei ddefnyddio’n gynnil ers i gynghrair diwydiant gael ei ffurfio i hyrwyddo’r dechnoleg yn 2018. Ond pan wnaeth yr Unol Daleithiau gryfhau ei safiad yn erbyn Huawei y llynedd ac annog gwledydd eraill i fynd i’r afael, cynyddodd y diddordeb mewn mabwysiadu O-RAN. Mae'r cawr technoleg Tsieineaidd yn ddarparwr cost isel. Nawr nad yw ar gael mewn rhai marchnadoedd, mae cludwyr yn fwy parod i edrych ar gyflenwyr amgen sy'n cofleidio'r dull O-RAN mwy hyblyg.

“Mae mwy o ansicrwydd geopolitical yn eu helpu i gael gwahoddiad i’r bwrdd na fyddent fel arfer wedi’i gael,” meddai dadansoddwr Grŵp Dell’Oro, Stefan Pongratz. “Yn y bôn, mae gwerthwyr lluosog, nid yn unig yn Ewrop ond ledled y byd, yn ailasesu eu hamlygiad i Huawei.”

Sut glaniodd Huawei yng nghanol prysurdeb technoleg fyd-eang: QuickTake

Bydd gorsafoedd sylfaen safonol agored yn cynhyrchu gwerthiannau o tua $ 5 biliwn yn y pum mlynedd nesaf, mwy nag a ragwelwyd yn wreiddiol, yn ôl Dell'Oro.

Mae Ericsson yn cwestiynu perfformiad a chost-effeithlonrwydd yr offrymau O-RAN cyfredol. Ond nid yw'r cwmnïau telathrebu, sy'n penderfynu ble mae'r arian yn cael ei wario, yn swil ynglŷn â dweud wrth ddarparwyr presennol i ymuno neu fentro cael eu gadael ar ôl.

“Rydyn ni wedi bod yn onest gyda nhw: Dyma'r bensaernïaeth y mae'r gymuned weithredwyr yn ei dilyn,” meddai Adam Koeppe, sy'n goruchwylio strategaeth dechnoleg, pensaernïaeth a chynllunio yn Verizon Communications Inc.., cludwr diwifr mwyaf yr UD.

Mae'r rhestr o gwmnïau sy'n cystadlu i lenwi'r bwlch a adawyd gan Huawei yn gymysgedd o rai o'r enwau hynaf mewn technoleg a newydd-ddyfodiaid. Qualcomm, Intel Corp., Menter Hewlett Packard, Mae Dell Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Fujitsu Cyf. ac Corp NEC. yn cynnig gwahanol rannau o'r dechnoleg gorsaf sylfaen newydd. Startups fel Altiostar, Rhwydweithiau Airspan ac Systemau Mavenir yn ceisio cerfio cilfachau hefyd.

Mae cefnogwyr O-RAN yn tynnu sylw at lwyddiant Rakuten Inc.., darparwr e-fasnach o Japan sydd wedi defnyddio'r dechnoleg i dorri i mewn i wasanaethau ffôn symudol. Dechreuodd y cwmni wasanaeth diwifr 4G ym mis Ebrill ac mae'n uwchraddio i 5G nawr, gan ddefnyddio cyflenwyr O-RAN gan gynnwys NEC, Qualcomm, Intel, Altiostar ac Airspan. Dywedodd Rakuten bod defnyddio'r dull mwy agored hwn wedi torri gwariant cyfalaf 40% ac wedi lleihau costau gweithredu 30%.

Rhwydwaith Dish Corp.. yn adeiladu rhwydwaith diwifr 5G yn yr UD gyda chymorth Altiostar. Mae prosiectau newydd fel hyn yn wych, ond y cyfle go iawn yw gyda gweithredwyr sy'n symud eu rhwydweithiau presennol i O-RAN, yn ôl Thierry Maupilé, is-lywydd gweithredol Altiostar ar reoli strategaeth a chynhyrchion. Mae'r cwmni Tewksbury, Massachusetts, wedi codi mwy na $ 300 miliwn gan fuddsoddwyr fel Rakuten, Qualcomm a Cisco.

Pam mae ffôn symudol 5G yn cyrraedd gydag is-blot o ysbïo: QuickTake

Mae O-RAN yn rhan o ymgyrch ehangach i wneud pob math o rwydweithiau cyfrifiadurol yn fwy hyblyg ac yn hawdd eu rheoli. Trwy safoni caledwedd a defnyddio mwy o feddalwedd mewn canolfannau data canolog, gall cwmnïau redeg rhwydweithiau yn rhatach, wrth eu trwsio a'u huwchraddio'n haws. Bydd angen yr hyblygrwydd hwn ar 5G i weithio'n dda.

Ar gyfer AT&T, mae'r dull newydd eisoes wedi dechrau helpu. Mae'r cwmni wedi cyflwyno offer Samsung yn seiliedig ar O-RAN mewn ardaloedd lle cafodd ei gyfyngu o'r blaen i gêr Ericsson, meddai Fuetsch AT & T.

Mae Nokia yn disgwyl y bydd ystod lawn o offrymau O-RAN ar gael yn 2021. Nid yw rhai o'r safonau terfynol wedi'u gosod eto ac mae angen eu cwblhau a'u profi a fydd yn cymryd amser, yn ôl Sandro Tavares, pennaeth marchnata byd-eang.

“Mae O-RAN yn cael ei gefnogi gan fwy nag 20 o weithredwyr mawr ledled y byd, felly mae’n eithaf amlwg bod yna bwysau cryf iddo ddigwydd,” meddai. “Mae hwn yn gam mawr i’n diwydiant, ac mae’n amlwg i’r prif chwaraewyr na ddylem fod yn torri corneli yn y broses hon.”

Parhau Darllen

Tsieina

Cyflwynodd #Huawei achubiaeth gan Samsung wrth i'r sancsiynau diweddaraf yn yr UD daro

cyhoeddwyd

on

Yn ôl pob sôn, mae Huawei wedi cael help llaw gan gystadleuwyr ffonau clyfar Samsung wrth iddyn nhw ddelio â mwy o sancsiynau yn yr UD a achoswyd arnynt, yn ysgrifennu Dion Dassanayake.

Mae gwneuthurwyr P40 Pro a P30 Pro yr wythnos hon (15 Medi) yn gweld set newydd o sancsiynau’r Unol Daleithiau yn cael eu gosod arnyn nhw. Yn dilyn ymlaen o roi Huawei ar restr ddu masnach Endid yr Unol Daleithiau y llynedd, mae gweinyddiaeth Donald Trump yn cynyddu’r pwysau ar Huawei hyd yn oed ymhellach gyda chyfyngiad newydd sy’n golygu cwmni sy’n dymuno cyflenwi rhannau sy’n defnyddio unrhyw fath o dechnoleg Americanaidd i anghenion Huawei i wneud cais am drwydded. Mae'r sancsiwn diweddaraf yn effeithio ar ystod eang o dechnoleg a ddefnyddir mewn ffonau smart Huawei fel sglodion ac arddangosfeydd OLED gan Samsung a LG.

Mae LG eisoes wedi gwneud sylwadau am y rownd ddiweddaraf hon o sancsiynau, gan ddweud na fydd yn cael fawr o effaith ar ei weithrediadau gan fod y cwmni'n cyflenwi ychydig o baneli i Huawei.

Nid yw Samsung wedi gwneud sylw eto, ond mae'n debyg bod cawr technoleg De Corea wedi gwneud cais am drwydded i gyflenwi paneli i'r gwneuthurwyr P40.

Yn ôl swydd gan ZDNet, mae Samsung Display wedi gwneud cais am drwydded gan Adran Fasnach yr UD cyn i'r sancsiynau diweddaraf ddechrau ar Fedi 15.

Os rhoddir y golau gwyrdd i'r drwydded yna bydd yn newyddion gwych i'r ddau barti.

Samsung Display yw darparwr OLED mwyaf y byd, gyda Huawei eu trydydd cwsmer pwysicaf y tu ôl i Apple a Samsung Electronics.

Er y bydd Huawei yn gobeithio y bydd y drwydded yn cael ei chymeradwyo fel pe na bai, nid oes llawer o ddewisiadau amgen ar gael iddynt.

Mewn man arall, cyn i'r sancsiynau diweddaraf yn yr UD ddod i rym mae Huawei wedi bod yn pentyrru sglodion Kirin.

Adroddiadau yn dod o China honni i Huawei siartio awyren cargo i Taiwan i anfon Kirin a sglodion cysylltiedig eraill yn ôl atynt erbyn 14 Medi.

Mae Huawei eisoes wedi cadarnhau mai eu set law Mate 40 sydd ar ddod fydd yr olaf i gynnwys eu chipset Kirin eu hunain.

Mae Prif Swyddog Gweithredol busnes defnyddwyr Huawei, Yu Chengdong, wedi cadarnhau bod y cyfyngiadau sy'n cael eu gweithredu ar 15 Medi yn golygu na ellir cynhyrchu ei chipsets Kirin "ar ôl y dyddiad hwnnw.

HuaweiMae Huawei wedi cael eu taro gan nifer o sancsiynau cyfyngol yr Unol Daleithiau

Mae sglodion Huawei yn cael eu cynhyrchu gan gwmni Taiwanese TSMC sy'n defnyddio offer sy'n dod o'r Unol Daleithiau.

Yn ddiweddar, siaradodd cadeirydd Huawei, Guo Ping, am y sancsiynau diweddaraf sy'n dod o weinyddiaeth Trump.

Gan aros yn ddiguro, cyfaddefodd Guo y byddai'r sancsiynau diweddaraf yn "achosi rhai anawsterau" ond dywedodd "Rwy'n credu y gallwn eu datrys".

Dywedodd Guo hefyd fod “y byd wedi bod yn dioddef ers amser maith” dros y pŵer y mae Google yn ei wario ar ecosystem Android a bod y byd yn "edrych ymlaen at system agored newydd". Ychwanegodd y Huawei bigwig: "Ers i Huawei helpu Android i lwyddo, beth am wneud ein system ein hunain yn llwyddiannus?"

Ychwanegodd Guo, y daeth ei gwmni yn Ch2 yn 2020 y gwneuthurwr ffonau clyfar mwyaf yn y byd, fod Huawei hyd at yr "ymladd" i lwyddo. Dywedodd cadeirydd Huawei: "Rhaid bod gan HMS 'Ysbryd Mynydd Symudol Hen Ddyn', waeth pa mor uchel yw'r mynydd, cloddio modfedd neu lai, parhau ac ymladd am amser hir, byddwn yn bendant yn llwyddo".

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd