Cysylltu gyda ni

EU

Cynllun Buddsoddi yng Ngwlad Pwyl: € 20 miliwn ar gyfer tai fforddiadwy yn Szczecin, Gwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn darparu € 20 miliwn (zł85m) wrth ariannu ar gyfer adeiladu ac adnewyddu 250 o unedau tai cymdeithasol a fforddiadwy yn Szczecin, Gwlad Pwyl. Cefnogir cyllid EIB gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Mae'r prosiect yn rhan o raglen adfywio trefol mwy rhan hanesyddol y ddinas ac yn rhoi pwyslais arbennig ar sicrhau effeithlonrwydd ynni.

Dyma'r ail fuddsoddiad o'r fath yng Ngwlad Pwyl, yn dilyn cefnogaeth yr EIB i adeiladu ac adnewyddu dros 2,300 o unedau tai cymdeithasol a fforddiadwy yn Poznań. Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae'r prosiect hwn yn agos at fy nghalon oherwydd ei fod yn llenwi anghenion hanfodol gydag un weithred. Mae caniatáu i drigolion mwyaf agored i niwed Szczecin elwa o dai fforddiadwy wrth ostwng eu gwariant ynni nid yn unig yn fesur cymdeithasol ond hefyd yn hwb i'r hinsawdd. Mae hefyd yn galluogi dinasyddion Gwlad Pwyl i ddod yn actorion y trawsnewid ynni a fydd yn ein helpu i oresgyn yr argyfwng. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma . Ym mis Gorffennaf 2020, roedd y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop wedi ysgogi buddsoddiad o € 524 biliwn ledled yr UE, gan gynnwys € 22.8bn yng Ngwlad Pwyl.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

EU

Y tu mewn i 'barthau di-LGBT' Gwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Yng Ngwlad Pwyl, mae dwsinau o drefi bach wedi datgan eu hunain yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae gelyniaeth gwleidyddion tuag at hawliau hoyw wedi dod yn fflachbwynt, gan osod yr hawl grefyddol yn erbyn Pwyliaid mwy rhyddfrydol eu meddwl. Ac mae pobl hoyw sy'n byw yn yr ardaloedd hyn yn wynebu dewis: ymfudo, cadw eu pennau i lawr - neu ymladd yn ôl, yn ysgrifennu Lucy Ash.
Mae golygydd y cylchgrawn Tomasz Sakiewicz yn fy dangos i mewn i'w swyddfa yn Warsaw. Er mawr syndod i mi, mae'n cymryd fy llaw - yr wyf newydd ei rwbio gyda'r gel diheintydd rheoleiddio - ac yn ei gusanu fel uchelwr Pwylaidd o'r 18fed Ganrif.
Yna mae'n pasio sticer i mi a ddaeth yn rhydd gyda'i gylchgrawn, yr asgell dde yn wythnosol Gazeta Polska. Mae'n dangos baner enfys gyda chroes ddu trwyddi. "Fe wnaethon ni ddosbarthu 70,000 o'r rhain," meddai Sakiewicz. "Ac fe wnaeth pobl ein llongyfarch oherwydd ein bod ni Pwyliaid yn caru rhyddid."
Sticer gwrth-LGBT wedi'i gynhyrchu gan Gazeta Polska
Mae tua 100 o drefi a rhanbarthau ledled Gwlad Pwyl, bron i draean o'r wlad, wedi pasio penderfyniadau yn datgan eu bod yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae'r penderfyniadau hyn yn eu hanfod yn symbolaidd ac yn anorfodadwy ond maent wedi darparu bwledi newydd yn rhyfel diwylliant cynyddol chwerw Gwlad Pwyl.
Mae Sakiewicz yn dweud wrthyf y dylai pobl allu cael rhyw gyda phwy bynnag maen nhw'n ei ddewis ac mae'n ymfalchïo bod Gwlad Pwyl yn flaengar mewn rhai agweddau. Dadgriminiodd gyfunrywioldeb ym 1932, ddegawdau cyn y mwyafrif o wledydd Ewrop.
Ond mae yn erbyn yr hyn y mae'n ei ddisgrifio fel "ideoleg ymosodol yn hyrwyddo gwrywgydiaeth". Mae'r frwydr dros hawliau hoyw yn gysyniad tramor a fewnforiwyd o'r Unol Daleithiau a Gorllewin Ewrop, ychwanega, ac mae'n bygwth y teulu Pwylaidd heterorywiol traddodiadol.
Nawr yn ei 50au, tyfodd Sakiewicz i fyny mewn Gwlad Pwyl a reolir gan yr Undeb Sofietaidd pan ddywedodd y llywodraeth wrth bobl sut i feddwl, gwrthod dylanwad yr Eglwys a goddef dim anghytuno. Yn rhyfedd iawn, mae bellach yn cyhuddo ymgyrchwyr LGBT o ymddwyn yn yr un modd.
Tomasz Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz
"Roedd comiwnyddion yn arfer chwifio'r faner goch a dweud wrth bobl eu bod nhw'n ymladd dros y tlawd, dros y gweithwyr, dros y werin," meddai. "Nawr mae'r gweithredwyr hyn yn dal y faner enfys i fyny ac yn dweud eu bod yn ymladd dros leiafrifoedd rhywiol. Nid oedd yn wir ac nid yw'n wir. Ac ers i ni fyw trwy amseroedd comiwnyddol mae'n ddyletswydd arnom i ddweud wrth eraill pa mor beryglus y gall syniadau o'r fath fod."
Pa mor bynnag bynnag y gall syniadau Sakiewicz pellgyrhaeddol ymddangos, fe'u hadleisir gan uwch wleidyddion a ffigurau yn Eglwys Gatholig ddylanwadol Gwlad Pwyl. Mewn araith ymgyrchu pan safodd i'w ailethol, galwodd yr Arlywydd Andrzej Duda fod hyrwyddo hawliau LGBT yn ideoleg "hyd yn oed yn fwy dinistriol" na chomiwnyddiaeth. Rhybuddiodd Archesgob Krakow yn ddiweddar am "bla enfys" neo-Farcsaidd.
Llinell lliw cyflwyniadol

Dysgwch fwy

Llinell lliw cyflwyniadol
Gyda homoffobia a gymeradwywyd gan y wladwriaeth a chyfryngau gelyniaethus i raddau helaeth, mae pobl hoyw Gwlad Pwyl mewn perygl o gael eu gwthio yn ôl i'r cwpwrdd, yn enwedig mewn trefi bach.
Swidnik, cwpl o oriau i'r de-ddwyrain o Warsaw, oedd y fwrdeistref gyntaf i fabwysiadu penderfyniad yn erbyn "ideoleg LGBT".
Bart Staszewski
Bart Staszewski yn Swidnik
Pan gyrhaeddaf fore Sadwrn, mae hanner dwsin o weithredwyr hoyw yn y brif sgwâr yn dosbarthu taflenni, sticeri "cariad yw cariad" a toesenni eisin gyda thaenellau aml-liw. Mae eu llefarydd, Bart Staszewski, wedi trefnu’r hyn a alwodd yn daith queer o amgylch dwyrain Gwlad Pwyl i ddangos i bobl fod pobl hoyw yn “ddinasyddion arferol”.
Ychwanegodd: "Ni yw atalwyr yr enfys. Nid ydym yn ymosodol. Nid yw ein balŵns yn bryfoclyd, nid yw ein baneri yn bryfoclyd. Nid yw ein toesenni yn bryfoclyd!"
Donuts yn cael eu dosbarthu gan weithredwyr hawliau LGBT
Ond yr ochr arall i'r stryd, mae yna grŵp o tua 30 o ddynion ifanc yn gweiddi eu hunain yn hoarse. "Swidnik yn rhydd o bropaganda enfys," maen nhw'n gweiddi, gan geisio boddi sain y gerddoriaeth bop awelon sy'n dod gan siaradwyr yr actifyddion hawliau hoyw.
Mae un dyn, gyda phen eilliedig, yn dweud wrtha i nad yw'n hoffi neges y grŵp LGBT. "Nid ydyn nhw eisiau ffitio i'n cymdeithas," meddai. "Ac nid ydym eu heisiau yn y dref hon."
"Maen nhw'n gwanhau'r genedl," meddai un arall. "A dyna nod gelynion Gwlad Pwyl. Nid yw rhyfel bellach yn ymwneud â thanciau a thaflegrau. Rydych chi'n dinistrio gwlad trwy wneud anhrefn. A dyna beth mae'r hoywon hyn yn ceisio ei wneud."
Gwrthdystwyr gwrth-LGBT
Rhwng y ddau grŵp, mae yna linell hir o heddlu terfysg i gyd yn gwisgo helmedau a festiau atal bwled ac yn chwysu yn yr haul poeth.
"I fod yn onest, rwy'n falch bod yr heddlu yma", meddai Staszewski. "Rydyn ni'n teimlo'n llawer mwy diogel." Ychwanegodd fod llawer o Bwyliaid hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol wedi ymfudo yn ddiweddar i ddianc rhag erledigaeth.
Yn Tuchow, tref o 6,500 o bobl a sefydlwyd yn y canol oesoedd, sydd hefyd wedi datgan ei hun yn rhydd o "ideoleg LGBT", rwy'n cwrdd â merch yn ei harddegau hoyw mewn parc lleol. Symudodd Filip, nid ei enw iawn, i'r dref o ddinas fawr â mwy o ryddfrydiaeth. Nid oes gan ei rieni unrhyw broblem gyda'i rywioldeb. Ac nid yw Filip erioed wedi ofni am ei ddiogelwch yn Tuchow. Yn dal i fod, nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n hawdd bod yn hoyw yn y rhan hon o Wlad Pwyl, 100km i'r dwyrain o Krakow.
"Unwaith, pan oedd fy nghariad a minnau yn dal dwylo", meddai, "clywsom ychydig o bobl yn gweiddi enwau arnom." Ychwanegodd y gall pobl hoyw yn Tuchow fyw mewn heddwch dim ond trwy aros yn "anweledig". Os nad yw wedi dioddef o unrhyw brofiadau gwael, mae hynny oherwydd ei fod yn "dipyn o nerd" sy'n treulio llawer o'i amser yn chwarae gemau fideo o flaen ei gyfrifiadur.
“Darllenais bost ar Twitter bod un o’r gweithredwyr hoyw wedi dweud bod yr amser ar gyfer brwydro heddychlon ar ben”, meddai Mateusz Marzoch yn protestio y tu allan i brifysgol Warsaw. "Wel, mae angen iddyn nhw wybod, os ydyn nhw'n tynnu'r menig i ffwrdd, na fydd ein hochr ni yn rhedeg i ffwrdd i guddio. Byddwn ni'n cwrdd â nhw yn uniongyrchol. Ac mae'n mynd i brifo."

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Astudiaeth EPO-IEA: Cynnydd cyflym mewn arloesi batri yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo ynni glân

cyhoeddwyd

on

  • Mae dyfeisiadau storio trydan yn dangos twf blynyddol o 14% dros y degawd diwethaf, mae astudiaeth ar y cyd gan Swyddfa Batentau Ewrop (EPO) ac Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) yn darganfod

  • Mae angen i faint o fatris a storio ynni arall dyfu hanner cant erbyn 2040 i roi'r byd ar y trywydd iawn ar gyfer nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy

  • Bellach mae cerbydau trydan yn brif ysgogwyr arloesi batri

  • Mae datblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru yn canolbwyntio ar y mwyafrif o ddyfeisiau newydd

  • Mae gan wledydd Asiaidd arweiniad cryf yn y ras technoleg batri fyd-eang

  • Mae angen arloesi carlam i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop

Mae gwella'r gallu i storio trydan yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo i dechnolegau ynni glân. Rhwng 2005 a 2018, tyfodd gweithgaredd patent mewn batris a thechnolegau storio trydan eraill yn a cyfradd flynyddol gyfartalog o 14% ledled y byd, bedair gwaith yn gyflymach na chyfartaledd yr holl feysydd technoleg, yn ôl astudiaeth ar y cyd a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) a yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA).

Mae'r adroddiad, Arloesi mewn batris a storio trydan - dadansoddiad byd-eang yn seiliedig ar ddata patent, yn dangos bod batris yn cyfrif am bron i 90% o'r holl weithgaredd patentio ym maes storio trydan, a hynny mae'r cynnydd mewn arloesedd yn cael ei yrru'n bennaf gan ddatblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru a ddefnyddir mewn dyfeisiau electronig defnyddwyr a cheir trydan. Mae symudedd trydan yn benodol yn meithrin datblygiad newydd lithiwm-ion fferyllfeydd gyda'r nod o wella allbwn pŵer, gwydnwch, cyflymder codi tâl / rhyddhau ac ailgylchadwyedd. Mae cynnydd technolegol hefyd yn cael ei danio gan yr angen i integreiddio meintiau mwy o ynni adnewyddadwy fel pŵer gwynt a solar i rwydweithiau trydan.

Mae'r astudiaeth hefyd yn dangos bod Japan a De Korea wedi sefydlu arweiniad cryf mewn technoleg batri yn fyd-eang, a bod cynnydd technegol a chynhyrchu màs mewn diwydiant cynyddol aeddfed wedi arwain at ostyngiad sylweddol ym mhrisiau batri yn ystod y blynyddoedd diwethaf - bron i 90% ers 2010 yn achos batris Li-ion ar gyfer cerbydau trydan, a thua dwy ran o dair dros yr un cyfnod ar gyfer cymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae datblygu storfa drydan well a rhatach yn her fawr i'r dyfodol: Yn ôl Senario Datblygu Cynaliadwy yr IEA, i’r byd gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy, bydd angen bron i 10 000 awr gigawat o fatris a mathau eraill o storio ynni ledled y byd erbyn 2040 - 50 gwaith maint y farchnad gyfredol. Mae angen atebion storio effeithiol i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop: gwneud y cyfandir yn niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050.

"Mae technoleg storio trydan yn hollbwysig o ran cwrdd â’r galw am symudedd trydan a chyflawni’r symudiad tuag at ynni adnewyddadwy sydd ei angen os ydym am liniaru newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EPO, António Campinos. “Mae’r cynnydd cyflym a pharhaus mewn arloesedd storio trydan yn dangos bod dyfeiswyr a busnesau yn mynd i’r afael â her y trawsnewid ynni. Mae'r data patent yn datgelu, er bod gan Asia arweiniad cryf yn y diwydiant strategol hwn, gall yr UD ac Ewrop ddibynnu ar ecosystem arloesi gyfoethog, gan gynnwys nifer fawr o fusnesau bach a chanolig a sefydliadau ymchwil, i'w helpu i aros yn y ras am y genhedlaeth nesaf o fatris. ”

"Mae amcanestyniadau IEA yn ei gwneud yn glir y bydd angen i storio ynni dyfu'n esbonyddol yn y degawdau nesaf i alluogi'r byd i gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy rhyngwladol. Bydd arloesi carlam yn hanfodol ar gyfer sicrhau’r twf hwnnw, ”meddai Cyfarwyddwr Gweithredol IEA, Fatih Birol. “Trwy gyfuno cryfderau cyflenwol yr IEA a’r EPO, mae’r adroddiad hwn yn taflu goleuni newydd ar dueddiadau arloesi heddiw i helpu llywodraethau a busnesau i wneud penderfyniadau craff ar gyfer ein dyfodol ynni.”

Cynnydd mewn cerbydau trydan sy'n rhoi hwb i arloesedd Li-ion

Mae'r adroddiad, sy'n cyflwyno'r prif dueddiadau mewn arloesi storio trydan rhwng 2000 a 2018, wedi'i fesur o ran teuluoedd patent rhyngwladol, yn canfod hynny lithiwm-ion (Mae technoleg Li-ion), sy'n dominyddu mewn electroneg gludadwy a cherbydau trydan, wedi hybu'r rhan fwyaf o'r arloesi batri er 2005. Yn 2018, roedd datblygiadau mewn celloedd Li-ion yn gyfrifol am 45% o'r gweithgaredd patent sy'n gysylltiedig â chelloedd batri, o'i gymharu â dim ond 7 % ar gyfer celloedd yn seiliedig ar fferyllfeydd eraill.

Yn 2011, goddiweddodd cerbydau trydan electroneg defnyddwyr fel y sbardun twf mwyaf ar gyfer batri Li-ion (Gweler y graff: Nifer yr IPFs sy'n gysylltiedig â cheisiadau am becynnau batri). Mae'r duedd hon yn tynnu sylw at waith parhaus y diwydiant ceir i ddatgarboneiddio a datblygu technolegau ynni glân amgen. Mae sicrhau bod batris mewn cerbydau trydan yn effeithiol ac yn ddibynadwy yn hanfodol er mwyn annog defnyddwyr i gymryd rhan ynddynt ar ôl 2020, ac ar ôl hynny bydd targedau allyriadau llymach ledled yr UE yn berthnasol i gerbydau tanwydd ffosil.

Mae cyfran y dyfeisiadau o wledydd Ewropeaidd yn gymharol gymedrol ym mhob maes technolegau Li-ion, ond mae ddwywaith mor uchel mewn meysydd sy'n dod i'r amlwg o gymharu â rhai mwy sefydledig, er enghraifft yn cynhyrchu 11% o ddyfeisiau mewn ffosffad haearn lithiwm (LFP) a Lithiwm nicel cobalt alwminiwm ocsid (NCA), sydd ill dau yn cael eu hystyried yn ddewisiadau addawol yn lle cemegolion Li-ion cyfredol.

Mae gwelliannau i becynnau batri ar gyfer ceir trydan hefyd wedi cynhyrchu effeithiau gorlifo cadarnhaol ar gymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod gweithgaredd patent wrth weithgynhyrchu celloedd batri a datblygiadau peirianneg sy'n gysylltiedig â chelloedd wedi tyfu deirgwaith dros y degawd diwethaf. Roedd y ddau faes hyn gyda'i gilydd yn cyfrif am bron i hanner (47%) yr holl weithgaredd patentio sy'n gysylltiedig â chelloedd batri yn 2018, arwydd clir o aeddfedrwydd y diwydiant a phwysigrwydd strategol datblygu màs torfol effeithlon.

Yn ogystal, mae technolegau storio eraill, megis supercapacitors a batris llif rhydocs, hefyd yn dod i'r amlwg yn gyflym gyda'r potensial i fynd i'r afael â rhai o wendidau batris Li-ion.

Cwmnïau Asiaidd ar y blaen

Mae'r astudiaeth yn dangos hynny Japan mae ganddo arweinydd clir yn y ras fyd-eang ar gyfer technoleg batri, gyda i 4Cyfran 0.9% o deuluoedd patent rhyngwladol mewn technoleg batri yn 2000-2018, ac yna De Korea gyda chyfran o 17.4%, Ewrop (15.4%), yr UD (14.5%) a Tsieina (6.9%). Mae cwmnïau Asiaidd yn cyfrif am naw o'r deg ymgeisydd byd-eang gorau am batentau sy'n gysylltiedig â batris, ac am ddwy ran o dair o'r 25 uchaf, sydd hefyd yn cynnwys chwe chwmni o Ewrop a dau o'r UD. Cynhyrchodd y pum ymgeisydd gorau (Samsung, Panasonic, LG, Toyota a Bosch) gyda'i gilydd dros chwarter yr holl IPFs rhwng 2000 a 2018. Yn Ewrop, mae'r Almaen yn dominyddu arloesedd mewn storio trydan, sydd ar ei phen ei hun yn cyfrif am fwy na hanner y teuluoedd patent rhyngwladol mewn technolegau batri sy'n tarddu o Ewrop (Gweler y graff: Tarddiad daearyddol IPFs Ewropeaidd mewn technoleg batri, 2000-2018).

Er bod arloesi mewn technoleg batri yn dal i fod wedi'i ganoli i raddau helaeth mewn grŵp cyfyngedig o gwmnïau mawr iawn, yn yr UD ac Ewrop, mae cwmnïau llai, prifysgolion a sefydliadau ymchwil cyhoeddus hefyd yn chwarae rhan sylweddol. Ar gyfer yr UD, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am 34.4% a phrifysgolion / sefydliadau ymchwil am 13.8% o'r IPFs a ffeiliwyd. Ar gyfer Ewrop, y ffigurau yw 15.9% a 12.7% yn y drefn honno, gan gyferbynnu â Japan (3.4% / 3.5%) a Gweriniaeth Korea (4.6% / 9.0%).

Mwy o wybodaeth

Darllenwch y crynodeb gweithredol

Darllenwch yr astudiaeth lawn

Nodiadau i'r golygydd

Ynglŷn â theuluoedd patent rhyngwladol

Mae'r dadansoddiad patent yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar y cysyniad o deuluoedd patent rhyngwladol (IPFs). Mae pob IPF yn cynrychioli dyfais unigryw ac yn cynnwys ceisiadau patent sy'n cael eu ffeilio a'u cyhoeddi mewn o leiaf dwy wlad neu eu ffeilio gyda swyddfa batent ranbarthol a'u cyhoeddi, yn ogystal â cheisiadau patent rhyngwladol cyhoeddedig. Mae IPFs yn cynrychioli dyfeisiadau y mae'r dyfeisiwr yn eu hystyried yn ddigon pwysig i geisio amddiffyniad yn rhyngwladol, a dim ond canran gymharol fach o geisiadau sy'n cwrdd â'r trothwy hwn mewn gwirionedd. Felly gellir defnyddio'r cysyniad hwn fel sylfaen gadarn ar gyfer cymharu gweithgareddau arloesi rhyngwladol, gan ei fod yn lleihau'r rhagfarnau a all godi wrth gymharu ceisiadau patent ar draws gwahanol swyddfeydd patent cenedlaethol.

Am yr EPO

Gyda bron i 7 000 o staff, mae'r Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) yw un o'r sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus mwyaf yn Ewrop. Wedi'i bencadlys ym Munich gyda swyddfeydd ym Merlin, Brwsel, Yr Hâg a Fienna, sefydlwyd yr EPO gyda'r nod o gryfhau cydweithrediad ar batentau yn Ewrop. Trwy weithdrefn rhoi patent canolog yr EPO, gall dyfeiswyr gael amddiffyniad patent o ansawdd uchel mewn hyd at 44 o wledydd, gan gwmpasu marchnad o ryw 700 miliwn o bobl. Yr EPO hefyd yw prif awdurdod y byd ym maes gwybodaeth patent a chwilio am batentau.

Ynglŷn â'r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol
Daeth Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (Mae IEA) wrth wraidd deialog fyd-eang ar ynni, gan ddarparu dadansoddiad awdurdodol, data, argymhellion polisi, ac atebion yn y byd go iawn i helpu gwledydd i sicrhau ynni diogel a chynaliadwy i bawb. Gan ddefnyddio dull holl-danwydd, holl-dechnolegau, mae'r IEA yn cefnogi polisïau sy'n gwella dibynadwyedd, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd ynni. Mae'r IEA yn cefnogi trawsnewidiadau ynni glân ledled y byd er mwyn helpu i gyflawni nodau cynaliadwyedd byd-eang.

Mae'r cyfryngau yn cysylltu â Swyddfa Batentau Ewrop

Luis Berenguer Giménez

Prif Gyfarwyddwr Cyfathrebu / Llefarydd

Ffôn: + 49 89 2399 1203
[E-bost a ddiogelir]

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd