Cysylltu gyda ni

EU

Beth mae Milo Djukanovic yn ei wneud nesaf * (* a beth ddylai llywodraeth ddemocrataidd newydd Montenegro ei wneud i'w rwystro)

cyhoeddwyd

on

Llongyfarchiadau, Montenegro! Milo Djukanovic (Yn y llun) ac mae ei sosialwyr comiwnyddol-droi-democrataidd-sosialwyr yn cael eu trechu am y tro cyntaf mewn hanes. Fe daflodd gwledydd eraill yng nghanol, de a dwyrain Ewrop eu cyfundrefnau un blaid genhedlaeth yn ôl. Ond am y 30 mlynedd diwethaf mae un dyn wedi dal Montenegro mewn rhew dwfn. Ni all unrhyw un dynnu oddi wrthych natur hanesyddol eich buddugoliaeth, yn ysgrifennu Duško Knežević, llywydd Prifysgol Môr y Canoldir a Chadeirydd Grŵp cwmnïau Atlas.

Ond dim ond y dechrau yw hyn. Wrth i chi - “Cenhedlaeth Democratiaeth” Montenegro - ffurfio’r llywodraeth, ni fydd y llwybr o’ch blaen yn hawdd. Mae Djukanovic yn dal yr arlywyddiaeth. Mae ei lewyr yn cadw swyddi allweddol yn y farnwriaeth, biwrocratiaeth a chorff diplomyddol. Rhaid inni ddisgwyl iddo ddefnyddio pob dull posibl i amddiffyn ei hun a defnyddio pob cyfle - a phob camgymeriad - i adfer ei hun i rym diamheuol.

Fel rhywun sydd wedi adnabod Djukanovic yn dda iawn ers degawdau - unwaith yn ei flynyddoedd cynharach, gwell fel cynghreiriad, ac yn ddiweddarach fel gwrthwynebwr - gwn ei gryfderau a'i wendidau. Dyma beth mae Milo Djukanovic yn ei wneud nesaf. A dyma beth mae'n rhaid i lywodraeth ddemocrataidd newydd Montenegro ei wneud i amddiffyn eu buddugoliaeth:

Mathemateg seneddol

Eich clymblaid tair ffordd yn y senedd yn dod â 41 sedd i chi mewn senedd 80 sedd: mwyafrif - o un.

Tra'ch bod chi'n unedig, rhaid i chi ddisgwyl i Djukanovic ddefnyddio'r wladwriaeth y mae wedi'i hadeiladu i geisio pwyso ar rai o'ch cynrychiolwyr etholedig i newid.

Dylai system rhestr etholiadol Montenegro ganiatáu i un arall o'ch rhif gymryd lle unrhyw un nad yw efallai eisiau eistedd yn y senedd am y tymor llawn. Ond dylech ystyried o fewn eich tri grŵp seneddol gan wneud hynny'n gryfach: llofnodi cytundeb sy'n rhwymo'n gyfreithiol rhwng yr holl seneddwyr sy'n eu hymrwymo i beidio â newid pleidiau, ac - os gwnânt - er mwyn i hyn ofyn am fforffedu eu sedd seneddol. Yn y ffordd honno gallwch fod yn sicr y bydd cynrychiolydd arall o'ch rhestrau etholiadol priodol yn cymryd ei le, a bydd eich mwyafrif yn dal.

'Lawfare '

Mae gan Djukanovic cefnogwyr ffyddlon ers amser maith yn y farnwriaeth a defnyddio pwysau gwleidyddol ar yr hyn a ddylai fod yn sefydliad annibynnol i ennill dyfarniadau cyfreithiol ffafriol. O ymosodiadau ar newyddiadurwyr - lle mae'r newyddiadurwyr eu hunain yn y pen draw yn bod ymchwilio - i lansio achosion cosb ariannol â chymhelliant gwleidyddol, mae'r rhestr yn hir ac wedi'i dogfennu'n dda.

Mae’n bosib y bydd rhai aelodau o’r farnwriaeth yn gweld hwn yn gyfle i dorri eu cysylltiadau â phlaid yr arlywydd. Ond peidiwch â betio arno: ni chawsant eu dewis am eu mynegiadau o annibyniaeth.

Felly, mae'n rhaid i'r glymblaid ddisgwyl i'r arlywydd ymladd yn ôl gan ddefnyddio “Lawfare” - ennill heriau cyfreithiol i benderfyniadau llywodraethol a seneddol - yn enwedig i amddiffyn ei hun a'i deulu.

I wrthsefyll hyn, byddai'r llywodraeth newydd yn ddoeth dod o hyd i, trwy'r senedd, Bwyllgor Ymchwilio Annibynnol i ymchwilio i achosion o lygredd a chamddefnydd arian cyhoeddus o dan y 30 mlynedd diwethaf. Gellir gosod y Pwyllgor gyda phwerau ymchwilio a barnwrol, yr hawl i gynnal gwrandawiadau cyhoeddus, galw tystion ac, yn ei gasgliad, i wneud argymhellion a fyddai'n arwain at erlyniadau.

Mae'n bwysig nad yw hyn yn dod yn fecanwaith ar gyfer dial gwleidyddol mewn unrhyw ffordd. Er mwyn sicrhau nad yw hynny'n wir - a bod yr Ymchwiliad yn gwbl annibynnol ar wleidyddiaeth y llywodraeth ac uwchlaw plaid - byddai'n ddoeth cynnwys hanner ei aelodaeth o'r gymuned ryngwladol.

Gyda chi neu yn eich erbyn

Mae Montenegrins yn gwybod bod Djukanovic yn bell iawn o amddiffynwr grwpiau ethnig a chrefyddol lleiafrifol y mae'n honni ei fod i'r byd y tu allan. Am ddegawdau mae wedi pwyso ar leiafrifoedd i'w gefnogi drwyddo dulliau a fyddai’n cael eu disgrifio mewn unrhyw wlad arall fel gorfodaeth.

Mae'n hanfodol estyn allan nawr - a pharhau i estyn allan - llaw cyfeillgarwch i bob grŵp lleiafrifol, er mwyn gwneud iawn am y geiriau yn eich cytundeb tair ffordd bod gan bawb le wrth fwrdd uchaf y llywodraeth newydd.

Efallai y byddwch hefyd am gynnig pwerau trefol ychwanegol - ynghyd â chyllid datganoledig - i rannau o'r wlad lle mai lleiafrifoedd cenedlaethol yw'r mwyafrif mewn gwirionedd. Bydd hyn yn grymuso cymunedau lleol ac yn ei gwneud yn glir mewn gweithredoedd nid geiriau eu bod yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth gan arweinyddiaeth ddemocrataidd newydd y wlad.

Fe ddylech chi fynd yr ail filltir i ddod â lleiafrifoedd i'r llywodraeth. Nid seddi a roddir yn draddodiadol i grwpiau ethnig neu grefyddol yw'r unig ateb - ond byddai hyrwyddiadau i swyddi mewn gweinidogaethau economaidd, cymdeithasol ac allanol allweddol yn arwydd o'ch bwriad i drin pob Montenegrin yn gyfartal.

America a Phrydain

Rhaid inni ddisgwyl i Djukanovic droi’n gyflym ac yn galed at ei hen gynghreiriaid yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig gan ledaenu ei negeseuon mai dim ond ei fod yn gallu cynnal Montenegro ar ei lwybr pro-orllewinol.

Yn ffodus, symudodd y glymblaid dair ffordd - yn ddoeth - i ddileu honiadau Djukanovic erbyn arwyddo cytundeb yr wythnos diwethaf i gefnogi NATO ac integreiddio Ewropeaidd yn llawn. Ac mae'r ymateb o America yn glir: "Mae llywodraeth yr UD yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda’r llywodraeth nesaf, a gyfansoddwyd drwy’r broses ddemocrataidd fel adlewyrchiad o ewyllys y bobl. ”.

Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd y mater, ond y dechrau: mae'n hanfodol eich bod bellach yn gwneud cysylltiadau uniongyrchol, a chyfeillgarwch go iawn, yn y byd gorllewinol. Peidiwch ag aros i'r pwerau mawr ddod atoch chi: estyn allan atynt. Dangoswch eich bwriad i fod yn bartner dibynadwy a hirdymor i chi.

Llongyfarchiadau unwaith eto, Montenegro! Rydych chi eisoes wedi gwneud yr hyn na allai mwyafrif gwylwyr y Balcanau a sylwebyddion rhyngwladol fod wedi'i ragweld erioed. Mae'r frwydr wedi'i hennill. Ond dim ond nawr mae eich ymgyrch athreuliad hir i fynd i’r afael ag annhegwch 30 mlynedd o gamgymeriad yn dechrau go iawn.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Brexit

Brexit - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad leihau eu hamlygiad i weithrediadau clirio'r DU

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Y dyddiad cau yw'r arwydd cliriaf bod yr UE yn bwriadu symud y busnes 'clirio' allan o Lundain ac i ardal yr ewro.

Fe ddaw’r symudiad fel ergyd i Lundain, sef arweinydd presennol y byd wrth glirio busnes sy’n werth sawl biliwn. Mae'r London Clearing House (LCH), yn clirio gwerth bron i triliwn o ewro o gontractau a enwir yn yr ewro y dydd, ac yn cyfrif am dri chwarter y farchnad fyd-eang. Mae clirio yn cynnig ffordd o gyfryngu rhwng prynwyr a gwerthwyr, credir, trwy gael busnes clirio mwy, bod costau trafodion yn cael eu lleihau. Pan geisiodd Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt fynnu bod yr holl grefftau ewro yn cael eu gwneud y tu mewn i ardal yr ewro, heriwyd hyn yn llwyddiannus yn Llys Cyfiawnder Ewrop gan George Osborne, yna Ganghellor Trysorlys y DU.

Yn y gorffennol mae Cyfnewidfa Stoc Llundain wedi rhybuddio y gallai hyd at 83,000 o swyddi gael eu colli pe bai'r busnes hwn yn symud i rywle arall. Byddai gorlifiadau hefyd i feysydd eraill fel rheoli risg a chydymffurfiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd ei fod yn rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu clirio. O ganlyniad, bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. ”

Cefndir

Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen. Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad.

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn. Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl.

Nod penderfyniad cywerthedd dros dro heddiw yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU. Ar sail dadansoddiad a gynhaliwyd gyda Banc Canolog Ewrop, y Bwrdd Datrys Sengl a’r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, nododd y Comisiwn y gallai risgiau sefydlogrwydd ariannol godi ym maes clirio deilliadau yn ganolog trwy CCPau a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig (CCP y DU. ) pe bai aflonyddwch sydyn yn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i gyfranogwyr marchnad yr UE.

Aethpwyd i'r afael â hyn yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 9 Gorffennaf 2020, lle argymhellwyd cyfranogwyr y farchnad i baratoi ar gyfer pob senario, gan gynnwys lle na fydd penderfyniad cywerthedd pellach yn y maes hwn.

Parhau Darllen

EU

Daw cysylltiadau UE-Wcráin dan y chwyddwydr

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE a'r UD yn gwneud llawer dros yr Wcrain ar fater diwygiadau, nid yn unig i ddiwygiadau economaidd ond i ddiwygio'r system gyfiawnder, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dros y chwe blynedd diwethaf, fel rhan o ddiwygiadau cyfreithiol, mae'r Wcráin wedi datblygu a mabwysiadu diwygiadau i'w gyfansoddiad, gan fabwysiadu tua dwsin o ddeddfau.

Crëwyd y Goruchaf Lys newydd, y Llys Gwrth-lygredd Uwch, mae asesiad cymhwyster barnwyr a phrosesau eraill wedi cychwyn, pob un wedi'i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar y system farnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd. Roedd yr UE yn cymryd rhan weithredol yn yr holl ddiwygiadau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r canlyniad wedi cwrdd â'r disgwyliadau eto. Yn 2019, dangosodd arolwg barn gan Ganolfan Razumkov ar gyfer Swyddfa Cyngor Ewrop yn yr Wcrain fod 46% yn credu nad yw’r diwygiad barnwrol “wedi cychwyn o gwbl eto” a bod gan 43% agwedd negyddol tuag at ddiwygio barnwrol.

Mae llygredd yn yr Wcrain yn parhau i ffynnu, ac mae'r system farnwrol wedi dod hyd yn oed yn fwy aneffeithiol nag o'r blaen. Ar yr un pryd, mae rhai gwleidyddion Wcrain yn mynd ati i ddefnyddio pwnc diwygio barnwrol er eu budd eu hunain. Yn benodol, defnyddiodd y cyn-Arlywydd Petro Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i ennill rheolaeth dros y llysoedd. Ac fe lwyddodd gyda dim ond ychydig o feirniaid yn beiddgar gwneud penderfyniadau yn erbyn ewyllys Poroshenko.

O ganlyniad, mae nifer y barnwyr profiadol sydd wedi gadael y system wedi cynyddu er 2014. Nid oes gan rai llysoedd Wcrain unrhyw farnwyr ar ôl o gwbl ac mae'r llysoedd wedi atal eu gwaith, gan ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl i ddinasyddion gael gafael ar gyfiawnder o gwbl.

Ar ddechrau 2020, roedd prinder personél barnwrol yn y llysoedd bron i 30%. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd achos llys ac amseriad ystyried achosion. Yn amau ​​aros mewn canolfannau cadw pretrial am gyfnod gormodol, achosion yn cronni, ac mae dynameg cyfiawnder yn arafu, gan arwain at densiynau cymdeithasol.

Mae bron pawb yn cytuno bod y diwygiadau a weithredwyd wedi profi i fod yn gwbl aneffeithiol ond pam mae hyn yn digwydd? Pam mae'r holl ymdrechion wedi bod yn ofer? Roedd y cwestiwn i'w drafod mewn cynhadledd ryngwladol "Dialogue about cyfiawnder - 2" yn Kiev, ond amharwyd yn wael ar y digwyddiad.

Canslodd llunwyr polisi a gweision sifil yr UE eu cyfranogiad yn y gynhadledd, pan wnaethant ddysgu y diwrnod cynt fod y panel yn cynnwys rhai pobl ag enw da “amheus”.

Roedd hyd yn oed y rhai a benderfynodd gymryd rhan yn wynebu problemau. Yn syth ar ôl iddo ddechrau, derbyniwyd neges anhysbys am fwyngloddio adeilad ECC Parkovyi, lle casglwyd cyfranogwyr y gynhadledd.

Bu'n rhaid i bawb oedd yn bresennol adael yr adeilad ac aros y tu allan am awr wrth i'r heddlu wirio'r adeilad.

Pam wnaeth rhywun geisio tarfu ar y gynhadledd? Dywedodd rhifyn Wcreineg o “Vzglyad” fod y gynhadledd wedi ceisio “tarfu” ar sefydliadau a strwythurau sy’n canolbwyntio ar Poroshenko.

Siaradodd newyddiadurwyr â chynrychiolydd un sefydliad o’r fath sy’n ymwneud â hyrwyddo diwygio barnwrol yn yr Wcrain a ddywedodd mai dim ond rhai cyrff anllywodraethol sydd yn yr Wcrain sydd â hawl i gysylltu ag Ewropeaid ar bwnc diwygiadau barnwrol a diwygiadau eraill.

Mae'r Wcráin, meddai, wedi ffurfio "cast" o ddiwygwyr nad ydyn nhw'n caniatáu i unrhyw un arall drafod diwygiadau heb eu caniatâd, a'r rhain sy'n penderfynu pwy yn yr Wcrain sy'n "amheus", hynny yw, nad oes gan gynrychiolwyr yr UE hawl i gyfathrebu .

Roedd un o gyfranogwyr y gynhadledd yn gyfreithiwr adnabyddus o Wcrain, Rostislav Popovich a nododd mai hwn oedd yr ail drafodaeth lefel uchel o’r fath ar ddiwygio barnwrol - cynhaliwyd yr un gyntaf y llynedd yn Senedd Ewrop. Ysgrifennodd ar ei dudalen Facebook: “Mynychwyd digwyddiad Kiev gan ddirprwyon pobl, barnwyr llysoedd uwch, cyfreithwyr blaenllaw, ASEau ac arbenigwyr o Ewrop, yr UD ac Israel. Roedd y cyfansoddiad yn gynrychioliadol ac roedd y pynciau a drafodwyd yn amserol. Ond roedd yn anodd iawn ei chynnal yn Kiev - nid oherwydd y coronafirws, ond oherwydd bod y gynhadledd wedi ei tharfu gan bobl a ysgrifennodd lythyrau at ASEau, gan fynnu eu bod yn gwrthod cymryd rhan, gan siarad am gyfranogwyr 'od'.

“Pam ymateb mor rhyfedd? Y rheswm am hyn oedd na chynhaliwyd y gynhadledd ganddynt ac ni wnaethant ddewis y cyfranogwyr. Nid oeddent am ganiatáu i Ewropeaid ddysgu'r gwir am y sefyllfa wirioneddol yn y wlad ac am y 'diwygiadau' hynny sydd wedi cael eu gweithredu yma. ”

Mae’n credu bod pobl yn yr Wcrain yn “parasitio ar broblemau’r system farnwrol a llawer o broblemau eraill.”

Yn ôl Popovich, maen nhw’n “monopoli” yr hawl i siarad ar ran y wlad gydag Ewrop a phartneriaid eraill yn y Gorllewin. "Nid yw'r bobl hyn, fel rheol, yn deall y pwnc, nid ydyn nhw'n deall y sefyllfa go iawn ac yn hyrwyddo" diwygiadau "hynny methu un ar ôl y llall a gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Ar yr un pryd, nid yw gweithredwyr yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am y canlyniad. Ar ben hynny, mae gwaeth yn well. Cyn belled â bod problemau yn y wlad, mae'r bobl hyn yn derbyn grantiau i ymladd y problemau hyn. ”

Mae'n dadlau bod yr UE yn cyfathrebu yn yr Wcrain yn unig â grŵp bach o bobl sy'n galw eu hunain yn gymdeithas sifil - gweithredwyr yn bennaf, wedi'u hariannu gan grantiau gan yr UE a sefydliadau rhyngwladol. Maent yn honni eu bod yn cynrychioli holl bobl Wcrain ac yn aml nhw yw'r rhai y mae gwleidyddion Ewropeaidd yn aml yn dod i gysylltiad â nhw i drafod diwygiadau.

Mewn gwirionedd, meddai’r cyfreithiwr, nid yw’r gweithredwyr hyn “yn cynrychioli neb - nid oes ganddynt gefnogaeth na pharch ymhlith Ukrainians hyd yn oed, ac maent yn aml yn cael eu cyhuddo o lygredd eu hunain”.

Dywed, wrth fynnu bod y rhai sy’n pwyso am ddiwygio barnwrol, bod y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol yn y system farnwrol yn cael eu “dileu” - barnwyr, cyfreithwyr a chyfreithwyr. Dywed fod hon yn sefyllfa annormal i unrhyw wlad ac yn un rheswm pam y methodd y diwygiadau.

Mae'n eithaf dealladwy pam nad yw'n ymddangos bod gan lawer o bobl yn Ewrop ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain, am y rheswm pam mae Ewropeaid sy'n ymwneud â hyrwyddo rhai modelau o ddiwygio barnwrol anymarferol yn gwaethygu'r sefyllfa.

Dylai Ewrop gynnal cysylltiadau nid yn unig ag actifyddion proffesiynol, ond hefyd ag ystod ehangach o bobl yn yr Wcrain i allu ffurfio darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd yn y wlad. Byddai hynny'n sicrhau bod y diwygiadau o fudd mawr i'r Wcráin. Mae Ukrainians eisoes wedi dangos eu bod yn erbyn rheolaeth allanol gan Rwsia. Ond nawr maen nhw'n dweud bod yr Wcrain wedi dod o dan reolaeth allanol y Gorllewin ac ni fydd pobl Wcrain yn derbyn sefyllfa o'r fath.

Gallai hyn arwain at ganlyniadau dramatig ac mae rhai gwleidyddion eisoes yn galw am wrthod integreiddio Ewropeaidd gydag apeliadau o'r fath yn ennill cefnogaeth ymhlith pleidleiswyr.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd