Cysylltu â ni

cydgysylltedd trydan

Mae ElectroGasMalta wedi crynhoi ei brosiect gwaith pŵer Delimar

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd consortiwm Electrogas gynhadledd i’r wasg lle cyhoeddodd ganlyniadau archwiliad mewnol o’i gwmni. Dywedodd y cwmni iddo ddechrau "adolygiad cyfreithiol a fforensig mewnol helaeth" yn 2019, yn dilyn penodi tri Chyfarwyddwr newydd. Dangosodd yr archwiliad nad oedd unrhyw arwyddion o lygredd yn y prosiect i adeiladu gwaith pŵer nwy yn Delimar gyda chyfranogiad Siemens Projects Ventures a SOCAR Trading.

Yn ôl Energogas, ni ddatgelodd yr archwiliad unrhyw arwyddion o unrhyw droseddau yn ystod y cam o gynnig, adeiladu’r pwerdy a gweithgareddau gweithredu Electrogas.

Adroddodd Electrogas hefyd fod prosiect gwerth mwy na 500 miliwn ewro ar gyfer adeiladu gwaith pŵer 210 MW newydd a therfynell ail-ddilysu LNG wedi'i weithredu gan ElectroGas Malta, sy'n cynnwys SOCAR Trading. Mewn partneriaeth â Siemens a'r cwmni buddsoddi lleol GEM, enillodd dendr cyhoeddus ym Malta yn 2013.

Mae'n hysbys bod rheolaeth Electrogas wedi newid ar ôl ymddiswyddiad y cyfranddaliwr Jorgen fenek.
Roedd Fenech yn rhan o'r "jam daliadau" menter ar y cyd, sy'n berchen ar 33.34% o'r gwaith pŵer. Mae Mentrau Prosiectau Masnachu a Siemens SOCAR yn dal 33.34 y cant yr un.

Yn 2015, llofnododd ElectroGas Malta gontract gyda SOCAR yn rhoi hawliau tymor hir unigryw i gyflenwi LNG i Malta ar gyfer yr orsaf bŵer. Dosbarthwyd y swp cyntaf o LNG i'r ynys ym mis Ionawr 2017, gan greu'r amodau i Malta roi'r gorau i olew tanwydd yn llwyr fel ffynhonnell cynhyrchu trydan. Fel y nodwyd yn gynharach gan Brif Weinidog Malta, Joseph Muscat, fe helpodd hyn i ostwng prisiau trydan ar gyfer y boblogaeth Faltaidd 25% a chyfrannu at ostyngiad o 90% mewn allyriadau gwenwynig i'r atmosffer.

Bydd ElectroGas Malta hefyd yn cyflenwi trydan a nwy naturiol i'r cwmni ynni dan berchnogaeth y wladwriaeth Enemalta am 18 mlynedd. Lansiwyd prosiect gwerth mwy na € 500 miliwn i adeiladu gorsaf bŵer 210 MW newydd a therfynell ail-ddilysu LNG ym Malta gyda chyfranogiad SOCAR Trading ym mis Rhagfyr 2014 a'i gwblhau ym mis Ionawr 2017.

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Datblygu codiadau mewn prisiau RES neu drydan

cyhoeddwyd

on

Rhwng 2021 a 2030, bydd cost cynhyrchu ynni yn cynyddu 61%, os yw Gwlad Pwyl mewn gwirionedd yn dilyn senario Polisi Ynni Gwlad Pwyl y llywodraeth tan 2040 (PEP2040). Gallai senario amgen a ddatblygwyd gan Instrat leihau costau 31-50 y cant o'i gymharu â PEP2040. Mae cynyddu'r uchelgais ar gyfer datblygu RES yng Ngwlad Pwyl er budd pob cartref a busnes. Fel arall, bydd yn arwain at gynnydd syfrdanol ym mhrisiau trydan, meddai Adrianna Wrona, cyd-awdur yr adroddiad.

Ym mis Rhagfyr 2020, cytunodd aelod-wladwriaethau'r UE i gynyddu targedau cenedlaethol ar gyfer cyfran RES yn yr economi a'u halinio â'r targed wedi'i ddiweddaru o leihau allyriadau 55 y cant erbyn 2030 (o'i gymharu â 1990). Cyn y trafodaethau "Fit for 55", mae'n ymddangos bod Gwlad Pwyl yn gosod ei hun ar gwrs gwrthdrawiad trwy gynnig targed RES yn PEP2040 - bron i hanner cyfartaledd disgwyliedig yr UE.

Mae modelu newydd gan Sefydliad Instrat yn dangos y gallwn gyflawni capasiti gwynt ar y tir o 44 GW, capasiti gwynt ar y môr o 31 GW, ac ar gyfer to a PV wedi'i osod ar y ddaear mae tua 79 GW, gan ystyried meini prawf llym ar gyfer y lleoliad a'r gyfradd. datblygu planhigion newydd. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn profi ei bod yn bosibl sicrhau cyfran dros 70 y cant o RES mewn cynhyrchu trydan yn 2030, tra bod PEP2040 yn datgan gwerth afrealistig o 32 y cant.

Gan dybio y gweithredir y senario datblygu RES a gynigiwyd gan Instrat, byddai Gwlad Pwyl yn sicrhau gostyngiad o 65 y cant mewn allyriadau CO2 yn 2030 yn y sector pŵer o gymharu â 2015 - Mae potensial RES yn ein gwlad yn ddigonol i gyflawni targedau hinsawdd 2030 yr UE a bron. datgarboneiddio'r gymysgedd trydan yn llwyr erbyn 2040. Yn anffodus, dyma a welwn - ar ffurf rhwystro datblygiad ynni gwynt ar y tir, ansefydlogi'r gyfraith, newidiadau sydyn mewn mecanweithiau cymorth. Dylai'r targed RES cenedlaethol gael ei gynyddu'n sylweddol a rhaid i'r gyfraith genedlaethol gefnogi ei gyflawniad - sylwadau Paweł Czyżak, cyd-awdur y dadansoddiad.

Mae'r strwythur pŵer a gynigir gan Instrat yn caniatáu ar gyfer cydbwyso'r system bŵer yn ystod y llwyth brig blynyddol heb unrhyw gynhyrchu o wynt a solar a dim cysylltiadau trawsffiniol ar gael. Fodd bynnag, yn senario PEP2040, dim ond trwy weithredu'r rhaglen ynni niwclear yn amserol y mae hyn yn bosibl, sydd eisoes wedi'i oedi'n sylweddol. - Mae cau a methu gweithfeydd pŵer domestig yn olynol yn dangos efallai na fydd sefydlogrwydd y cyflenwad trydan yng Ngwlad Pwyl yn warant mwyach. Er mwyn sicrhau diogelwch ynni cenedlaethol, mae'n rhaid i ni betio ar dechnolegau y gellir eu hadeiladu ar unwaith - ee melinau gwynt, gosodiadau ffotofoltäig, batris - yn cyfrif Paweł Czyżak.

Mae gwadu rôl RES mewn cynhyrchu trydan nid yn unig yn codi amheuon ynghylch diogelwch ynni, ond bydd hefyd yn arwain at fygythiad i gystadleurwydd economi Gwlad Pwyl ac yn ein gwneud yn ddibynnol ar fewnforion ynni. Felly beth ddylid ei wneud? - Mae'n angenrheidiol, ymhlith pethau eraill, i ddadflocio datblygiad ffermydd gwynt ar y tir, gweithredu ffermydd gwynt ar y môr mewn pryd, gohirio newidiadau i'r system setlo ynni prosumer, creu system o gymhellion ar gyfer datblygu storio ynni, mabwysiadu strategaeth hydrogen. , cynyddu cyllid ar gyfer moderneiddio'r grid, ac, yn anad dim, datgan targed RES uchelgeisiol yn dilyn penderfyniadau'r UE - daw Adrianna Wrona i ben.

Cysylltwch â:

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Denmarc € 400 miliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth o Ddenmarc i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gyrraedd ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Hysbysodd Denmarc y Comisiwn o'i fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef tyrbinau gwynt ar y tir, tyrbinau gwynt ar y môr, gweithfeydd pŵer tonnau, gweithfeydd pŵer trydan dŵr a ffotofoltäig solar.

Dyfernir y cymorth trwy weithdrefn dendro gystadleuol a drefnir yn 2021-2024 a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb uchaf o oddeutu € 400 miliwn (DKK 3 biliwn) . Mae'r cynllun ar agor tan 2024 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r trydan adnewyddadwy gael ei gysylltu â'r grid. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Denmarc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, yn gyfrifol am bolisi cystadlu (llun): Dywedodd: “Bydd y cynllun hwn o Ddenmarc yn cyfrannu at ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau tŷ gwydr, gan gefnogi amcanion y Fargen Werdd. Bydd yn darparu cefnogaeth bwysig i ystod eang o dechnolegau sy'n cynhyrchu trydan adnewyddadwy, yn unol â rheolau'r UE. Bydd y meini prawf cymhwysedd eang a dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr ac yn lleihau ystumiadau cystadleuaeth posibl. ”

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn dau fesur trydan yng Ngwlad Groeg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn am gyfnod cyfyngedig o ddau fesur yng Ngwlad Groeg, mecanwaith hyblygrwydd a chynllun ymyrraeth, i gefnogi'r newid i ddyluniad newydd y farchnad drydan. O dan y mecanwaith hyblygrwydd, a gymeradwywyd i ddechrau gan y Comisiwn ar 30 Gorffennaf 2018 (SA 50152), gall darparwyr gallu pŵer hyblyg fel gweithfeydd pŵer nwy, gweithfeydd hydro hyblyg a gweithredwyr ymateb i'r galw gael taliad am fod ar gael i gynhyrchu trydan neu, yn achos gweithredwyr ymateb i'r galw, am fod yn barod i leihau eu defnydd o drydan.

Bydd yr hyblygrwydd hwn mewn capasiti pŵer yn caniatáu i weithredwr system drosglwyddo Gwlad Groeg (TSO) ymdopi â'r amrywioldeb mewn cynhyrchu a defnyddio trydan. O dan y cynllun ymyrraeth, a gymeradwywyd i ddechrau gan y Comisiwn ar 07 Chwefror 2018 (SA. 48780), mae Gwlad Groeg yn digolledu defnyddwyr ynni mawr am gytuno i gael eu datgysylltu'n wirfoddol o'r rhwydwaith pan fydd diogelwch y cyflenwad trydan mewn perygl, fel y digwyddodd er enghraifft yn ystod yr argyfwng nwy yng ngaeaf oer Rhagfyr 2016 / Ionawr 2017.

Hysbysodd Gwlad Groeg i'r Comisiwn ei fwriad i ymestyn y mecanwaith hyblygrwydd tan fis Mawrth 2021, a'r cynllun ymyrraeth hyd at fis Medi 2021. Asesodd y Comisiwn y ddau fesur o dan y Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020.

Canfu'r Comisiwn fod angen ymestyn y ddau fesur am gyfnod cyfyngedig o amser, o ystyried y diwygiadau parhaus ym marchnad drydan Gwlad Groeg. Canfu hefyd fod y cymorth yn gymesur oherwydd bod tâl buddiolwyr yn sefydlog trwy ocsiwn gystadleuol, ac felly'n osgoi gor-ddigolledu. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y cofrestr achos gyhoeddus, o dan y rhif achos SA.56102 ac SA.56103.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd