Cysylltu gyda ni

coronafirws

Sut y gallai ymateb yr UD i # COVID-19 wahardd yr ail Iselder Mawr

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Mawrth eleni, roedd 290 o achosion dyddiol newydd yr Unol Daleithiau o COVID-19 (coronavirus-19). On 13 Mawrth , Cyhoeddodd Arlywydd yr UD Donald Trump argyfwng cenedlaethol pandemig, oherwydd bod nifer yr achosion newydd dyddiol bellach yn dyblu’n sydyn o fewn tri diwrnod yn unig. Fodd bynnag, ni orfodwyd unrhyw gloi i lawr. Roedd yr ymateb polisi yn lle ar ôl i bob unigolyn. Mae hyn yn unol ag eilun rhyddfrydol America. Trump hyd yn oed cyhoeddodd ei fod “yn caniatáu i’w ysgrifennydd iechyd osgoi rhai rheoliadau i ddarparu mwy o hyblygrwydd i feddygon ac ysbytai sy’n ymateb i’r achosion” - gan leihau’n llwyr, yn ddi-baid o gynyddu, rheoliadau ffederal, dyma’i ffordd i fynd i’r afael â’r mater. Dyna'r ymateb rhyddfrydol, yn ysgrifennu Eric Zuesse, wedi'i bostio ymlaen yn wreiddiol Diwylliant Strategol.
Dechreuodd achosion COVID-19 (coronavirus-19) esgyn yn yr UD, o 600 o achosion newydd dyddiol ar 13 Mawrth, i 25,665 ar 31 Mawrth. Roedd Americanwyr yn ofni marwolaeth, a chynyddodd defnydd masg wyneb, a dechreuodd busnesau bach annibynnol ddiswyddo pobl yn en-masse. (Cafodd bwytai, salonau gwallt, asiantaethau teithio, tafarndai, swyddfeydd deintyddol, ac ati, eu taro'n galed.)
Ar unwaith, daeth y cynnydd brawychus mewn achosion newydd i ben ar Ebrill 4ydd (ar 34,480), ac arhosodd yr achosion newydd dyddiol oddeutu gwastad, ond ychydig i lawr, rhwng Mawrth 31 a Mehefin 9fed (pan gyrhaeddodd y gwaelod ar 19,166), ond yna esgyn eto eto. , i 78,615, ar Orffennaf 24ain.
Ond, yna, dirywiodd eto, fel nad oedd, ar Fedi 8fed, ond yn 28,561. Roedd hyn eisoes yn dychwelyd i gwmpas y gyfradd achosion newydd a oedd yn ôl ar Fawrth 31ain. Felly: er gwaethaf cyrraedd uchafbwynt eto ar Orffennaf 24ain, ni newidiwyd cyfradd yr achosion newydd dyddiol fawr rhwng Mawrth 31ain a Medi 8fed. Ac, i gyd yn ystod y cyfnod hwnnw o 5 mis, roedd pobl yn dod yn ôl i'r gwaith.
Y newidyn economaidd uniongyrchol ac uniongyrchol allweddol y mae Covid-19 yn effeithio arno yw'r gyfradd ddiweithdra. Yma, dangosir yr effaith economaidd honno'n glir:
Diweithdra'r UD: Mawrth 4.4%, Ebrill 14.7%, Mai 13.3%, Mehefin 11.1%, Gorffennaf 10.2%, Awst 8.4%
Er bod y gyfradd achosion newydd bob dydd wedi gostwng ar ôl Mawrth 31ain ac ar ôl Gorffennaf 24ain, aeth y gyfradd ddiweithdra ymlaen lawer mwy raddol ar i lawr ar ôl 31 Mawrth: roedd y busnesau bach a oedd wedi cael eu panicio gan ffrwydrad achosion newydd yn ystod mis Mawrth bellach yn ailagor yn raddol - ond roeddent yn parhau i fod yn nerfus iawn; ac, felly, roedd diweithdra yn dal i fod bron ddwywaith yr hyn a fu yn ystod mis Mawrth.
Yma, bydd y profiad hwnnw'n cael ei gymharu â dwy wlad Sgandinafaidd, gan ddechrau gyda Denmarc, sydd datgan argyfwng pandemig cenedlaethol ar 13 Mawrth, dim ond pan wnaeth Trump hefyd. "Gan ddechrau ar 13 Mawrth 2020, gorchmynnwyd i bawb sy'n gweithio mewn swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol yn y sector cyhoeddus aros adref am bythefnos." Syrthiodd yr achosion newydd dyddiol o'r uchaf o 252 ar Fawrth 11eg, i lawr i'r isaf o 28 ar Fawrth 15fed, ond yna esgyn i 390 ar Ebrill 7fed, a gostwng yn raddol i 16 (dim ond 16 achos newydd) ar Orffennaf 9fed. Yna fe gyrhaeddodd ei uchafbwynt eto, am 373, ar Awst 10fed, plymiodd i lawr i 57 ar Awst 26ain, ac yna esgyn eto yn ôl hyd at 243 ar Fedi 8fed. Roedd y cyfraddau achosion newydd felly yn afreolaidd, ond yn gyffredinol wastad. Mewn cyferbyniad â'r profiad yn yr UD, arhosodd cyfradd ddiweithdra Denmarc yn rhyfeddol o sefydlog, trwy gydol y cyfnod cyfan:
Denmarc: Mawrth 4.1, Ebrill 5.4Mai 5.6, Mehefin 5.5, Gorffennaf 5.2
Aeth Llywodraeth Sweden ar drywydd llawer mwy laissez-faire ymateb i bolisi (“Mae’r llywodraeth wedi ceisio canolbwyntio ymdrechion ar annog yr ymddygiad cywir a chreu normau cymdeithasol yn hytrach na chyfyngiadau gorfodol.”), ac wedi cyfraddau heintiau COVID-19 llawer gwaeth na Denmarc llawer mwy sosialaidd, a hefydcyfraddau marwolaeth llawer gwaeth, y ddau yn cynhyrchu canlyniadau yn Sweden yn debycach i ymateb polisi'r UD na fel ymateb polisi Denmarc, ond yn llawer llai drwg na'r hyn a ddigwyddodd ar y gyfradd ddiweithdra; ac, felly, dangosodd Sweden godiadau diweithdra a oedd yn weddol fach, yn debycach i'r rhai a ddangosir yn Nenmarc:
Sweden: Mawrth 7.1, Ebrill 8.2Mai 9.0, Mehefin 9.8, Gorffennaf 8.9
Nid oedd hynny'n ddim byd tebyg i'r gyration eithafol yn:
US: Mawrth 4.4%, Ebrill 14.7%, Mai 13.3%, Mehefin 11.1%, Gorffennaf 10.2%, Awst 8.4%
Pam oedd hyn?
Er bod effeithiolrwydd polisi Sweden yn debycach i America nag fel Denmarc wrth gadw i lawr ganrannau'r boblogaeth a gafodd eu heintio, ac a fu farw o Covid-19 (h.y., yr oedd Nodyn effeithiol), effeithiolrwydd polisi Sweden wrth gadw i lawr ganran y boblogaeth a ddaeth yn ddi-waith yn debycach i Ddenmarc (h.y., fe Roedd effeithiol, ar hynny). Yn wahanol i America, sydd â llai o rwyd ddiogelwch cymdeithasol nag sydd gan unrhyw genedl ddiwydiannol arall, roedd Sweden, hyd yn ddiweddar, yn un o'r rhai mwyaf helaeth, ac nid yw eto wedi ei gostwng i lawr i lefelau Americanaidd (sy'n eithriadol o ryddfrydol). Felly, er bod Swedeniaid yn gwybod y bydd y Llywodraeth yno ar eu cyfer os byddant yn cael eu heintio, nid yw Americanwyr yn gwneud hynny; ac, felly, mae Americanwyr yn gwybod, iddyn nhw, y bydd yn “suddo neu'n nofio.” Gwnewch wneud, neu ollwng yn farw os na allwch chi - dyna'r ffordd Americanaidd. Dyma pam na chafodd Covid-19 effaith fawr ar ddiweithdra Sweden. Pan brofodd Swede yr hyn a allai fod yn symptomau, byddai'r unigolyn hwnnw eisiau aros adref ac ni fyddai mor daer i barhau i weithio hyd yn oed pe gallai gwneud hynny heintio eraill. Felly, tra bod cyfradd ddiweithdra Sweden wedi codi 27% rhwng mis Mawrth a mis Mai, cododd America 202% yn ystod yr un cyfnod. Roedd Americanwyr yn ysu am incwm, oherwydd bod cymaint ohonyn nhw'n dlawd, ac roedd gan gymaint ohonyn nhw yswiriant iechyd gwael neu ddim o gwbl. (Mae gan bob gwlad ddiwydiannol arall yswiriant iechyd cyffredinol: mae 100% o'r boblogaeth wedi'i hyswirio. Dim ond yn America y mae gofal iechyd yn fraint sydd ar gael i bobl sydd â'r gallu i dalu amdano yn unig, yn lle hawl a ddarperir i bawb.)
Ar Fedi 9fed, pennawd Joe Neel yn NPR, "Pôl NPR: Poen Ariannol o Pandemig Coronafirws 'Llawer, Llawer Gwaeth' na'r Disgwyl", ac adroddodd yn gynhwysfawr nid yn unig o arolwg barn NPR newydd, ond o astudiaeth newydd gan Harvard, y mae pob un ohonynt yn gyson â'r hyn yr wyf wedi'i ragweld (yn gyntaf,yma , Ac yna yma , ac, yn olaf, yma ), ac sy'n ymddangos i mi yn dibynnu ar y canlyniadau eithaf canlynol, y mae'r UD bellach yn mynd tuag atynt (felly, rwy'n cau fy mhedwaredd erthygl ar y pwnc hwn, gyda'r tebygolrwyddau hyn):
Bydd diffyg America yn y sosialaeth ddemocrataidd (rhwyd ​​ddiogelwch cymdeithasol) sy'n bresennol mewn gwledydd fel Denmarc (ac olion gweddilliol heb eu datgymalu yn Sweden a rhai gwledydd eraill) wedi achosi, yn yr Unol Daleithiau, ddodwy enfawr- i ffwrdd o'r gweithwyr mewn busnesau bach, ac o ganlyniad, bydd llawer mwy o deuluoedd yn cael eu dinistrio sydd ar waelod y drefn economaidd, teuluoedd Du a / neu Sbaenaidd yn bennaf, na rhai Gwyn ac nid mewn tlodi. Hefyd o ganlyniad, yn llethol yn yr Unol Daleithiau, bydd pobl dlawd yn dioddef llawer mwy o'r heintiau, a'r marwolaethau, a'r diswyddo, a'r methdaliadau personol a digartrefedd cyn bo hir; ac, yn fuan wedi hynny, methdaliadau uchel i fusnesau bach, ac yn y pen draw wedyn methdaliadau busnes mawr, ac yna cymorthdaliadau ffederal uniongyrchol megabank tebygol fel yn 2009, a fydd yn cael eu dilyn, yn y cam olaf, gan orchwyddiant a allai fod yn debyg i'r hyn wedi digwydd yn Weimar yr Almaen. Yn y pen draw, bydd y dioddefaint cynyddol ddi-baid ar y gwaelod yn cynhyrchu cwymp ar y brig. Yn ôl pob tebyg, felly, yn y bôn, dim ond mega-fuddsoddwyr yw marchnadoedd stoc yr Unol Daleithiau, fel y S&P 500, sy'n ymddangos yn coronafirws, fel y S&P 2021, er mwyn cael eu galluogi, ar ôl yr hyn fydd y ddamwain economaidd fwyaf yn hanes i brynu “wrth geiniogau ar y ddoler,” y gorau o’r hyn sydd ar ôl, er mwyn symud ymlaen wedyn i gam nesaf y cylch economaidd cyfalafol, gan ei fod yn berchen ar ganran hyd yn oed yn uwch o gyfoeth y genedl nag yn awr. Wrth gwrs, os bydd hynny'n digwydd, yna bydd America hyd yn oed yn fwy o unbennaeth nag y mae nawr. Ar ôl damwain XNUMX bydd America yn debycach i Almaen Hitler, nag fel yr oedd America FDR.
Mae enwebai Arlywyddol y Blaid Ddemocrataidd, Joe Biden, yr un morllygredig, ac yn union felhiliol, fel y mae'r enwebai Gweriniaethol, Donald Trump. Ac yr un mor neoconservative (ond yn targedu Rwsia, yn lle China). Felly, mae'r etholiadau Tachwedd 3ydd sydd ar ddod yn yr UD bron yn amherthnasol, gan fod y ddau ymgeisydd bron yr un mor ffiaidd. Mae problemau America yn ddyfnach na dim ond y ddau stoog y mae pendefigaeth America yn eu llogi o'i flaen wrth y blychau pleidleisio.
Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

coronafirws

Llwyddiant ar gyfer cyfarfod Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom Genom, Undeb Iechyd yn cymryd siâp, ail don yn taro'r Eidal a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr, i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), wrth i ni asesu llwyddiant ei gyfarfod diweddar ddoe (21 Hydref), a sut mae'n cyd-fynd ag ymdrechion y Comisiwn newydd tuag at “blaned iach a digidol newydd byd ”, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

1 Miliwn o Genom

Roedd cyfarfod Beyond 1 Million Genome ddoe (21 Hydref) yn llwyddiannus iawn, gyda mwy na 220 o gyfranogwyr, ac un o nodau craidd y fenter Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom 1 Miliwn yw cefnogi cysylltiad cenedlaethol, trwy alinio a gweithredu rhanddeiliaid. genomeg a seilweithiau data, yn cydlynu cysoni’r fframwaith moesegol a chyfreithiol ar gyfer rhannu data o sensitifrwydd preifatrwydd uchel, a rhoi arweiniad ymarferol ar gyfer cydgysylltu pan-Ewropeaidd ar gyfer gweithredu technolegau genomig mewn systemau gofal iechyd cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Nawr, ar ddiwedd 2020au, mae newidiadau eang ar y gweill yng nghymdeithas a llywodraethu Ewrop, gyda Chomisiwn Ewropeaidd yn gweithio ar fframwaith llywodraethu Data Iechyd Ewropeaidd, Senedd Ewropeaidd yn weithredol ar ddyraniad cyllid ar gyfer mater gofal iechyd, ac argyhoeddiad cynyddol ymhlith Llunwyr polisi Ewrop bod yn rhaid i bobl fod yng nghanol unrhyw strategaeth lwyddiannus a chynaliadwy i yrru gofal iechyd ymlaen.

Uchelgais Llywydd newydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yw Ewrop sy'n 'gorfod arwain y trawsnewid i blaned iach a byd digidol newydd'. Mae'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, yn cydnabod: “Mae dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl y tawelwch meddwl sy'n dod gyda mynediad at ofal iechyd ... ac amddiffyniad rhag epidemigau ac afiechydon."

Mae'r drafodaeth hon ddoe o ofal iechyd wedi'i bersonoli yn darlunio Ewrop lle nad yw llawer o siawns i wella yn cael eu manteisio'n llawn eto. Ond nid catalog o ddiffygion yn unig mo hwn. Mae'r amrywiadau a'r aneffeithlonrwydd y mae'n eu cyflwyno yn ddadl dros sbarduno ailfeddwl radical, ac am wneud y gorau o ofal iechyd wedi'i bersonoli. Mae'n tynnu sylw at gymeradwyaeth cymhellion, arloesedd a buddsoddiad gan frîd newydd o arweinwyr Ewrop y gall rhanddeiliaid gefnogi cyfieithu trwy eu gweithredu mewn systemau gofal iechyd.

Rhai yn cwrdd ag argymhellion

Yn y cyfarfod ddoe, teimlwyd bod angen mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i ddata genomig ac iechyd arall yn yr Undeb Ewropeaidd i:

  • Gwella canlyniadau cleifion a sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth iechyd a gofal yn yr UE;

  • dysgu adnabod a thrin canser yn gynharach o lawer;

  • hybu dealltwriaeth o gysylltiadau genetig sy'n achosi neu'n rhagdueddu afiechydon cymhleth cyffredin;

  • cryfhau effeithiolrwydd atal trwy wella cywirdeb sgrinio a lleihau ei gostau.

Bydd adroddiad manylach yn dilyn ym mis Tachwedd.

Undeb Iechyd Ewrop ar y ffordd

Er mwyn llenwi bylchau a amlygwyd gan COVID-19 a sicrhau y gall systemau iechyd wynebu bygythiadau i iechyd y cyhoedd yn y dyfodol, mae angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yn yr UE, dywed ASEau, sydd am godi cyllideb y rhaglen i € 9.4 biliwn, fel y cynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn, i wella hybu iechyd a gwneud systemau iechyd yn fwy gwydn ledled yr UE. Mae COVID-19 wedi dangos bod angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yr UE ar frys ar yr UE i sicrhau y gall systemau iechyd Ewropeaidd wynebu bygythiadau iechyd yn y dyfodol.

'Gateway 'yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer yr ail don

Yr Eidal, yr Almaen ac Iwerddon, y mae pob un ohonynt ar hyn o bryd yn dioddef o'r ail don o coronafirws, oedd y gwledydd cyntaf i uno eu apiau COVID-19 cenedlaethol lleol i borth a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fydd yn caniatáu i'r gwasanaethau iechyd gwladol rannu data rhyngddynt eu hunain.

A yw coronafirws yn tanseilio democratiaeth yr Almaen?

Mae dadl frwd ar y gweill ynghylch pwy ddylai benderfynu ar reoliadau COVID-19 yn yr Almaen. Dadleua beirniaid fod y Canghellor Angela Merkel a phrif gynghrair y wladwriaeth yn osgoi'r senedd yn eu cais i ymladd y pandemig. Dro ar ôl tro cyfarfu’r Canghellor Merkel â phob un o 16 o brif daleithiau ffederal pwerus yr Almaen i benderfynu ar fesurau i ffrwyno pandemig y coronafirws. Ar ôl yr un ddiweddaraf, yr wythnos diwethaf, dechreuodd gwleidyddion ar draws y sbectrwm gwyno, ers misoedd bellach, bod mesurau o'r fath i gyd wedi'u penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig a heb ddadl nac ymgynghoriad seneddol dyladwy.

Ymhlith y beirniaid mwyaf brwd o'r ymyleiddio ymddangosiadol hwn yn y senedd mae Florian Post, aelod o'r Bundestag ac arbenigwr materion cyfreithiol gyda'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD), y partneriaid iau yn llywodraeth glymblaid Angela Merkel. "Ers bron i naw mis bellach, mae rheoliadau wedi cael eu rhoi ar waith gan awdurdodau lleol, rhanbarthol a chanolog sy'n cyfyngu ar ryddid pobl mewn modd na welwyd ei debyg o'r blaen yn yr Almaen ar ôl y rhyfel," meddai wrth y cylchrediad torfol Image papur newydd. "Ac nid hyd yn oed unwaith y galwyd ar senedd etholedig i bleidleisio ar y mesurau," cwynodd.

'Pasbort iechyd 'ar fin hedfan i mewn

Mae pasbort iechyd digidol newydd i gael ei dreialu gan nifer fach o deithwyr sy'n hedfan o'r DU i'r UD am y tro cyntaf o dan gynlluniau ar gyfer fframwaith byd-eang ar gyfer teithio awyr sy'n ddiogel i Covid. Dyluniwyd system CommonPass, gyda chefnogaeth Fforwm Economaidd y Byd (WEF), i greu safon ryngwladol gyffredin i deithwyr ddangos nad oes ganddynt coronafirws. Fodd bynnag, mae beirniaid cynlluniau tebyg yn tynnu sylw at bryderon ynghylch sensitifrwydd a phenodoldeb y profion mewn gwahanol wledydd ynghanol ofnau ynghylch mwy o fonitro dros symudiadau pobl.

Ffrangeg yn rhedeg allan o bigiadau ffliw

Dim ond yr wythnos diwethaf y lansiwyd yr ymgyrch brechu rhag y ffliw yn Ffrainc, ond eisoes mae fferyllfeydd ledled y wlad wedi gwerthu allan o ddosau. Yn ysu am osgoi ysbytai sy'n wynebu pwysau cyfun cleifion ffliw a chleifion Covid-19 y gaeaf hwn, lansiodd llywodraeth Ffrainc raglen brechu rhag y ffliw a ehangwyd yn fawr eleni, gan annog unrhyw un mewn grŵp risg i gael eu brechu cyn gynted â phosibl.

Ond mae'r galw wedi rhagori ar yr hyn a ragwelodd y llywodraeth, a dim ond wythnos ar ôl lansio'r ymgyrch ar 13 Hydref, mae fferyllfeydd ledled y wlad yn datgan allan o stoc (gwerthu allan) brechlynnau. Mae tua 60% o fferyllfeydd yn nodi prinder y brechlyn ffliw. Dywedodd Gilles Bonnefond, llywydd undeb y fferyllwyr l 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) wrth France Info: "Rydyn ni eisoes wedi brechu bron i bum miliwn o bobl mewn llai na phum diwrnod." Mae hyn bron yn hanner yr hyn a wnaed i gyd y llynedd yn ystod yr ymgyrch frechu gyfan. "

Mae'r Arlywydd Sassoli yn ceisio ymestyn dulliau gweithio

Dywed Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, fod y Senedd wedi “gweithio i sicrhau… y gall barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd”, gan awgrymu y gallai dulliau gweithio pandemig ymestyn o bosibl. “Mae hon yn enghraifft glir o sut mae’r Senedd yn addasu ac yn cyflawni ei rôl o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed,” meddai Sassoli.

Ail don Coronafirws yn dod ag uwchgynhadledd yr UE

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd fideo yr wythnos nesaf i drafod sut i gydweithredu’n well yn erbyn pandemig COVID-19 wrth i heintiau godi, meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ddydd Mercher (21 Hydref).

Yr uwchgynhadledd fideo, a gynhelir ar 29 Hydref, fydd y cyntaf o gyfres o drafodaethau rheolaidd y mae arweinwyr yr UE wedi ymrwymo i’w cynnal i fynd i’r afael â’r pandemig ar adeg pan fydd y rhan fwyaf o’r aelod-wledydd yn adrodd am ffigurau brawychus yn cadarnhau ail don. “Mae angen i ni gryfhau ein hymdrech ar y cyd i ymladd COVID-19,” meddai Michel ar Twitter.

Bydd y drafodaeth, sydd i fod i ddechrau yn hwyr y prynhawn, yn cael ei chynnal ddiwrnod ar ôl i ddisgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau cydgysylltu ymhlith gwladwriaethau’r UE ar strategaethau profi, olrhain cyswllt a hyd cwarantîn, meddai swyddogion wrth Reuters. Ymladdodd 27 gwlad yr UE â COVID-19 gyda gwahanol fesurau, a oedd weithiau'n gyferbyniol, yn ystod misoedd cyntaf y pandemig. Disgwylir i'r cydgysylltiad tynnach atal ailadrodd y rhaniadau a welir ar ôl y don gyntaf.

A dyna bopeth o EAPM am y tro - arhoswch yn ddiogel, mwynhewch ddiwedd eich wythnos, a'r penwythnos.

--

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

coronafirws

Cloi rhan dau: Mae gwytnwch yn allweddol

cyhoeddwyd

on

Wrth i gloi cloeon a chyfyngiadau teithio gael eu hailgyflwyno ledled y byd, mae'n hanfodol bod busnesau, llywodraethau ac elusennau yn cydweithio'n agos i sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu gwarchod. Mae'n amlwg y bydd COVID-19 a'i ganlyniadau gyda ni am gryn amser i ddod, felly mae adeiladu ein gwytnwch tymor hir yn sylfaenol. Rhaid ffurfio'r mesurau hyn mewn modd digynnwrf, rhesymegol a chyda'r goblygiadau tymor hir mewn golwg, yn ysgrifennu Yerkin Tatishev, cadeirydd sefydlu Kusto Group.

Aeth fy nghenhedlaeth i yn yr hen wledydd Sofietaidd trwy brofiad tebyg o sioc economaidd a chymdeithasol enfawr yn y 1990au pan gwympodd yr Undeb Sofietaidd. Ar ôl tyfu trwy'r blynyddoedd anodd hynny, efallai bod gennym well synnwyr persbectif nawr. Er mwyn goroesi argyfwng a ffynnu wedi hynny, rydym yn gwybod bod angen amynedd a chynllun ar gyfer y dyfodol.

Mae galw mawr am enillion cyflym bob amser, yn aml heb unrhyw ystyriaeth wirioneddol am eu heffaith hirdymor. Gallwch weld hyn ym myd busnes a gwleidyddiaeth ar draws pob cymdeithas, wedi'i waethygu ar adegau o argyfwng yn unig. Ynghanol y panig cyffredinol, mae'r syniad “rhaid gwneud rhywbeth, mae hyn yn rhywbeth, felly mae'n rhaid i ni ei wneud” yn aml yn cydio.

Yn Kusto Group, roeddem eisoes wedi sefydlu sylfaen elusennol #KustoHelp, a alluogodd ni i ddarparu $ 2,4 miliwn o gymorth i boblogaethau sydd mewn perygl yn ystod y pandemig. Roedd y ffaith bod gennym y strwythur hwn ar waith oherwydd meddwl tymor hir a'r gydnabyddiaeth bod gan ein cwmni gyfrifoldeb cymdeithasol i helpu'r rhai llai ffodus.

Mewn busnes rydych chi'n dysgu pan fydd gennych brosesau cyson eisoes wedi ymwreiddio - mae gennych chi'r holl systemau ar waith, yr arweinwyr cywir, yr arbenigwyr cywir, cymwyseddau lleol - gallwch chi addasu'n llawer gwell i drychineb neu aflonyddwch. Os rhywbeth, mae argyfwng yn foment berffaith i gael gwared ar yr holl weithdrefnau, cyfarfodydd, haenau a thagfeydd diangen. Hynny yw, mae cwmnïau sydd â strwythurau effeithiol mewn amseroedd da, mewn sefyllfa well o lawer i drin yr amseroedd gwael. Mewn llawer o farchnadoedd rwy'n gweld bod adrannau Kusto Group, fel amaethyddiaeth a deunyddiau adeiladu, yn parhau i berfformio'n dda am yr union reswm hwn.

Gellir cymhwyso'r un peth i lywodraethau a gweinyddiaeth gyhoeddus. Er nad oes yr un wlad na chwmni wedi trin y pandemig yn berffaith, bu'n hawdd gweld bod y rhai â llywodraethu da wedi dod allan yn gryfach o lawer na'r rhai heb. Mae'r dysgu hwn yn ddarlun perffaith o'r angen i ddiwygio strwythurau os ydym am fod yn gydnerth yn y tymor hir.

Rhybuddiodd prif economegydd Banc y Byd bythefnos yn ôl y byddai'n rhaid i wledydd ysgwyddo dyled ychwanegol i helpu i frwydro yn erbyn effaith economaidd y coronafirws. Mor annymunol â hyn fel rheol ar gyfer cyllid cyhoeddus, mae cefnogi ein diwydiannau yn fuddsoddiad hanfodol yn y tymor hir. Mae busnesau'n cymryd blynyddoedd i gronni, gan gynnwys buddsoddiadau enfawr o amser, arian ac ymdrech. Mae'r gost o adael iddyn nhw gwympo yn llawer mwy na'u cefnogi trwy'r argyfwng. Mae ganddyn nhw gyfrifoldeb hefyd wrth gwrs i gefnogi eu gweithlu, cymunedau lleol a phartneriaid trwy'r amseroedd anodd hyn.

Mae helpu busnesau i oroesi'r argyfwng yn un elfen, ond yn y tymor hwy mae'n rhaid i ni edrych ar feysydd sy'n darparu gwytnwch yn y dyfodol. Mae addysg a digideiddio yn allweddol i hyn. Mae pobl ifanc a'u haddysg yn allweddol i ffawd cymdeithas, ond mae bob amser yn un o'r lleoedd cyntaf y mae toriadau yn cael eu gwneud pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Gydag addysg a phrifysgol bellach yn cael eu cynnal ar-lein i raddau helaeth, mae tlodi wedi dod yn rhagfynegydd mwy nag erioed o lwyddiant, wrth i fynediad da i'r Rhyngrwyd ddod yn anghenraid. Mae digideiddio cyflym ein heconomïau yn yr un modd yn golygu y bydd y gwledydd, y busnesau a'r gweithwyr hynny sydd â chysylltedd gwael yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Bydd buddsoddi yn y ddau faes hyn yn gwbl hanfodol i adferiad gwydn. Gyda Sefydliad Yerzhan Tatishev, yn canolbwyntio ar dechnoleg ac arloesedd, a'r Academi Uwch Dechnoleg rwyf wedi ceisio gwneud fy nghyfraniad cymedrol fy hun i'r ymdrech hon.

Mae'r pandemig hwn yn argyfwng ar raddfa na welwyd yn y cof diweddar. Er mwyn lliniaru ei effaith bydd angen lefel yr un mor ddigynsail o gydweithredu rhwng rhanddeiliaid ar draws ein cymdeithas. Y tu hwnt i ddarparu cefnogaeth hanfodol i fusnesau, mae'n rhaid i ni edrych tuag at ein gwytnwch a'n twf tymor hir, trwy addysg a digideiddio. Bydd y pandemig hwn gyda ni am gryn amser nawr. Bydd argyfyngau eraill o'n blaenau. Ydyn ni'n barod ar eu cyfer?

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd