Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae EAPM ac ESMO yn dod â datblygiadau arloesol i lunwyr polisi iechyd

cyhoeddwyd

on

Am yr wythfed flwyddyn yn olynol, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) wedi cynnal cyfres cynhadledd lefel uchel ochr yn ochr â Chyngres flynyddol ESMO, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Agorwyd cynhadledd EAPM gyda'r cyhoeddiad bod yr erthygl ganlynol wedi'i chyhoeddi a chyfrannu ati gan fwy na 40 arbenigwyr ledled yr UE ar sut i wneud hynny dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg. Cliciwch yma i gael mynediad.

Ymhlith y sesiynau mae: Sesiwn I: Tumor Agnostic, Sesiwn II: Biomarcwyr a Diagnosteg Moleciwlaidd, a Sesiwn III: Defnyddio Tystiolaeth y Byd Go Iawn mewn lleoliad gofal iechyd. Mae'r gynhadledd yn rhedeg rhwng 08.00 - 16.00. Dyma'r cyswllt i'r agenda. Nod y gynhadledd yw dod ag argymhellion allweddol i lefel yr UE, er mwyn llunio Cynllun Canser Curo'r UE, Gofod Data Iechyd yr UE, Strategaeth Fferyllol yr UE sy'n diweddaru yn ogystal ag Undeb Iechyd yr UE.

Cynhelir y gynhadledd yn dilyn anerchiad cyntaf Cyflwr yr Undeb gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ddydd Mercher (16 Medi) - yn ei anerchiad blynyddol cyntaf, dywedodd von der Leyen fod y pandemig coronafirws wedi tanlinellu’r angen am gydweithrediad agosach, gan bwysleisio hynny roedd pobl yn “dal i ddioddef”.

"I mi, mae’n hollol glir - mae angen i ni adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd cryfach, ”meddai. “Ac mae angen i ni gryfhau ein parodrwydd ar gyfer argyfwng a rheoli bygythiadau iechyd trawsffiniol.” Dywedodd Von der Leyen y byddai ei chomisiwn yn ceisio atgyfnerthu Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

A chododd hefyd bwysigrwydd Cynllun Canser Curo Ewrop yn ogystal â Gofod Data Iechyd Ewropeaidd. “Bydd hyn yn dangos i bobl Ewrop fod ein Hundeb yno i amddiffyn pawb,” meddai.

Fabrice Barlesi, cyfarwyddwr meddygol Gustave Roussy: “Nid RCTs yw’r ffordd i fynd mwyach. Ffordd ymlaen fyddai cefnogaeth yr UE i dreialu cyffur newydd a darparu data i gofrestrfa ganolog, a allai roi data cyfunol da o bob rhan o Ewrop. "

Wedi'i rannu'n dair sesiwn, roedd cynhadledd EAPM yng Nghyngres ESMO, fel y soniwyd, yn delio â materion mor amrywiol ag agnostigion tiwmor, biofarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd a thystiolaeth y byd go iawn mewn lleoliad gofal iechyd. O ran canser, tiwmorau yn benodol, nododd y gyngres fod cyffuriau canser meinwe-agnostig yn feddyginiaethau antineoplastig sy'n trin canserau yn seiliedig ar y treigladau y maent yn eu harddangos, yn lle'r math o feinwe y maent yn ymddangos ynddo.

Mae'r cyffuriau hyn yn cynnwys, er enghraifft, Entrectinib, Pembrolizumab a Larotrectinib. Amlygodd cyn-weinidog iechyd Sbaen ac ASE Dolors Moseratt ei chefnogaeth i waith EAPM ac mae'n edrych ymlaen at gael argymhellion canlyniadau'r gynhadledd. “Mae gwerth ychwanegol Ewropeaidd iechyd yn amlwg. Byddai'n osgoi dyblygu ac yn galluogi dyraniad gwell o adnoddau. A bydd yn lleihau'r risg o fynediad tameidiog i therapi ar draws aelod-wladwriaethau. ”

Ac mae cynhadledd EAPM mewn poenau i geisio'r ffyrdd gorau ymlaen ar gyfer gweithredu Tystiolaeth y Byd Go Iawn (RWE) ym maes gofal iechyd yn Ewrop - gan geisio dod o hyd i gonsensws gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol, gan gynnwys ar lefel aelod-wladwriaeth, yn anad dim gyda chynrychiolwyr yn Senedd Ewrop, ar sut i symud ymlaen yn y maes hwn. Mae RWE ar gyfer gofal iechyd yn gysyniad syml - gan harneisio data iechyd amrywiol mewn amser real i helpu i wneud penderfyniadau meddygol cyflymach a gwell.

Mae Tystiolaeth y Byd Go Iawn yn derm ymbarél ar gyfer gwahanol fathau o ddata gofal iechyd nad ydyn nhw'n cael eu casglu mewn hap-dreialon rheoledig confensiynol, gan gynnwys data cleifion, data gan glinigwyr, data ysbytai, data gan dalwyr a data cymdeithasol.

Rosa Giuliani, dywedodd ymgynghorydd mewn oncoleg feddygol yng Nghanolfan Ganser Clatterbridge: “Elfennau allweddol i hyrwyddo’r defnydd o TACs yw cynnal deialog sy’n mynd y tu hwnt i seilos, ac archwilio ail-beiriannu’r llwybr datblygu.” Ac, cyn belled ag y mae biofarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd yn y cwestiwn, dywedwyd llawer am brofi, ac yn aml y diffyg hynny, o ran yr achosion o COVID-19, gyda gwahanol wledydd yn mabwysiadu gwahanol strategaethau a, hefyd, bod â gwahanol adnoddau pan mae'n ymwneud â chaffael citiau angenrheidiol.

Roedd y ffocws allweddol yn sesiwn ESMO ar fynediad gwell a thecach i fiomarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd ledled Ewrop. Mae hyn yn hanfodol, ond, fel y cydnabu’r mynychwyr, rydym yn bell yn brin ohono. Gall mynediad at feddyginiaeth wedi'i phersonoli a thechnolegau diagnostig newydd helpu i ddatrys llawer o aneffeithlonrwydd, megis dosio prawf-a-gwall, y potensial ar gyfer mwy o amser yn yr ysbyty oherwydd adweithiau niweidiol i gyffuriau a phroblem diagnosisau hwyr. Gall hefyd wella effeithiolrwydd therapïau trwy weinyddu triniaeth wedi'i theilwra'n well.

I gloi ar gyfer sesiwn y bore, Giuseppe Curigliano, dywedodd athro cyswllt Oncoleg Feddygol ym Mhrifysgol Milano, a phennaeth yr adran Datblygu Cyffuriau Cynnar, yn y Sefydliad Oncoleg Ewropeaidd: “Her wirioneddol i'w goresgyn yw'r gwahanol bwyntiau terfyn rhwng ymchwilwyr a thalwyr. Mae fframweithiau polisi a chydweithrediad yn hanfodol. ” Bydd y sesiwn yn y prynhawn yn canolbwyntio ar ddefnyddio tystiolaeth y byd go iawn mewn lleoliad gofal iechyd.

Bydd adroddiad ar gael yr wythnos nesaf.

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

coronafirws

Cloi rhan dau: Mae gwytnwch yn allweddol

cyhoeddwyd

on

Wrth i gloi cloeon a chyfyngiadau teithio gael eu hailgyflwyno ledled y byd, mae'n hanfodol bod busnesau, llywodraethau ac elusennau yn cydweithio'n agos i sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu gwarchod. Mae'n amlwg y bydd COVID-19 a'i ganlyniadau gyda ni am gryn amser i ddod, felly mae adeiladu ein gwytnwch tymor hir yn sylfaenol. Rhaid ffurfio'r mesurau hyn mewn modd digynnwrf, rhesymegol a chyda'r goblygiadau tymor hir mewn golwg, yn ysgrifennu Yerkin Tatishev, cadeirydd sefydlu Kusto Group.

Aeth fy nghenhedlaeth i yn yr hen wledydd Sofietaidd trwy brofiad tebyg o sioc economaidd a chymdeithasol enfawr yn y 1990au pan gwympodd yr Undeb Sofietaidd. Ar ôl tyfu trwy'r blynyddoedd anodd hynny, efallai bod gennym well synnwyr persbectif nawr. Er mwyn goroesi argyfwng a ffynnu wedi hynny, rydym yn gwybod bod angen amynedd a chynllun ar gyfer y dyfodol.

Mae galw mawr am enillion cyflym bob amser, yn aml heb unrhyw ystyriaeth wirioneddol am eu heffaith hirdymor. Gallwch weld hyn ym myd busnes a gwleidyddiaeth ar draws pob cymdeithas, wedi'i waethygu ar adegau o argyfwng yn unig. Ynghanol y panig cyffredinol, mae'r syniad “rhaid gwneud rhywbeth, mae hyn yn rhywbeth, felly mae'n rhaid i ni ei wneud” yn aml yn cydio.

Yn Kusto Group, roeddem eisoes wedi sefydlu sylfaen elusennol #KustoHelp, a alluogodd ni i ddarparu $ 2,4 miliwn o gymorth i boblogaethau sydd mewn perygl yn ystod y pandemig. Roedd y ffaith bod gennym y strwythur hwn ar waith oherwydd meddwl tymor hir a'r gydnabyddiaeth bod gan ein cwmni gyfrifoldeb cymdeithasol i helpu'r rhai llai ffodus.

Mewn busnes rydych chi'n dysgu pan fydd gennych brosesau cyson eisoes wedi ymwreiddio - mae gennych chi'r holl systemau ar waith, yr arweinwyr cywir, yr arbenigwyr cywir, cymwyseddau lleol - gallwch chi addasu'n llawer gwell i drychineb neu aflonyddwch. Os rhywbeth, mae argyfwng yn foment berffaith i gael gwared ar yr holl weithdrefnau, cyfarfodydd, haenau a thagfeydd diangen. Hynny yw, mae cwmnïau sydd â strwythurau effeithiol mewn amseroedd da, mewn sefyllfa well o lawer i drin yr amseroedd gwael. Mewn llawer o farchnadoedd rwy'n gweld bod adrannau Kusto Group, fel amaethyddiaeth a deunyddiau adeiladu, yn parhau i berfformio'n dda am yr union reswm hwn.

Gellir cymhwyso'r un peth i lywodraethau a gweinyddiaeth gyhoeddus. Er nad oes yr un wlad na chwmni wedi trin y pandemig yn berffaith, bu'n hawdd gweld bod y rhai â llywodraethu da wedi dod allan yn gryfach o lawer na'r rhai heb. Mae'r dysgu hwn yn ddarlun perffaith o'r angen i ddiwygio strwythurau os ydym am fod yn gydnerth yn y tymor hir.

Rhybuddiodd prif economegydd Banc y Byd bythefnos yn ôl y byddai'n rhaid i wledydd ysgwyddo dyled ychwanegol i helpu i frwydro yn erbyn effaith economaidd y coronafirws. Mor annymunol â hyn fel rheol ar gyfer cyllid cyhoeddus, mae cefnogi ein diwydiannau yn fuddsoddiad hanfodol yn y tymor hir. Mae busnesau'n cymryd blynyddoedd i gronni, gan gynnwys buddsoddiadau enfawr o amser, arian ac ymdrech. Mae'r gost o adael iddyn nhw gwympo yn llawer mwy na'u cefnogi trwy'r argyfwng. Mae ganddyn nhw gyfrifoldeb hefyd wrth gwrs i gefnogi eu gweithlu, cymunedau lleol a phartneriaid trwy'r amseroedd anodd hyn.

Mae helpu busnesau i oroesi'r argyfwng yn un elfen, ond yn y tymor hwy mae'n rhaid i ni edrych ar feysydd sy'n darparu gwytnwch yn y dyfodol. Mae addysg a digideiddio yn allweddol i hyn. Mae pobl ifanc a'u haddysg yn allweddol i ffawd cymdeithas, ond mae bob amser yn un o'r lleoedd cyntaf y mae toriadau yn cael eu gwneud pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Gydag addysg a phrifysgol bellach yn cael eu cynnal ar-lein i raddau helaeth, mae tlodi wedi dod yn rhagfynegydd mwy nag erioed o lwyddiant, wrth i fynediad da i'r Rhyngrwyd ddod yn anghenraid. Mae digideiddio cyflym ein heconomïau yn yr un modd yn golygu y bydd y gwledydd, y busnesau a'r gweithwyr hynny sydd â chysylltedd gwael yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Bydd buddsoddi yn y ddau faes hyn yn gwbl hanfodol i adferiad gwydn. Gyda Sefydliad Yerzhan Tatishev, yn canolbwyntio ar dechnoleg ac arloesedd, a'r Academi Uwch Dechnoleg rwyf wedi ceisio gwneud fy nghyfraniad cymedrol fy hun i'r ymdrech hon.

Mae'r pandemig hwn yn argyfwng ar raddfa na welwyd yn y cof diweddar. Er mwyn lliniaru ei effaith bydd angen lefel yr un mor ddigynsail o gydweithredu rhwng rhanddeiliaid ar draws ein cymdeithas. Y tu hwnt i ddarparu cefnogaeth hanfodol i fusnesau, mae'n rhaid i ni edrych tuag at ein gwytnwch a'n twf tymor hir, trwy addysg a digideiddio. Bydd y pandemig hwn gyda ni am gryn amser nawr. Bydd argyfyngau eraill o'n blaenau. Ydyn ni'n barod ar eu cyfer?

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r DU yn cynllunio treialon 'herio' COVID-19 sy'n heintio gwirfoddolwyr yn fwriadol

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Prydain yn helpu i ariannu treialon gan ddefnyddio firws COVID-19 a weithgynhyrchir i heintio gwirfoddolwyr iach ifanc yn fwriadol gyda’r gobaith o gyflymu datblygiad brechlynnau yn ei erbyn, ysgrifennu a Paul Sandle yn Llundain, gydag adroddiadau ychwanegol gan Stephanie Nebehay yng Ngenefa.

Dywedodd y llywodraeth ddydd Mawrth (20 Hydref) y bydd yn buddsoddi £ 33.6 miliwn ($ 43.5m) yn y treialon “her ddynol” fel y’u gelwir mewn partneriaeth ag Imperial College London, cwmni gwasanaethau labordy a threial hVIVO ac Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Royal Free London .

Os cânt eu cymeradwyo gan reoleiddwyr a phwyllgor moeseg, bydd yr astudiaethau’n cychwyn ym mis Ionawr gyda disgwyl y canlyniadau erbyn Mai 2021, meddai’r llywodraeth.

Gan ddefnyddio dosau rheoledig o firws, nod y tîm ymchwil i ddechrau fydd darganfod y swm lleiaf o firws y mae'n ei gymryd i achosi haint COVID-19 mewn grwpiau bach o bobl ifanc iach, rhwng 18 a 30 oed, sydd ar y risg isaf o niwed, dywedodd y gwyddonwyr a arweiniodd yr astudiaethau mewn sesiwn friffio.

Fe allai hyd at 90 o wirfoddolwyr fod yn rhan o’r camau cychwynnol, medden nhw, a bydd firws i’w ddefnyddio yn cael ei gynhyrchu mewn labordai yn Ysbyty Great Ormond Street yn Llundain.

Dywedodd Chris Chiu, gwyddonydd Coleg Imperial ar y tîm, y byddai'r arbrofion yn cynyddu dealltwriaeth o COVID-19 a'r firws SARS-CoV2 sy'n ei achosi yn gyflym, ynghyd â chyflymu datblygiad triniaethau a brechlynnau newydd posib.

Dywed beirniaid treialon her ddynol fod heintio rhywun â chlefyd a allai fod yn farwol yn fwriadol nad oes triniaeth effeithiol ar ei gyfer ar hyn o bryd yn anfoesegol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes Alok Sharma y byddai'r treialon yn cael eu rheoli'n ofalus ac yn nodi cam nesaf pwysig wrth adeiladu dealltwriaeth o'r firws a chyflymu datblygiad brechlyn.

Dywedodd Chiu mai'r cynllun ar gyfer astudiaethau cychwynnol - sydd â'r nod o asesu faint o firws y mae'n ei gymryd i heintio rhywun â COVID-19 - yw trin gwirfoddolwyr ar unwaith gyda remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead cyn gynted ag y byddant wedi'u heintio.

Dywedodd, er bod astudiaethau wedi dangos nad yw remdesivir yn cael fawr o effaith, os o gwbl, ar achosion COVID-19 difrifol, mae gan ei dîm “gred gref” y bydd yn driniaeth effeithiol os caiff ei rhoi yng nghamau cynharaf iawn yr haint.

Dywedodd llefarydd ar ran Sefydliad Iechyd y Byd fod “ystyriaethau moesegol pwysig iawn” wrth fynd at dreialon her ddynol o’r fath.

“Yr hyn sy’n hollbwysig yw, os yw pobl yn ystyried hyn, rhaid iddo gael ei oruchwylio gan bwyllgor moeseg a rhaid i’r gwirfoddolwyr gael caniatâd llawn. Ac mae’n rhaid iddyn nhw ddewis y gwirfoddolwyr er mwyn lleihau eu risg, ”meddai wrth gohebwyr yng Ngenefa.

Dywedodd Chiu mai “prif flaenoriaeth ei dîm yw diogelwch y gwirfoddolwyr”.

“Nid oes unrhyw astudiaeth yn hollol ddi-risg, ond (byddwn ni) yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gwneud y risgiau mor isel ag y gallwn o bosibl,” meddai.

Dywedodd hVIVO Prydain, uned o gwmni gwasanaethau fferyllol Open Orphan, yr wythnos diwethaf ei fod yn gwneud gwaith rhagarweiniol ar gyfer y treialon.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd