Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Galwad Bargen Werdd Ewrop: buddsoddiad o € 1 biliwn i hybu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu lansio galwad € 1 biliwn am brosiectau ymchwil ac arloesi sy'n ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac yn helpu i amddiffyn ecosystemau a bioamrywiaeth unigryw Ewrop. Ariannwyd Horizon 2020 Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd, a fydd yn agor yfory ar gyfer cofrestru, yn sbarduno adferiad Ewrop o argyfwng coronafirws trwy droi heriau gwyrdd yn gyfleoedd arloesi.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd gwerth € 1 biliwn yw’r alwad olaf a mwyaf o dan Horizon 2020. Gydag arloesedd yn ganolog iddo, bydd y buddsoddiad hwn yn cyflymu trosglwyddiad cyfiawn a chynaliadwy i a Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Gan nad ydym am i unrhyw un gael ei adael ar ôl yn y trawsnewid systemig hwn, rydym yn galw am gamau penodol i ymgysylltu â dinasyddion mewn ffyrdd newydd a gwella perthnasedd ac effaith gymdeithasol. "

Mae'r Alwad Bargen Werdd hon yn wahanol mewn agweddau pwysig i rai blaenorol Galwadau Horizon 2020. O ystyried brys yr heriau y mae'n mynd i'r afael â hwy, mae'n anelu at ganlyniadau clir, canfyddadwy yn y tymor byr i'r tymor canolig, ond gyda phersbectif o newid tymor hir. Mae llai o gamau mwy, ond mwy wedi'u targedu, mwy a gweladwy, gyda ffocws ar scalability cyflym, lledaenu a derbyn.

Disgwylir i'r prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon sicrhau canlyniadau gyda buddion diriaethol mewn deg maes: wyth maes thematig sy'n adlewyrchu ffrydiau gwaith allweddol y Bargen Werdd Ewrop a dau faes llorweddol - cryfhau gwybodaeth a grymuso dinasyddion - sy'n cynnig persbectif tymor hwy wrth gyflawni'r trawsnewidiadau a nodir yn y Fargen Werdd Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ac yn hyn o beth Taflen ffeithiau.

Yr amgylchedd

Ton Adnewyddu: Dyblu'r gyfradd adnewyddu i dorri allyriadau, hybu adferiad a lleihau tlodi ynni

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Ton Adnewyddu i wella perfformiad ynni adeiladau. Nod y Comisiwn yw dyblu cyfraddau adnewyddu o leiaf yn ystod y deng mlynedd nesaf a sicrhau bod adnewyddiadau yn arwain at effeithlonrwydd ynni ac adnoddau uwch. Bydd hyn yn gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw yn yr adeiladau ac yn eu defnyddio, yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Ewrop, yn meithrin digideiddio ac yn gwella ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau. Erbyn 2030, gallai 35 miliwn o adeiladau gael eu hadnewyddu a chreu hyd at 160,000 o swyddi gwyrdd ychwanegol yn y sector adeiladu.

Mae adeiladau'n gyfrifol am oddeutu 40% o ddefnydd ynni'r UE, a 36% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ond dim ond 1% o adeiladau sy'n cael eu hadnewyddu'n ynni effeithlon bob blwyddyn, felly mae gweithredu effeithiol yn hanfodol i wneud Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Gyda bron i 34 miliwn o Ewropeaid yn methu â fforddio cadw eu cartrefi wedi'u cynhesu, mae polisïau cyhoeddus i hyrwyddo adnewyddu ynni effeithlon hefyd yn ymateb i dlodi ynni, cefnogi iechyd a lles pobl a helpu i leihau eu biliau ynni. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi Argymhelliad heddiw ar gyfer aelod-wladwriaethau ar fynd i'r afael â thlodi ynni.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Rydyn ni eisiau i bawb yn Ewrop gael cartref y gallant ei oleuo, ei gynhesu neu ei oeri heb dorri'r banc na thorri'r blaned. Bydd y Ton Adnewyddu yn gwella'r lleoedd lle'r ydym yn gweithio, yn byw ac yn astudio, wrth leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a darparu swyddi i filoedd o Ewropeaid. Mae angen adeiladau gwell arnom os ydym am adeiladu’n ôl yn well. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae'r adferiad gwyrdd yn dechrau gartref. Gyda'r Don Adnewyddu byddwn yn mynd i'r afael â'r rhwystrau niferus sydd heddiw'n gwneud adnewyddu yn gymhleth, yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, gan ddal yn ôl gamau mawr eu hangen. Byddwn yn cynnig ffyrdd gwell o fesur buddion adnewyddu, safonau perfformiad ynni gofynnol, mwy o arian yr UE a chymorth technegol yn annog morgeisi gwyrdd ac yn cefnogi mwy o ynni adnewyddadwy ym maes gwresogi ac oeri. Bydd hwn yn newid gêm ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid ac awdurdodau cyhoeddus. ”

Bydd y strategaeth yn blaenoriaethu gweithredu mewn tri maes: datgarboneiddio gwresogi ac oeri; mynd i'r afael â thlodi ynni ac adeiladau sy'n perfformio waethaf; ac adnewyddu adeiladau cyhoeddus fel ysgolion, ysbytai ac adeiladau gweinyddol. Mae'r Comisiwn yn cynnig chwalu'r rhwystrau presennol trwy'r gadwyn adnewyddu - o feichiogi prosiect hyd at ei ariannu a'i gwblhau - gyda set o fesurau polisi, offer cyllido ac offerynnau cymorth technegol.

Bydd y strategaeth yn cynnwys y camau arweiniol canlynol:

 • Rheoliadau, safonau a gwybodaeth gryfach ar berfformiad ynni adeiladau i osod cymhellion gwell ar gyfer adnewyddu'r sector cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys cyflwyno fesul cam safonau perfformiad ynni gorfodol ar gyfer adeiladau presennol, rheolau wedi'u diweddaru ar gyfer Tystysgrifau Perfformiad Ynni, ac estyniad posibl o adeilad gofynion adnewyddu ar gyfer y sector cyhoeddus;
 • sicrhau cyllid hygyrch wedi'i dargedu'n dda, gan gynnwys trwy'r Blaenllawiau 'Adnewyddu' a 'Power Up' yn y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch o dan NextGenerationEU, rheolau symlach ar gyfer cyfuno gwahanol ffrydiau cyllido, a chymhellion lluosog ar gyfer cyllido preifat;
 • cynyddu gallu i baratoi a gweithredu prosiectau adnewyddu, o gymorth technegol i awdurdodau cenedlaethol a lleol hyd at hyfforddiant a datblygu sgiliau i weithwyr mewn swyddi gwyrdd newydd;
 • ehangu'r farchnad ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau adeiladu cynaliadwy, gan gynnwys integreiddio deunyddiau newydd ac atebion sy'n seiliedig ar natur, a deddfwriaeth ddiwygiedig ar farchnata cynhyrchion adeiladu a thargedau ailddefnyddio ac adfer deunyddiau;
 • creu Bauhaus Ewropeaidd Newydd, prosiect rhyngddisgyblaethol wedi'i gyd-lywio gan fwrdd ymgynghorol o arbenigwyr allanol gan gynnwys gwyddonwyr, penseiri, dylunwyr, artistiaid, cynllunwyr a chymdeithas sifil. O hyn tan haf 2021 bydd y Comisiwn yn cynnal proses gyd-greu cyfranogol eang, ac yna'n sefydlu rhwydwaith o bum Bauhaus sefydlu yn 2022 yng ngwahanol wledydd yr UE, a;
 • datblygu dulliau cymdogaethol i gymunedau lleol integreiddio datrysiadau adnewyddadwy a digidol a chreu ardaloedd dim ynni, lle mae defnyddwyr yn dod yn erlynwyr sy'n gwerthu ynni i'r grid. Mae'r strategaeth hefyd yn cynnwys Menter Tai Fforddiadwy ar gyfer 100 o ardaloedd.

Bydd yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy ym mis Mehefin 2021 yn ystyried cryfhau'r targed gwresogi ac oeri adnewyddadwy a chyflwyno isafswm lefel ynni adnewyddadwy mewn adeiladau. Bydd y Comisiwn hefyd yn archwilio sut y gellid defnyddio adnoddau cyllideb yr UE ochr yn ochr â refeniw System Masnachu Allyriadau’r UE (EU ETS) i ariannu cynlluniau effeithlonrwydd ynni ac arbedion cenedlaethol sy’n targedu poblogaethau incwm is. Bydd y Fframwaith Ecoddylunio yn cael ei ddatblygu ymhellach i ddarparu cynhyrchion effeithlon i'w defnyddio mewn adeiladau a hyrwyddo eu defnydd.

Mae'r Don Adnewyddu nid yn unig yn ymwneud â gwneud yr adeiladau presennol yn fwy effeithlon o ran ynni a niwtral yn yr hinsawdd. Gall sbarduno trawsnewidiad mawr o'n dinasoedd a'n hamgylchedd adeiledig. Gall fod yn gyfle i ddechrau proses sy'n edrych i'r dyfodol i baru cynaliadwyedd ag arddull. Fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen, bydd y Comisiwn yn lansio’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd i feithrin esthetig Ewropeaidd newydd sy’n cyfuno perfformiad â dyfeisgarwch. Rydym am wneud amgylcheddau byw yn hygyrch i bawb, ac eto priodi'r fforddiadwy gyda'r artistig, mewn dyfodol newydd gynaliadwy.

Cefndir

Mae argyfwng COVID-19 wedi troi’r chwyddwydr ar ein hadeiladau, eu pwysigrwydd yn ein bywydau beunyddiol a’u breuder. Trwy gydol y pandemig, mae'r cartref wedi bod yn ganolbwynt bywyd bob dydd i filiynau o bobl Ewropeaidd: swyddfa i'r rheini sy'n gweithio, meithrinfa neu ystafell ddosbarth shifft i blant a disgyblion, i lawer yn ganolbwynt ar gyfer siopa ar-lein neu adloniant.

Gall buddsoddi mewn adeiladau chwistrellu ysgogiad mawr ei angen i'r sector adeiladu a'r macro-economi. Mae gwaith adnewyddu yn llafurddwys, yn creu swyddi a buddsoddiadau sydd wedi'u gwreiddio mewn cadwyni cyflenwi lleol yn aml, yn cynhyrchu'r galw am offer ynni-effeithlon iawn, yn cynyddu gwytnwch yn yr hinsawdd ac yn dod â gwerth tymor hir i eiddo.

Er mwyn cyflawni'r targed lleihau allyriadau o leiaf 55% ar gyfer 2030, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Medi 2020, rhaid i'r UE leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60%, eu defnydd o ynni 14%, a'r defnydd o ynni o wresogi ac oeri erbyn 18%.

Mae polisi a chyllid Ewropeaidd eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar effeithlonrwydd ynni adeiladau newydd, sydd bellach yn defnyddio dim ond hanner egni'r rhai a godwyd dros 20 mlynedd yn ôl. Fodd bynnag, codwyd 85% o adeiladau yn yr UE dros 20 mlynedd yn ôl, a disgwylir i 85-95% ddal i sefyll yn 2050. Mae angen y Don Adnewyddu i'w codi i safonau tebyg.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Ton Adnewyddu

Atodiad ac Dogfen Waith Staff ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Memo (Holi ac Ateb) ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Taflen Ffeithiau ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Taflen Ffeithiau ar y Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Argymhelliad tlodi ynni

Atodiad ac Dogfen Waith Staff ar yr Argymhelliad Tlodi Ynni

Tudalen we Adnewyddu Wave

Tudalen we Tlodi Ynni

Parhau Darllen

allyriadau CO2

Mae arweinwyr dinas yn siarad o blaid targedau lleihau allyriadau hyd at 65% erbyn 2030 gyda chefnogaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

Dywed meiri 58 o ddinasoedd mawr Ewrop “ei bod yn bryd adolygu targedau ynni a hinsawdd 2030 yr UE i 55% o leiaf erbyn 2030 o gymharu â lefelau 1990, gan rwymo’n gyfreithiol ar lefel aelod-wladwriaeth.” Maen nhw hefyd yn galw am i gyllid yr UE gael ei sianelu i adferiad gwyrdd a chyfiawn mewn dinasoedd, yn enwedig i “ddatgloi potensial llawn” dinasoedd blaenllaw sydd wedi gwneud targedau lleihau hyd yn oed yn uwch o 65%. Daw’r alwad yn dilyn y bleidlais gan Senedd Ewrop o blaid targedau uwch a chyn cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ar 15 Hydref ym Mrwsel.

Mewn llythyr agored at Ganghellor yr Almaen, Angela Merkel, yn ei rôl fel Llywydd Cyngor yr UE, ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, dywed y meiri y byddai eu cynnig, “yn garreg filltir naturiol ar y ffordd i a cyfandir niwtral hinsawdd erbyn 2050 ”.

Mae dinasoedd yn rhan hanfodol o Fargen Werdd Ewrop, ond ni allant weithredu ar eu pennau eu hunain. “… Dyna pam rydyn ni'n gofyn i chi ddefnyddio polisïau cyllido ac adfer yr UE i gefnogi dinasoedd blaenllaw sy'n anelu at wneud eu rhan o'r nod hwn gyda tharged gostyngiad hyd yn oed yn uwch o 65%. Ni fyddwn yn gallu datgloi potensial dinasoedd Ewrop heb fframwaith polisi uchelgeisiol yr UE ar waith, ”darllenodd y llythyr.

Mae'r meiri, sy'n cynrychioli miliynau o Ewropeaid, hefyd yn galw am:

 • Buddsoddiadau sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith gwyrdd ac adnewyddu adeiladau i alluogi'r trawsnewid mewn dinasoedd. Rhaid cynllunio cynllun adfer yr UE i gyflawni'r uchelgeisiau gwleidyddol uchaf ar gyfer lleihau allyriadau;
 • Sianelu cyllid ac ariannu'r UE i'r man lle mae ei angen fwyaf - dinasoedd Ewrop - i hybu pŵer trawsnewidiol ardaloedd trefol ar gyfer adferiad gwyrdd a chyfiawn, a;
 • cyllid adfer ar gyfer sectorau dwys o danwydd ffosil i fod yn amodol i ymrwymiadau datgarboneiddio clir.

Trwy fabwysiadu’r mesurau hyn, daw’r llythyr i’r casgliad: “Byddwch yn anfon signal clir bod Ewrop yn golygu busnes ar adferiad gwyrdd ac yn cefnogi gweithredu hinsawdd cryf cyn COP26.”

Dywedodd Anna König Jerlmyr, maer Stockholm ac arlywydd Eurocities: “Mae dinasoedd ar flaen y gad o ran uchelgais hinsawdd yn Ewrop a nhw fydd peiriannau Bargen Werdd Ewrop. Rhaid i’r UE eu cefnogi gyda chynllun adfer COVID19 addas at y diben sy’n cyfeirio buddsoddiadau enfawr i’r trawsnewidiad gwyrdd a chyfiawn mewn dinasoedd. ”

Cydlynwyd y llythyr trwy'r rhwydwaith Eurocities.

 1. Llythyr agored y meiri i'w gweld yma.
 2. Y dinasoedd sydd wedi arwyddo yw: Amsterdam, Athen, Banja Luka, Barcelona, ​​Bergen, Bordeaux, Burgas, Braga, Brighton & Hove, Bryste, Budapest, Chemnitz, Cologne, Copenhagen, Coventry, Dortmund, Dulyn, Eindhoven, Florence, Frankfurt, Gdansk, Ghent, Glasgow, Metropole Grenoble-Alpes, Hannover, Heidelberg, Helsinki, Kiel, Lahti, Linkoping, Lisbon, Ljubljana, Llundain, Lyon, Lyon Metropole, Madrid, Malmo, Mannheim, Milan, Munich, Munster, Nantes, Oslo, Oulu, Paris, Porto, Riga, Rhufain, Seville, Stockholm, Strasbwrg, Stuttgart, Tallinn, Tampere, Turin, Turku, Vilnius, Wroclaw
 3. Mae Eurocities eisiau gwneud dinasoedd yn lleoedd lle gall pawb fwynhau ansawdd bywyd da, gallu symud o gwmpas yn ddiogel, cyrchu gwasanaethau cyhoeddus cynhwysol o ansawdd ac elwa o amgylchedd iach. Rydym yn gwneud hyn trwy rwydweithio bron i 200 o ddinasoedd Ewropeaidd mwy, sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli tua 130 miliwn o bobl ar draws 39 gwlad, a chasglu tystiolaeth o sut mae llunio polisi yn effeithio ar bobl i ysbrydoli dinasoedd eraill a llunwyr penderfyniadau'r UE.

Cysylltu â ni yn ein gwefan neu trwy ddilyn ein Twitter, Instagram, Facebook ac LinkedIn cyfrifon

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Amser i wrando ar ddinasyddion ac ymddiried mewn technoleg o ran lladd

cyhoeddwyd

on

Mae'r sgwrs ar ladd heb syfrdanol yn bownsio o amgylch Ewrop am wahanol resymau: lles anifeiliaid, crefydd, economi. Mae'r arfer yn golygu lladd anifeiliaid tra'u bod yn dal yn gwbl ymwybodol ac fe'i defnyddir mewn rhai traddodiadau crefyddol, fel y rhai Iddewig a Mwslimaidd, i gynhyrchu cig kosher a halal yn y drefn honno. yn ysgrifennu Reineke Hameleers.

Mae senedd a senedd Gwlad Pwyl yn pleidleisio ar y Bil pump ar gyfer anifeiliaid, sydd, ymhlith mesurau eraill, yn cynnwys cyfyngiad ar y posibilrwydd o ladd defodol. Mae cymunedau Iddewig a gwleidyddion ledled Ewrop yn galw ar awdurdodau Gwlad Pwyl i gael gwared ar y gwaharddiad ar allforion cig kosher (Gwlad Pwyl yw un o'r allforwyr cig kosher mwyaf yn Ewrop).

Er nad yw'r cais yn ystyried yr hyn y mae Dinasyddion yr UE, Pwyleg wedi'i gynnwys, newydd ei fynegi yn y arolwg barn Eurogroup for Animals a ryddhawyd yn ddiweddar. Mae'r mwyafrif yn amlwg yn cefnogi safonau lles anifeiliaid uwch gan ddatgan: y dylai fod yn orfodol gwneud anifeiliaid yn anymwybodol cyn eu lladd (89%); dylai gwledydd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy'n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch (92%); dylai'r UE ei gwneud yn ofynnol i bob anifail gael ei syfrdanu cyn cael ei ladd, hyd yn oed am resymau crefyddol (87%); dylai'r UE flaenoriaethu cyllid ar gyfer arferion amgen ar gyfer lladd anifeiliaid mewn ffyrdd trugarog a dderbynnir hefyd gan grwpiau crefyddol (80%).

Er bod y canlyniadau'n dangos yn ddiamwys safle'r gymdeithas sifil yn erbyn lladd heb syfrdanol, ni ddylid dehongli hyn fel bygythiad i ryddid crefyddol, wrth i rai geisio ei ddarlunio. Mae'n cynrychioli lefel y sylw a'r gofal sydd gan Ewropeaid tuag at anifeiliaid, sydd hefyd wedi'i ymgorffori yn y EU Cytundeb diffinio anifeiliaid fel bodau ymdeimladol.

Dywed cyfraith yr UE bod yn rhaid i bob anifail gael ei wneud yn anymwybodol cyn cael ei ladd, gydag eithriadau yng nghyd-destun rhai arferion crefyddol. Mabwysiadodd sawl gwlad fel Slofenia, y Ffindir, Denmarc, Sweden a dau ranbarth o Wlad Belg (Fflandrys a Wallonia) reolau llymach heb unrhyw eithriadau i syfrdanu gorfodol anifeiliaid cyn eu lladd.

Yn Fflandrys, yn ogystal ag yn Wallonia, mabwysiadodd y senedd y gyfraith bron yn unfrydol (0 pleidlais yn erbyn, dim ond ychydig yn ymatal). Roedd y gyfraith yn ganlyniad proses hir o wneud penderfyniadau democrataidd a oedd yn cynnwys gwrandawiadau gyda'r cymunedau crefyddol, ac a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol. Mae'n allweddol deall bod y gwaharddiad yn cyfeirio at ladd heb syfrdanol ac nid yw'n waharddiad ar ladd crefyddol.

Nod y rheolau hyn yw sicrhau lles uwch i anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol. Yn wir mae'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop i'r casgliad mae problemau lles difrifol yn debygol iawn o ddigwydd ar ôl i'r gwddf dorri, gan fod yr anifail - sy'n dal yn ymwybodol - yn gallu teimlo pryder, poen a thrallod. Hefyd, y Llys Cyfiawnder yr UE Cydnabu (CJEU) “nad yw dulliau penodol o ladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol sy’n cael eu cyflawni heb gyn-syfrdanol gyfystyr, o ran gwasanaethu lefel uchel o les anifeiliaid ar adeg eu lladd”.

Y dyddiau hyn mae syfrdanol gwrthdroadwy yn caniatáu ar gyfer amddiffyn anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol heb ymyrryd â'r defodau fel y cyfryw. Mae'n achosi anymwybodol trwy electronarcosis, felly mae'r anifeiliaid yn dal yn fyw pan fydd eu gwddf yn cael ei dorri.

Mae derbyn dulliau syfrdanol yn cynyddu ymhlith cymunedau crefyddol ym Malaysia, India, y Dwyrain Canol, Twrci, Yr Almaen, Seland Newydd a'r Deyrnas Unedig.

O ystyried yr hyn a fynegodd dinasyddion yn yr arolwg barn, a’r posibiliadau a gynigiwyd gan dechnoleg, dylai Aelod-wladwriaethau Ewropeaidd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy’n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch, fel rhanbarth Gwlad Belg yn Fflandrys a gyflwynodd fesur o’r fath yn 2017 ac sydd bellach dan fygythiad i'w wrthdroi gan y CJEU.

Mae'n bryd i'n harweinwyr seilio eu penderfyniadau ar wyddoniaeth gadarn, cyfraith achos ddigamsyniol, dewisiadau amgen derbyniol yn lle lladd heb werthoedd moesol syfrdanol a democrataidd cryf. Mae'n bryd paratoi'r ffordd i gynnydd gwirioneddol yn yr UE yn lle troi'r cloc yn ôl.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd