Cysylltu gyda ni

Brexit

Mae Barnier yr UE yn dal i obeithio y bydd bargen fasnach â Phrydain yn bosibl, dywed ffynonellau

cyhoeddwyd

on

Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd wrth 27 o genhadon cenedlaethol y bloc i Frwsel ei fod yn dal i obeithio y byddai cytundeb masnach â Phrydain yn bosibl, gan bwysleisio y byddai'r dyddiau nesaf yn ffynonellau diplomyddol pendant gyda'r bloc wrth Reuters, ysgrifennu ac

Anerchodd Michel Barnier y cyfarfod ddydd Mercher (16 Medi) ac roedd y tair ffynhonnell naill ai'n cymryd rhan yn y drafodaeth y tu ôl i ddrysau caeedig neu'n cael eu briffio ar ei gynnwys.

“Mae Barnier yn dal i gredu bod bargen yn bosibl er bod y dyddiau nesaf yn allweddol,” meddai un o ffynonellau diplomyddol yr UE.

Gofynnodd ail ddiplomydd, beth ddywedodd Barnier ddydd Mercher ac a oedd cyfle o hyd am gytundeb newydd gyda’r DU: “Mae’r gobaith yn dal i fod yno.”

Dywedodd y ffynhonnell gyntaf fod consesiynau petrus a gynigiwyd gan y DU ar bysgodfeydd - pwynt anghytgord allweddol sydd hyd yma wedi atal cytundeb ar fargen fasnach newydd rhwng yr UE a’r DU i ddechrau o 2021 - yn “llygedyn o obaith”.

Adroddodd Reuters yn gyfan gwbl ddydd Mawrth (15 Medi) bod Prydain wedi symud i dorri'r cam olaf er gwaethaf y ffaith bod Llundain wedi bod yn bygwth torri telerau ei bargen ysgariad cynharach â'r bloc.

Cadarnhaodd trydydd ffynhonnell, un o ddiplomyddion yr UE, gynnig y DU ond pwysleisiodd nad oedd yn mynd yn ddigon pell i'r bloc ei dderbyn.

Disgynnodd trafodaethau Brexit i gythrwfl newydd y mis hwn dros gynlluniau’r Prif Weinidog Boris Johnson i basio deddfau domestig newydd a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach yr UE yn Llundain, sydd hefyd wedi’i anelu at amddiffyn heddwch ar ynys Iwerddon.

Rhybuddiodd ymgeisydd arlywyddol Democrataidd yr Unol Daleithiau Joe Biden Brydain fod yn rhaid iddi anrhydeddu bargen heddwch Gogledd Iwerddon gan ei bod yn tynnu ei hun o’r UE neu na fyddai bargen fasnach yr Unol Daleithiau ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Dywedodd trydydd ffynhonnell yr UE, a siaradodd o dan amod anhysbysrwydd, y byddai'r bloc yn cymryd llinell fwy anhyblyg wrth fynnu mecanwaith setlo anghydfod solet mewn unrhyw fargen fasnach newydd yn y DU pe bai Johnson yn bwrw ymlaen â'r Mesur Marchnad Fewnol.

“Mae yna anesmwythyd ynglŷn â’r hyn mae Prydain yn ei wneud ond mae Barnier wedi pwysleisio y bydd yn parhau i drafod tan ei anadl olaf,” meddai pedwerydd diplomydd o’r UE, gan dynnu sylw at gynhesrwydd y bloc ynglŷn â chael bai arno pe bai’r broses gythryblus yn methu yn y pen draw.

Pan ofynnwyd iddo am amcangyfrif gan fanc Societe Generale, a roddodd ar 80% debygolrwydd y rhaniad economaidd mwyaf niweidiol ar ddiwedd y flwyddyn heb fargen newydd i ddwyn ymlaen gysylltiadau masnach a busnes rhwng yr UE a’r DU, dywedodd yr unigolyn:

“Byddwn i’n ei roi o gwmpas yr un marc.”

Mae disgwyl i Barnier gwrdd â’i gymar yn y DU, David Frost, tua 1400 GMT ym Mrwsel ddydd Iau.

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen

Brexit

Mae trafodwyr yr UE yn disgwyl ailddechrau trafodaethau masnach gyda’r DU, dywed ffynonellau’r UE

cyhoeddwyd

on

Teithiodd negodwyr o’r Undeb Ewropeaidd i Lundain ddydd Iau (22 Hydref) i ailddechrau trafodaethau â Phrydain, meddai dwy ffynhonnell o’r UE, symudiad a allai nodi ymgyrch newydd i amddiffyn masnach gwerth biliynau o ddoleri, ysgrifennu ac

Mae'r UE a Phrydain wedi treulio diwrnodau yn galw ar yr ochr arall i gynnig mwy o gonsesiynau mewn sgyrsiau, sydd bron wedi eu cau ers yr haf, ar ôl i'r Prif Weinidog Boris Johnson gerdded i ffwrdd o'r trafodaethau yr wythnos diwethaf.

Byddai diweddglo dim bargen i ddrama Brexit pum mlynedd Prydain yn tarfu ar weithrediadau gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr, ffermwyr a bron pob sector arall - yn yr un modd ag y bydd yr ergyd economaidd o'r pandemig coronafirws yn gwaethygu.

Yn gynharach, dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, wrth Senedd Ewrop fod amser yn “fyr iawn”.

“Rydyn ni'n barod i drafod 24/7, ar bob pwnc, ar destunau cyfreithiol. Mae gan y DU ychydig o benderfyniad i’w wneud ac mae’n eu dewis rhydd ac sofran, ”meddai Michel.

Dywedodd y byddai ateb Prydain yn pennu lefel ei mynediad i farchnad fewnol yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr. Dywedodd trafodwr Brexit yr UE, Michel Barnier, wrth y senedd fod cytundeb yn dal i fod “o fewn cyrraedd”.

Mae Prydain yn cadarnhau eu bod wedi tynnu allan o deithiau milwrol yr UE, dywed diplomyddion

Norwy a Phrydain mewn cytundeb masnach dros dro ar nwyddau ar gyfer senario Brexit dim bargen

“Mae amser yn hanfodol ... ynghyd â’n cymheiriaid ym Mhrydain, rhaid i ni ddod o hyd i atebion i’r ardaloedd anoddaf,” meddai Barnier mewn sylwadau a wthiodd sterling yn uwch.

Yr wythnos hon mae Llundain wedi gwrthod parhau â thrafodaethau llawn, gan ddweud bod yn rhaid i’r UE “newid yn sylfaenol” ei safbwynt.

Mae'r UE yn gweld hyn fel bluff gan y Prif Weinidog Boris Johnson ond mae hefyd wedi estyn cangen olewydd trwy drafod sofraniaeth y DU, yn ogystal â pharodrwydd yr UE i drafod yn ddwys, yn gyffredinol ac ar destunau cyfreithiol penodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y DU fod Llundain wedi nodi “gyda diddordeb” sylwadau Barnier sy’n cyffwrdd “mewn ffordd sylweddol ar y materion y tu ôl i’r anawsterau presennol yn ein sgyrsiau”.

Roedd Barnier a'i gymar o'r DU David Frost i fod i siarad ar y ffôn am 14h GMT ddydd Mercher (21 Hydref).

Pwysleisiodd Michel fod 27 aelod yr UE yn barod am hollt sydyn heb gytundeb newydd i osgoi tariffau neu gwotâu gyda thri phrif bwynt glynu yn y trafodaethau: hawliau pysgota, chwarae teg economaidd a setlo anghydfodau.

“Nid oes angen geiriau arnom, mae angen gwarantau arnom,” meddai am gamau diogelu cystadleuaeth deg.

Galwodd Michel am “gyflafareddiad rhwymol, annibynnol” i unioni ystumiadau’r farchnad yn gyflym, gan ychwanegu bod Mesur Marchnad Fewnol drafft Llundain - a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach Prydain gyda’r UE - ond yn cryfhau penderfyniad y bloc i sicrhau plismona tynn o unrhyw fargen newydd.

Dywedodd Comisiwn gweithredol yr UE fod yn rhaid i Lundain barchu ei setliad Brexit waeth beth fo'r trafodaethau masnach.

Dywedodd Michel y byddai colli mynediad i ddyfroedd Prydain yn niweidio diwydiant pysgota’r UE, ac felly roedd yr UE eisiau estyn y status quo yn union wrth i Lundain geisio cadw marchnad yr UE ar agor i gwmnïau’r DU.

“Ond mae’r DU eisiau mynediad i’r farchnad sengl ac ar yr un pryd yn gallu gwyro oddi wrth ein safonau a’n rheoliadau pan fydd yn addas iddyn nhw,” meddai Michel.

Yn dilyn Brexit fis Ionawr diwethaf, bydd telerau masnachu cyfredol Prydain yn yr UE yn dod i ben mewn 10 wythnos a bydd masnach ddilyffethair yn dod i ben heb gytundeb newydd.

Yn awyddus i osgoi unrhyw fai, mae'r bloc yn barod i drafod tan ganol mis Tachwedd ond yna mae'n rhaid iddo gadarnhau unrhyw fargen yn Senedd Ewrop cyn bod amser ar ben.

Parhau Darllen

Brexit

Dywed yr UE bod yn rhaid i Brydain barchu cytundeb tynnu'n ôl, bargen neu ddim bargen

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiynydd Cysylltiadau a Rhagolwg Rhyng-sefydliadol Maros Sefcovic yn annerch deddfwyr yn ystod sesiwn lawn o Raglen Waith 2021 yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Francisco Seco / Pwll trwy REUTERS / Photo File

Rhaid i Brydain weithredu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl ar ei hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, waeth beth fydd canlyniad trafodaethau masnach parhaus rhwng y ddwy ochr, meddai uwch gomisiynydd Ewropeaidd ddydd Mercher (21 Hydref), yn ysgrifennu Kate Abnett.

“Bargen neu ddim bargen, rhaid parchu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl,” Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Sefcovic (llun) wrth Senedd Ewrop.

Dywedodd Sefcovic fod yr UE wedi ymrwymo i ddod i fargen ar y cytundeb masnach ac agweddau eraill ar eu perthynas yn y dyfodol, ond bod y ddwy ochr yn parhau i fod “ymhell oddi wrth ei gilydd” ar faterion pysgodfeydd a maes chwarae gwastad cystadleuol, fel y'i gelwir.

“Ein nod o hyd yw dod i gytundeb a fydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer perthynas ffrwythlon newydd rhwng yr UE a'r DU. Byddwn yn parhau i weithio i gytundeb o’r fath, ond nid am unrhyw bris, ”meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd