Cysylltu gyda ni

Economi

Polisi Cydlyniant yr UE i ariannu ehangu Porthladd Szczecin yng Ngwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o dros € 52.5 miliwn o'r Cronfa cydlyniad i ehangu a dyfnhau Camlas Dębicki ym Mhorthladd Szczecin, yng ngogledd Gwlad Pwyl. Mae hyn yn rhan o gyfres o waith mawr i alluogi'r porthladd i letya llongau mwy a thrafod mwy o gargo i'w wneud yn fwy cystadleuol ac yn gyrchfan cludo nwyddau blaenllaw ym Môr De Baltig, yn unol â Nodau Cludiant Morwrol yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd-gymdeithasol y rhanbarth trwy gynyddu faint o gargo y gall y porthladd ei drin. Diolch i'r prosiect hwn, bydd trafnidiaeth yn dod yn fwy effeithlon tra bydd costau gweithredu i gwmnïau cludo yn ogystal â'r amser y mae'r cargo yn ei dreulio ar y môr a'r pellteroedd sydd eu hangen i'w gludo yn cael eu lleihau. "

Mae Szczecin yn un o bedwar prif borthladd Gwlad Pwyl sydd o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae'n rhan o'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T) a'r Coridor Baltig-Adriatig. Bydd y prosiect yn dechrau bod yn weithredol ar ddiwedd 2023.

EU

A fydd y Kremlin yn mynd y tu hwnt i ymyrraeth etholiad?

cyhoeddwyd

on

Unwaith y perswadir y Kremlin y bydd Joe Biden yn dod yn arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, efallai y bydd yn mynd am y jugular. Eisoes heddiw, nid trin etholiadau, ond gallai sbarduno gwrthdaro sifil yn yr Unol Daleithiau fod yn brif nod cymysgu Moscow ym materion domestig America, ysgrifennu Pavlo Klimkin ac Andreas Umland.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r Kremlin wedi chwarae gyda gwleidyddion a diplomyddion, yn anad dim, cymdogion Rwsia, ond hefyd gyda rhai'r Gorllewin, gêm ysgyfarnog a draenog, fel y gwyddys o stori dylwyth teg Almaeneg. Yn ras adnabyddus y chwedl Sacsonaidd Isel, dim ond ychydig o gamau y mae'r draenog yn eu rhedeg, ond ar ddiwedd y rhych mae wedi gosod ei wraig sy'n edrych yn debyg iawn iddo. Pan fydd yr ysgyfarnog, yn sicr o fuddugoliaeth, yn stormydd i mewn, mae gwraig y draenog yn codi ac yn galw allan iddo “Rydw i yma eisoes!” Ni all yr ysgyfarnog ddeall y gorchfygiad, mae'n cynnal 73 o rediadau pellach, ac, yn y 74th hil, yn marw o flinder.

Byth ers tro gwrth-Orllewinol Rwsia yn 2005, mae dadansoddwyr llywodraethol ac anllywodraethol ledled y byd wedi bod yn brysur yn trafod ac yn rhagweld gweithred sarhaus nesaf Moscow. Ac eto, yn y rhan fwyaf o achosion, pan fydd “ysgyfarnogod” craff y byd - gwleidyddion, arbenigwyr, ymchwilwyr, newyddiadurwyr et al. - wedi cyrraedd gydag ymatebion mwy neu lai digonol, roedd “draenogod” Rwseg eisoes wedi cyflawni eu nodau. Cymaint oedd yr achos gyda goresgyniad Rwsia o Dde Ossetia Georgia ac Abkhazia yn 2008, “dynion bach gwyrdd” ar Crimea yr Wcrain yn 2014, hacwyr y tu mewn i Bundestag yr Almaen yn 2015, bomwyr dros Syria ers 2015, seiber-ryfelwyr yn etholiadau’r Unol Daleithiau yn 2016, neu lofruddion “cemegol” yn Salisbury Lloegr yn 2018.

Ar draws y byd, gall rhywun ddod o hyd i gannoedd o arsylwyr sensitif sy'n gallu darparu sylwadau miniog ar hyn neu'r weithred ddieflig honno yn Rwseg. Fodd bynnag, ar gyfer yr holl brofiad a gronnwyd, fel rheol dim ond wedi hynny y darperir mewnwelediadau o'r fath. Hyd yn hyn, mae delwyr olwynion y Kremlin yn parhau i synnu llunwyr polisi’r Gorllewin a’r tu allan i’r Gorllewin a’u melinau trafod gyda fforymau newydd, ymosodiadau anghymesur, dulliau anuniongred a chreulondeb ysgytwol. Yn amlach na pheidio, dim ond ar ôl i “fesur gweithredol” newydd neu ymyrraeth anghydffurfiol gael ei gwblhau'n llwyddiannus y mae dychymyg a didrugaredd Rwseg yn cael ei werthfawrogi'n ddigonol.

Ar hyn o bryd, gallai llawer o arsylwyr yr Unol Daleithiau - boed hynny yng ngwleidyddiaeth genedlaethol, gweinyddiaeth gyhoeddus neu wyddor gymdeithasol - fod yn paratoi eto i ymladd y rhyfel diwethaf. Mae ymyrraeth etholiad Rwseg a gweithrediadau dylanwad eraill ar feddwl pawb, ledled America. Ac eto, fel y mae’r Wcráin wedi dysgu’n chwerw yn 2014, dim ond pêl feddal y mae’r Kremlin yn ei chwarae cyn belled ei fod yn credu bod ganddo rywfaint o gyfle i ennill. Mae'n parhau'n gymharol gymedrol cyhyd ag y bydd colled bosibl - o safbwynt Moscow - yn gymharol annymunol yn unig. Cymaint oedd yr achos, yn ystod ymyrraeth Rwsia yn etholiadau arlywyddol 2016 yn yr UD.

Mae'r profiad Wcreineg yn ystod y chwe blynedd diwethaf yn awgrymu senario llawer grimmer. Ar ryw adeg yn ystod Chwyldro Euromaidan, naill ai ym mis Ionawr neu fis Chwefror 2014, roedd Putin yn deall y gallai fod yn colli ei afael ar yr Wcrain. Efallai y bydd dyn Moscow yn Kyiv, a oedd ar y pryd yn Arlywydd yr Wcráin Viktor Yanukovych (er ei fod yn cael cymorth mawr gan Paul Manafort), yn cael ei gicio allan gan bobl yr Wcrain. O ganlyniad, newidiodd Arlywydd Rwsia drac yn sylweddol eisoes cyn y digwyddiad.

Mae medal Kremlin a ddyfarnwyd i'r milwyr anhysbys o Rwseg a gymerodd ran yn anecsiad y Crimea yn rhestru dyddiad 20 Chwefror 2014, fel dechrau'r llawdriniaeth i feddiannu rhan o'r Wcráin. Ar y diwrnod hwnnw, roedd Arlywydd Wcreineg pro-Rwsiaidd Yanukovych yn dal i fod mewn grym, ac yn bresennol yn Kyiv. Nid oedd ei hediad o brifddinas yr Wcrain ddiwrnod yn ddiweddarach, ac yn agored, gan senedd yr Wcrain, ar 22 Chwefror 2014, wedi bod yn amlwg yn rhagweladwy eto, ar 20 Chwefror 2014. Ond roedd y Kremlin eisoes wedi newid o ddim ond rhyfela gwleidyddol yn erbyn yr Wcrain i baratoi go iawn. rhyfel - rhywbeth sydd wedyn yn annirnadwy i raddau helaeth i'r mwyafrif o arsylwyr. Efallai bod rhywbeth tebyg yn wir, yn null Moscow tuag at yr Unol Daleithiau heddiw hefyd.

I fod yn sicr, prin y bydd milwyr Rwseg yn glanio ar lannau America. Ac eto, efallai na fydd hynny'n angenrheidiol. Mae'r posibilrwydd o wrthdaro sifil treisgar yn yr Unol Daleithiau heddiw, mewn unrhyw ffordd, yn cael ei drafod gan ddadansoddwyr difrifol, yn erbyn cefndir polareiddio gwleidyddol enfawr a phigau emosiynol yng nghymdeithas America. Fel yn hoff chwaraeon Putin o Judo - lle mae'n dal Belt Ddu! - gellir defnyddio eiliad fer o anghydbwysedd y gelyn yn gynhyrchiol, a gall fod yn ddigonol i achosi iddo gwympo. Efallai na fydd yr Unol Daleithiau, ar ei ben ei hun, yn aeddfed ar gyfer gwrthdaro sifil. Ac eto, mae'n annhebygol y bydd arbenigwyr rhyfela hybrid diwyd ym Moscow yn colli cyfle i'w wthio ychydig ymhellach. Ac fe allai’r gêm y bydd “draenogod” Rwseg yn ei chwarae fod yn un wahanol nag yn y gorffennol, a ddim eto’n gwbl ddealladwy i “ysgyfarnogod yr Unol Daleithiau.”

Roedd Hillary Clinton yn 2016 yn ymgeisydd arlywyddol yn annymunol iawn, gan Moscow, fel arlywydd newydd America. Eto heddiw, mae arlywydd democrataidd, ar ôl i Rwsia hacio gweinyddwyr ac ymgyrch ddieflig y Blaid Ddemocrataidd yn erbyn Clinton yn 2016, yn obaith gwirioneddol fygythiol i’r Kremlin. Ar ben hynny, roedd Joe Biden, o dan yr Arlywydd Obama, yn gyfrifol am bolisi'r Unol Daleithiau tuag at yr Wcrain, mae'n gwybod cystal â hoffi'r wlad, ac felly mae'n arbennig o annymunol i Moscow.

Yn olaf ond nid lleiaf, efallai fod gan Moscow fwy o gysylltiadau â Trump a'i entourage nag y mae'r cyhoedd yn America yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd. Byddai'r Kremlin, mewn achos o'r fath, hyd yn oed yn fwy casáu llywyddiaeth Biden, a datgeliad posibl o'i ymyriadau cynharach ychwanegol, yn yr UD. Mae'r polion felly'n uwch, ar gyfer y Kremlin, yn 2020 nag yn 2016. Os nad oes gan Trump gyfle credadwy i gael ei ethol am ail dymor, efallai nad ymyrraeth etholiad yn unig fydd y mater mwyach. Efallai bod Moscow eisoes yn gweithredu mwy o gynlluniau sinistr na cheisio helpu Trump. Os yw Putin o'r farn na all atal Biden, ni fydd y Kremlin yn colli cyfle i gael gwared ar yr UD yn gyfan gwbl, fel actor rhyngwladol perthnasol.

Roedd Pavlo Klimkin, ymhlith eraill, yn Llysgennad Wcrain i'r Almaen yn 2012-2014 yn ogystal â gweinidog materion tramor yr Wcráin yn 2014-2019. Mae Andreas Umland yn ymchwilydd yn Sefydliad y Dyfodol Wcrain yn Kyiv a Sefydliad Materion Rhyngwladol Sweden yn Stockholm.

Barn yr awduron yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae USEUCOM yn dangos parodrwydd i gefnogi NATO yn Her Ymarfer Austere

cyhoeddwyd

on

Ymunodd arweinwyr, strategwyr, cynllunwyr a gweithredwyr Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) â'u cymheiriaid NATO yn ymarfer Her Austere 2021 (AC21) i ymarfer ymateb cydgysylltiedig i argyfwng mawr ffuglennol yr wythnos hon. Tra cynhaliwyd yr ymarfer fwy neu lai i amddiffyn iechyd y cyfranogwyr a'n cymunedau rhag COVID-19 cymerodd mwy na 4,000 o bersonél milwrol a sifil ran.

Daeth yr ymarfer â USEUCOM a'i gydrannau ynghyd a ymunodd â Lluoedd Cyd-Reoli a Brunssum y Lluoedd ar y Cyd a Lluoedd Cefnogi NATO ar gyfer yr ymarfer post gorchymyn bob dwy wythnos, cyfrifiadurol, a ddaeth i ben heddiw (23 Hydref).

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at dynnu ar y gwersi rydyn ni wedi'u dysgu o'r ymarfer hwn wrth i ni baratoi ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol gyda'n gilydd," meddai'r Almaenwr Gen. Jörg Vollmer, rheolwr Brunssum Command y Cyd-heddlu. Mae AC21 yn rhan o gyfres ymarfer corff a gynlluniwyd ac a weithredwyd ers y 1990au ac a ganolbwyntiodd ar hyfforddi cydgysylltiad gorchymyn ymladd, gorchymyn a rheolaeth ac integreiddio galluoedd a swyddogaethau ar draws pencadlys USEUCOM, ei orchmynion cydran, rhyngasiantaeth yr UD a NATO.

Cysylltwyd yr ymarfer yn fyd-eang ag ymarferion gorchymyn ymladdwyr eraill yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Gorchymyn Strategol yr Unol Daleithiau ac Ymarfer Mellt Byd-eang Ymarfer Gorchymyn Gofod yr Unol Daleithiau 2021 a Her Turbo Command Trafnidiaeth yr UD 2021. “Mae ymarferion fel AC21 yn paratoi staff USEUCOM i ymateb i argyfyngau mewn modd amserol ac yn dda- mewn modd cydgysylltiedig gyda'n Cynghreiriaid NATO, sydd yn y pen draw yn cefnogi sefydlogrwydd a diogelwch rhanbarthol, ”meddai Maj Byddin yr Unol Daleithiau, Gen. John C. Boyd, cyfarwyddwr hyfforddiant ac ymarferion USEUCOM.

Er i'r pandemig parhaus orfodi amrywiaeth o ymarferion DEFNYDDIO i gael eu haddasu neu eu canslo eleni, mae hyfforddiant ac adeiladu partneriaeth wedi parhau. “Rydyn ni’n parhau i fod yn ystumiol ac yn barod i gefnogi NATO yn erbyn unrhyw elyn neu fygythiad - boed yn argyfwng milwrol neu’n firws anweledig,” ychwanegodd Boyd. “Gyda’i gilydd ar achosion di-rif, mae’r Unol Daleithiau a NATO wedi dangos perthynas waith gref na ellir ei thorri i wrthweithio unrhyw fygythiad i’r gynghrair. Mae AC21 yn enghraifft arall eto o gryfder a chydsafiad cynghrair NATO a chyfraniadau USEUCOM at amddiffyniad cyfunol Ewrop. ”

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys oddeutu 72,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd