Cysylltu gyda ni

EU

Daw cysylltiadau UE-Wcráin dan y chwyddwydr

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE a'r UD yn gwneud llawer dros yr Wcrain ar fater diwygiadau, nid yn unig i ddiwygiadau economaidd ond i ddiwygio'r system gyfiawnder, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dros y chwe blynedd diwethaf, fel rhan o ddiwygiadau cyfreithiol, mae'r Wcráin wedi datblygu a mabwysiadu diwygiadau i'w gyfansoddiad, gan fabwysiadu tua dwsin o ddeddfau.

Crëwyd y Goruchaf Lys newydd, y Llys Gwrth-lygredd Uwch, mae asesiad cymhwyster barnwyr a phrosesau eraill wedi cychwyn, pob un wedi'i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar y system farnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd. Roedd yr UE yn cymryd rhan weithredol yn yr holl ddiwygiadau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r canlyniad wedi cwrdd â'r disgwyliadau eto. Yn 2019, dangosodd arolwg barn gan Ganolfan Razumkov ar gyfer Swyddfa Cyngor Ewrop yn yr Wcrain fod 46% yn credu nad yw’r diwygiad barnwrol “wedi cychwyn o gwbl eto” a bod gan 43% agwedd negyddol tuag at ddiwygio barnwrol.

Mae llygredd yn yr Wcrain yn parhau i ffynnu, ac mae'r system farnwrol wedi dod hyd yn oed yn fwy aneffeithiol nag o'r blaen. Ar yr un pryd, mae rhai gwleidyddion Wcrain yn mynd ati i ddefnyddio pwnc diwygio barnwrol er eu budd eu hunain. Yn benodol, defnyddiodd y cyn-Arlywydd Petro Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i ennill rheolaeth dros y llysoedd. Ac fe lwyddodd gyda dim ond ychydig o feirniaid yn beiddgar gwneud penderfyniadau yn erbyn ewyllys Poroshenko.

O ganlyniad, mae nifer y barnwyr profiadol sydd wedi gadael y system wedi cynyddu er 2014. Nid oes gan rai llysoedd Wcrain unrhyw farnwyr ar ôl o gwbl ac mae'r llysoedd wedi atal eu gwaith, gan ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl i ddinasyddion gael gafael ar gyfiawnder o gwbl.

Ar ddechrau 2020, roedd prinder personél barnwrol yn y llysoedd bron i 30%. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd achos llys ac amseriad ystyried achosion. Yn amau ​​aros mewn canolfannau cadw pretrial am gyfnod gormodol, achosion yn cronni, ac mae dynameg cyfiawnder yn arafu, gan arwain at densiynau cymdeithasol.

Mae bron pawb yn cytuno bod y diwygiadau a weithredwyd wedi profi i fod yn gwbl aneffeithiol ond pam mae hyn yn digwydd? Pam mae'r holl ymdrechion wedi bod yn ofer? Roedd y cwestiwn i'w drafod mewn cynhadledd ryngwladol "Dialogue about cyfiawnder - 2" yn Kiev, ond amharwyd yn wael ar y digwyddiad.

Canslodd llunwyr polisi a gweision sifil yr UE eu cyfranogiad yn y gynhadledd, pan wnaethant ddysgu y diwrnod cynt fod y panel yn cynnwys rhai pobl ag enw da “amheus”.

Roedd hyd yn oed y rhai a benderfynodd gymryd rhan yn wynebu problemau. Yn syth ar ôl iddo ddechrau, derbyniwyd neges anhysbys am fwyngloddio adeilad ECC Parkovyi, lle casglwyd cyfranogwyr y gynhadledd.

Bu'n rhaid i bawb oedd yn bresennol adael yr adeilad ac aros y tu allan am awr wrth i'r heddlu wirio'r adeilad.

Pam wnaeth rhywun geisio tarfu ar y gynhadledd? Dywedodd rhifyn Wcreineg o “Vzglyad” fod y gynhadledd wedi ceisio “tarfu” ar sefydliadau a strwythurau sy’n canolbwyntio ar Poroshenko.

Siaradodd newyddiadurwyr â chynrychiolydd un sefydliad o’r fath sy’n ymwneud â hyrwyddo diwygio barnwrol yn yr Wcrain a ddywedodd mai dim ond rhai cyrff anllywodraethol sydd yn yr Wcrain sydd â hawl i gysylltu ag Ewropeaid ar bwnc diwygiadau barnwrol a diwygiadau eraill.

Mae'r Wcráin, meddai, wedi ffurfio "cast" o ddiwygwyr nad ydyn nhw'n caniatáu i unrhyw un arall drafod diwygiadau heb eu caniatâd, a'r rhain sy'n penderfynu pwy yn yr Wcrain sy'n "amheus", hynny yw, nad oes gan gynrychiolwyr yr UE hawl i gyfathrebu .

Roedd un o gyfranogwyr y gynhadledd yn gyfreithiwr adnabyddus o Wcrain, Rostislav Popovich a nododd mai hwn oedd yr ail drafodaeth lefel uchel o’r fath ar ddiwygio barnwrol - cynhaliwyd yr un gyntaf y llynedd yn Senedd Ewrop. Ysgrifennodd ar ei dudalen Facebook: “Mynychwyd digwyddiad Kiev gan ddirprwyon pobl, barnwyr llysoedd uwch, cyfreithwyr blaenllaw, ASEau ac arbenigwyr o Ewrop, yr UD ac Israel. Roedd y cyfansoddiad yn gynrychioliadol ac roedd y pynciau a drafodwyd yn amserol. Ond roedd yn anodd iawn ei chynnal yn Kiev - nid oherwydd y coronafirws, ond oherwydd bod y gynhadledd wedi ei tharfu gan bobl a ysgrifennodd lythyrau at ASEau, gan fynnu eu bod yn gwrthod cymryd rhan, gan siarad am gyfranogwyr 'od'.

“Pam ymateb mor rhyfedd? Y rheswm am hyn oedd na chynhaliwyd y gynhadledd ganddynt ac ni wnaethant ddewis y cyfranogwyr. Nid oeddent am ganiatáu i Ewropeaid ddysgu'r gwir am y sefyllfa wirioneddol yn y wlad ac am y 'diwygiadau' hynny sydd wedi cael eu gweithredu yma. ”

Mae’n credu bod pobl yn yr Wcrain yn “parasitio ar broblemau’r system farnwrol a llawer o broblemau eraill.”

Yn ôl Popovich, maen nhw’n “monopoli” yr hawl i siarad ar ran y wlad gydag Ewrop a phartneriaid eraill yn y Gorllewin. "Nid yw'r bobl hyn, fel rheol, yn deall y pwnc, nid ydyn nhw'n deall y sefyllfa go iawn ac yn hyrwyddo" diwygiadau "hynny methu un ar ôl y llall a gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Ar yr un pryd, nid yw gweithredwyr yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am y canlyniad. Ar ben hynny, mae gwaeth yn well. Cyn belled â bod problemau yn y wlad, mae'r bobl hyn yn derbyn grantiau i ymladd y problemau hyn. ”

Mae'n dadlau bod yr UE yn cyfathrebu yn yr Wcrain yn unig â grŵp bach o bobl sy'n galw eu hunain yn gymdeithas sifil - gweithredwyr yn bennaf, wedi'u hariannu gan grantiau gan yr UE a sefydliadau rhyngwladol. Maent yn honni eu bod yn cynrychioli holl bobl Wcrain ac yn aml nhw yw'r rhai y mae gwleidyddion Ewropeaidd yn aml yn dod i gysylltiad â nhw i drafod diwygiadau.

Mewn gwirionedd, meddai’r cyfreithiwr, nid yw’r gweithredwyr hyn “yn cynrychioli neb - nid oes ganddynt gefnogaeth na pharch ymhlith Ukrainians hyd yn oed, ac maent yn aml yn cael eu cyhuddo o lygredd eu hunain”.

Dywed, wrth fynnu bod y rhai sy’n pwyso am ddiwygio barnwrol, bod y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol yn y system farnwrol yn cael eu “dileu” - barnwyr, cyfreithwyr a chyfreithwyr. Dywed fod hon yn sefyllfa annormal i unrhyw wlad ac yn un rheswm pam y methodd y diwygiadau.

Mae'n eithaf dealladwy pam nad yw'n ymddangos bod gan lawer o bobl yn Ewrop ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain, am y rheswm pam mae Ewropeaid sy'n ymwneud â hyrwyddo rhai modelau o ddiwygio barnwrol anymarferol yn gwaethygu'r sefyllfa.

Dylai Ewrop gynnal cysylltiadau nid yn unig ag actifyddion proffesiynol, ond hefyd ag ystod ehangach o bobl yn yr Wcrain i allu ffurfio darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd yn y wlad. Byddai hynny'n sicrhau bod y diwygiadau o fudd mawr i'r Wcráin. Mae Ukrainians eisoes wedi dangos eu bod yn erbyn rheolaeth allanol gan Rwsia. Ond nawr maen nhw'n dweud bod yr Wcrain wedi dod o dan reolaeth allanol y Gorllewin ac ni fydd pobl Wcrain yn derbyn sefyllfa o'r fath.

Gallai hyn arwain at ganlyniadau dramatig ac mae rhai gwleidyddion eisoes yn galw am wrthod integreiddio Ewropeaidd gydag apeliadau o'r fath yn ennill cefnogaeth ymhlith pleidleiswyr.

EU

A fydd y Kremlin yn mynd y tu hwnt i ymyrraeth etholiad?

cyhoeddwyd

on

Unwaith y perswadir y Kremlin y bydd Joe Biden yn dod yn arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, efallai y bydd yn mynd am y jugular. Eisoes heddiw, nid trin etholiadau, ond gallai sbarduno gwrthdaro sifil yn yr Unol Daleithiau fod yn brif nod cymysgu Moscow ym materion domestig America, ysgrifennu Pavlo Klimkin ac Andreas Umland.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r Kremlin wedi chwarae gyda gwleidyddion a diplomyddion, yn anad dim, cymdogion Rwsia, ond hefyd gyda rhai'r Gorllewin, gêm ysgyfarnog a draenog, fel y gwyddys o stori dylwyth teg Almaeneg. Yn ras adnabyddus y chwedl Sacsonaidd Isel, dim ond ychydig o gamau y mae'r draenog yn eu rhedeg, ond ar ddiwedd y rhych mae wedi gosod ei wraig sy'n edrych yn debyg iawn iddo. Pan fydd yr ysgyfarnog, yn sicr o fuddugoliaeth, yn stormydd i mewn, mae gwraig y draenog yn codi ac yn galw allan iddo “Rydw i yma eisoes!” Ni all yr ysgyfarnog ddeall y gorchfygiad, mae'n cynnal 73 o rediadau pellach, ac, yn y 74th hil, yn marw o flinder.

Byth ers tro gwrth-Orllewinol Rwsia yn 2005, mae dadansoddwyr llywodraethol ac anllywodraethol ledled y byd wedi bod yn brysur yn trafod ac yn rhagweld gweithred sarhaus nesaf Moscow. Ac eto, yn y rhan fwyaf o achosion, pan fydd “ysgyfarnogod” craff y byd - gwleidyddion, arbenigwyr, ymchwilwyr, newyddiadurwyr et al. - wedi cyrraedd gydag ymatebion mwy neu lai digonol, roedd “draenogod” Rwseg eisoes wedi cyflawni eu nodau. Cymaint oedd yr achos gyda goresgyniad Rwsia o Dde Ossetia Georgia ac Abkhazia yn 2008, “dynion bach gwyrdd” ar Crimea yr Wcrain yn 2014, hacwyr y tu mewn i Bundestag yr Almaen yn 2015, bomwyr dros Syria ers 2015, seiber-ryfelwyr yn etholiadau’r Unol Daleithiau yn 2016, neu lofruddion “cemegol” yn Salisbury Lloegr yn 2018.

Ar draws y byd, gall rhywun ddod o hyd i gannoedd o arsylwyr sensitif sy'n gallu darparu sylwadau miniog ar hyn neu'r weithred ddieflig honno yn Rwseg. Fodd bynnag, ar gyfer yr holl brofiad a gronnwyd, fel rheol dim ond wedi hynny y darperir mewnwelediadau o'r fath. Hyd yn hyn, mae delwyr olwynion y Kremlin yn parhau i synnu llunwyr polisi’r Gorllewin a’r tu allan i’r Gorllewin a’u melinau trafod gyda fforymau newydd, ymosodiadau anghymesur, dulliau anuniongred a chreulondeb ysgytwol. Yn amlach na pheidio, dim ond ar ôl i “fesur gweithredol” newydd neu ymyrraeth anghydffurfiol gael ei gwblhau'n llwyddiannus y mae dychymyg a didrugaredd Rwseg yn cael ei werthfawrogi'n ddigonol.

Ar hyn o bryd, gallai llawer o arsylwyr yr Unol Daleithiau - boed hynny yng ngwleidyddiaeth genedlaethol, gweinyddiaeth gyhoeddus neu wyddor gymdeithasol - fod yn paratoi eto i ymladd y rhyfel diwethaf. Mae ymyrraeth etholiad Rwseg a gweithrediadau dylanwad eraill ar feddwl pawb, ledled America. Ac eto, fel y mae’r Wcráin wedi dysgu’n chwerw yn 2014, dim ond pêl feddal y mae’r Kremlin yn ei chwarae cyn belled ei fod yn credu bod ganddo rywfaint o gyfle i ennill. Mae'n parhau'n gymharol gymedrol cyhyd ag y bydd colled bosibl - o safbwynt Moscow - yn gymharol annymunol yn unig. Cymaint oedd yr achos, yn ystod ymyrraeth Rwsia yn etholiadau arlywyddol 2016 yn yr UD.

Mae'r profiad Wcreineg yn ystod y chwe blynedd diwethaf yn awgrymu senario llawer grimmer. Ar ryw adeg yn ystod Chwyldro Euromaidan, naill ai ym mis Ionawr neu fis Chwefror 2014, roedd Putin yn deall y gallai fod yn colli ei afael ar yr Wcrain. Efallai y bydd dyn Moscow yn Kyiv, a oedd ar y pryd yn Arlywydd yr Wcráin Viktor Yanukovych (er ei fod yn cael cymorth mawr gan Paul Manafort), yn cael ei gicio allan gan bobl yr Wcrain. O ganlyniad, newidiodd Arlywydd Rwsia drac yn sylweddol eisoes cyn y digwyddiad.

Mae medal Kremlin a ddyfarnwyd i'r milwyr anhysbys o Rwseg a gymerodd ran yn anecsiad y Crimea yn rhestru dyddiad 20 Chwefror 2014, fel dechrau'r llawdriniaeth i feddiannu rhan o'r Wcráin. Ar y diwrnod hwnnw, roedd Arlywydd Wcreineg pro-Rwsiaidd Yanukovych yn dal i fod mewn grym, ac yn bresennol yn Kyiv. Nid oedd ei hediad o brifddinas yr Wcrain ddiwrnod yn ddiweddarach, ac yn agored, gan senedd yr Wcrain, ar 22 Chwefror 2014, wedi bod yn amlwg yn rhagweladwy eto, ar 20 Chwefror 2014. Ond roedd y Kremlin eisoes wedi newid o ddim ond rhyfela gwleidyddol yn erbyn yr Wcrain i baratoi go iawn. rhyfel - rhywbeth sydd wedyn yn annirnadwy i raddau helaeth i'r mwyafrif o arsylwyr. Efallai bod rhywbeth tebyg yn wir, yn null Moscow tuag at yr Unol Daleithiau heddiw hefyd.

I fod yn sicr, prin y bydd milwyr Rwseg yn glanio ar lannau America. Ac eto, efallai na fydd hynny'n angenrheidiol. Mae'r posibilrwydd o wrthdaro sifil treisgar yn yr Unol Daleithiau heddiw, mewn unrhyw ffordd, yn cael ei drafod gan ddadansoddwyr difrifol, yn erbyn cefndir polareiddio gwleidyddol enfawr a phigau emosiynol yng nghymdeithas America. Fel yn hoff chwaraeon Putin o Judo - lle mae'n dal Belt Ddu! - gellir defnyddio eiliad fer o anghydbwysedd y gelyn yn gynhyrchiol, a gall fod yn ddigonol i achosi iddo gwympo. Efallai na fydd yr Unol Daleithiau, ar ei ben ei hun, yn aeddfed ar gyfer gwrthdaro sifil. Ac eto, mae'n annhebygol y bydd arbenigwyr rhyfela hybrid diwyd ym Moscow yn colli cyfle i'w wthio ychydig ymhellach. Ac fe allai’r gêm y bydd “draenogod” Rwseg yn ei chwarae fod yn un wahanol nag yn y gorffennol, a ddim eto’n gwbl ddealladwy i “ysgyfarnogod yr Unol Daleithiau.”

Roedd Hillary Clinton yn 2016 yn ymgeisydd arlywyddol yn annymunol iawn, gan Moscow, fel arlywydd newydd America. Eto heddiw, mae arlywydd democrataidd, ar ôl i Rwsia hacio gweinyddwyr ac ymgyrch ddieflig y Blaid Ddemocrataidd yn erbyn Clinton yn 2016, yn obaith gwirioneddol fygythiol i’r Kremlin. Ar ben hynny, roedd Joe Biden, o dan yr Arlywydd Obama, yn gyfrifol am bolisi'r Unol Daleithiau tuag at yr Wcrain, mae'n gwybod cystal â hoffi'r wlad, ac felly mae'n arbennig o annymunol i Moscow.

Yn olaf ond nid lleiaf, efallai fod gan Moscow fwy o gysylltiadau â Trump a'i entourage nag y mae'r cyhoedd yn America yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd. Byddai'r Kremlin, mewn achos o'r fath, hyd yn oed yn fwy casáu llywyddiaeth Biden, a datgeliad posibl o'i ymyriadau cynharach ychwanegol, yn yr UD. Mae'r polion felly'n uwch, ar gyfer y Kremlin, yn 2020 nag yn 2016. Os nad oes gan Trump gyfle credadwy i gael ei ethol am ail dymor, efallai nad ymyrraeth etholiad yn unig fydd y mater mwyach. Efallai bod Moscow eisoes yn gweithredu mwy o gynlluniau sinistr na cheisio helpu Trump. Os yw Putin o'r farn na all atal Biden, ni fydd y Kremlin yn colli cyfle i gael gwared ar yr UD yn gyfan gwbl, fel actor rhyngwladol perthnasol.

Roedd Pavlo Klimkin, ymhlith eraill, yn Llysgennad Wcrain i'r Almaen yn 2012-2014 yn ogystal â gweinidog materion tramor yr Wcráin yn 2014-2019. Mae Andreas Umland yn ymchwilydd yn Sefydliad y Dyfodol Wcrain yn Kyiv a Sefydliad Materion Rhyngwladol Sweden yn Stockholm.

Barn yr awduron yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae USEUCOM yn dangos parodrwydd i gefnogi NATO yn Her Ymarfer Austere

cyhoeddwyd

on

Ymunodd arweinwyr, strategwyr, cynllunwyr a gweithredwyr Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) â'u cymheiriaid NATO yn ymarfer Her Austere 2021 (AC21) i ymarfer ymateb cydgysylltiedig i argyfwng mawr ffuglennol yr wythnos hon. Tra cynhaliwyd yr ymarfer fwy neu lai i amddiffyn iechyd y cyfranogwyr a'n cymunedau rhag COVID-19 cymerodd mwy na 4,000 o bersonél milwrol a sifil ran.

Daeth yr ymarfer â USEUCOM a'i gydrannau ynghyd a ymunodd â Lluoedd Cyd-Reoli a Brunssum y Lluoedd ar y Cyd a Lluoedd Cefnogi NATO ar gyfer yr ymarfer post gorchymyn bob dwy wythnos, cyfrifiadurol, a ddaeth i ben heddiw (23 Hydref).

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at dynnu ar y gwersi rydyn ni wedi'u dysgu o'r ymarfer hwn wrth i ni baratoi ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol gyda'n gilydd," meddai'r Almaenwr Gen. Jörg Vollmer, rheolwr Brunssum Command y Cyd-heddlu. Mae AC21 yn rhan o gyfres ymarfer corff a gynlluniwyd ac a weithredwyd ers y 1990au ac a ganolbwyntiodd ar hyfforddi cydgysylltiad gorchymyn ymladd, gorchymyn a rheolaeth ac integreiddio galluoedd a swyddogaethau ar draws pencadlys USEUCOM, ei orchmynion cydran, rhyngasiantaeth yr UD a NATO.

Cysylltwyd yr ymarfer yn fyd-eang ag ymarferion gorchymyn ymladdwyr eraill yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Gorchymyn Strategol yr Unol Daleithiau ac Ymarfer Mellt Byd-eang Ymarfer Gorchymyn Gofod yr Unol Daleithiau 2021 a Her Turbo Command Trafnidiaeth yr UD 2021. “Mae ymarferion fel AC21 yn paratoi staff USEUCOM i ymateb i argyfyngau mewn modd amserol ac yn dda- mewn modd cydgysylltiedig gyda'n Cynghreiriaid NATO, sydd yn y pen draw yn cefnogi sefydlogrwydd a diogelwch rhanbarthol, ”meddai Maj Byddin yr Unol Daleithiau, Gen. John C. Boyd, cyfarwyddwr hyfforddiant ac ymarferion USEUCOM.

Er i'r pandemig parhaus orfodi amrywiaeth o ymarferion DEFNYDDIO i gael eu haddasu neu eu canslo eleni, mae hyfforddiant ac adeiladu partneriaeth wedi parhau. “Rydyn ni’n parhau i fod yn ystumiol ac yn barod i gefnogi NATO yn erbyn unrhyw elyn neu fygythiad - boed yn argyfwng milwrol neu’n firws anweledig,” ychwanegodd Boyd. “Gyda’i gilydd ar achosion di-rif, mae’r Unol Daleithiau a NATO wedi dangos perthynas waith gref na ellir ei thorri i wrthweithio unrhyw fygythiad i’r gynghrair. Mae AC21 yn enghraifft arall eto o gryfder a chydsafiad cynghrair NATO a chyfraniadau USEUCOM at amddiffyniad cyfunol Ewrop. ”

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys oddeutu 72,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd