Cysylltu â ni

EU

Daw cysylltiadau UE-Wcráin dan y chwyddwydr

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE a'r UD yn gwneud llawer dros yr Wcrain ar fater diwygiadau, nid yn unig i ddiwygiadau economaidd ond i ddiwygio'r system gyfiawnder, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dros y chwe blynedd diwethaf, fel rhan o ddiwygiadau cyfreithiol, mae'r Wcráin wedi datblygu a mabwysiadu diwygiadau i'w gyfansoddiad, gan fabwysiadu tua dwsin o ddeddfau. 

 Crëwyd y Goruchaf Lys newydd, y Llys Gwrth-lygredd Uwch, mae asesiad cymhwyster barnwyr a phrosesau eraill wedi cychwyn, pob un wedi'i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar y system farnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd. Roedd yr UE yn cymryd rhan weithredol yn yr holl ddiwygiadau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r canlyniad wedi cwrdd â'r disgwyliadau eto. Yn 2019, dangosodd arolwg barn gan Ganolfan Razumkov ar gyfer Swyddfa Cyngor Ewrop yn yr Wcrain fod 46% yn credu nad yw’r diwygiad barnwrol “wedi cychwyn o gwbl eto” a bod gan 43% agwedd negyddol tuag at ddiwygio barnwrol.

Mae llygredd yn yr Wcrain yn parhau i ffynnu, ac mae'r system farnwrol wedi dod hyd yn oed yn fwy aneffeithiol nag o'r blaen. Ar yr un pryd, mae rhai gwleidyddion Wcrain yn mynd ati i ddefnyddio pwnc diwygio barnwrol er eu budd eu hunain. Yn benodol, defnyddiodd y cyn-Arlywydd Petro Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i ennill rheolaeth dros y llysoedd. Ac fe lwyddodd gyda dim ond ychydig o feirniaid yn beiddgar gwneud penderfyniadau yn erbyn ewyllys Poroshenko. 

O ganlyniad, mae nifer y barnwyr profiadol sydd wedi gadael y system wedi cynyddu er 2014. Nid oes gan rai llysoedd Wcrain unrhyw farnwyr ar ôl o gwbl ac mae'r llysoedd wedi atal eu gwaith, gan ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl i ddinasyddion gael gafael ar gyfiawnder o gwbl. 

Ar ddechrau 2020, roedd prinder personél barnwrol yn y llysoedd bron i 30%. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd achos llys ac amseriad ystyried achosion. Yn amau ​​aros mewn canolfannau cadw pretrial am gyfnod gormodol, achosion yn cronni, ac mae dynameg cyfiawnder yn arafu, gan arwain at densiynau cymdeithasol.

Mae bron pawb yn cytuno bod y diwygiadau a weithredwyd wedi profi i fod yn gwbl aneffeithiol ond pam mae hyn yn digwydd? Pam mae'r holl ymdrechion wedi bod yn ofer? Roedd y cwestiwn i'w drafod mewn cynhadledd ryngwladol "Dialogue about cyfiawnder - 2" yn Kiev, ond amharwyd yn wael ar y digwyddiad.

Canslodd llunwyr polisi a gweision sifil yr UE eu cyfranogiad yn y gynhadledd, pan wnaethant ddysgu y diwrnod cynt fod y panel yn cynnwys rhai pobl ag enw da “amheus”.

Roedd hyd yn oed y rhai a benderfynodd gymryd rhan yn wynebu problemau. Yn syth ar ôl iddo ddechrau, derbyniwyd neges anhysbys am fwyngloddio adeilad ECC Parkovyi, lle casglwyd cyfranogwyr y gynhadledd. 

 Bu'n rhaid i bawb oedd yn bresennol adael yr adeilad ac aros y tu allan am awr wrth i'r heddlu wirio'r adeilad.

 Pam wnaeth rhywun geisio tarfu ar y gynhadledd? Dywedodd rhifyn Wcreineg o “Vzglyad” fod y gynhadledd wedi ceisio “tarfu” ar sefydliadau a strwythurau sy’n canolbwyntio ar Poroshenko.

Siaradodd newyddiadurwyr â chynrychiolydd un sefydliad o’r fath sy’n ymwneud â hyrwyddo diwygio barnwrol yn yr Wcrain a ddywedodd mai dim ond rhai cyrff anllywodraethol sydd yn yr Wcrain sydd â hawl i gysylltu ag Ewropeaid ar bwnc diwygiadau barnwrol a diwygiadau eraill.

Mae'r Wcráin, meddai, wedi ffurfio "cast" o ddiwygwyr nad ydyn nhw'n caniatáu i unrhyw un arall drafod diwygiadau heb eu caniatâd, a'r rhain sy'n penderfynu pwy yn yr Wcrain sy'n "amheus", hynny yw, nad oes gan gynrychiolwyr yr UE hawl i gyfathrebu . 

Roedd un o gyfranogwyr y gynhadledd yn gyfreithiwr adnabyddus o Wcrain, Rostislav Popovich a nododd mai hwn oedd yr ail drafodaeth lefel uchel o’r fath ar ddiwygio barnwrol - cynhaliwyd yr un gyntaf y llynedd yn Senedd Ewrop. Ysgrifennodd ar ei dudalen Facebook: “Mynychwyd digwyddiad Kiev gan ddirprwyon pobl, barnwyr llysoedd uwch, cyfreithwyr blaenllaw, ASEau ac arbenigwyr o Ewrop, yr UD ac Israel. Roedd y cyfansoddiad yn gynrychioliadol ac roedd y pynciau a drafodwyd yn amserol. Ond roedd yn anodd iawn ei chynnal yn Kiev - nid oherwydd y coronafirws, ond oherwydd bod pobl a ysgrifennodd lythyrau at ASEau wedi tarfu ar y gynhadledd, gan fynnu eu bod yn gwrthod cymryd rhan, gan siarad am gyfranogwyr 'od'. 

“Pam ymateb mor rhyfedd? Y rheswm am hyn oedd na chynhaliwyd y gynhadledd ganddynt ac ni wnaethant ddewis y cyfranogwyr. Nid oeddent am ganiatáu i Ewropeaid ddysgu'r gwir am y sefyllfa wirioneddol yn y wlad ac am y 'diwygiadau' hynny sydd wedi cael eu gweithredu yma. ”

Mae’n credu bod pobl yn yr Wcrain yn “parasitio ar broblemau’r system farnwrol a llawer o broblemau eraill.”

Yn ôl Popovich, maen nhw’n “monopoli” yr hawl i siarad ar ran y wlad gydag Ewrop a phartneriaid eraill yn y Gorllewin. "Nid yw'r bobl hyn, fel rheol, yn deall y pwnc, nid ydyn nhw'n deall y sefyllfa go iawn ac yn hyrwyddo" diwygiadau "hynny methu un ar ôl y llall a gwaethygu'r sefyllfa ar yr un pryd, nid yw gweithredwyr yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am y canlyniad. Ar ben hynny, mae gwaeth yn well. Cyn belled â bod problemau yn y wlad, mae'r bobl hyn yn derbyn grantiau i ymladd y problemau hyn. ”

Mae'n dadlau bod yr UE yn cyfathrebu yn yr Wcrain yn unig â grŵp bach o bobl sy'n galw eu hunain yn gymdeithas sifil - gweithredwyr yn bennaf, wedi'u hariannu gan grantiau gan yr UE a sefydliadau rhyngwladol. Maent yn honni eu bod yn cynrychioli holl bobl Wcrain ac yn aml nhw yw'r rhai y mae gwleidyddion Ewropeaidd yn aml yn dod i gysylltiad â nhw i drafod diwygiadau.

Mewn gwirionedd, meddai’r cyfreithiwr, nid yw’r gweithredwyr hyn “yn cynrychioli neb - nid oes ganddynt gefnogaeth na pharch ymhlith Ukrainians hyd yn oed, ac maent yn aml yn cael eu cyhuddo o lygredd eu hunain”.

Dywed, wrth fynnu bod y rhai sy’n pwyso am ddiwygio barnwrol, bod y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol yn y system farnwrol yn cael eu “dileu” - barnwyr, cyfreithwyr a chyfreithwyr. Dywed fod hon yn sefyllfa annormal i unrhyw wlad ac yn un rheswm pam y methodd y diwygiadau.

Mae'n eithaf dealladwy pam nad yw'n ymddangos bod gan lawer o bobl yn Ewrop ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain, am y rheswm pam mae Ewropeaid sy'n ymwneud â hyrwyddo rhai modelau o ddiwygio barnwrol anymarferol yn gwaethygu'r sefyllfa.

Dylai Ewrop gynnal cysylltiadau nid yn unig ag actifyddion proffesiynol, ond hefyd ag ystod ehangach o bobl yn yr Wcrain i allu ffurfio darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd yn y wlad. Byddai hynny'n sicrhau bod y diwygiadau o fudd mawr i'r Wcráin. Mae Ukrainians eisoes wedi dangos eu bod yn erbyn rheolaeth allanol gan Rwsia. Ond nawr maen nhw'n dweud bod yr Wcrain wedi dod o dan reolaeth allanol y Gorllewin ac ni fydd pobl Wcrain yn derbyn sefyllfa o'r fath.

Gallai hyn arwain at ganlyniadau dramatig ac mae rhai gwleidyddion eisoes yn galw am wrthod integreiddio Ewropeaidd gydag apeliadau o'r fath yn ennill cefnogaeth ymhlith pleidleiswyr.

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd