Cysylltu gyda ni

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Brexit

Mae trafodwyr yr UE yn disgwyl ailddechrau trafodaethau masnach gyda’r DU, dywed ffynonellau’r UE

cyhoeddwyd

on

Teithiodd negodwyr o’r Undeb Ewropeaidd i Lundain ddydd Iau (22 Hydref) i ailddechrau trafodaethau â Phrydain, meddai dwy ffynhonnell o’r UE, symudiad a allai nodi ymgyrch newydd i amddiffyn masnach gwerth biliynau o ddoleri, ysgrifennu ac

Mae'r UE a Phrydain wedi treulio diwrnodau yn galw ar yr ochr arall i gynnig mwy o gonsesiynau mewn sgyrsiau, sydd bron wedi eu cau ers yr haf, ar ôl i'r Prif Weinidog Boris Johnson gerdded i ffwrdd o'r trafodaethau yr wythnos diwethaf.

Byddai diweddglo dim bargen i ddrama Brexit pum mlynedd Prydain yn tarfu ar weithrediadau gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr, ffermwyr a bron pob sector arall - yn yr un modd ag y bydd yr ergyd economaidd o'r pandemig coronafirws yn gwaethygu.

Yn gynharach, dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, wrth Senedd Ewrop fod amser yn “fyr iawn”.

“Rydyn ni'n barod i drafod 24/7, ar bob pwnc, ar destunau cyfreithiol. Mae gan y DU ychydig o benderfyniad i’w wneud ac mae’n eu dewis rhydd ac sofran, ”meddai Michel.

Dywedodd y byddai ateb Prydain yn pennu lefel ei mynediad i farchnad fewnol yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr. Dywedodd trafodwr Brexit yr UE, Michel Barnier, wrth y senedd fod cytundeb yn dal i fod “o fewn cyrraedd”.

Mae Prydain yn cadarnhau eu bod wedi tynnu allan o deithiau milwrol yr UE, dywed diplomyddion

Norwy a Phrydain mewn cytundeb masnach dros dro ar nwyddau ar gyfer senario Brexit dim bargen

“Mae amser yn hanfodol ... ynghyd â’n cymheiriaid ym Mhrydain, rhaid i ni ddod o hyd i atebion i’r ardaloedd anoddaf,” meddai Barnier mewn sylwadau a wthiodd sterling yn uwch.

Yr wythnos hon mae Llundain wedi gwrthod parhau â thrafodaethau llawn, gan ddweud bod yn rhaid i’r UE “newid yn sylfaenol” ei safbwynt.

Mae'r UE yn gweld hyn fel bluff gan y Prif Weinidog Boris Johnson ond mae hefyd wedi estyn cangen olewydd trwy drafod sofraniaeth y DU, yn ogystal â pharodrwydd yr UE i drafod yn ddwys, yn gyffredinol ac ar destunau cyfreithiol penodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y DU fod Llundain wedi nodi “gyda diddordeb” sylwadau Barnier sy’n cyffwrdd “mewn ffordd sylweddol ar y materion y tu ôl i’r anawsterau presennol yn ein sgyrsiau”.

Roedd Barnier a'i gymar o'r DU David Frost i fod i siarad ar y ffôn am 14h GMT ddydd Mercher (21 Hydref).

Pwysleisiodd Michel fod 27 aelod yr UE yn barod am hollt sydyn heb gytundeb newydd i osgoi tariffau neu gwotâu gyda thri phrif bwynt glynu yn y trafodaethau: hawliau pysgota, chwarae teg economaidd a setlo anghydfodau.

“Nid oes angen geiriau arnom, mae angen gwarantau arnom,” meddai am gamau diogelu cystadleuaeth deg.

Galwodd Michel am “gyflafareddiad rhwymol, annibynnol” i unioni ystumiadau’r farchnad yn gyflym, gan ychwanegu bod Mesur Marchnad Fewnol drafft Llundain - a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach Prydain gyda’r UE - ond yn cryfhau penderfyniad y bloc i sicrhau plismona tynn o unrhyw fargen newydd.

Dywedodd Comisiwn gweithredol yr UE fod yn rhaid i Lundain barchu ei setliad Brexit waeth beth fo'r trafodaethau masnach.

Dywedodd Michel y byddai colli mynediad i ddyfroedd Prydain yn niweidio diwydiant pysgota’r UE, ac felly roedd yr UE eisiau estyn y status quo yn union wrth i Lundain geisio cadw marchnad yr UE ar agor i gwmnïau’r DU.

“Ond mae’r DU eisiau mynediad i’r farchnad sengl ac ar yr un pryd yn gallu gwyro oddi wrth ein safonau a’n rheoliadau pan fydd yn addas iddyn nhw,” meddai Michel.

Yn dilyn Brexit fis Ionawr diwethaf, bydd telerau masnachu cyfredol Prydain yn yr UE yn dod i ben mewn 10 wythnos a bydd masnach ddilyffethair yn dod i ben heb gytundeb newydd.

Yn awyddus i osgoi unrhyw fai, mae'r bloc yn barod i drafod tan ganol mis Tachwedd ond yna mae'n rhaid iddo gadarnhau unrhyw fargen yn Senedd Ewrop cyn bod amser ar ben.

Parhau Darllen

Brexit

Dywed yr UE bod yn rhaid i Brydain barchu cytundeb tynnu'n ôl, bargen neu ddim bargen

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiynydd Cysylltiadau a Rhagolwg Rhyng-sefydliadol Maros Sefcovic yn annerch deddfwyr yn ystod sesiwn lawn o Raglen Waith 2021 yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Francisco Seco / Pwll trwy REUTERS / Photo File

Rhaid i Brydain weithredu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl ar ei hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, waeth beth fydd canlyniad trafodaethau masnach parhaus rhwng y ddwy ochr, meddai uwch gomisiynydd Ewropeaidd ddydd Mercher (21 Hydref), yn ysgrifennu Kate Abnett.

“Bargen neu ddim bargen, rhaid parchu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl,” Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Sefcovic (llun) wrth Senedd Ewrop.

Dywedodd Sefcovic fod yr UE wedi ymrwymo i ddod i fargen ar y cytundeb masnach ac agweddau eraill ar eu perthynas yn y dyfodol, ond bod y ddwy ochr yn parhau i fod “ymhell oddi wrth ei gilydd” ar faterion pysgodfeydd a maes chwarae gwastad cystadleuol, fel y'i gelwir.

“Ein nod o hyd yw dod i gytundeb a fydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer perthynas ffrwythlon newydd rhwng yr UE a'r DU. Byddwn yn parhau i weithio i gytundeb o’r fath, ond nid am unrhyw bris, ”meddai.

Parhau Darllen

Brexit

Dywed Barnier yr UE fod masnach yn delio â'r DU 'o fewn cyrraedd'

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (21 Hydref) fod cytundeb masnach newydd â Phrydain “o fewn cyrraedd” os yw’r ddwy ochr yn gweithio’n galed i oresgyn y pwyntiau glynu yn y dyddiau nesaf, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Marine Strauss.

“Mae cytundeb o fewn cyrraedd os yw’r ddwy ochr yn barod i weithio’n adeiladol, cyfaddawdu a gweithio i wneud cynnydd ar sail testunau cyfreithiol ac os ydym yn gallu yn y dyddiau nesaf i ddatrys y pwyntiau glynu,” meddai Michel Barnier.

“Mae amser yn ei hanfod ... Ynghyd â'n cymheiriaid ym Mhrydain, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i atebion i'r ardaloedd anoddaf."

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd