Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Awstria

Awstria a Denmarc i weithio gydag Israel ar frechlynnau

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Canghellor Awstria Sebastian Kurz (Yn y llun) dywedodd y byddai Awstria a Denmarc yn gweithio gydag Israel ar gynhyrchu brechlyn yn erbyn treigladau’r coronafirws ac ar y cyd yn ymchwilio i opsiynau triniaeth, yn ôl adroddiadau yn y wasg, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Nid yw'r ddwy wlad bellach eisiau bod yn '' unig '' yn ddibynnol ar yr UE am frechlynnau.

Dyfynnwyd Kurz a Phrif Weinidog Denmarc Mette Frederiksen i ymweld ag Israel ddydd Iau i drafod “corfforaeth ryngwladol ar gyfer cynhyrchu brechlynnau,” dyfynnwyd Netanyahu gan Reuters fel yn dweud.

Dywedodd arweinydd Awstria ei bod yn iawn bod yr UE yn caffael brechlynnau ar gyfer ei aelod-wladwriaethau ond roedd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) wedi bod yn rhy araf i'w cymeradwyo ac fe wnaeth dagfeydd cyflenwi cwmnïau fferyllol lambastio.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd fod aelod-wladwriaethau yn rhydd i daro bargeinion ar wahân pe dymunent. “Nid bod y strategaeth wedi dadorchuddio neu ei bod yn mynd yn groes i’r strategaeth, ddim o gwbl,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE.

Parhau Darllen

Awstria

Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn Awstria: Benthyca ffres i helpu cartrefi a busnesau i adeiladu cartrefi ynni-effeithlon 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Grŵp EIB wedi darparu gwarant ariannol i Fanc Hypo Vorarlberg yn Awstria i ehangu ei allu benthyca ar gyfer cartrefi, busnesau bach a chanolig a chwsmeriaid canol-cap. Cefnogir y cytundeb hwn gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Diolch i'r cytundeb newydd hwn, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cefnogi adeiladu adeiladau preswyl hynod effeithlon o ran ynni, a thrwy hynny helpu'r amgylchedd ac economi Awstria yng nghyd-destun heriol COVID-19.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Diolch i’r gefnogaeth hon gan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cynyddu ei allu benthyca i aelwydydd, busnesau bach a chanolig a chapiau canol ar gyfer adeiladu cartrefi ynni-effeithlon newydd. Bydd y fenter hon yn helpu'r sector adeiladu trawiadol yn yr amser anodd hwn, yn ogystal â chyfrannu at gyflawni ein nodau hinsawdd. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma. Hyd yn hyn mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop wedi ysgogi € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan elwa cyfanswm o dros 1.4 miliwn o fusnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd