Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn #LowerAustria yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cynllun Awstria € 120 miliwn i gefnogi cwmnïau yn Awstria Isaf yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, darperir cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol, gwarantau a benthyciadau israddedig gyda chyfraddau llog â chymhorthdal. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau o bob maint sy'n weithredol ym mhob sector, ac eithrio'r sectorau ariannol, amaethyddiaeth, pysgodfa a dyframaethu.

Nod y mesur yw hwyluso mynediad at ariannu allanol gan y buddiolwyr a lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i'r achosion o goronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) mewn perthynas â'r grantiau uniongyrchol, ni fydd cymorth yn fwy na € 800 000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bod gwarantau a benthyciadau israddedig o dan y mesur yn cyflawni'r lefelau gofynnol ar gyfer premiymau gwarant ac ymylon risg credyd.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth ac i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58360 yn y cofrestr achosion cyhoeddus cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Awstria

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi un o'r ffermydd gwynt mwyaf yn Awstria

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) ac UniCredit Awstria yn buddsoddi € 107.4 miliwn i gefnogi cyllido un o ffermydd gwynt mwyaf Awstria. Bydd gan y fferm wynt gyfan gapasiti o 143 MW a bydd yn darparu trydan i oddeutu 90,000 o aelwydydd a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau ar ddiwedd 2021.

Cefnogir y cyllid gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop. Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Heddiw mae’r Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ei ymrwymiad i gefnogi ynni adnewyddadwy yn Awstria ac i helpu’r wlad i gyrraedd ei thargedau datgarboneiddio. Bydd y cyllid hwn o dan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn arwain at adeiladu fferm wynt 143 megawat, a fydd yn dod ag ynni glân i oddeutu 90,000 o aelwydydd yn nhalaith Burgenland. Trwy brosiectau fel hyn, byddwn yn cyrraedd nodau Bargen Werdd Ewrop ac yn cyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ”.

Daeth prosiectau a chytundebau hyd yn hyn wedi'u cymeradwyo i'w hariannu o dan y Cynllun Buddsoddi, maent wedi defnyddio tua € 524 biliwn mewn buddsoddiad, y mae oddeutu € 84bn ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma .

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 665 miliwn i gefnogi sefydliadau dielw a'u endidau cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria € 665 miliwn i gefnogi sefydliadau dielw (NPOs) a'u endidau cysylltiedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth yn cael ei rhoi gan gronfa a sefydlwyd gan lywodraeth Awstria at y diben penodol hwn a bydd ar gael i bob math a maint o NPOs, gyda rhai eithriadau (ee y sector ariannol a phleidiau gwleidyddol).

Mae digwyddiadau cyhoeddus yn ffynhonnell gyllid bwysig i NPOs yn Awstria. Mae'r mesurau brys angenrheidiol a roddwyd ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws, gan gynnwys gwahardd digwyddiadau cyhoeddus, wedi effeithio ar fynediad y NPOs i gyllid ac wedi peryglu eu gweithrediadau. O dan y cynllun, bydd cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol i sefydliadau dielw a'u endidau cysylltiedig, gyda'r nod o ddarparu'r gefnogaeth hylifedd sy'n angenrheidiol i warchod eu gweithgareddau, sydd wedi'u difrodi'n ddifrifol gan yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Yn Awstria mae traddodiad hirsefydlog ac amrywiaeth eang o sefydliadau dielw yn amrywio o frigadau tân gwirfoddol bach i gymdeithasau alpaidd mawr, o gerddorfeydd cerdd i Goch Awstria Croeswch gyda dros filiwn o aelodau. At ei gilydd mae bron i hanner poblogaeth Awstria yn aelod o leiaf un o'r sefydliadau hyn. Bydd y cynllun hwn yn cefnogi’r sector dielw, sy’n hanfodol i gymuned a diwylliant Awstria. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd