Cysylltu gyda ni

EU

Y Comisiwn yn agor ymchwiliad manwl i ddyraniad amleddau radio symudol gan Wlad Pwyl i'r gweithredwr telathrebu Sferia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a yw dyraniad bloc amledd gan awdurdodau Gwlad Pwyl ar gyfer darparu gwasanaethau 4G i'r gweithredwr telathrebu Sferia SA ('Sferia') yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Derbyniodd y Comisiwn gwynion gan nifer o weithredwyr telathrebu cystadleuol, gan honni nad oedd dyraniad amleddau radio symudol i Sferia yn 2013 yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. O dan y Fframwaith rheoliadol yr UE ar gyfer cyfathrebu electronig, caiff aelod-wladwriaethau ddyrannu amleddau o'u sbectrwm cenedlaethol i weithredwyr heb wneud y mwyaf o'u refeniw.

Nid yw dyraniad o'r fath mewn egwyddor yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol o fewn ystyr rheolau'r UE, ar yr amod bod y gweithredwyr dan sylw yn cael eu trin yn gyfartal, yn unol â'r egwyddor o beidio â gwahaniaethu. Ar y cam hwn ac yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, barn ragarweiniol y Comisiwn yw y gallai Sferia fod wedi dyfarnu amleddau 800 MHz gan awdurdodau Gwlad Pwyl ar delerau mwy ffafriol na gweithredwyr eraill ac, felly, y gallai'r dyraniad fod wedi bod yn gymorth gwladwriaethol.

Bydd y Comisiwn hefyd yn ymchwilio i weld a oedd modd cyfiawnhau gwahaniaeth posibl mewn triniaeth rhwng Sferia a gweithredwyr eraill, ac a ellid cadarnhau bod y dyraniad dan sylw wedi rhoi mantais economaidd gormodol i Sferia o ran ei gystadleuwyr, yn groes i'r UE. rheolau cymorth gwladwriaethol. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i Wlad Pwyl a thrydydd partïon â diddordeb gyflwyno sylwadau. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael yma .

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen

EU

Y Senedd yn lansio gwobr newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia

cyhoeddwyd

on

Cafodd y newyddiadurwr ymchwiliol o Falta Daphne Caruana Galizia ei lofruddio mewn ffrwydrad bom car ym mis Hydref 2017

Mae Senedd Ewrop wedi lansio gwobr newyddiaduraeth mewn teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr ymchwiliol o Falta a lofruddiwyd yn 2017. Mae'r Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia, a lansiwyd ar drydedd pen-blwydd ei marwolaeth, yn gwobrwyo newyddiaduraeth ragorol gan adlewyrchu gwerthoedd yr UE.

"Bydd Gwobr Daphne Caruana Galizia yn cydnabod y rôl hanfodol y mae newyddiadurwyr yn ei chwarae wrth warchod ein democratiaethau ac yn atgoffa dinasyddion o bwysigrwydd gwasg rydd. Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio i helpu newyddiadurwyr yn y gwaith hanfodol a pheryglus yn aml y maent yn ei wneud a dangos bod Senedd Ewrop yn cefnogi newyddiadurwyr ymchwiliol, "meddai Is-lywydd y Senedd Heidi Hautala.

Gwobr arian o € 20,000

Bydd y wobr flynyddol o € 20,000 yn cael ei dyfarnu ym mis Hydref 2021 i newyddiadurwyr neu dimau o newyddiadurwyr sydd wedi'u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd panel annibynnol yn dewis ymgeiswyr a'r llawryf yn y pen draw.

Pwy oedd Daphne Caruana Galizia?

Newyddiadurwr, blogiwr ac actifydd gwrth-lygredd o Faltaidd oedd Daphne Caruana Galizia a adroddodd yn helaeth ar lygredd, gwyngalchu arian, troseddau cyfundrefnol, gwerthu dinasyddiaeth a chysylltiadau llywodraeth Malta â Phapurau Panama. Yn dilyn aflonyddu a bygythiadau, cafodd ei llofruddio mewn ffrwydrad bom car ar 16 Hydref 2017.

Yn y pen draw, achosodd y frwydr ynghylch y modd yr ymdriniodd yr awdurdodau â'i hymchwiliad llofruddiaeth ymddiswyddiad y Prif Weinidog Joseph Muscat. Yn feirniadol o fethiannau yn yr ymchwiliad, ym mis Rhagfyr 2019, ASEau galwodd ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu.

Mae'r Senedd yn cefnogi'n gryf bwysigrwydd gwasg rydd. Mewn penderfyniad ym mis Mai 2018, Galwodd ASEau ar wledydd yr UE i sicrhau cyllid cyhoeddus digonol ac i hyrwyddo cyfryngau plwraliaethol, annibynnol a rhydd. Mae'r Senedd unwaith eto wedi tanlinellu pwysigrwydd rhyddid y cyfryngau yng nghyd-destun y pandemig COVID-19.

Gwyliwch y Mae Facebook yn fyw cyfweliad am Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae risg i coronafirws redeg allan o reolaeth yn yr Almaen, yn rhybuddio Soeder

cyhoeddwyd

on

By

Arweinydd Undeb Cymdeithasol Cristnogol Bafaria (CSU), Markus Soeder (Yn y llun), rhybuddiodd ddydd Mercher (21 Hydref) bod y coronafirws mewn perygl o droelli allan o reolaeth yn yr Almaen, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Tra bod cyfraddau heintiau’r Almaen yn is nag mewn rhannau helaeth o Ewrop, maen nhw wedi bod yn cyflymu ac wedi cyrraedd record ddyddiol o 7,830 ddydd Sadwrn, yn ôl Sefydliad Robert Koch.

“Mae Corona yn ôl gyda grym llawn ... mae’r ail don yma,” meddai Soeder wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu bod angen pwyll a doethineb.

Ddydd Mawrth, fe aeth preswylwyr yn ardal Bafaria yn Berchtesgadener Land yn ôl i mewn i gloi, yr ardal gyntaf yn yr Almaen i wneud hynny ers mis Ebrill.

Dywedodd Soeder ei fod serch hynny eisiau cadw ffiniau agored â gwledydd cyfagos. Mae Bafaria yn ffinio â'r Swistir, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec. Roedd hefyd yn benderfynol o gadw'r economi i weithredu ac ysgolion a meithrinfeydd ar agor cyhyd â phosibl.

“Ein blaenoriaeth yw osgoi cau blanced i lawr,” meddai wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu y byddai’n cyflwyno lefel rhybuddio “coch tywyll” gyda chyfyngiadau llymach ar gyfer ardaloedd ym Mafaria sydd â 100 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Yn gynharach, dywedodd llefarydd ar ran Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ei fod yn aros mewn cwarantîn gartref tan Hydref 29 ar ôl i warchodwr corff brofi’n bositif am y firws.

Ychwanegodd Steinmeier, y mae ei rôl yn seremonïol i raddau helaeth, ddwywaith yn negyddol am y firws, ychwanegodd y llefarydd.

“Mae yna olau ar y gorwel,” meddai Soeder. “Wrth gwrs, fe ddaw’r brechlyn, wrth gwrs bydd y sefyllfa’n wahanol iawn yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf ... Mae yna fory ar ôl corona.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd