Cysylltu â ni

EU

Sefydlogrwydd Ariannol: Mae rheolau'r UE ar wrthbartïon canolog trydydd gwlad yn dod i rym

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 1 Ionawr 2020, rheolodd yr UE newydd o dan 'Reoliad Seilwaith y Farchnad Ewropeaidd' neu EMIR 2.2 daeth goruchwyliaeth gwrthbartïon canolog yr UE a'r tu allan i'r UE (CCP) yn berthnasol. Mae CCP yn chwarae rhan systemig yn y system ariannol gan eu bod yn gweithredu fel prynwr i bob gwerthwr a gwerthwr i bob prynwr deilliadau contractau. Er mwyn i'r rheolau newydd gael eu rhoi ar waith yn llawn, roedd angen eu hategu â thair gweithred ddirprwyedig.

Mae’r deddfau wedi’u cyhoeddi heddiw yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a byddant yn dod i rym heddiw (22 Medi). Bydd y rheolau newydd hyn yn gwella gallu'r UE i reoli a mynd i'r afael â risgiau allanol i'r system ariannol. Byddant hefyd yn cyfrannu at wytnwch seilwaith y farchnad ariannol, sy'n bwysig i hyrwyddo rôl ryngwladol yr ewro a chryfhau ymreolaeth strategol agored Ewrop.

Mae'r gweithredoedd dirprwyedig yn nodi, ymhlith pethau eraill, sut mae Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewrop (ESMA) yn gallu goruchwylio CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE, yn dibynnu ar raddau'r risg systemig y maent yn ei pheri i system ariannol yr UE neu i unrhyw un o'i aelod-wladwriaethau. Maent yn nodi meini prawf ar sut y dylai ESMA haenu CCP trydydd gwlad yn seiliedig ar eu pwysigrwydd systemig, a sut y dylai ESMA asesu a yw cydymffurfiad CCP â rheolau trydydd gwlad yn debyg i reolau'r UE.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn un o’n blaenoriaethau allweddol ac mae CCP yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Mae angen i ni gael rheolau rhagweladwy, cymesur ac effeithiol i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig â CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE. Mae hyn yn unol ag ymdrechion rhyngwladol i ddod â sefydlogrwydd a thryloywder i farchnadoedd deilliadol byd-eang. ”

hysbyseb

Am ragor o wybodaeth, gweler yma a yma

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwlad Belg

Mae gwrthdaro yn torri allan ym Mrwsel mewn protestiadau dros gyfyngiadau coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth yr heddlu a phrotestwyr wrthdaro yn strydoedd Brwsel ddydd Sul (21 Tachwedd) mewn gwrthdystiadau dros gyfyngiadau COVID-19 a orfodwyd gan y llywodraeth, gyda’r heddlu’n tanio canon dŵr a rhwygo nwy at arddangoswyr yn taflu creigiau a bomiau mwg, meddai tystion, ysgrifennu Christian Levaux, Johnny Cotton a Sabine Siebold, Reuters.

Cymerodd tua 35,000 o bobl ran mewn gwrthdystiadau, meddai’r heddlu, a ddechreuodd yn heddychlon cyn i drais ddechrau.

Fe wnaeth protestwyr oedd yn gwisgo hwdiau duon daflu cerrig at yr heddlu wrth iddyn nhw symud ymlaen gyda chanon dŵr yn y brif gyffordd o flaen pencadlys Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd, meddai newyddiadurwyr Reuters.

Gan wynebu hyd at linellau'r heddlu, daliodd y protestwyr ddwylo a chanu "rhyddid". Roedd un protestiwr yn cario placard yn darllen "pan ddaw gormes yn gyfraith, daw gwrthryfel yn ddyletswydd".

hysbyseb
Mae heddluoedd yn gwarchod wrth i bobl brotestio yn erbyn mesurau clefyd coronafirws (COVID-19) ger y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, Gwlad Belg Tachwedd 21, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth protestwyr hefyd daflu bomiau mwg a thân gwyllt, adroddodd y papur newydd Le Soir. Tawelodd y sefyllfa yn ddiweddarach, meddai’r heddlu.

Tynhaodd Gwlad Belg ei chyfyngiadau coronafirws ddydd Mercher (17 Tachwedd), gan orfodi defnydd ehangach o fasgiau a gorfodi gwaith gartref, wrth i achosion godi ym mhedwaredd don COVID-19 y wlad. Darllen mwy.

Adroddwyd bod 1,581,500 o heintiau a 26,568 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws yn y wlad o 11.7 miliwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau. Mae heintiau yn cynyddu eto, gyda 13,826 o achosion newydd yn cael eu riportio bob dydd ar gyfartaledd.

hysbyseb

Mae trais hefyd wedi torri allan mewn protestiadau gwrth-gyfyngu yng nghymydog Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, yn ystod y dyddiau diwethaf. Ddydd Gwener, fe wnaeth heddlu yn Rotterdam agor tân ar dorf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn yn derbyn cais am daliad gan Sbaen am € 10 biliwn o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi derbyn y cais am daliad cyntaf gan Sbaen o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) am ad-daliad o € 10 biliwn mewn cymorth ariannol (net o rag-ariannu). Bydd cynllun adfer a gwytnwch cyffredinol Sbaen yn cael ei ariannu gan € 69.5 biliwn mewn grantiau. Mae taliadau o dan y RRF yn seiliedig ar berfformiad ac yn dibynnu ar Sbaen yn gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Mae'r cais taliad cyntaf hwn yn ymwneud â 52 carreg filltir sy'n ymwneud â sawl diwygiad ym meysydd symudedd cynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, datgarboneiddio, cysylltedd, gweinyddiaeth gyhoeddus, sgiliau, addysg a pholisi cymdeithasol, llafur a chyllidol.

Bellach mae gan y Comisiwn ddau fis i asesu'r cais. Yna bydd yn anfon ei asesiad rhagarweiniol o gyflawniad Sbaen o'r cerrig milltir a'r targedau sy'n ofynnol ar gyfer y taliad hwn i Bwyllgor Economaidd ac Ariannol y Cyngor. Mae mwy o wybodaeth am broses y ceisiadau am daliad o dan y RRF ar gael yn hyn Holi ac Ateb. Mae mwy o wybodaeth am gynllun adfer a gwytnwch Sbaen ar gael eie.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwlad Belg

'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King'

cyhoeddwyd

on

Arddangosfa gelf i blant yw 'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King' sy'n dathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg.

Rhoddodd yr arddangosfa gelf lwyddiannus i ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg yn La Louvière, man geni Swrrealaeth yng Ngwlad Belg a ddaeth i ben ar 50 Hydref, gyfle i bron i 24 o fyfyrwyr ysgolion cynradd a chanol lleol mewn dim ond wythnos i darlunio eu gweledigaeth o gyfeillgarwch rhwng China a Gwlad Belg.

Ar 17 Hydref, yn ystod y seremoni agoriadol, mynychodd Françoise Ghiot, Laurent Wimlot, henaduriaid La Louvière, a’u gwesteion o China a Gwlad Belg y digwyddiad. Fe wnaeth y Cynghorydd Yang Qing, gwraig Llysgennad Tsieineaidd i Wlad Belg, recordio fideo hefyd ar gyfer urddo'r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Yang Qing yn ei haraith ei bod yn edmygu’r arddangosfa a gynhaliwyd yn La Louvière. Gan ddefnyddio persbectif artistig pur a diniwed, creadigrwydd a dychymyg rhyfeddol, mae'r plant wedi diffinio elfennau diwylliannol y ddwy wlad yn dda. Wrth ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg â llygaid plant, teimladau diffuant, mae'r llysgenhadon cyfeillgarwch hynny yn y dyfodol wedi mynegi eu gweledigaethau o ddyfodol cydweithredol gwell rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Dywedodd Ghiot yn ei haraith ei bod yn hapus iawn ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg i weld paentiadau plant o China. Agorodd yr arddangosfa gelf ffenestri to o gyfnewid artistig i blant lleol.

Curadurwyd yr arddangosfa gelf i blant hon ar y cyd gan ddinas La Louvière, Oriel Nardone, a Fitaminau Melyn. Trwy'r LPGA (Arddangosfa Gelf Ryngwladol Fyd-eang Little Painter), yn cwmpasu 40 o ddinasoedd a 500 o sefydliadau hyfforddi addysg esthetig yn Tsieina, casglwyd 5000 o waith plant a dewiswyd 200 o'r diwedd i ganolbwyntio ar Wlad Belg. Gyda chymorth diniwed brwsys, dychymyg a dealltwriaeth plant, roedd celf a diwylliant yn gyfrwng delfrydol i ddeall gwahaniaethau a chryfhau'r bond rhwng China a Gwlad Belg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd