Cysylltu â ni

EU

Y tu mewn i 'barthau di-LGBT' Gwlad Pwyl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yng Ngwlad Pwyl, mae dwsinau o drefi bach wedi datgan eu hunain yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae gelyniaeth gwleidyddion tuag at hawliau hoyw wedi dod yn fflachbwynt, gan osod yr hawl grefyddol yn erbyn Pwyliaid mwy rhyddfrydol eu meddwl. Ac mae pobl hoyw sy'n byw yn yr ardaloedd hyn yn wynebu dewis: ymfudo, cadw eu pennau i lawr - neu ymladd yn ôl, yn ysgrifennu Lucy Ash.
Mae golygydd y cylchgrawn Tomasz Sakiewicz yn fy dangos i mewn i'w swyddfa yn Warsaw. Er mawr syndod i mi, mae'n cymryd fy llaw - yr wyf newydd ei rwbio gyda'r gel diheintydd rheoleiddio - ac yn ei gusanu fel uchelwr Pwylaidd o'r 18fed Ganrif.
Yna mae'n pasio sticer i mi a ddaeth yn rhydd gyda'i gylchgrawn, yr asgell dde yn wythnosol Gazeta Polska. Mae'n dangos baner enfys gyda chroes ddu trwyddi. "Fe wnaethon ni ddosbarthu 70,000 o'r rhain," meddai Sakiewicz. "Ac fe wnaeth pobl ein llongyfarch oherwydd ein bod ni Pwyliaid yn caru rhyddid."
Sticer gwrth-LGBT wedi'i gynhyrchu gan Gazeta Polska
Mae tua 100 o drefi a rhanbarthau ledled Gwlad Pwyl, bron i draean o'r wlad, wedi pasio penderfyniadau yn datgan eu bod yn rhydd o "ideoleg LGBT". Mae'r penderfyniadau hyn yn eu hanfod yn symbolaidd ac yn anorfodadwy ond maent wedi darparu bwledi newydd yn rhyfel diwylliant cynyddol chwerw Gwlad Pwyl.
Mae Sakiewicz yn dweud wrthyf y dylai pobl allu cael rhyw gyda phwy bynnag maen nhw'n ei ddewis ac mae'n ymfalchïo bod Gwlad Pwyl yn flaengar mewn rhai agweddau. Dadgriminiodd gyfunrywioldeb ym 1932, ddegawdau cyn y mwyafrif o wledydd Ewrop.
Ond mae yn erbyn yr hyn y mae'n ei ddisgrifio fel "ideoleg ymosodol yn hyrwyddo gwrywgydiaeth". Mae'r frwydr dros hawliau hoyw yn gysyniad tramor a fewnforiwyd o'r Unol Daleithiau a Gorllewin Ewrop, ychwanega, ac mae'n bygwth y teulu Pwylaidd heterorywiol traddodiadol.
Nawr yn ei 50au, tyfodd Sakiewicz i fyny mewn Gwlad Pwyl a reolir gan yr Undeb Sofietaidd pan ddywedodd y llywodraeth wrth bobl sut i feddwl, gwrthod dylanwad yr Eglwys a goddef dim anghytuno. Yn rhyfedd iawn, mae bellach yn cyhuddo ymgyrchwyr LGBT o ymddwyn yn yr un modd.
Tomasz Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz
"Roedd comiwnyddion yn arfer chwifio'r faner goch a dweud wrth bobl eu bod nhw'n ymladd dros y tlawd, dros y gweithwyr, dros y werin," meddai. "Nawr mae'r gweithredwyr hyn yn dal y faner enfys i fyny ac yn dweud eu bod yn ymladd dros leiafrifoedd rhywiol. Nid oedd yn wir ac nid yw'n wir. Ac ers i ni fyw trwy amseroedd comiwnyddol mae'n ddyletswydd arnom i ddweud wrth eraill pa mor beryglus y gall syniadau o'r fath fod."
Pa mor bynnag bynnag y gall syniadau Sakiewicz pellgyrhaeddol ymddangos, fe'u hadleisir gan uwch wleidyddion a ffigurau yn Eglwys Gatholig ddylanwadol Gwlad Pwyl. Mewn araith ymgyrchu pan safodd i'w ailethol, galwodd yr Arlywydd Andrzej Duda fod hyrwyddo hawliau LGBT yn ideoleg "hyd yn oed yn fwy dinistriol" na chomiwnyddiaeth. Rhybuddiodd Archesgob Krakow yn ddiweddar am "bla enfys" neo-Farcsaidd.
Llinell lliw cyflwyniadol

Dysgwch fwy

Llinell lliw cyflwyniadol
Gyda homoffobia a gymeradwywyd gan y wladwriaeth a chyfryngau gelyniaethus i raddau helaeth, mae pobl hoyw Gwlad Pwyl mewn perygl o gael eu gwthio yn ôl i'r cwpwrdd, yn enwedig mewn trefi bach.
Swidnik, cwpl o oriau i'r de-ddwyrain o Warsaw, oedd y fwrdeistref gyntaf i fabwysiadu penderfyniad yn erbyn "ideoleg LGBT".
Bart Staszewski
Bart Staszewski yn Swidnik
Pan gyrhaeddaf fore Sadwrn, mae hanner dwsin o weithredwyr hoyw yn y brif sgwâr yn dosbarthu taflenni, sticeri "cariad yw cariad" a toesenni eisin gyda thaenellau aml-liw. Mae eu llefarydd, Bart Staszewski, wedi trefnu’r hyn a alwodd yn daith queer o amgylch dwyrain Gwlad Pwyl i ddangos i bobl fod pobl hoyw yn “ddinasyddion arferol”.
Ychwanegodd: "Ni yw atalwyr yr enfys. Nid ydym yn ymosodol. Nid yw ein balŵns yn bryfoclyd, nid yw ein baneri yn bryfoclyd. Nid yw ein toesenni yn bryfoclyd!"
Donuts yn cael eu dosbarthu gan weithredwyr hawliau LGBT
Ond yr ochr arall i'r stryd, mae yna grŵp o tua 30 o ddynion ifanc yn gweiddi eu hunain yn hoarse. "Swidnik yn rhydd o bropaganda enfys," maen nhw'n gweiddi, gan geisio boddi sain y gerddoriaeth bop awelon sy'n dod gan siaradwyr yr actifyddion hawliau hoyw.
Mae un dyn, gyda phen eilliedig, yn dweud wrtha i nad yw'n hoffi neges y grŵp LGBT. "Nid ydyn nhw eisiau ffitio i'n cymdeithas," meddai. "Ac nid ydym eu heisiau yn y dref hon."
"Maen nhw'n gwanhau'r genedl," meddai un arall. "A dyna nod gelynion Gwlad Pwyl. Nid yw rhyfel bellach yn ymwneud â thanciau a thaflegrau. Rydych chi'n dinistrio gwlad trwy wneud anhrefn. A dyna beth mae'r hoywon hyn yn ceisio ei wneud."
Gwrthdystwyr gwrth-LGBT
Rhwng y ddau grŵp, mae yna linell hir o heddlu terfysg i gyd yn gwisgo helmedau a festiau atal bwled ac yn chwysu yn yr haul poeth.
"I fod yn onest, rwy'n falch bod yr heddlu yma", meddai Staszewski. "Rydyn ni'n teimlo'n llawer mwy diogel." Ychwanegodd fod llawer o Bwyliaid hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol wedi ymfudo yn ddiweddar i ddianc rhag erledigaeth.
Yn Tuchow, tref o 6,500 o bobl a sefydlwyd yn y canol oesoedd, sydd hefyd wedi datgan ei hun yn rhydd o "ideoleg LGBT", rwy'n cwrdd â merch yn ei harddegau hoyw mewn parc lleol. Symudodd Filip, nid ei enw iawn, i'r dref o ddinas fawr â mwy o ryddfrydiaeth. Nid oes gan ei rieni unrhyw broblem gyda'i rywioldeb. Ac nid yw Filip erioed wedi ofni am ei ddiogelwch yn Tuchow. Yn dal i fod, nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n hawdd bod yn hoyw yn y rhan hon o Wlad Pwyl, 100km i'r dwyrain o Krakow.
"Unwaith, pan oedd fy nghariad a minnau yn dal dwylo", meddai, "clywsom ychydig o bobl yn gweiddi enwau arnom." Ychwanegodd y gall pobl hoyw yn Tuchow fyw mewn heddwch dim ond trwy aros yn "anweledig". Os nad yw wedi dioddef o unrhyw brofiadau gwael, mae hynny oherwydd ei fod yn "dipyn o nerd" sy'n treulio llawer o'i amser yn chwarae gemau fideo o flaen ei gyfrifiadur.
“Darllenais bost ar Twitter bod un o’r gweithredwyr hoyw wedi dweud bod yr amser ar gyfer brwydro heddychlon ar ben”, meddai Mateusz Marzoch yn protestio y tu allan i brifysgol Warsaw. "Wel, mae angen iddyn nhw wybod, os ydyn nhw'n tynnu'r menig i ffwrdd, na fydd ein hochr ni yn rhedeg i ffwrdd i guddio. Byddwn ni'n cwrdd â nhw yn uniongyrchol. Ac mae'n mynd i brifo."

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cymorth macro-ariannol: Mae'r UE yn dosbarthu € 125 miliwn i Bosnia a Herzegovina a € 50 miliwn i Weriniaeth Moldofa

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi cynnal rownd arall o daliadau o dan y Pecyn cymorth macro-ariannol € 3 biliwn ar gyfer deg ehangiad apartneriaid cymdogaeth. Mae'r rhaglen yn arddangosiad pendant o undod yr UE gyda'i bartneriaid i helpu i ymateb i effaith economaidd pandemig COVID-19. Mae'r Comisiwn wedi talu € 125 miliwn i Bosnia a Herzegovina a € 50 miliwn i Weriniaeth Moldofa. Darperir y gefnogaeth hon trwy fenthyciadau ar gyfraddau ffafriol iawn. Gyda'r taliadau hyn, mae'r UE wedi cwblhau pump allan o'r 10 rhaglen MFA yn llwyddiannus yn y pecyn MFA COVID-3 € 19 biliwn, ac wedi dosbarthu'r cyfraniadau cyntaf i'r holl bartneriaid. Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda gweddill ei bartneriaid MFA i weithredu'r rhaglenni polisi y cytunwyd arnynt yn amserol. 

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 2.1 biliwn y Ffindir

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch y Ffindir. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 2.1 biliwn mewn grantiau i'r Ffindir o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid a ddarperir gan y RRF yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch y Ffindir. Bydd yn chwarae rhan sylweddol wrth alluogi'r Ffindir i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Y RRF yw'r offeryn allweddol sydd wrth wraidd NextGenerationEU a fydd yn darparu hyd at € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun y Ffindir yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun y Ffindir yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau sydd yng nghynllun y Ffindir yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol y Ffindir  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun y Ffindir yn neilltuo 50% o gyfanswm dyraniad y cynllun ar fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r Ffindir wedi cyhoeddi targed uchelgeisiol ar gyfer cyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2035. Bydd y diwygiadau a'r buddsoddiadau a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud cyfraniad pwysig i'r Ffindir gyflawni'r amcan hwn. Mae'r cynllun yn mynd i'r afael â phob un o'r sectorau allyrru uchaf yn ei dro, sef ynni, tai, diwydiant a thrafnidiaeth. Mae'n cynnwys diwygiadau i gael gwared ar y defnydd o lo wrth gynhyrchu ynni yn raddol, newidiadau i drethiant i ffafrio technolegau glanach, a diwygio'r Ddeddf Gwastraff gyda thargedau uwch ar gyfer ailgylchu ac ailddefnyddio. Ar yr ochr fuddsoddi, bydd y cynllun yn ariannu technolegau ynni glân a seilwaith cysylltiedig, datgarboneiddio diwydiant, disodli boeleri olew â systemau gwresogi carbon isel neu sero a phwyntiau gwefru preifat a chyhoeddus ar gyfer ceir trydan.

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun y Ffindir yn neilltuo 27% o gyfanswm ei ddyraniad ar fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewid digidol. Mae'r cynllun yn cynnwys mesurau i wella cysylltedd rhyngrwyd cyflym, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, cefnogi digideiddio busnesau a'r sector cyhoeddus, gwella sgiliau digidol y gweithlu a chefnogi datblygiad technolegau allweddol fel deallusrwydd artiffisial, 6G a microelectroneg.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol y Ffindir

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun y Ffindir yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellwyd yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at y Ffindir yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae'n cynnwys set eang o fesurau diwygio i godi cyfradd cyflogaeth a chryfhau gweithrediad y farchnad lafur, yn amrywio o drawsnewid Gwasanaethau Cyflogaeth Gyhoeddus i wella a hwyluso mynediad at wasanaethau cymdeithasol a gofal iechyd. Mae'r cynllun yn cynnwys mesurau penodol i ddarparu cefnogaeth integreiddio i bobl ifanc a phobl sydd â gallu gwaith rhannol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i gryfhau goruchwyliaeth a gorfodaeth effeithiol fframwaith gwrth-wyngalchu arian y Ffindir.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol y Ffindir, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun y Ffindir yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol, sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae'r Ffindir wedi cynnig darparu € 161 miliwn i fuddsoddiadau mewn technolegau ynni newydd a € 60m tuag at ddatgarboneiddio prosesau diwydiannol i gefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd. Er mwyn cefnogi'r trawsnewidiad digidol, bydd y cynllun yn buddsoddi € 50m wrth gyflwyno gwasanaethau band eang cyflym a € 93m i gefnogi datblygiad sgiliau digidol fel rhan o ddysgu parhaus a diwygiadau i'r farchnad lafur.

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad yw'r un o'r mesurau a gynhwysir yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan y Ffindir yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno ardystiad y Comisiwn Ewropeaidd i gynllun adfer a gwytnwch € 2.1bn y Ffindir. Rwy'n falch y bydd NextGenerationEU yn gwneud cyfraniad sylweddol i gefnogi nod y Ffindir i ddod yn garbon niwtral erbyn 2035. Bydd y cynllun hefyd yn helpu i gryfhau enw da'r Ffindir am ragoriaeth mewn arloesi gyda chefnogaeth ar gyfer datblygu technolegau newydd mewn meysydd fel deallusrwydd artiffisial, 6G a microelectroneg. Byddwn yn sefyll gyda'r Ffindir trwy gydol gweithrediad y cynllun i sicrhau bod y diwygiadau a'r buddsoddiadau sydd ynddo yn cael eu cyflawni'n llawn. "

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Heddiw, mae’r Comisiwn wedi rhoi ei olau gwyrdd ar gyfer cynllun adfer a gwytnwch y Ffindir, a fydd yn gosod y wlad ar lwybr mwy gwyrdd a mwy digidol wrth iddi wella o’r argyfwng. Bydd y cynllun hwn yn helpu'r Ffindir i gyrraedd ei darged uchelgeisiol o ran niwtraliaeth carbon erbyn 2035, gyda diwygiadau a buddsoddiadau a fydd yn lleihau allyriadau carbon o gynhyrchu ynni, tai, diwydiant a thrafnidiaeth. Rydym yn croesawu ei ffocws ar gysylltedd cyflym, yn enwedig ar gyfer ardaloedd tenau eu poblogaeth i helpu i gynnal eu gweithgaredd economaidd, ac ar ddigideiddio busnesau llai a'r sector cyhoeddus. Gyda diwygiadau i hybu cyflogaeth a chryfhau'r farchnad lafur, bydd cynllun y Ffindir yn hyrwyddo twf craff, cynaliadwy a chynhwysol unwaith y bydd yn cael ei roi ar waith. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae cynllun adfer a gwytnwch € 2.1bn y Ffindir yn canolbwyntio’n gryf ar y trawsnewidiad gwyrdd. Disgwylir i ddim llai na 50% o gyfanswm ei ddyraniad gefnogi amcanion hinsawdd, gan helpu i gyflymu'r wlad tuag at ei tharged uchelgeisiol o niwtraliaeth carbon erbyn 2035. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys amrywiaeth o fesurau i hybu cystadleurwydd digidol cryf y Ffindir eisoes. Rwy’n croesawu elfennau cymdeithasol cryf cynllun y Ffindir yn arbennig, gyda mesurau i godi’r gyfradd gyflogaeth, mynd i’r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc a hwyluso mynediad at wasanaethau cymdeithasol a gofal iechyd. ”

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig am benderfyniad i ddarparu € 2.1bn mewn grantiau i'r Ffindir o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 271m i'r Ffindir wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer y Ffindir.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir yn y cynllun adfer a gwytnwch yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 2.1bn y Ffindir

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch y Ffindir

Cynnig ar gyfer Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer y Ffindir

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer y Ffindir

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Brwsel

Seminar ym Mrwsel i uno lluoedd yn erbyn sectau a'u cefnogwyr

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd yr FCCE seminar arbennig ym Mrwsel, lle bu gwesteion o gefndiroedd deddfwriaethol, crefyddol a llywodraethol yn trafod pynciau parchu, amddiffyn credoau crefyddol a datgelu peryglon sectau, yn ysgrifennu Laurent Jacques.

Yn y cyfarfod, cyflwynodd y newyddiadurwr annibynnol Roland Delcourt a ddilynodd weithgareddau sectau sect o'r enw "Almighty God" neu "Eastern Lightning", gan ddatgelu gwahaniaethau sylfaenol rhwng crefyddau a sectau yn amlwg.

Seminar arbennig FCCE ym Mrwsel

Honnodd Delcourt, er mwyn tyfu a chynyddu nifer eu dilynwyr, fod Eglwys Hollalluog Dduw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amheus, gan wahaniaethu ac athrod sectau eraill a gwahanol grefyddau Cristnogol.

Mae gwrthwynebwyr Cristnogol a'r cyfryngau rhyngwladol yn eu tro wedi ei ddisgrifio fel sect a hyd yn oed fel a "sefydliad terfysgol".

Mae'n ymddangos yn eithaf clir hynny y symudiad hwn nid oes ganddo ddim Cristnogol heblaw ei enw.

Mae'r Fatican wedi gwrthod y sect sy'n honni ei fod yn Gristnogol. Ym mis Ebrill 2013, gwnaeth asiantaeth newyddion y Fatican Agenzia Fides y sylwadau canlynol amdano: "gyda'i dulliau o gam-drin a blacmel yn erbyn penaethiaid yr Eglwys Gatholig, a ddefnyddir i osod sgandalau a adeiladwyd yn glyfar", mae Eglwys Duw Hollalluog "yn hau dryswch ymhlith Cristnogion efengylaidd a Chatholig ".

Hefyd cyflwynodd Roland Delcourt adroddiad am “Bitter Winter” a’i sylfaenydd Massimo Introvigne, sydd wedi amddiffyn grwpiau mor amrywiol â’r Eglwys Uno “Moonies”, yr Eglwys Seientoleg, Mellt Ddwyreiniol yr Eglwys Tsieineaidd (wedi’i gyhuddo o gysylltiadau â llofruddiaeth Wu Shuoyanen yn 2014), Gorchymyn y Deml Solar (yn gyfrifol am 74 o farwolaethau mewn llofruddiaethau torfol-hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (yn gyfrifol am ymosodiad nwy sarin Tokyo 1995) ac “Eglwys Iesu” Shincheonji, a gyhuddwyd o fod wedi hybu lledaeniad y pandemig COVID-19 yn Ne Korea o ganlyniad i ymddygiad anfoesegol ei ddilynwr.

Mae'n credu bod Bitter Winter a Massimo Introvigne yn dod o hyd i ymateb ffafriol yn unig mewn cylchoedd uwch-geidwadol a de-dde.

 Nid Mr Introvigne byth yw'r olaf o ran ymosod ar y rhai sy'n cynnig ffyrdd o frwydro yn erbyn ffenomen sectau, fel Alain Gest, a gadeiriodd Gomisiwn Ymchwilio i Sectorau ac y crëwyd ei arsyllfa Guānchá Tái yn dilyn yr adroddiad a wnaed ym 1995 gan a comisiwn ymchwilio seneddol ar sectau, dan gadeiryddiaeth ac y mae ei rapporteur yn Jacques Guyard.

Yn ei lyfr: Une Secte au cœur de la République, mae Serge Faubert yn datgelu i ni, gyda dogfennau ategol, hyd a lled ymdreiddiad sectau yn y dosbarth gwleidyddol, cylchoedd economaidd, amddiffyn cenedlaethol a'r addysg.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd ar Fawrth 15, 2021 ar Bitter Winter, mae Introvigne yn ymosod ar Luigi Corvaglia, aelod o fwrdd cyfarwyddwyr a phwyllgor gwyddonol FECRIS (Ffederasiwn Ewropeaidd Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth ar Sectariaeth), am honni mai Gaeaf Chwerw yw'r yr unig ffynhonnell sy'n honni bod Eglwys Hollalluog Dduw yn cael ei herlid yn Tsieina.

Mae hefyd yn syfrdanu Luigi Corvaglia am iddo drefnu, yn ôl iddo, glymblaid gwrth-sect yng nghwmni Gerry Armstrong (cyn aelod o’r Eglwys Seientoleg, a erlidiwyd gan y sect), Alexander Dvorkin, is-lywydd FECRIS a’r Pastor Thomas Gandow (a oedd amoung y cyntaf i wneud y cysylltiad rhwng sectau a'r de pellaf), yn ystod cynhadledd yn Salekhard, Siberia.

Yn olaf, dyfynnodd Mr Delcourt Bruno Fouchereau (awdur: Mafia des Sectes) a ysgrifennodd yn Le Monde Diplomatique: “Mae 90% o sectau o darddiad Americanaidd neu wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, ac mae eraill fel Duw Hollalluog yn dod o Asia ond yn cael eu rheoli o bell ac yn cael ei ariannu'n bennaf o'r Unol Daleithiau. “

Yn y cyfarfod, rhoddodd Mr André Lacroix, awdur annibynnol sydd wedi bod i Tibet lawer gwaith ac wedi cyhoeddi sawl llyfr, gipolwg arbennig ar sut mae rhai o gyfryngau'r Gorllewin yn camarwain y bobl ac yn defnyddio newyddion celwyddog a ffug i gael sylw a chyflawni math penodol. o bwrpas gwleidyddol. Yn benodol, mae rhai sefydliadau, o dan faner rhyddid cred, yn gwneud y gwaith o helpu sectau, drysu'r cyhoedd, a chreu ffactorau ansefydlogrwydd i gymdeithas.

Boed yn Ewrop neu rannau eraill o'r byd, dylem bob amser fod yn effro ac yn ymwybodol o'r cynnydd a'r bygythiadau i gymdeithas o wahanol sefydliadau sectyddol.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd