Cysylltu gyda ni

armenia

Byddai cyfranogiad PKK yn y gwrthdaro Armenia-Azerbaijan yn peryglu diogelwch Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Mae’r adroddiadau brawychus bod Armenia wedi bod yn adleoli terfysgwyr Gweithgor Kurdistan (PKK) o Syria ac Irac i diriogaethau dan feddiant Nagorno-Karabakh i baratoi ar gyfer gelyniaeth yn y dyfodol a hyfforddi milisia Armenia yn newyddion o’r math a ddylai eich cadw ar ddihun yn y nos, nid dim ond yn Azerbaijan ond hefyd yn Ewrop, yn ysgrifennu James Wilson.

Mae newid demograffeg y tiriogaethau dan feddiant trwy ddod â ffoaduriaid o darddiad Armenaidd o Libanus, Syria ac Irac i mewn yn un peth, er ei fod yn anghyfreithlon, ond yn poblogi Nagorno-Karabakh gyda milwriaethwyr PKK, wedi'u dosbarthu gan holl wledydd y Gorllewin, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a'r UE, fel sefydliad terfysgol, yn un arall.

Nod polisïau ailsefydlu artiffisial Armenia yn dilyn y ffrwydrad yn Beirut ar 4 Awst eleni a Rhyfel Syria yn 2009, yw newid demograffeg Nagorno-Karabakh ac i gydgrynhoi'r feddiannaeth Armenaidd 30 mlynedd. Maent yn cynrychioli torri cyfraith ryngwladol, Confensiwn Genefa a chytundebau rhyngwladol amrywiol. Byddai milwriaethwyr a therfysgwyr a gyflogir yn broffesiynol sy'n cael eu hailsefydlu i Nagorno-Karabakh yn cael eu dynodi'n drosedd rhyfel o dan gyfraith ryngwladol, gan roi heddwch a sefydlogrwydd yn y rhanbarth mewn perygl.

Yn ôl Asiantaeth Newyddion Cairo24 a ffynonellau lleol dibynadwy eraill, aeth Armenia cyn belled â gadael i’w diplomyddion gyrfa ar y lefel uchaf negodi cynllun trosglwyddo ar gyfer y terfysgwyr gydag Undeb Gwladgarol Kurdistan, adain fwyaf milwriaethus y sefydliad Cwrdaidd dan arweiniad Lahur Sheikh Jangi Talabany a Bafel Talabani. Roedd hyn yn dilyn ymgais gyntaf a fethwyd i drafod cynllun i greu coridor i anfon diffoddwyr Cwrdaidd i Nagorno-Karabakh gyda Rhanbarth Ymreolaethol Kurdistan's arweinydd Nechirvan Barzani.

Yn ôl y sôn, Armenia'Arweiniodd ymdrechion s at drosglwyddo cannoedd o derfysgwyr arfog o Suleymaniyah, a ystyriwyd yn gadarnle i'r PKK yn Irac, i Nagorno-Karabakh trwy Iran. Anfonwyd grŵp ar wahân o filwriaethwyr YPG, a welwyd gan lawer fel adain Syria o PKK, i Nagorno-Karabakh o ranbarth Qamishli ar y ffin rhwng Syria ac Irac tra bod trydydd grŵp o filwriaethwyr PKK / YPG, a ffurfiwyd yn y ganolfan Makhmur yn cafodd De dinas Erbil yn Irac ei leoli gyntaf ym mhencadlys Hezbollah's Adain Irac i Baghdad cyn cael ei drosglwyddo i Nagorno-Karabakh trwy Iran. 

Yn ôl cudd-wybodaeth, sefydlwyd gwersylloedd arbennig gan Warchodlu Chwyldroadol Iran i hyfforddi’r milwriaethwyr ar bridd Iran cyn eu hanfon i Nagorno-Karabakh, lle mae ganddyn nhw hefyd fynediad i wersylloedd hyfforddi sydd bellter diogel o’r PKK's sylfaen Kandil, sydd wedi cael ei ysbeilio fwyfwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Nid dyma'r tro cyntaf i Armenia fod yn recriwtio terfysgwyr ac wedi talu milwyr cyflog er ei fuddiannau ei hun.  Roedd hyn yn wir hefyd yn ystod rhyfel Nagorno-Karabakh yn y 1990au. Hyd yn oed yn ôl yn yr oes Sofietaidd, cafodd Cwrdiaid eu cyfarwyddo gan Rwsia ac Armenia, gyda'r cyntaf wedi sefydlu rhanbarth ymreolaethol Kurdistan Goch yn Nagorno-Karabakh ym 1923-1929 i hwyluso ailsefydlu'r Cwrdiaid sy'n byw yn Azerbaijan, Armenia ac Iran i'r rhanbarth. 

Fodd bynnag, mae'r weinyddiaeth Armenaidd bresennol yn dangos ei hun fwyfwy amlwg tuag at Azerbaijan, gan rwystro'r broses drafod rhwng y ddwy wlad oherwydd ystyriaethau gwleidyddol mewnol, gan gynnwys argyfwng iechyd ac economaidd digynsail. Nid yn unig y gwrthododd y weinyddiaeth Armenaidd bresennol gadw at gytundeb fframwaith OSCE, y cytunwyd arno mewn egwyddor, ond gofynnodd am gychwyn trafodaethau heddwch o'r dechrau. Wrth i Armeniaid wrthod anfon eu plant i'r rheng flaen yn gynyddol, mae'n ymddangos bod gweinyddiaeth Armenia yn benderfynol o leihau colledion personol trwy ddefnyddio milwriaethwyr o grwpiau terfysgol. Cyhoeddodd y Prif Weinidog Nikol Pashinyan y bobl hyd yn oed's menter milisia yn y wlad, y gwelwyd enghreifftiau peryglus ohoni mewn rhannau eraill o'r byd a rwygwyd gan wrthdaro, megis Burkina Fasso.

O dan ei arweinyddiaeth, mae'r Cawcasws wedi gweld yr elyniaeth waethaf yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf pan ddefnyddiodd lluoedd arfog Armenia dân distyllfa i ymosod ar ardal Tovuz yn Azerbaijan ar y ffin Armenia-Azerbaijan ar Orffennaf 12fed.  Arweiniodd yr ymosodiad at 12 marwolaeth yn Aserbaijan, gan gynnwys sifiliaid 75 oed, gan adael 4 wedi’u hanafu ac achosi difrod difrifol i bentrefi a ffermydd ffin Azerbaijani. Ar 21 Medi, fe ddioddefodd un milwr o Aserbaijan ysgarmesoedd newydd yn rhanbarth Tovuz, wrth i Armenia fethu â pharchu’r cadoediad unwaith eto.

Yn cael ei gydnabod gan y Cenhedloedd Unedig fel tiriogaeth Aserbaijan, mae Nagorno-Karabakh a'i saith rhanbarth cyfagos, wedi bod dan feddiannaeth Armenia am 30 mlynedd er gwaethaf 4 penderfyniad y Cenhedloedd Unedig yn galw am dynnu lluoedd arfog Armenia yn ôl ar unwaith. Byddai militaroli cynyddol Nagorno-Karabakh ynghyd â chyfranogiad milwyr cyflog o grwpiau parafilwrol yn y Dwyrain Canol yn arwain at ryngwladoli'r gwrthdaro, gan roi pwerdai rhanbarthol yn groes.

 Mae gweithredoedd peryglus Armenia yn peryglu ansefydlogi'r rhanbarth ymhellach, sydd â phwysigrwydd strategol i Azerbaijan ac Ewrop, gan ei fod yn darparu cysylltiadau ynni a thrafnidiaeth i Georgia, Twrci ac Ewrop ar gyfer olew a nwy Aserbaijan ynghyd â nwyddau allforio eraill. Trwy beryglu prosiectau seilwaith mawr, megis piblinell olew Baku-Tbilisi-Ceyhan, piblinell nwy Baku-Tbilisi-Erzurum, rheilffordd Baku-Tbilisi-Kars, gallai Armenia roi diogelwch ynni a thrafnidiaeth Ewropeaidd mewn perygl enfawr.

armenia

Nagorno-Karabakh: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd ar ran yr Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i elyniaeth ddod i ben yn Nagorno-Karabakh a’r cyffiniau ar ôl i gadoediad Rwsiaidd 9 Tachwedd gytuno rhwng Armenia ac Azerbaijan, mae’r UE wedi cyhoeddi datganiad yn croesawu rhoi’r gorau i elyniaeth ac yn galw ar bob plaid i barhau i barchu’r cadoediad yn llym i atal colli bywyd ymhellach.

Mae'r UE yn annog pob actor rhanbarthol i ymatal rhag unrhyw gamau neu rethreg a allai beryglu'r cadoediad. Mae'r UE hefyd yn galw am dynnu'n ôl yn gyflym ac yn brydlon yr holl ymladdwyr tramor o'r rhanbarth.

Bydd yr UE yn dilyn gweithrediad darpariaethau'r cadoediad yn agos, yn enwedig o ran ei fecanwaith monitro.

Dim ond cam cyntaf i ddod â gwrthdaro hirsefydlog Nagorno-Karabakh i ben yw rhoi’r gorau i elyniaeth. Mae'r UE o'r farn bod yn rhaid adnewyddu ymdrechion i setlo'r gwrthdaro wedi'i negodi, yn gynhwysfawr ac yn gynaliadwy, gan gynnwys ar statws Nagorno-Karabakh.

Felly mae'r UE yn ailadrodd ei gefnogaeth lawn i fformat rhyngwladol Grŵp Minsk OSCE dan arweiniad ei gyd-gadeiryddion ac i gynrychiolydd personol Cadeirydd-mewn-Swyddfa OSCE i gyflawni'r amcan hwn. Mae'r UE yn barod i gyfrannu'n effeithiol at lunio setliad gwydn a chynhwysfawr o'r gwrthdaro, gan gynnwys lle bo hynny'n bosibl trwy gefnogaeth ar gyfer sefydlogi, adsefydlu ar ôl gwrthdaro a mesurau meithrin hyder.

Mae'r UE yn cofio ei wrthwynebiad cadarn yn erbyn defnyddio grym, yn enwedig defnyddio bwledi clwstwr ac arfau atodol, fel modd i setlo anghydfodau. Mae'r UE yn pwysleisio bod yn rhaid parchu cyfraith ddyngarol ryngwladol ac mae'n galw ar y partïon i weithredu'r cytundebau ar gyfnewid carcharorion rhyfel a dychwelyd gweddillion dynol a gyrhaeddwyd o fewn fformat Cyd-gadeiryddion Grŵp OSCE Minsk ar 30 Hydref yn Genefa.

Mae'r UE yn tanlinellu pwysigrwydd gwarantu mynediad dyngarol a'r amodau gorau posibl ar gyfer dychweliad gwirfoddol, diogel, urddasol a chynaliadwy'r poblogaethau sydd wedi'u dadleoli yn Nagorno-Karabakh a'r cyffiniau. Mae'n tanlinellu pwysigrwydd gwarchod ac adfer y dreftadaeth ddiwylliannol a chrefyddol yn Nagorno-Karabakh a'r cyffiniau. Rhaid ymchwilio i unrhyw droseddau rhyfel a allai fod wedi'u cyflawni.

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau eisoes yn darparu cymorth dyngarol sylweddol i fynd i'r afael ag anghenion uniongyrchol y poblogaethau sifil y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt ac yn barod i ddarparu cymorth pellach.

Ewch i wefan

Parhau Darllen

armenia

Armenia ac Azerbaijan mewn heddwch o'r diwedd? A yw'n wir?

cyhoeddwyd

on

Yn rhyfeddol ac yn gyflym iawn mae Rwsia wedi dod yn heddychwr yn y gwrthdaro rhwng Armenia ac Azerbaijan dros Nagorno-Karabakh. Dywed yr hen ddoethineb fod heddwch gwael yn well na threchu. Fel mater o frys, o ystyried y sefyllfa ddyngarol anodd yn Karabakh, ymyrrodd a sicrhaodd Rwsia lofnodi cytundeb cadoediad gan arweinwyr Armenia ac Azerbaijan ar 9 Tachwedd a defnyddio ceidwaid heddwch Rwseg yn y rhanbarth, yn ysgrifennu gohebydd Moscow Alexi Ivanov. 

Dechreuodd protestiadau yn Armenia ar unwaith, a chipio adeilad y Senedd. Mae torfeydd yn anfodlon â chanlyniad y rhyfel, a barhaodd ers 27 Medi ac a gymerodd doll o fwy na 2 fil o filwyr Armenaidd, a ddaeth â dinistr a thrychineb i Artsakh, bellach yn mynnu ymddiswyddiad y Prif Weinidog Pashinyan, sy'n cael ei gyhuddo o frad.

Nid yw bron i 30 mlynedd o wrthdaro wedi dod â heddwch i Armenia nac Azerbaijan. Nid yw'r blynyddoedd hyn ond wedi hybu gelyniaeth ryng-rywiol, sydd wedi cyrraedd cyfrannau digynsail.

Mae Twrci wedi dod yn chwaraewr gweithredol yn y gwrthdaro rhanbarthol hwn, sy'n ystyried Azerbaijanis ei pherthnasau agosaf, er bod mwyafrif y boblogaeth yno yn Islam Shia yn ystyried gwreiddiau Iran y boblogaeth Azerbaijani.

Yn ddiweddar mae Twrci wedi dod yn fwy egnïol ar y lefel ryngwladol a rhanbarthol, gan fynd i wrthdaro difrifol ag Ewrop, yn enwedig Ffrainc, yn erbyn y gweithredoedd i ffrwyno eithafiaeth Fwslimaidd.

Fodd bynnag, mae'r De Cawcasws yn parhau i fod yn draddodiadol ym mharth dylanwad Rwsia, gan fod y rhain yn diriogaethau lle mae Moscow wedi dominyddu ers canrifoedd.

Manteisiodd Putin, ynghanol y pandemig a'r dryswch yn Ewrop, yn gyflym iawn ar y sefyllfa gyda'i gymdogion a throi'r rhyfel yn fframwaith gwâr.

Ni chroesawyd y cadoediad gan bob plaid. Dylai'r Armeniaid ddychwelyd i Azerbaijan y tiriogaethau a ddaliwyd yn gynnar yn y 90au, nid pob un ohonynt, ond bydd y colledion yn sylweddol.

Mae Armeniaid yn gadael yr ardaloedd a ddylai ddod o dan reolaeth Azerbaijan mewn niferoedd mawr. Maen nhw'n cymryd eiddo ac yn llosgi eu cartrefi. Nid oes yr un o’r Armeniaid eisiau aros o dan lywodraeth awdurdodau Azerbaijani, oherwydd nad ydyn nhw’n credu yn eu diogelwch eu hunain. Mae blynyddoedd lawer o elyniaeth wedi cynhyrchu diffyg ymddiriedaeth a chasineb. Nid yr enghraifft orau yw Twrci, lle mae'r term "Armenaidd" yn cael ei ystyried yn sarhad, gwaetha'r modd. Er bod Twrci wedi bod yn curo ar ddrws yr UE ers blynyddoedd lawer ac wedi hawlio statws pŵer Ewropeaidd gwâr.

Mae Arlywydd Azerbaijan Ilham Aliyev yn addo amddiffyniad i Armeniaid Karabakh, ac mae hefyd yn addo amddiffyn nifer o eglwysi a mynachlogydd Armenia yn y diriogaeth hynafol hon, gan gynnwys mynachlog Sanctaidd fawr Dadivank, sy'n lle pererindod. Ar hyn o bryd mae'n cael ei warchod gan geidwaid heddwch Rwseg.

Mae ceidwaid heddwch Rwseg eisoes yn Karabakh. Bydd 2 fil ohonynt a rhaid iddynt sicrhau cydymffurfiad â'r cadoediad a rhoi'r gorau i elyniaeth.

Yn y cyfamser, mae colofnau enfawr o ffoaduriaid yn symud i Armenia, y gobeithir y bydd disgwyl iddynt gyrraedd eu mamwlad hanesyddol heb broblemau.

Mae'n rhy gynnar i siarad am dro newydd yn y gwrthdaro yn Karabakh. Mae’r Prif Weinidog Pashinyan eisoes wedi nodi ei fod yn gyfrifol am drechu Armenia yn Artsakh. Ond mae'n annhebygol mai hwn fydd y pwynt olaf. Mae Armenia yn protestio, yn protestio yn erbyn Pashinyan, yn erbyn y capitulation cywilyddus, er bod pawb yn deall bod yn rhaid datrys y gwrthdaro yn Karabakh.

Mae llawer o Azerbaijanis, mae yna filoedd ohonyn nhw, yn breuddwydio am ddychwelyd i'w cartrefi yn Karabakh a rhanbarthau cyfagos, a reolwyd yn flaenorol gan luoedd Armenia. Prin y gellir anwybyddu'r farn hon. Mae pobl wedi byw yno ers canrifoedd - Armeniaid ac Azerbaijanis-ac mae'n anodd iawn dod o hyd i'r ateb perffaith i'r drasiedi hon.

Mae'n amlwg y bydd yn cymryd llawer mwy o flynyddoedd nes i hen glwyfau, drwgdeimlad ac anghyfiawnderau gael eu hanghofio. Ond rhaid i heddwch ddod i'r wlad hon, a rhaid atal y tywallt gwaed.

Parhau Darllen

armenia

Nagorno-Karabakh - Galw am gydnabod Gweriniaeth Artsakh

cyhoeddwyd

on

Mae'r gwrthdaro hanesyddol rhwng Armenia ac Azerbaijan yn un sy'n cael ei anwybyddu'n gyson gan y byd. Y gwir amdani yw bod 3 nid 2 wlad yn gwrthdaro - Armenia, Azerbaijan ac Artsakh (a elwir hefyd yn Nagorno-Karabakh). Yr anghydfod yw - a ddylai Artsakh fod yn annibynnol neu a ddylai Azerbaijan eu rheoli? Mae cyfundrefn unbeniaethol Otomanaidd Azerbaijan eisiau'r tir ac yn anwybyddu'r ple am hunanbenderfyniad democrataidd - yn ysgrifennu Martin Dailerian a Lilit Baghdasaryan.

Mae pobl Artsakh sy'n gwrthwynebu hyn yn cael eu marwolaethau bob dydd tra bod y byd yn troi llygad dall. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth ac rydym yn gofyn am gydnabyddiaeth ar y gwrthdaro geopolitical byd-eang hwn, fel y gall mwy o gymorth dyngarol ymyrryd.

Ymosodedd ar Artsakh

Mae'r ymddygiad ymosodol presennol wedi'i gynllunio a'i amseru'n dda. Mae'r Byd yn ymwneud â COVID ac mae'r UD yn canolbwyntio ar etholiad mawr.

Mae Azerbaijan wedi uwchraddio ei allu milwrol yn sylweddol gyda chymorth offer a arfau rhyfel Israel a Thwrci. Mae Azerbaijan yn defnyddio lladdwyr ISIS i frwydro yn erbyn milwyr Armenaidd sy'n amddiffyn y ffin.

Mae aneddiadau sifil yn cael eu bomio a'u gorfodi i wacáu cyn y fyddin sy'n dod i mewn. Rhyfela gwybodaeth enfawr sy'n llwyddo i gadw cyfryngau'r byd yn ddryslyd ac yn dawel. Rydym yn eich annog i weithredu er budd atal y rhyfel a dod â phroses heddychlon i mewn.

Galwad am Weithredu

Mae angen atal y rhyfel ac mae gan bobl Artsakh (Nagorno-Karabakh) yr hawl i hunan-adnabod. Ni ddylid caniatáu i unbennaeth Aserbaijan gymryd drosodd Artsakh heb gydsyniad sifil. Ein galw yw gwarchod democratiaeth yn ogystal â'r dreftadaeth hanesyddol a llawer o'r eglwysi Cristnogol cyntaf. Mae gan Azerbaijan hanes o ddinistrio safleoedd treftadaeth Armenaidd yn ymosodol.

Diffyg Cyfryngu Americanaidd

Mae Arlywydd presennol America, Donald Trump, wedi ceisio osgoi cymryd rhan yn y gwrthdaro sy’n galluogi Twrci i roi ei gefnogaeth lawn i Azerbaijan. Mae'r Arlywydd Trump hefyd yn adnabyddus am fod â diddordebau personol yn Nhwrci (gwestai yn Istanbul) a allai fod yn rheswm dros ei amharodrwydd i atal yr argyfwng dyngarol rhag datblygu ar hyn o bryd. Er nad oes gan Donald Trump lawer o ddiddordeb yn y rhyfel, mae gan ei wrthwynebydd ar gyfer yr etholiadau sydd ar ddod, Joe Biden, farn gref ar y gwrthdaro gan ei fod yn credu ei bod yn bwysig atal y seidin â Thwrci ac i Dwrci aros allan o y gwrthdaro, wrth i Dwrci ffinio ag Armenia ac Azerbaijan. Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau yn gyffredinol eisiau atal masnach arfau a throsglwyddo milwyr cyflog o fewn parth y frwydr, ond nid oes cynllun diplomyddol ar waith. Mae angen rhoi cynllun diplomyddol ar waith i sicrhau heddwch a sefydlogrwydd. Mae'n hanfodol bod yr Unol Daleithiau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i greu heddwch yn y gwrthdaro Armenaidd-Azeri. Mae Israel yn darparu arfau a chymorth i Azerbaijan trwy gydol y gwrthdaro.

Argyfwng Ffoaduriaid

Mae'n ymddangos bod hanes yn ailadrodd ei hun dros Armeniaid. Mae hwn yn argyfwng dyngarol gan fod llawer o deuluoedd Artsakh yn gadael eu cartrefi i ddianc rhag y bomiau a byddin Azerbaijan sy'n datblygu.

Mae hil-laddiad Armenaidd arall yn datblygu o flaen eich llygaid. Mae ysbytai a systemau cymdeithasol yn Armenia yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID ac ymosodiad milwyr clwyfedig o'r rheng flaen. Nid oes cynllun ffoaduriaid ac mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tadau ar y rheng flaen sy'n creu straen pellach ar deuluoedd ffoaduriaid a'r system gymdeithasol.

Argyfwng Dynol Anweledig yn Artsakh

Mae rhyfel wedi bod yn gynddeiriog ers mis rhwng Byddin Amddiffyn Artsakh gyda chefnogaeth Armenia a byddin Azerbaijan gyda chefnogaeth Twrci. Gelwir Artsakh hefyd yn Nagorno Karabakh. Mae gan Azerbaijan hanes o dorri hawliau dynol a defnyddio propaganda trwm i gynnal delwedd o reolaeth a chael ei erlid gan genedl fach.

Bomiau Clwstwr ar Sifiliaid

Yn ystod ymchwiliad ar y safle yn Nagorno-Karabakh ym mis Hydref 2020, Gwarchod Hawliau Dynol wedi'i ddogfennu 4 digwyddiad lle defnyddiodd Azerbaijan arfau rhyfel clwstwr. Dywed yr adroddiad fod ymchwilwyr HRW wedi nodi “gweddillion rocedi arfau clwstwr cyfres LAR-160 a gynhyrchwyd gan Israel” yn y brifddinas Stepanakert a thref Hadrut ac wedi archwilio difrod a achoswyd ganddynt. Dywed ymchwilwyr HRW fod “Azerbaijan wedi derbyn y rocedi a’r lanswyr wyneb-i-wyneb hyn gan Israel yn 2008-2009”.

Rhyfel Rhagfwriadol

Yn amlwg, bu paratoi trwy ddod â thechnoleg uwch-fodern i mewn o Dwrci ac Israel a staffio ymladdwyr o Syria. Roedd sefydliadau newyddion rhyngwladol fel Reuters a’r BBC eisoes wedi adrodd am filwriaethwyr Syria yn cael eu hanfon i helpu Daeth Azerbaijan i'r amlwg ddiwedd mis Medi. Mae Twrci ac Azerbaijan yn cael eu rheoli gan unbeniaid ac nid ydyn nhw'n wynebu llawer o wrthwynebiad yn fewnol. Yr ofn yw, oherwydd y cwymp ym mhrisiau olew a'r awydd i uno eu tiriogaethau, eu bod yn cyfrif bod y byd yn ymwneud â COVID i allu cyflawni eu hymosodedd ar y tir.

“Diolch i dronau Twrcaidd datblygedig sy’n eiddo i fyddin Azerbaijan, crebachodd ein clwyfedigion ar y blaen,” meddai Arlywydd Azerbaijan, Ilham Aliyev, mewn cyfweliad ar y teledu gyda’r sianel newyddion Twrcaidd TRT Haber. Dinistriodd eu Lluoedd Arfog nifer o swyddi a cherbydau Armenaidd gyda'r ymosodiadau o'r awyr a gynhaliwyd gan UAVs Arfog Bayraktar TB2. Dronau Twrcaidd yw’r rhain sy’n gallu gweithrediadau hedfan a reolir o bell neu ymreolaethol a weithgynhyrchir gan gwmni Turkey’s Baykar.

Fodd bynnag, mae amser yn brin wrth i fwy o arweinwyr y byd erfyn ar sylwi ar y doll marwolaeth ddynol sy'n cynyddu ac yn dioddef. Nid yw'r fyddin sy'n symud ymlaen hyd yn oed yn stopio i gasglu'r cyrff marw. Mae maes y gad wedi'i lenwi â drewdod putrid ac weithiau byddai Armeniaid yn claddu'r milwyr hynny rhag ofn brigiad a baeddod gwyllt neu anifeiliaid eraill yn eu bwyta. Fodd bynnag, yn ôl hyn Erthygl Washington Post, ymddengys bod cyrff y milwyr cyflog yn cael eu symud a'u hanfon yn ôl i Syria.

Decapitations

Adroddwyd ar sawl ffynhonnell newyddion digwyddiad annynol arall gan Azerbaijan - analluogi milwr. Ar 16th Hydref, tua 1 yr hwyr galwodd aelod o luoedd arfog Aserbaijanaidd frawd milwr Armenaidd a dweud bod ei frawd gyda nhw; gwnaethant ei ben ac roeddent yn postio ei lun ar y Rhyngrwyd. Wedi hynny, sawl awr yn ddiweddarach, daeth y brawd o hyd i'r llun erchyll hwnnw yn dangos ei frawd â phen ar dudalen cyfryngau cymdeithasol ei frawd. Mae'r lluniau hynny wedi'u harchifo gan eu bod yn rhy erchyll. Yn anffodus, mae pobl sy'n decapitate Armeniaid yn cael medalau ac mae'n a arfer cyffredin yn ystod y rhyfel.

Peniodd lluoedd milwrol Aserbaijan filwr o Armenia a phostio'r llun hwn ar ei gyfryngau cymdeithasol ei hun.

Dienyddio Carcharorion

Mae fideo firaol o ddau garcharor rhyfel, a laddwyd yn dreisgar gan filwyr Azerbaijani. Yn y fideo, mae'n ymddangos bod gan y carcharorion eu dwylo wedi'u rhwymo y tu ôl iddynt ac maent wedi'u gorchuddio â baneri Armenia ac Artsakh yn eistedd ar wal fach. Yn y 4 eiliad nesaf mae milwr o Aserbaijan yn archebu yn Azerbaijani: "Anelwch at eu pennau!", Yna clywir cannoedd o ergydion sy'n lladd y carcharorion rhyfel mewn dim o dro.

System Feddygol â Straen

Mae ysbytai Artsakh ac Armenia dan straen gan y cynnydd mewn achosion COVID-19. Yn ogystal, mae prinder cynyddol o staff a gwelyau i dueddu at y clwyfedig sy'n cael eu rhuthro o'r rheng flaen. Mae nifer o ffoaduriaid wedi dianc rhag y bomio yn Artsakh gan luoedd Azeri ac wedi ffoi i Armenia i geisio lloches. Mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tad i'r rhyfel ac maent hefyd ar ffo yn ystod yr amser hynod beryglus hwn.

Mae Twrci wedi blocio cannoedd o dunelli o gymorth dyngarol rhyngwladol i Armenia sy'n teithio o'r UD. Fe wnaethant ei wahardd rhag hedfan trwy ofod awyr Twrci sydd wedi effeithio ar gael cyflenwadau meddygol mawr eu hangen yn cael eu rhoi o dramor.

Rydyn ni'n galw sylw'r gymuned ryngwladol ledled y byd at ddifrifoldeb y sefyllfa.

Rydym yn galw ar wledydd blaenllaw'r byd i ddefnyddio'r holl ddylanwad dylanwad sydd ganddynt i atal unrhyw ymyrraeth bosibl ar ran Twrci ac Azerbaijan, sydd eisoes wedi ansefydlogi'r sefyllfa yn y rhanbarth.

Heddiw rydym yn wynebu her ddifrifol. Mae'r sefyllfa'n cael ei gwaethygu gan COVID-19. Gofynnwn ichi wneud yr holl ymdrechion posibl i ddod â'r rhyfel i ben ac ailafael yn y broses setliad gwleidyddol ym mharth gwrthdaro Azerbaijani-Karabagh.

Mae difrifoldeb y foment hon yn galw am wyliadwriaeth pawb ym mhob gwlad. Mae heddwch yn dibynnu ar ein hymdrechion unigol a chyfunol.

Rydym yn eich annog i weithredu i atal y rhyfel er budd cadw bywydau pobl ar ochrau Armenia ac Aserbaijan. Mae pobl Armenia yn brifo ond felly hefyd bobl Azerbaijan sy'n cael eu rheoli gan unben sy'n ddiofal gyda bywyd dynol ar y ddwy ochr ac sy'n mwynhau cefnogaeth ryngwladol. Israel, UDA, yr Almaen a Rwsia: fe wnaethoch chi greu hyn a gallwch chi atal hyn tra gallwch chi o hyd!

Yr awduron yw Martin Dailerian, Dinesydd UDA, a Lilit Baghdasaryan, Dinesydd Gweriniaeth Armenia.

Barn yr awduron yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw gefnogaeth na barn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd