Cysylltu gyda ni

Tsieina

China: Allyriadau brig cyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd cyn 2060

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn yr araith a wnaed gan yr Arlywydd Xi Jinping i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 22 Medi 2020, mae’r Comisiwn Trosglwyddo Ynni wedi darparu’r ymateb a ganlyn: “Mae ymrwymiad yr Arlywydd Xi y bydd Tsieina yn brigo allyriadau cyn 2030 ac yn anelu at niwtraliaeth carbon cyn 2060 yn enfawr cam ymlaen yn y frwydr yn erbyn newid niweidiol yn yr hinsawdd, ac enghraifft i'w chroesawu o arweinyddiaeth fyd-eang gyfrifol. Polisïau cryf a buddsoddiadau mawr. bydd angen canolbwyntio'n arbennig ar drydaneiddio glân yr economi, er mwyn cyflawni'r amcan canol y ganrif. Mae dadansoddiad gan ETC China wedi rhoi’r hyder inni fod economi ddi-garbon gyfoethog wedi’i datblygu’n llawn yn gyraeddadwy. Y flaenoriaeth nawr yw sicrhau bod gweithredoedd yn y 2020au, ac yn enwedig yn y 14eg cynllun pum mlynedd, yn cyflawni cynnydd cyflym tuag at y ddau nod. " Adair Turner, cyd-gadeirydd, y Comisiwn Trosglwyddo Ynni. 

Adroddiadau ETC ar China 

Ym mis Mehefin 2020, rhyddhaodd y Comisiwn Trosglwyddo Ynni (ETC) a Rocky Mountain Institute (RMI) yr adroddiad ar y cyd - Cyflawni Adferiad Gwyrdd ar gyfer Tsieina: Rhoi Trydaneiddio Dim Carbon yn Graidd.

Ym mis Tachwedd 2019, rhyddhaodd y Comisiwn Trosglwyddo Ynni (ETC) a Rocky Mountain Institute (RMI) ar y cyd -  China 2050: Economi Ddi-garbon Cyfoethog wedi'i Datblygu'n Llawn.

Ynglŷn â'r Comisiwn Trosglwyddo Ynni 

Mae'r Comisiwn Trosglwyddo Ynni (ETC) yn glymblaid fyd-eang o arweinwyr o bob rhan o'r dirwedd ynni sydd wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau net-sero erbyn canol y ganrif, yn unol ag amcan hinsawdd Paris o gyfyngu cynhesu byd-eang i ymhell o dan 2 ° C ac yn ddelfrydol i 1.5 ° C. Daw ein comisiynwyr o ystod o sefydliadau - cynhyrchwyr ynni, diwydiannau ynni-ddwys, darparwyr technoleg, chwaraewyr cyllid a chyrff anllywodraethol amgylcheddol - sy'n gweithredu ar draws gwledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu ac sy'n chwarae gwahanol rolau yn y trawsnewid ynni. Mae'r amrywiaeth o safbwyntiau hyn yn llywio ein gwaith: datblygir ein dadansoddiadau gyda phersbectif systemau trwy gyfnewidiadau helaeth ag arbenigwyr ac ymarferwyr.

Am wybodaeth bellach, ewch i'r Gwefan ETC. 

Tsieina

Yr UE yn barod i gymryd camau pellach os yw Tsieina yn diwygio deddfau etholiadol Hong Kong

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Gyngres Genedlaethol y Bobl yn Tsieina y byddai'n bwriadu diwygio system etholiadol Rhanbarth Gweinyddol Arbennig Hong Kong, cyhoeddodd Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop ddatganiad yn dweud: "Pe bai'n cael ei ddeddfu, byddai diwygiad o'r fath wedi bod yn bell o bosibl- cyrraedd canlyniadau negyddol i egwyddorion democrataidd a chynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd yn Hong Kong. Byddai hefyd yn mynd yn groes i ddiwygiadau etholiadol blaenorol yn Hong Kong ac yn dychwelyd ar yr ymrwymiadau sydd wedi'u hymgorffori yn Erthyglau 45 a 68 o'r Gyfraith Sylfaenol i gyflwyno pleidlais gyffredinol yn etholiadau y Prif Weithredwr a'r Cyngor Deddfwriaethol.

"Mae'r UE yn galw ar yr awdurdodau yn Beijing i ystyried goblygiadau gwleidyddol ac economaidd unrhyw benderfyniad i ddiwygio system etholiadol Hong Kong a fyddai'n tanseilio rhyddid sylfaenol, plwraliaeth wleidyddol ac egwyddorion democrataidd. Fel y cytunwyd gan Weinidogion Tramor yr UE, saif yr UE. yn barod i gymryd camau ychwanegol mewn ymateb i unrhyw ddirywiad difrifol pellach mewn rhyddid gwleidyddol a hawliau dynol yn Hong Kong, a fyddai yn erbyn rhwymedigaethau domestig a rhyngwladol Tsieina. "

Gellir disgwyl penderfyniad erbyn 11 Mawrth.

Parhau Darllen

Tsieina

Anogwyd yr UE a'r gymuned ryngwladol i weithredu i atal 'hil-laddiad' Uyghurs

avatar

cyhoeddwyd

on

Dylai “erledigaeth” Tsieineaidd Uyghurs yn Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang Uyghur yn Tsieina gael ei gydnabod yn swyddogol fel hil-laddiad a dylai’r UE a’r gymuned ryngwladol gymryd camau brys, gan gynnwys boicot o Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022 yn Beijing. Dyma ddwy o'r prif negeseuon a ddaeth i'r amlwg o ddadl ar-lein ar y cyflwr sy'n wynebu miliynau o Uyghurs yn Tsieina, yn ysgrifennu Martin Banks.

Trefnwyd y ddadl rithwir ddydd Iau gan y Sefydliad Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth, mewn cydweithrediad â Llysgenhadaeth yr UD i Wlad Belg a Chenhadaeth yr UD i'r UE. Dywedodd ASE Gwlad Belg, Assita Kanko, is-gadeirydd y grŵp ECR, ei bod yn “amser gweithredu” yn erbyn erledigaeth Tsieineaidd Uyghurs, gan ychwanegu: “Mae gan China bwer economaidd ond rhaid i genhedloedd democrataidd y byd weithredu i dynnu’r gwynt allan o China hwyliau. ” Dywedodd fod agwedd China tuag at hawliau dynol yn ddigyfnewid a bod triniaeth ei phoblogaeth Fwslimaidd wedi dirywio i lefel “ddychrynllyd”.

Gan gyhuddo China o “hil-laddiad a cham-drin hawliau dynol ar raddfa ddiwydiannol” anogodd yr UE i “fynd i’r afael â hyn ac yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach”. Ychwanegodd: “Rydyn ni eisoes wedi gweld sut olwg sydd ar ryfel masnach yr Unol Daleithiau / Tsieineaidd yn ystod oes Trump ac er bod Trump wedi cael llawer yn anghywir roedd yn iawn i osod set o sancsiynau yn erbyn China. Ond rhaid i ni beidio â gadael i’r mater hwn lithro oddi ar yr agenda ond, yn hytrach, ehangu ymdrechion rhyngwladol i sefyll i fyny i China. ”

Yn benodol, dywedodd fod angen gweithredu gan Fanc y Byd fel bod cyllid i China yn cael ei gwtogi. Mae'r comisiwn, nododd, hefyd oherwydd deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy newydd y Gwanwyn hwn sy'n ceisio atal masnach â chyfundrefnau a busnesau rhag defnyddio llafur gorfodol.

“Mae hyn yn hanfodol oherwydd rhaid i’r UE gyflawni diwydrwydd dyladwy ar y cwmnïau a’r gwledydd hynny sy’n defnyddio llafur gorfodol.

"Mae China yn cynnal Gemau Olympaidd y gaeaf nesaf a gwn er bod hwn yn fater sensitif mae boicot yn rhywbeth y dylid ei drafod o leiaf." Ychwanegodd: “Mae gan China bwer economaidd ond diffyg moesol felly mater i’r Gorllewin yw rhoi’r gorau i droi llygad dall at gam-drin hawliau dynol. Nid yw hwn yn bris sy’n werth ei dalu.”

Ategwyd ei sylwadau gan siaradwr arall ar y panel menywod, ASE Gwyrdd Gwlad Belg Saskia Bricmont, a ddisgrifiodd gyflwr yr Uyghurs fel “mater hollbwysig”.

Meddai: “Y peth cyntaf i’w wneud yw codi ymwybyddiaeth yn anad dim am yr hyn sy’n digwydd yn y rhanbarth. Mae'n hil-laddiad dilys mae'n rhaid i ni fod yn lleisiol amdano.

“Rhaid i gwmnïau Ewropeaidd ymwrthod â’u contractau â China a thaflu’r goleuni ar yr hyn sy’n digwydd, yn enwedig yn y sector tecstilau.”

Dywedodd y byddai “cydnabyddiaeth swyddogol” o’r hil-laddiad gan Wlad Belg yn “gam pwysig”, gan ychwanegu: “Dylai holl aelodau’r UE a’r Unol Daleithiau wneud hyn hefyd er mwyn rhoi pwysau ar China.”

Lleisiodd bryder yng Nghytundeb Masnach a Buddsoddi China yr UE. Disgwylir i'r fargen newydd gael gwared ar rwystrau rhag mynediad Tsieineaidd i farchnad sengl Ewrop a rhoi mynediad i gwmnïau Tsieineaidd i fuddsoddi mewn cwmnïau Ewropeaidd, gan gynnwys mentrau'r wladwriaeth.

“Rhaid i’r UE wahardd cynhyrchion sy’n dod ymlaen i farchnad yr UE sy’n cael eu cynhyrchu gan lafur gorfodol. Mae'r Senedd yn gweithio ar ddau adroddiad pwysig, ar ddiwydrwydd dyladwy i gwmnïau a llywodraethu cynaliadwy, sy'n ceisio mynd i'r afael â hyn. Ni fydd hwn yn waharddiad allforio ond gall gyfrannu at ddod â throsoledd ar China i atal y cam-drin hwn yn erbyn yr Uyghurs.

“Ni ddylai fod gan yr UE bartneriaethau â phartneriaid nad ydynt yn parchu hawliau dynol a gall Gwlad Belg hefyd chwarae rhan weithredol yn hyn.”

Fodd bynnag, rhybuddiodd fod Rwsia “wedi gorfod mynd yn bell iawn yn ei pharch tuag at hawliau dynol” cyn i’r UE weithredu ac mae gan rai gwledydd “fuddiannau economaidd enfawr” gyda China fel yr Almaen a Ffrainc o hyd.

“Mae hyn yn broblemus iawn ond, ie, byddai cydnabod y cam-drin hwn fel hil-laddiad yn effeithio ar fasnach a chysylltiadau economaidd â China ac mae hwn yn un maes lle gallai Gwlad Belg weithredu’n bendant.”

Ffordd arall y gallai Gwlad Belg weithredu yw cytuno i roi fisas arbennig i fyfyrwyr Uyghur fel y gallent fyw yn lle diogelwch.

“Efallai y gallai hyn hefyd fod yn ddrws agored i gydnabod hil-laddiad yn ffurfiol a fyddai’n arwydd cryf a phwysig y dylai eraill ei ddilyn.”

Cyfaddefodd, serch hynny, nad oes gan yr UE “gysondeb polisi” ar China ac na fyddai hyn o reidrwydd yn golygu “bydd yr erledigaeth Oeri hwn yn dod i ben hyd yn oed pe bai cyfyngiadau ar leoli nwyddau ar farchnadoedd yr UE.

Pan ofynnwyd iddi a oedd eisoes yn rhy hwyr i weithredu yn erbyn China, dywedodd: “Nid yw’n achos o nawr neu byth ond mae bron ar y cam hwnnw.”

Datgelodd hefyd y pwysau roedd hi wedi dod o dan siarad allan, gan ddweud: “Mae awdurdodau Tsieineaidd wedi ceisio dylanwadu a lobïo arna i ond maen nhw bellach wedi rhoi’r gorau i geisio. Pan welant nad yw'n gweithio, maent yn ceisio eich difrïo trwy gyhuddo un o newyddion ffug. Mae hyn yn dangos bod ganddyn nhw strategaeth gyfathrebu drefnus ond, i mi, mae hyn yn atgyfnerthu fy nghred bod yn rhaid i ni ddal ati i ymladd. Mae'n ddyletswydd arnom i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn. "

Siaradwr arall oedd Sylvie Lasserre, gohebydd ar ei liwt ei hun ac awdur Mae Voyage au yn talu des Ouïghours sydd wedi teithio i'r rhanbarth yn y gorffennol ac, ar ôl gweithio ar y mater am 16 mlynedd, mewn sefyllfa dda i rannu manylion am y sefyllfa. Dywedodd wrth y cyfarfod: “Mae’r erledigaeth hon yn bosibl yn enw arian. Amcangyfrifir bod 3 i 8 miliwn o Uyghurs wedi bod mewn gwersylloedd ers 2014 ond mae'n rhaid i chi ofyn sut allwn ni dderbyn gosod y carped coch mewn digwyddiadau fel Fforwm Economaidd y Byd yn Davos i China? "

Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd dywedwyd na allai hyn fyth ddigwydd eto felly yr unig reswm pam ei fod yn dal i ddigwydd yw arian gyda nifer o wledydd fel Moroco sydd angen cyllid o China.

“Dyna pam mae’r mwyafrif o wledydd yn aros yn dawel ynglŷn â’r gormes hwn. Er enghraifft, cyfarfu Emmanuel Macron ag arweinwyr China yr wythnos diwethaf ac ni soniodd am fater Uyghur hyd yn oed. ”

Ym mis Rhagfyr, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan bwyso a mesur y sefyllfa hawliau dynol yn Tsieina, llafur gorfodol a sefyllfa'r Uyghurs yn Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang Uyghur yn Tsieina.

Condemniodd y Senedd yn gryf y system o lafur gorfodol dan arweiniad llywodraeth China - yn enwedig ymelwa ar Uyghurs - mewn ffatrïoedd o fewn a thu allan i wersylloedd rhyngwladoli yn y rhanbarth ymreolaethol. Mae hefyd yn gwadu trosglwyddo parhaus llafurwyr gorfodol i is-adrannau gweinyddol Tsieineaidd eraill, a’r ffaith bod brandiau a chwmnïau Ewropeaidd adnabyddus wedi bod yn elwa o lafur Tsieineaidd gorfodol.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae tystiolaeth sydd newydd ei darganfod wedi tynnu sylw ymhellach at y troseddau difrifol o ran hawliau dynol cyffredinol yn cael eu cyflawni yn erbyn yr Uyghurs yn Tsieina. Mae hyn yn cynnwys adroddiadau diweddar o drais rhywiol a threisio yn cael eu defnyddio gan awdurdodau Tsieineaidd yn erbyn pobl Uyghur yn Xinjiang.

Ychwanegodd Lasserre: “Mae China yn cuddio’r gwir yn systematig ond, er hynny, mae wedi cael ei ddal yn goch wrth gam-drin yr Uyghurs, does dim ots ganddyn nhw. Fel y gwelsom yn ddiweddar maent bellach yn cynnal ymgyrch ymosodol yn erbyn menywod yng ngwersylloedd Uyghur. Ydy, mae China dan bwysau ond mae'r UE yn dal i ddibynnu ar China am fusnes.

Dywedodd y newyddiadurwr: “Mae’n anodd gwybod gwir fwriadau China ond dywedir mai’r cynllun yw dileu traean o Uyghurs, trosi traean a rhoi’r gweddill mewn gwersylloedd. “Yr hyn sy’n bwysig yw bod yn rhaid i wledydd yr UE aros yn unedig mewn unrhyw ddial a chosbau yn erbyn China.”

Mae hi hefyd yn cefnogi symud Gemau Olympaidd y gaeaf i wlad arall, gan ychwanegu: “Mae China wedi’i hysbrydoli gan y Natsïaid wrth geisio dileu’r Uyghurs. Mae wedi dod yn wladwriaeth Orwellaidd ac mae'n cyflawni hil-laddiad.

“Mae hwn, serch hynny, yn gyfle i atal ein dibyniaeth ar China. Ond rhaid i’r UE gymryd mesurau cryf iawn i wella pethau. ”

Parhau Darllen

Huawei

Mwy na 100 o swyddi i'w creu gan Huawei yn Iwerddon

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Huawei heddiw (21 Chwefror) y byddai’n creu 110 o swyddi newydd eraill yn Iwerddon erbyn diwedd 2022, gan ddod â chyfanswm y swyddi newydd y bydd wedi eu hychwanegu dros 310 o leiaf rhwng 2019 a 2022 - mwy na dyblu ei weithlu yn yr amser hwnnw. Bydd Huawei yn buddsoddi € 80 miliwn mewn ymchwil a datblygu Gwyddelig (Ymchwil a Datblygu) dros y ddwy flynedd nesaf i gefnogi ei fusnes sy'n tyfu yn Iwerddon.

Dros y 15 mis diwethaf, mae Huawei wedi creu 200 o swyddi yn Iwerddon, yn ogystal â buddsoddi € 60 miliwn mewn Ymchwil a Datblygu. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, bydd Huawei yn buddsoddi € 80 miliwn arall mewn Ymchwil a Datblygu yn Iwerddon, gan ddyblu ei ymrwymiad o 2019. *

Bydd y swyddi newydd yn cwrdd â'r galw cynyddol parhaus am gynhyrchion a gwasanaethau Huawei ar draws ei werthiannau, Ymchwil a Datblygu, datblygu TG ac yn ei adran defnyddwyr. Mae gan y cwmni ffocws cryf ar helpu ei bartneriaid busnes i gyflwyno 5G ledled Iwerddon yn y blynyddoedd i ddod. Bydd y swyddi wedi'u lleoli yn bennaf yn ei bencadlys yn Nulyn ac ar draws gweithrediadau yng Nghorc ac Athlone.

Cefnogir y buddsoddiad gan lywodraeth Iwerddon trwy IDA Ireland.

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd y Tánaiste a’r Gweinidog Menter, Masnach a Chyflogaeth Leo Varadkar: “Mae’r newyddion y bydd Huawei yn creu 110 o swyddi newydd i’w groesawu’n fawr. Mae'r cwmni'n creu swyddi newydd ar adeg pan rydyn ni eu gwir angen gyda chymaint o bobl allan o waith. Er gwaethaf yr holl ansicrwydd a heriau cyfredol, mae Iwerddon yn parhau i ddenu buddsoddiad o'r radd flaenaf gan gwmnïau technoleg byd-eang. Ynghyd â'r 110 o swyddi hyn, a ddaw yn ychwanegol at y 200 a grëwyd dros y 15 mis diwethaf, bydd buddsoddiad o € 80m mewn ymchwil a datblygu yn Iwerddon. Rwy'n dymuno pob lwc i'r cwmni gyda'r ehangiad hwn. "

Wrth gadarnhau’r cynlluniau recriwtio diweddaraf, dywedodd Prif Weithredwr Huawei Ireland, Tony Yangxu: “Rydym yn falch iawn o weld twf o’r fath yn ein gweithlu a’n busnes. Mae gan Huawei ymrwymiad tymor hir i Iwerddon, lle ers 2004 rydym wedi adeiladu tîm o safon fyd-eang sy'n gwasanaethu ein canolfannau cwsmeriaid a menter sy'n tyfu'n barhaus. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn dyst i gryfder y rheini, yn ogystal â llwyddiant parhaus ein rhaglen ymchwil a datblygu, y gwnaethom ymrwymo € 70 miliwn iddo yn 2019. Mae ein stori yn Iwerddon yn un o lwyddiant ar y cyd, wrth inni gynorthwyo gyda'r digidol cenedlaethol. trawsnewid ac mae Iwerddon yn parhau i dyfu ei henw da rhyngwladol fel amgylchedd pro-fusnes gyda thalent wych ar gael. ”

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol IDA Iwerddon, Martin Shanahan: “Mae hwn yn fuddsoddiad i’w groesawu gan Huawei a fydd yn ychwanegu’n sylweddol at dechnoleg ac ecosystem Ymchwil a Datblygu Iwerddon. Mae ymrwymiad parhaus y cwmni i fuddsoddiadau sylweddol mewn Ymchwil a Datblygu a chreu swyddi gwerth uchel yn dangos hyder Huawei yn Iwerddon a’r gronfa dalent sydd ar gael yma. ”

Mae gan Huawei ystod eang o weithgareddau yn Iwerddon, lle mae'n gwasanaethu cynhyrchion a datrysiadau busnes i'r holl brif ddarparwyr telathrebu.

Mae gweithrediadau Ymchwil a Datblygu Huawei yn Iwerddon yn gweithio'n agos gyda chanolfannau ymchwil Science Foundation Ireland, gan gynnwys Adapt, Connect a Lero, tra bod ganddynt bartneriaethau hefyd â'r DCU, y Drindod, UCD, UCC ac UL. Mae ei ymdrechion Ymchwil a Datblygu yn Iwerddon yn canolbwyntio ar feysydd fideo, cyfrifiadura cwmwl, deallusrwydd artiffisial (AI), peirianneg dibynadwyedd safle ac achosion defnyddio defnyddwyr 5G.

Yn 2020, dechreuodd Huawei Ireland gefnogi Ocean Research & Conservation Ireland trwy ei raglen cynhwysiant digidol byd-eang TECH4ALL. Mae Huawei Ireland yn darparu grant ymchwil a chefnogaeth dechnolegol i ORC Ireland wrth iddo gynnal yr astudiaeth amser real gyntaf o effaith traffig morol ar forfilod yn nyfroedd Iwerddon. Hefyd lansiodd Huawei Ireland y Rhaglen Ysgoloriaeth 'TECH4HER' mewn partneriaeth â Phrifysgol Dechnolegol Dulyn (TU Dulyn) a Choleg Prifysgol Dulyn (UCD), gyda'r nod o gefnogi myfyrwyr benywaidd sy'n astudio pynciau STEM.

Cyhoeddwyd Huawei Ireland yn ddiweddar fel Prif Gyflogwr rhanbarthol 2021 gan Sefydliad y Cyflogwyr Gorau. Bob blwyddyn, mae Sefydliad y Cyflogwyr Gorau yn ardystio sefydliadau sy'n canolbwyntio ar roi eu pobl yn gyntaf trwy eu polisïau AD eithriadol. Mae rhaglen Sefydliad y Cyflogwyr Gorau yn ardystio sefydliadau ar sail cyfranogiad a chanlyniadau eu Harolwg Arferion Gorau AD. Mae'r arolwg hwn yn ymdrin â 6 pharth AD sy'n cynnwys 20 pwnc fel Strategaeth Pobl, Yr Amgylchedd Gwaith, Caffael Talent, Dysgu, Lles ac Amrywiaeth a Chynhwysiant a mwy.

Am Huawei Iwerddon

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Gydag atebion integredig ar draws pedwar parth allweddol - rhwydweithiau telathrebu, TG, dyfeisiau clyfar, a gwasanaethau cwmwl - mae Huawei wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig. Mae Huawei yn cyflogi dros 194,000 o bobl mewn 170 o wledydd ledled y byd.

Mae Huawei wedi bod yn Iwerddon er 2004, gyda'i fusnes bellach yn gwasanaethu dros 3 miliwn o bobl ac yn cefnogi dros 860 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae gweithgareddau busnes Huawei yn Iwerddon yn parhau i ffynnu. Mae cysylltedd deallus â thechnolegau ffibr a 5G wedi cychwyn a bydd yn grymuso'r farchnad rhwydweithiau symudol a rhwydweithiau band eang gyda thechnolegau AI ac IOT. Mae Huawei Ireland yn gweithio'n agos iawn gyda gweithredwyr a phartneriaid lleol, ac mae'n canolbwyntio ar feithrin talent yn y dyfodol a gweithwyr proffesiynol medrus iawn yn yr ardaloedd hyn ledled y wlad.

Mae Huawei yn gweithio gyda nifer o sefydliadau trydydd lefel Gwyddelig, gan gynnwys Coleg y Drindod Dulyn, Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Limerick, Coleg Prifysgol Dulyn, a Choleg Prifysgol Corc, gan ariannu ymchwil Wyddelig hanfodol i fideo, deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura cwmwl. Mae'r cwmni hefyd yn bartner i ganolfannau allweddol Science Foundation Ireland fel Connect, Insight, Adapt a Lero.

Mae Huawei Ireland yn cefnogi Ocean Research & Conservation Ireland, sefydliad dielw “er effaith” sydd wedi’i leoli yng Nghorc, i gynnal astudiaeth amser real gyntaf Iwerddon i asesu effaith traffig morol ar forfilod yn nyfroedd Iwerddon. Bydd yr astudiaeth newydd yn gweld defnyddio offer monitro acwstig yn y Môr Celtaidd mewn lleoliadau lle cofnodwyd gweld morfilod a bywyd gwyllt arall. Bydd yr offer yn gallu gwrando am symudiadau morfilod, a gyda chymorth modelau dysgu peiriannau i wella dadansoddiad data, am y tro cyntaf, darganfyddir bron amser real.

Yn 2020, lansiodd Huawei Ireland y Rhaglen Ysgoloriaeth 'TECH4HER' mewn partneriaeth â Phrifysgol Dechnolegol Dulyn (TU Dulyn) a Choleg Prifysgol Dulyn (UCD), gyda'r nod o gefnogi myfyrwyr benywaidd sy'n astudio pynciau STEM. Mae'r ysgoloriaethau ar gael ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Yn ogystal â chymorth ariannol, mae TECH4HER hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen fentora gyda chynrychiolwyr o Huawei.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd