Cysylltu â ni

coronafirws

Effaith amhenodol COVID-19 ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig COVID-19 wedi torri normalrwydd cymdeithas. Fodd bynnag, cyfle a allai godi o ludw'r pandemig hwn yw ailosodiad i ragori ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig - yn ysgrifennu Kevin Butler, arbenigwr materion cyhoeddus ym Mrwsel.

Kevin Butler, arbenigwr materion cyhoeddus ym Mrwsel.

Kevin Butler, arbenigwr materion cyhoeddus ym Mrwsel.

In 2015, nododd y Cenhedloedd Unedig gasgliad cydgysylltiedig o 17 nod fel “glasbrint i sicrhau dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.” Medi 2020 yw pumed pen-blwydd eu mabwysiadu. Gydag ychydig llai na deng mlynedd ar ôl i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, galwodd arweinwyr y byd mewn Uwchgynhadledd SDG yn 2019 am Ddegawd Gweithredu a chyflawni ar gyfer datblygu cynaliadwy. Fe wnaethant addo ysgogi cyllid, gwella gweithrediad cenedlaethol a chryfhau sefydliadau i gyflawni'r Nodau erbyn y dyddiad targed o 2030, gan adael neb ar ôl. Er gwaethaf cynnydd diweddar tuag at y Nodau, mae'r pandemig wedi symud y momentwm hwn. 

Effaith COVID-19 ar y SDGs

hysbyseb

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn rhagweld y bydd pandemig COVID-19 yn anfon amcangyfrif o 71 miliwn o bobl i dlodi eithafol, y cynnydd cyntaf mewn tlodi byd-eang ers hynny 1998. Mae tangyflogaeth a diweithdra yn golygu y gallai tua 1.6 biliwn o weithwyr sydd eisoes yn agored i niwed yn yr economi anffurfiol (hanner y gweithlu byd-eang) gael eu heffeithio'n sylweddol, ac amcangyfrifir bod eu hincwm wedi gostwng 60 y cant ym mis cyntaf yr argyfwng yn unig.

Mae menywod a phlant hefyd ymhlith y rhai sy'n dwyn y pwysau trymaf o effeithiau'r pandemig. Mae gan wasanaethau iechyd a brechu gostyngedig ynghyd â mynediad cyfyngedig i wasanaethau diet a maeth y potensial i achosi cannoedd ar filoedd o farwolaethau ychwanegol o dan bump oed a degau o filoedd o farwolaethau mamau ychwanegol ledled y byd yn 2020. Mae llawer o wledydd hefyd wedi gweld ymchwydd mewn adroddiadau o drais domestig yn erbyn menywod a phlant.

Mae cau ysgolion wedi cadw 90% o fyfyrwyr ledled y byd (1.57 biliwn) y tu allan i'r ysgol ac wedi achosi i dros 370 miliwn o blant golli allan ar brydau ysgol y maent yn dibynnu arnynt. Mae diffyg mynediad at gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd gartref yn golygu bod dysgu o bell y tu hwnt i gyrraedd llawer o bobl. Wrth i fwy o deuluoedd syrthio i dlodi eithafol, mae plant mewn cymunedau tlawd a difreintiedig mewn llawer mwy o risg o lafur plant, priodas plant a masnachu plant. Mae ymchwil yn dangos bod yr enillion byd-eang o leihau llafur plant yn debygol o gael eu gwrthdroi am y tro cyntaf mewn 20 mlynedd.

hysbyseb

Cyfle i ailosod

Ni waeth pa mor bwerus yw effaith COVID-19, mae gennym gyfle i daro'r botwm ailosod. Unwaith y gallwn ailadeiladu, rhaid inni sicrhau y bydd llwyddiant ein heconomi hefyd yn adlewyrchu lles cymdeithasol ym mhob gwlad. Mae gennym ffenestr unigryw o gyfle i lunio'r adferiad. Rhaid adeiladu sylfeini newydd ar gyfer ein systemau economaidd a chymdeithasol - un sy'n sicrhau cydraddoldeb i bawb. Heb os, mae lefel yr uchelgais a'r cydweithredu yn fetrigau allweddol wrth gyflawni'r amcanion gwleidyddol hyn. Fodd bynnag, rydym wedi gweld yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf y gall newid radical ddigwydd dros nos.

Mae sefydliadau a llywodraethau wedi addasu yn ystod yr argyfwng, gan weithio gartref, cymryd rhan mewn cynadleddau rhithwir ac mae rhestr eang o'r normau traddodiadol ar gyfer cymdeithas wedi peidio â bodoli. Yn ogystal, mae poblogaethau hefyd wedi addasu er mwyn atal y firws rhag lledaenu.

Mae ffigurau nodedig wedi galw am newidiadau eang i'r arferol yr oeddem ar un adeg yn gyfarwydd â hwy lawer o flynyddoedd. Ychydig wythnosau yn ôl, plediodd Negesydd Heddwch y Cenhedloedd Unedig, Malala Yousafzai, i arweinwyr y byd “na ddylai pethau ddychwelyd i’r ffordd yr oeddent”, gan fynnu gweithredu yn hytrach na geiriau. Yn ddiweddar, nododd Achim Steiner, cyn gyfarwyddwr gweithredol UNEP fod “y pandemig yn rhybudd clir. Ni all adferiad o’r argyfwng gael ei yrru gan gêm sero-swm o economi yn erbyn yr amgylchedd, neu iechyd yn erbyn economi ”Galwodd hyn yn“ gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i osod pethau’n syth ”.

Dylanwad y SDGs ar Ewrop

Yn y tymor byr, bydd effaith driphlyg y pandemig fel y gwelir uchod yn gweithio yn erbyn nodau SDG y Cenhedloedd Unedig. Fodd bynnag, mae'n amlwg nawr bod y SDGs yn ddangosyddion gwytnwch ar gyfer y dyfodol.

Mae Comisiwn Von der Leyen wedi'i anelu at Undeb Gwyrdd a Digidol ers dechrau ei thymor. Y ffigwr blaenllaw o dan Lywydd y Comisiwn yw Frans Timmermans, Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd yr UE sy'n un o chwe philer craidd Comisiwn Von der Leyen. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn adeiladu yn ôl tuag at adferiad Gwyrdd a Digidol. Rhan allweddol o'r adferiad hwn yw gweithredu'r egwyddor a elwir yn 'atgyweirio a pharatoi ar gyfer y genhedlaeth nesaf.'

Er gwaethaf y cyfathrebu a'r polisïau cadarnhaol dros y misoedd diwethaf, mae angen mwy o weithredu. Mae rhai gwledydd yn cynnwys dangosyddion lles yn eu cyllidebau. Llywyddiaeth y Ffindir yn 2019 gwthio am fwy o weithredu ar lefel yr UE trwy eu casgliadau Cyngor Economi Lles ac mae llywodraeth yr Eidal yn cynnal efelychiadau ar bolisïau cyllideb i weld a fyddai nifer o ddangosyddion cymdeithasol yn cael eu gwella.

Cyfle olaf am newid

Mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau. Mae'r pandemig wedi creu anawsterau tymor byr enfawr i'n cymdeithas. Er gwaethaf yr heriau, rhaid inni ailadeiladu. Ni ellir ailadrodd anghydraddoldebau'r byd cyn-bandemig. Dros y misoedd diwethaf yn benodol, rydym wedi gweld pa mor eang yw'r bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithredu mewn ymateb i'r pandemig ond mae angen Ewrop gryfach yn y byd i wireddu SDGs y Cenhedloedd Unedig yn llwyddiannus.

Mae arweinwyr a sefydliadau cymdeithas sifil wedi galw am “flwyddyn wych o actifiaeth” i gyflymu cynnydd ar SDGs, gan annog arweinwyr y byd i gynyddu ymdrechion i gyrraedd pawb trwy gefnogi gweithredu ac arloesi lleol a datgloi mwy o gyllid ar gyfer datblygu cynaliadwy. Heb newid, bydd actifiaeth Dydd Gwener ar gyfer y Dyfodol a gweithredu ar lefel leol arall yn cynyddu ac yn dwysáu ledled y byd. Mae gan y weithred hon y gallu i newid y system wleidyddol gyfredol gyda Thon Werdd 2.0.

coronafirws

Mae Japan yn rhybuddio am ymlediad digynsail COVID wrth i achosion Tokyo gyrraedd record newydd

cyhoeddwyd

on

By

JRhybuddiodd apan ddydd Mercher (4 Awst) fod heintiau coronafirws yn ymchwyddo ar gyflymder digynsail wrth i achosion newydd gyrraedd y lefel uchaf erioed yn Tokyo, gan gysgodi'r Gemau Olympaidd ac ychwanegu at amheuon ynghylch y modd yr ymdriniodd y llywodraeth â'r pandemig, yn ysgrifennu Leika Kihara.

Roedd yr amrywiad Delta yn arwain at ledaeniad o heintiau "nas gwelwyd yn y gorffennol", meddai'r Gweinidog Iechyd, Norihisa Tamura, wrth iddo amddiffyn polisi newydd o ofyn i gleifion â symptomau mwynach ynysu gartref yn hytrach na mynd i'r ysbyty.

"Mae'r pandemig wedi dechrau ar gyfnod newydd ... Oni bai bod gennym ni ddigon o welyau, allwn ni ddim dod â phobl i'r ysbyty. Rydyn ni'n gweithredu'n rhagdybiol yn hyn o beth," meddai Tamura wrth y senedd.

hysbyseb

Ond arwyddodd y siawns o gyflwyno'r polisi yn ôl, gan fod y penderfyniad i ofyn i rai pobl sâl aros gartref wedi tynnu beirniadaeth gan arbenigwyr meddygol fel rhoi bywydau mewn perygl.

"Os nad yw pethau'n troi allan fel rydyn ni'n ei ddisgwyl, gallwn ni gyflwyno'r polisi yn ôl," meddai Tamura, roedd ychwanegu'r newid polisi yn gam i ddelio â lledaeniad annisgwyl o gyflym yr amrywiad newydd.

Mae Japan wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion coronafirws. Adroddodd Tokyo y nifer uchaf erioed o 4,166 o achosion newydd ddydd Mercher.

hysbyseb

Dywedodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga ddydd Llun mai dim ond cleifion COVID-19 a oedd yn ddifrifol wael a’r rhai sydd mewn perygl o ddod felly fyddai’n cael eu cadw yn yr ysbyty, tra bod eraill yn ynysu gartref, gallai newid mewn polisi, rhywfaint o ofn arwain at gynnydd mewn marwolaethau. Darllen mwy.

Mae swyddogion y Blaid Ddemocrataidd Ryddfrydol sy’n rheoli wedi cytuno i geisio tynnu’r polisi yn ôl, adroddodd asiantaeth newyddion Jiji ddydd Mercher, gan ymuno â galwadau tebyg a wnaed gan wneuthurwyr deddfau’r wrthblaid.

Mae'r frwydr yn rhwystr arall i Suga, sydd wedi gweld cefnogaeth yn mentro dros y modd yr ymdriniodd â'r pandemig cyn etholiadau cyffredinol i'w gynnal eleni.

Mae arolygon barn wedi dangos bod llawer o bobl o Japan yn gwrthwynebu cynnal y Gemau Olympaidd tra bod y wlad wedi llusgo mewn ymdrechion i gynnwys y pandemig a brechu'r boblogaeth.

Mae trefnwyr Suga a Gemau Olympaidd wedi dweud nad oes cysylltiad rhwng Gorffennaf 23-Awst. 8 Gemau a'r pigyn mewn achosion.

Ond dywedodd y prif gynghorydd meddygol Shigeru Omi y gallai’r senedd sy’n cynnal y Gemau fod wedi effeithio ar deimlad y cyhoedd ac wedi erydu effaith ceisiadau’r llywodraeth i bobl aros adref.

Fe allai gorfodi cyflwr o argyfwng ledled y wlad fod yn opsiwn i ddelio â’r pandemig, meddai. Mae cyflyrau brys eisoes ar waith mewn sawl prefectures, yn ogystal â Tokyo.

"Mae arweinwyr gwleidyddol yn anfon negeseuon i'r cyhoedd o ddifrif ond mae'n debyg nad ydyn nhw mor gryf a chyson â'r gobaith," meddai Omi. "Rydyn ni'n gweld clystyrau COVID-19 yn dod i'r amlwg yn ehangach gan gynnwys mewn ysgolion a swyddfeydd," meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ceiswyr haul yn mwynhau 'workcation' haf Ewropeaidd cyn dychwelyd i'r swyddfa

cyhoeddwyd

on

By

Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen, yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez
Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez

Wedi'i dynnu gan yr haul, y môr a Wi-Fi cyflym, mae gweithwyr anghysbell yn cydgyfarfod ar ynysoedd mwyaf deheuol Ewrop i roi cynnig ar "weithio" cyn i gyflogwyr eu harchebu yn ôl i'r swyddfa, gan roi hwb i'w groesawu i fusnesau twristiaeth cytew, ysgrifennu Clara-laeila Laudette a Corina Pons.

Daeth Olga Paul, 34, i ynys Gran Canaria yn Sbaen ym mis Mai i weithio o bell am y tro cyntaf, ar ôl i fisoedd pandemig hir gydweithredu yn ei fflat ym Munich, lle mae hi'n ddadansoddwr busnes ar gyfer un o wneuthurwyr ceir mwyaf yr Almaen.

"Rwy'n credu fy mod i'n fwy cynhyrchiol nawr," meddai, wrth fy modd gyda'r olygfa o'r môr o'i tho, lle mae'n mynd am seibiannau. "Gallaf ganolbwyntio ar fy ngwaith ac archwilio'r ynysoedd ar y penwythnosau ... mae'n teimlo'n wych."

hysbyseb

Mae cyfuno cyrchfannau gwyliau â gwaith o bell yn duedd gynyddol yn archipelagos mwyaf heulog Sbaen a Phortiwgal, wrth i waharddiadau teithio leddfu ac mae'r diwydiant twristiaeth llwgu yn cynnig arosiadau gostyngedig a lleoedd gwaith pwrpasol.

"Yn sicr rydym wedi gweld twf yn y categori 'Nomadiaid Digidol', (sydd) wedi bod yn bwysig i'r sector twristiaeth yn ystod y pandemig ers iddo gyfrannu at arosiadau tymor hir ac economïau lleol," meddai Jennifer Iduh, pennaeth ymchwil yn y Corff twristiaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r gweithwyr anghysbell yn cofrestru fel twristiaid, gan eu gwneud yn anodd eu meintioli, ond mae tystiolaeth o'u presenoldeb yn hollbresennol, o fannau cydweithredu newydd yn egino i sticeri sy'n hysbysebu Wi-Fi pwerus, rhad ac am ddim mewn llawer o fwytai, caffis a bariau.

hysbyseb

Fodd bynnag, rhyddhad bach yw'r mewnlifiad i'r ynysoedd sy'n ddibynnol ar dwristiaeth: dim ond traean o'r 10 miliwn a gyrhaeddodd hanner cyntaf Sbaen yn yr un cyfnod o 2019.

Yn dal i fod, dywedodd cymdeithasau lleol yn yr Ynysoedd Dedwydd neu Madeira ym Mhortiwgal fod nifer y bobl sy'n dod i'r gwaith wedi cynyddu o bell, hyd yn oed yn y tymor brig drutach.

Roedd gwefan "Rhestr Nomad" yn cyfrif ynys Dedwydd Tenerife ymhlith y 10 cyrchfan a dyfodd gyflymaf ar gyfer teleweithio yn ystod saith mis cyntaf 2021, ar ôl i'r duedd gychwyn y llynedd.

"Erbyn (yr haf diwethaf), roeddwn i'n gallu gweld mwy a mwy o bobl yn dechrau dod, nid ar gyfer gwyliau neu'n byw'n barhaol ond i weithio am chwe wythnos, dau fis, tri mis," meddai Nele Boesmans, brodor o Wlad Belg sy'n byw yn Fuerteventura, yr ail fwyaf yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae aelodaeth o grŵp Facebook "Digital Nomads Fuerteventura" Boesmans yn rhedeg yn ystod y pandemig.

Dywedodd cwmnïau hedfan a gwefannau rhentu bod archebion o dir mawr Ewrop, a gododd yr haf diwethaf, yn saethu i fyny nawr.

Roedd hediadau i’r Ynysoedd Dedwydd i fyny 88% rhwng Ebrill a Gorffennaf eleni yn erbyn yr un cyfnod yn 2020, meddai’r cludwr cost isel Ryanair, tra bod archebion ar gyfer Tenerife wedi dyblu.

Dylai'r duedd barhau, meddai llefarydd ar ran Ryanair, gan nodi bod gwerthiant tocynnau unffordd i'r Canaries ym mis Mehefin 32% i fyny ar fis Mai a 74% i fyny ar Fehefin 2020.

Tyfodd ceisiadau rhent am dros 15 diwrnod yn ynysoedd y Dedwydd, Balearig a Madeira 51% yr haf diwethaf, yn ôl porth eiddo Idealista, a fyddai’n rhagweld y byddai archebion yn cadw’r cyflymder yn 2021.

"Rwy'n eu galw'n nomadiaid corfforaethol," meddai Ignacio Rodriguez, sy'n llywyddu cymdeithas o fannau cydweithredu yn yr Ynysoedd Dedwydd ac a welodd ffyniant arbennig mewn teleweithwyr dros dro, y mwyafrif o Ffrainc.

Mae tua 8,000 o weithwyr anghysbell wedi dod yn hanner cyntaf eleni, amcangyfrifodd swyddfa dwristiaeth y Canaries, a disgwylir 30,000 ychwanegol yn y 5 mlynedd nesaf.

Yn Madeira, creodd awdurdodau swyddfa i gynghori gweithwyr o bell, gan ddisgwyl 500 o geisiadau - ond derbyn 8,000 ers mis Chwefror.

"Doedd rheolwyr gwestai ddim yn gwybod am weithwyr o bell ond nawr mae'r gair mor gyffredin iddyn nhw," meddai Micaela Vieira, rheolwr prosiect "Digital Nomad" Madeira.

Yng ngogledd gwyntog Fuerteventura, cynhaliodd y cyngor lleol La Oliva ymgyrch mor effeithiol nes i bentref pysgota bach El Cotillo dderbyn digon o weithwyr anghysbell i gyfiawnhau gofod cydweithredu newydd o'r enw COCO.

Creodd y syrffiwr Eidalaidd-Colombia Matteo Leoni COCO ar ôl sylwi ar fewnlifiad twristiaeth na welodd ef na phobl leol araf El Cotillo erioed.

"Roedden nhw'n bobl 25-45 oed, yn gweithio o bell, yn dod o Madrid, Paris, Rhufain, Milan, a oedd wedi meddwl, 'Beth am weithio yn rhywle cynhesach?," Meddai Leoni. "Yn y Canaries, mae cymaint o le fel bod pellter cymdeithasol yn cael ei roi."

Bydd COCO yn agor ganol mis Medi, gyda Leoni yn gobeithio y bydd 8-10 o danysgrifwyr parhaol yn mwynhau ei barthau ymlacio, gardd, caffi a chabanau ynysig acwstig.

Lansiodd y cwmni hedfan Sbaenaidd Iberia ostyngiad o 10% ar gyfer y rhai sy'n awyddus i wneud y mwyaf o fisoedd olaf posibl gweithio o bell o glwyd dros dro yn yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae cadwyni gwestai Melia a Vincci yn cynnig bargeinion pecyn gostyngedig i weithwyr anghysbell sy'n edrych i aros sawl wythnos, gydag ymgyrch Melia o'r enw "Work in Heaven."

"Ers i gyflwr argyfwng (Sbaen) ddod i ben a dechrau symudedd rhwng rhanbarthau, mae galw mawr am y gwasanaeth," meddai Vincci mewn e-bost.

Neidiodd Croatia a Gwlad Groeg ar y bandwagon hefyd, gan ddatblygu fisâu arbennig ar gyfer gweithwyr anghysbell â seren haul, gyda Croatia yn ystyried ei thirweddau delfrydol fel "Eich swyddfa newydd" yn ei hymgyrch hyrwyddo. darllen mwy

Ac mae tua 3,500 o bobl wedi cofrestru ar gyfer rhaglen "Virtual Working" Dubai eleni, ymwelwyr Prydeinig, UDA ac Indiaidd yn bennaf, meddai Issam Kazim, cyfarwyddwr cyffredinol Corfforaeth Twristiaeth a Masnach Dubai. Darllen mwy.

"Mae deiliadaeth gyfartalog Dubai mewn eiddo 1-5 seren yn agosáu at 60% ... gyda chefnogaeth gref gan fflatiau ... sy'n awgrymu bod pobl yn chwilio am opsiynau tymor hir, yn unol â dewis gweithio o'r fan hon," ychwanegodd Kazim.

Cwestiwn arall yw p'un a yw'r duedd wedi goroesi ysgubiad mandadau cefn-swyddfa'r hydref hwn, yn enwedig o ystyried llwyddiant ymgyrchoedd brechu mewn rhai rhanbarthau.

Mae rhai, serch hynny, yn gobeithio dychwelyd i'r ynysoedd - neu efallai aros.

"Mae pawb y gwnes i gwrdd â nhw yn rhoi cynnig arno wrth ei fodd," meddai Alexander Swanton, ysgrifennwr sgrin ar ei liwt ei hun yn yr Unol Daleithiau sy'n syrffio yn ei amser hamdden yn Gran Canaria, lle ymgartrefodd ar ôl gadael swydd yswiriant fis Hydref diwethaf.

Nid yw Joao Santos yn barod i ildio'i deithiau traeth ar ôl gwaith. "Dydw i ddim yn mynd i gael fy ngorfodi yn ôl i swyddfa ar unrhyw adeg yn fuan," addawodd datblygwr gwe Portiwgal weithio o bell am y tro cyntaf yn Madeira.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo contract newydd ar gyfer brechlyn COVID-19 posib gyda Novavax

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Awst), mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo ei seithfed Cytundeb Prynu Uwch (APA) gyda chwmni fferyllol i sicrhau mynediad at frechlyn posib yn erbyn COVID-19 yn Ch4 yn 2021 ac yn 2022.

O dan y contract hwn, bydd aelod-wladwriaethau'n gallu prynu hyd at 100 miliwn dos o'r brechlyn Novavax, gydag opsiwn ar gyfer 100 miliwn o ddosau ychwanegol yn ystod 2021, 2022, a 2023, ar ôl eu hadolygu a'u cymeradwyo gan EMA fel rhai diogel ac effeithiol. . Bydd aelod-wladwriaethau hefyd yn gallu rhoi brechlynnau i wledydd incwm is a chanolig neu eu hailgyfeirio i wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae'r contract heddiw yn ategu portffolio sydd eisoes yn eang o frechlynnau i'w cynhyrchu yn Ewrop, gan gynnwys y contractau gyda AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Modern a'r trafodaethau archwiliadol gorffenedig gyda Valneva. Mae'n cynrychioli cam allweddol arall tuag at sicrhau bod Ewrop yn barod iawn i wynebu'r pandemig COVID-19.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gan fod amrywiadau coronafirws newydd yn lledu yn Ewrop a ledled y byd, mae’r contract newydd hwn gyda chwmni sydd eisoes yn profi ei frechlyn yn llwyddiannus yn erbyn yr amrywiadau hyn yn amddiffyniad ychwanegol ar gyfer amddiffyn ein poblogaeth. Mae'n cryfhau ymhellach ein portffolio brechlyn eang, er budd Ewropeaid a'n partneriaid ledled y byd. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae brechiadau yn yr UE yn dod yn eu blaenau ac rydym yn agosach at ein targed o 70% o ddinasyddion sydd wedi’u brechu’n llawn erbyn diwedd yr haf. Mae ein cytundeb newydd gyda Novavax yn ehangu ein portffolio brechlyn i gynnwys un brechlyn arall sy'n seiliedig ar brotein, platfform sy'n dangos addewid mewn treialon clinigol. Byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino i sicrhau bod ein brechlynnau’n parhau i gyrraedd dinasyddion yn Ewrop a ledled y byd, i ddod â’r pandemig i ben cyn gynted â phosibl. ”

Mae Novavax yn gwmni biotechnoleg sy'n datblygu brechlynnau cenhedlaeth nesaf ar gyfer clefydau heintus difrifol. Mae eu brechlyn COVID-19 eisoes yn cael ei adolygu'n barhaus gan EMA yng ngoleuni awdurdodiad posib i'r farchnad.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi'r brechlyn hwn yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, profiad y cwmni mewn datblygu brechlyn a'i allu i gyflenwi'r UE gyfan.

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 17 Mehefin a Strategaeth Ewropeaidd cyflymu datblygiad, gweithgynhyrchiad a defnydd brechlynnau effeithiol a diogel yn erbyn COVID-19. Yn gyfnewid am yr hawl i brynu nifer benodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol, mae'r Comisiwn yn cyllido rhan o'r costau ymlaen llaw sy'n wynebu cynhyrchwyr brechlynnau ar ffurf Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw.

Yng ngoleuni'r amrywiadau dianc cyfredol a newydd SARS-CoV-2, mae'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau yn trafod gyda chwmnïau sydd eisoes ym mhortffolio brechlyn yr UE gytundebau newydd a fyddai'n caniatáu prynu brechlynnau wedi'u haddasu'n gyflym mewn symiau digonol i atgyfnerthu ac ymestyn imiwnedd.

Er mwyn prynu'r brechlynnau newydd, caniateir i aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r REACT-EU pecyn, un o'r rhaglenni mwyaf o dan yr offeryn newydd Next Generation EU sy'n parhau ac yn ymestyn y mesurau ymateb i argyfwng ac atgyweirio argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Brechlynnau'r UE

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Ymateb Coronafirws yr UE

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd