Cysylltu gyda ni

Cyber-ysbïo

Mae gwledydd yr UE yn profi eu gallu i gydweithredu pe bai seiber-ymosodiadau

cyhoeddwyd

on

Mae aelod-wladwriaethau’r UE, Asiantaeth yr UE ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA) a’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfarfod i brofi ac asesu eu galluoedd cydweithredu a’u gwytnwch pe bai argyfwng seiberddiogelwch. Mae'r ymarfer, a drefnir gan yr Iseldiroedd gyda chefnogaeth ENISA, yn garreg filltir allweddol tuag at gwblhau gweithdrefnau gweithredu perthnasol. Datblygir yr olaf yn fframwaith y Grŵp Cydweithredu NIS, o dan arweinyddiaeth Ffrainc a'r Eidal, ac anelu at rannu gwybodaeth yn fwy cydgysylltiedig ac ymateb i ddigwyddiadau ymhlith awdurdodau seiberddiogelwch yr UE.

Ar ben hynny, lansiodd aelod-wladwriaethau, gyda chefnogaeth ENISA, Rwydwaith y Sefydliad Cyswllt Argyfwng Seiber (CyCLONe) heddiw gyda'r nod o hwyluso cydweithredu rhag ofn y bydd digwyddiadau seiber aflonyddgar.

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad Mewnol Thierry Breton: “Mae'r Rhwydwaith Sefydliadau Cyswllt Seiber Argyfwng newydd yn nodi unwaith eto gydweithrediad rhagorol rhwng yr aelod-wladwriaethau a sefydliadau'r UE wrth sicrhau bod ein rhwydweithiau a'n systemau critigol yn seiber-ddiogel. Mae cybersecurity yn gyfrifoldeb a rennir a dylem weithio ar y cyd i baratoi a gweithredu cynlluniau ymateb brys cyflym, er enghraifft rhag ofn y bydd seiber-ddigwyddiad neu argyfwng ar raddfa fawr. ”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gweithredol ENISA, Juhan Lepassaar: "Nid oes ffiniau i argyfyngau seiber. Mae Asiantaeth yr UE ar gyfer Seiberddiogelwch wedi ymrwymo i gefnogi'r Undeb yn ei ymateb i ddigwyddiadau seiber. Mae'n bwysig bod yr asiantaethau seiberddiogelwch cenedlaethol yn dod ynghyd i gydlynu'r broses o wneud penderfyniadau ar bob lefel. . Mae'r grŵp CyCLONe yn mynd i'r afael â'r ddolen goll hon. "

Bydd Rhwydwaith CyCLONe yn sicrhau bod gwybodaeth yn llifo'n fwy effeithlon ymhlith gwahanol strwythurau seiberddiogelwch yn yr aelod-wladwriaethau a bydd yn caniatáu i gydlynu strategaethau ymateb cenedlaethol ac asesiadau effaith yn well. Ar ben hynny, mae'r ymarfer a drefnir yn dilyn i fyny ar y Argymhelliad y Comisiwn ar Ymateb Cydlynol i Ddigwyddiadau ac Argyfyngau Cybersecurity ar Raddfa Fawr (Glasbrint) a fabwysiadwyd yn 2017.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ENISA. Mae mwy o wybodaeth am strategaeth seiberddiogelwch yr UE i'w gweld yn y rhain Holi ac Ateb ac mae hyn yn llyfryn.

coronafirws

Mae Taiwan yn hanfodol i'r frwydr fyd-eang yn erbyn seiberdroseddu

cyhoeddwyd

on

Ers dod i'r amlwg ddiwedd 2019, mae COVID-19 wedi esblygu i bandemig byd-eang. Yn ôl ystadegau Sefydliad Iechyd y Byd, o Fedi 30, 2020, roedd mwy na 33.2 miliwn o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau a mwy nag 1 filiwn o farwolaethau cysylltiedig ledled y byd. Ar ôl profi ac ymladd yr epidemig SARS yn 2003, gwnaeth Taiwan baratoadau ymlaen llaw yn wyneb COVID-19, gan gynnal sgrinio teithwyr i mewn yn gynnar, cymryd stoc o stocrestrau cyflenwi gwrth-fandemig, a ffurfio tîm cynhyrchu masgiau cenedlaethol, yn ysgrifennu Biwro Ymchwilio Troseddol Gweinyddiaeth Gweriniaeth Mewnol Tsieina (Taiwan) Comisiynydd Huang Ming-chao. 

Helpodd ymateb cyflym y llywodraeth a chydweithrediad pobl Taiwan i gynnwys lledaeniad y clefyd yn effeithiol. Mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn rhoi ei hadnoddau i ymladd COVID-19 yn y byd corfforol, ac eto mae'r seiber-fyd hefyd wedi bod dan ymosodiad, ac yn wynebu heriau mawr.

Tueddiadau Seiber-ymosodiad: Adroddiad MidYear 2020 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020 gan Check Point Software Technologies Ltd., cwmni diogelwch TG adnabyddus, nododd fod ymosodiadau gwe-rwydo a drwgwedd cysylltiedig â COVID-19 wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 5,000 yr wythnos ym mis Chwefror i dros 200,000 ddiwedd mis Ebrill. Ar yr un pryd ag y mae COVID-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fywydau a diogelwch pobl, mae seiberdroseddu yn tanseilio diogelwch cenedlaethol, gweithrediadau busnes, a diogelwch gwybodaeth ac eiddo personol, gan achosi difrod a cholledion sylweddol. Mae llwyddiant Taiwan wrth gynnwys COVID-19 wedi ennill clod ledled y byd.

Yn wyneb cyberthreats a heriau cysylltiedig, mae Taiwan wedi hyrwyddo polisïau sydd wedi'u hadeiladu o amgylch y cysyniad mai diogelwch gwybodaeth yw diogelwch gwybodaeth. Mae wedi cryfhau ymdrechion i hyfforddi arbenigwyr diogelwch TG a datblygu'r diwydiant diogelwch TG a thechnolegau arloesol. Mae timau cenedlaethol Taiwan yn bresennol erioed o ran atal afiechydon neu seiberdroseddu.

Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau; Mae Taiwan yn ceisio cydweithredu trawsffiniol Mae cenhedloedd ledled y byd yn brwydro yn erbyn lledaenu condemniad pornograffi plant, torri troseddau ar hawliau eiddo deallusol, a dwyn cyfrinachau masnach. Mae twyll e-bost busnes a ransomware hefyd wedi cynhyrchu colledion ariannol trwm ymhlith mentrau, tra bod cryptocurrencies wedi dod yn llwybr ar gyfer trafodion troseddol a gwyngalchu arian. Gan y gall unrhyw un sydd â mynediad ar-lein gysylltu ag unrhyw ddyfais rhyngrwyd, mae syndicetiau trosedd yn manteisio ar yr anhysbysrwydd a'r rhyddid y mae hyn yn ei ddarparu i guddio eu hunaniaethau a chymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae gan heddlu Taiwan uned arbennig ar gyfer ymchwilio i droseddau technoleg sy'n cynnwys ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol. Mae hefyd wedi sefydlu labordy fforensig digidol sy'n cwrdd â gofynion ISO 17025. Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau, felly mae Taiwan yn gobeithio gweithio gyda gweddill y byd i frwydro yn erbyn y broblem ar y cyd. Gyda hacio a noddir gan y wladwriaeth yn rhemp, mae rhannu gwybodaeth yn hanfodol i Taiwan. Ym mis Awst 2020, rhyddhaodd Adran Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau, Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a’r Adran Amddiffyn yr Adroddiad Dadansoddiad Malware, gan nodi sefydliad hacio a noddir gan y wladwriaeth sydd wedi bod yn defnyddio amrywiad meddalwedd maleisus yn 2008 o’r enw TAIDOOR yn ddiweddar i lansio ymosodiadau.

Mae nifer o asiantaethau a busnesau llywodraeth Taiwan wedi bod yn destun ymosodiadau o'r fath o'r blaen. Mewn adroddiad yn 2012 ar y meddalwedd maleisus hwn, arsylwodd Trend Micro Inc. fod yr holl ddioddefwyr yn dod o Taiwan, a bod y mwyafrif yn sefydliadau llywodraeth. Bob mis, mae sector cyhoeddus Taiwan yn profi nifer uchel iawn o seibrattaciau o'r tu hwnt i ffiniau Taiwan - rhwng 20 a 40 miliwn o achosion. Gan ei fod yn darged blaenoriaeth ymosodiadau a noddir gan y wladwriaeth, mae Taiwan wedi gallu olrhain eu ffynonellau a'u dulliau a'r meddalwedd maleisus a ddefnyddir. Trwy rannu gwybodaeth, gallai Taiwan helpu gwledydd eraill i osgoi bygythiadau posibl a hwyluso sefydlu mecanwaith diogelwch ar y cyd i wrthweithio actorion cyberthreat y wladwriaeth. Yn ogystal, o gofio bod hacwyr yn aml yn defnyddio gweinyddwyr gorchymyn a rheoli i osod torbwyntiau ac felly osgoi ymchwilio, mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer rhoi darlun cynhwysfawr o gadwyni ymosodiad at ei gilydd. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu.

Ym mis Gorffennaf 2016, digwyddodd torri hacio digynsail yn Taiwan pan dynnwyd NT $ 83.27 miliwn yn ôl yn anghyfreithlon o beiriannau ATM First Commercial Bank. O fewn wythnos, roedd yr heddlu wedi adennill NT $ 77.48 miliwn o’r cronfeydd a gafodd eu dwyn ac arestio tri aelod o syndicet hacio— Andrejs Peregudovs, Latfia; Mihail Colibaba, Rwmania; a Niklae Penkov, Moldofan - a oedd tan hynny heb ei gyffwrdd gan y gyfraith. Tynnodd y digwyddiad sylw rhyngwladol. Ym mis Medi yr un flwyddyn, digwyddodd heist ATM tebyg yn Rwmania. Credwyd bod Babii a ddrwgdybir yn gysylltiedig â'r ddau achos, gan arwain ymchwilwyr i'r casgliad bod y lladradau wedi'u cyflawni gan yr un syndicet. Ar wahoddiad Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith (Europol), ymwelodd Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) Taiwan â'i swyddfa dair gwaith i gyfnewid gwybodaeth a thystiolaeth. Yn dilyn hynny, sefydlodd y ddau endid Operation TAIEX.

O dan y cynllun hwn, darparodd y CIB dystiolaeth allweddol a adenillwyd o ffonau symudol y rhai a ddrwgdybir i Europol, a wariodd trwy'r dystiolaeth ac a nododd y prifathro dan amheuaeth, o'r enw Dennys, a oedd ar y pryd yn Sbaen. Arweiniodd hyn at ei arestio gan Europol a heddlu Sbaen, gan roi diwedd ar y syndicet hacio.

I fynd i'r afael â syndicadau hacio, gwahoddodd Europol CIB Taiwan i ffurfio Operation TAIEX ar y cyd. Mae'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad rhyngwladol, a rhaid i Taiwan weithio gyda gwledydd eraill. Gall Taiwan helpu'r gwledydd eraill hyn, ac mae'n barod i rannu ei brofiadau er mwyn gwneud seiberofod yn fwy diogel a gwireddu rhyngrwyd gwirioneddol ddiderfyn. Gofynnaf ichi gefnogi cyfranogiad Taiwan yng Nghynulliad Cyffredinol blynyddol INTERPOL fel Sylwedydd, yn ogystal â chyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL. Trwy leisio'ch cefnogaeth i Taiwan mewn fforymau rhyngwladol, gallwch chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo amcan Taiwan o gymryd rhan mewn sefydliadau rhyngwladol mewn modd pragmatig ac ystyrlon. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu!

Parhau Darllen

Cyber-ysbïo

Adroddiad Tirwedd Bygythiad yr UE: Mae ymosodiadau seiber yn dod yn fwy soffistigedig, wedi'u targedu ac yn fwy eang

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Hydref, cyhoeddodd Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA) ei hadroddiad blynyddol yn crynhoi'r prif fygythiadau seiber y daethpwyd ar eu traws rhwng 2019 a 2020. Mae'r adroddiad yn datgelu bod yr ymosodiadau'n ehangu'n barhaus trwy ddod yn fwy soffistigedig, wedi'u targedu, yn eang ac yn aml heb eu canfod, ond i'r mwyafrif ohonynt mae'r cymhelliant yn ariannol. Mae cynnydd hefyd o we-rwydo, sbam ac ymosodiadau wedi'u targedu ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod y pandemig coronafirws, heriwyd seiberddiogelwch gwasanaethau iechyd, tra bod mabwysiadu cyfundrefnau teleweithio, dysgu o bell, cyfathrebu rhyngbersonol, a thelegynadledda hefyd wedi newid y seiberofod.

Mae'r UE yn cymryd camau cryf i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch: Bydd yn diweddaru deddfwriaeth ym maes cybersecurity, gyda newydd Strategaeth Cybersecurity yn dod i fyny erbyn diwedd 2020, ac yn buddsoddi ynddo ymchwil cybersecurity a meithrin gallu, yn ogystal ag wrth godi ymwybyddiaeth am fygythiadau a thueddiadau seiber newydd, megis trwy'r blynyddol Mis Cybersecurity ymgyrch. Mae Adroddiad Tirwedd Bygythiad ENISA ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> ac mae datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Cyber-ysbïo

Y Comisiwn yn lansio # Women4Cyber ​​- Cofrestrfa o ddoniau ym maes seiberddiogelwch

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Gorffennaf, gwnaeth y Comisiwn, ynghyd â menter Women4Cyber ​​y Sefydliad Cybersecurity Ewropeaidd Lansiodd (ECSO) y cyntaf ar-lein registry o ferched Ewropeaidd mewn seiberddiogelwch a fydd yn cysylltu grwpiau arbenigol, busnesau a llunwyr polisi â thalentau yn y maes.

Mae'r gofrestrfa yn gronfa ddata agored, hawdd ei defnyddio o ferched sydd ag arbenigedd mewn seiberddiogelwch, gyda'r nod o fynd i'r afael â'r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch yn Ewrop a'r prinder talentau cysylltiedig yn y maes. Mae ei lansiad yn dilyn y Agenda Sgiliau Ewropeaidd am gystadleurwydd cynaliadwy, tegwch cymdeithasol a gwytnwch a gyflwynodd y Comisiwn ar 1 Gorffennaf 2020.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae pawb yn seiber-ddiogelwch. Mae menywod yn dod â phrofiad, safbwyntiau a gwerthoedd i mewn i ddatblygiad datrysiadau digidol. Mae'n bwysig cyfoethogi'r drafodaeth a gwneud y seiberofod yn fwy diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r maes seiberddiogelwch yn dioddef prinder sgiliau enfawr. Gwaethygir y prinder talent hwn gan ddiffyg cynrychiolaeth menywod yn y maes. Nod yr Agenda Sgiliau wedi'i diweddaru a fabwysiadwyd gan y Comisiwn yr wythnos diwethaf yw cau bylchau o'r fath. Bydd gweithlu seiberddiogelwch amrywiol yn sicr yn cyfrannu at seiberddiogelwch mwy arloesol a chadarn. Bydd y gofrestrfa a lansiwyd heddiw yn offeryn defnyddiol i hyrwyddo menywod proffesiynol seiberddiogelwch a chreu ecosystem cybersecurity mwy amrywiol a chynhwysol. ”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn hyrwyddo amryw fentrau llwyddiannus gyda’r nod o gynyddu hyfforddiant mewn sgiliau digidol, yn enwedig yn y maes seiberddiogelwch. Mae angen i bob tîm seiber gyfuno sgiliau amrywiol sy'n cyfuno gwyddor data, dadansoddeg a chyfathrebu. Mae'r gofrestrfa yn offeryn sydd â'r nod o sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gweithlu seiberddiogelwch. ”

Mae'r gofrestrfa, sy'n amlinellu proffiliau amrywiol ac yn mapio gwahanol feysydd arbenigedd, yn hygyrch i bawb a bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae mwy o wybodaeth am y fenter Women4Cyber ​​ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ynglŷn â strategaeth Cybersecurity y Comisiwn yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> a gallwch ymuno â chofrestrfa Women4Cyber ​​trwy glicio yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd