Cysylltu gyda ni

EU

Undeb Diogelwch: Arweiniodd cyfraith yr UE ar frwydro yn erbyn terfysgaeth at reolau cyfiawnder troseddol cryfach

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a adrodd asesu'r mesurau y mae aelod-wladwriaethau wedi'u cymryd i gydymffurfio â'r Rheolau'r UE ar frwydro yn erbyn terfysgaeth (Cyfarwyddeb 2017/541). Y Gyfarwyddeb hon yw'r prif offeryn cyfiawnder troseddol ar lefel yr UE i wrthsefyll terfysgaeth. Mae'n gosod safonau gofynnol ar gyfer diffinio troseddau terfysgol a therfysgaeth ac ar gyfer sancsiynau, tra hefyd yn rhoi hawliau amddiffyn, cefnogaeth a chymorth i ddioddefwyr terfysgaeth.

Daw’r adroddiad i’r casgliad bod trawsosod y Gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol wedi helpu i gryfhau agwedd cyfiawnder troseddol aelod-wladwriaethau tuag at derfysgaeth a’r hawliau a roddir i ddioddefwyr terfysgaeth. Er bod y mesurau a gymerwyd gan aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb yn foddhaol ar y cyfan, fodd bynnag mae bylchau sy'n destun pryder. Er enghraifft, nid yw pob aelod-wladwriaeth yn troseddu yn eu cyfraith genedlaethol yr holl droseddau a restrir yn y Gyfarwyddeb fel troseddau terfysgol.

Yn ogystal, mae diffygion yn y mesurau y mae aelod-wladwriaethau wedi'u cymryd i droseddoli teithio at ddibenion terfysgaeth ac ariannu terfysgaeth, yn ogystal â chefnogi dioddefwyr. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi aelod-wladwriaethau i weithio tuag at drawsosod y Gyfarwyddeb yn llawn ac yn gywir. Lle bo angen, bydd y Comisiwn yn defnyddio'i bwerau o dan y Cytuniadau trwy weithdrefnau torri. Bydd yr adroddiad nawr yn cael ei gyflwyno i Senedd Ewrop a'r Cyngor.

Economi

'Mae integreiddio a chynhwysiant yn golygu gwrando ar gymunedau mudol' Johansson

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd (24 Tachwedd) ei ddiweddaraf cynllun gweithredu ar integreiddio a chynhwysiant am y cyfnod 2021-2027. Mae'r cynllun gweithredu yn hyrwyddo cynhwysiant i bawb, gan gydnabod y rhwystrau a all rwystro integreiddio. 

Mae wedi'i adeiladu ar yr egwyddor bod integreiddio cynhwysol yn gofyn am ymdrechion gan yr unigolyn a'r gymuned letyol ac yn nodi camau gweithredu newydd sy'n adeiladu ar gyflawniadau'r cynllun gweithredu blaenorol o 2016. Mae'r dull newydd hefyd yn edrych ar sut y gall cymunedau cynnal helpu mewnfudwyr i integreiddio .

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae ymfudwyr yn 'ni', nid 'nhw'. Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth sicrhau bod ein cymdeithasau'n gydlynol ac yn llewyrchus. Mae integreiddio a chynhwysiant yn golygu gwrando ar gymunedau mudol a sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau hawliau, waeth beth fo'u cefndir. Mae integreiddio cynhwysol yn rhoi'r un offer a chefnogaeth sydd eu hangen i gyfrannu at gymdeithas, fel y gall ymfudwyr gyrraedd eu potensial llawn a bod ein cymdeithasau'n elwa o'u cryfder a'u sgiliau. "

Yn y Cytundeb ar Ymfudo a Lloches, mae'r UE yn tanlinellu bod integreiddio a chynhwysiant llwyddiannus yn rhan hanfodol o bolisi ymfudo a lloches effeithiol a reolir yn dda. 

Mae'r cynllun gweithredu yn cynnig cefnogaeth wedi'i thargedu a'i theilwra sy'n ystyried heriau penodol gwahanol grwpiau mudol, megis rhyw neu gefndir crefyddol. 

Parhau Darllen

EU

Llywydd y Comisiwn yn cyhoeddi contract 160 miliwn dos o frechlyn Moderna

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen heddiw (24 Tachwedd) y bydd y Comisiwn yn cymeradwyo ei 6ed contract ar gyfer brechlyn COVID-19 gyda gorchymyn am hyd at 160 miliwn dos o'r brechlyn Moderna, y canfuwyd yn ddiweddar fod ganddo 95% yn effeithiol mewn treialon diweddar. 

Mae'r Comisiwn hefyd wedi gwneud gorchmynion gyda CureVacc, Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica. Unwaith y profir bod y brechlyn yn ddiogel ac yn effeithiol, bydd pob aelod-wladwriaeth yn ei dderbyn ar yr un pryd ar sail pro-rata ar yr un amodau.

Parhau Darllen

EU

Kazakhstan i sicrhau bod mwy o ferched yn cael eu hethol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi croesawu ymdrechion Kazakhstan i sicrhau bod mwy o fenywod yn cael eu hethol yn ei hetholiadau seneddol sydd ar ddod. Daw hyn ychydig cyn yr etholiadau nesaf, a osodwyd ar gyfer Ionawr 10, 2021. Bydd hyn yn ethol aelodau i dŷ isaf senedd y wlad, a elwir y Majlis. Dyma fydd etholiadau seneddol cyntaf gwlad Canol Asia sy’n llawn egni ers i Kassym-Jomart Toqaev yn 2019 olynu Nursultan Nazarbaev, a ymddiswyddodd y flwyddyn honno ar ôl bron i dri degawd mewn grym, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mewn gwyriad oddi wrth arfer, mae'r dyddiad yn disgyn ar ddiwedd tymor pum mlynedd y ddeddfwrfa,

Dywed yr Arlywydd Tokayev fod y broses etholiadol a gwleidyddol wedi cael ei rhyddfrydoli i ganiatáu mwy o gyfranogiad gan gymdeithas sifil. Mae'n cyfeirio'n benodol at yr hyn a alwyd yn fil yr wrthblaid seneddol - darn o ddeddfwriaeth a gymeradwyodd ym mis Mehefin. O dan y newid hwn i'r gyfraith, mae pleidiau nad ydynt yn rheoli i fod i gael mwy o lais wrth osod yr agenda ddeddfwriaethol.

Mae hyn yn bwysig yng nghyd-destun y Mazhilis, tŷ isaf y senedd, lle enillodd plaid lywodraethol Nur Otan 84 allan o'r 107 sedd ar gyfer cydio yn etholiad 2016.

Dywedodd Tokayev mai newid cadarnhaol arall oedd y cwota gorfodol 30 y cant ar restrau plaid ar gyfer menywod a phobl ifanc. At ddibenion y gofyniad hwn, mae llanc yn golygu unrhyw un o dan 29 oed.

Mae etholiadau ar gyfer cyrff llywodraeth leol, y Maslikhats, yn cael eu cynnal ar yr un dyddiad.

Ar hyn o bryd mae chwe phlaid wleidyddol gofrestredig yn Kazakhstan. Nur Otan, sydd â phen blaen y cyn-lywydd, Nursultan Nazarbayev, Y ddau heddlu arall yn y senedd yw’r Ak-Zhol o blaid busnes, sy’n biliau ei hun fel yr “wrthblaid adeiladol,” a Phlaid Pobl Gomiwnyddol Kazakhstan, neu KNPK .

Dangosodd arolwg barn diweddar (lle cafodd 7,000 o bobl eu holi) fod 77 y cant o ymatebwyr yn bwriadu bwrw eu pleidlais.

Cynhaliwyd yr etholiadau seneddol diwethaf ym mis Mawrth 2016.

Cyn yr etholiadau, canfasiodd y wefan hon farn ASEau ac eraill.

Dywedodd Andris Ameriks, is-gadeirydd dirprwyaeth Canol Asia yn Senedd Ewrop Gohebydd UE: “Yn ystod yr etholiadau hyn, bydd pobl Kazakhstan yn gwneud eu dewis wrth ethol dirprwyon am y 5 mlynedd ganlynol. Rwy’n credu y bydd cenedl Kazakhstan yn gwneud y dewis cywir, tra bydd arweinyddiaeth Kazakh yn dilyn y prosesau democrataidd yn enw ffyniant a lles y wlad a’i phobl. ”

Ychwanegodd: “Rwy’n croesawu’n fawr barhad cyfeiriad sefydledig y cyn-Arlywydd Nazarbayev yn y diwygiadau cyfreithiol a’r camau a gymerwyd gan arweinyddiaeth bresennol Kazakh wrth ddatblygu democratiaeth, tryloywder a llywodraethu da’r wlad.

“Mae cyflwyno cwota gorfodol o 30% o fenywod a phobl ifanc ar restrau’r pleidiau, wedi’i lofnodi gan yr Arlywydd Tokayev, yn bwysig iawn ar gyfer datblygu bywyd gwleidyddol cytbwys ymhellach yn Kazakhstan ac ar gyfer cadw’r wleidyddiaeth yn unol ag arfer y byd.

“Mae canlyniadau’r etholiadau yn hynod bwysig i Kazakhstan, rhanbarth Canol Asia ac i’r UE fel ar gyfer partner agos yn Kazakhstan, felly gobeithio y bydd pobl Kazakhstan yn weithgar ac yn gyfrifol wrth benderfynu pwy fydd yn eu cynrychioli yn y Majilis yn ystod y y pum mlynedd nesaf.

“Ar adeg pan mae’r byd i gyd yn cael trafferth gyda phandemig sydd wedi achosi cythrwfl cymdeithasol mawr ac wedi ysgogi llywodraethau cenedlaethol, mae’n hanfodol bod yr etholiadau hyn yn darparu enghraifft wirioneddol o gyd-ymddiriedaeth rhwng y bobl a’r awdurdodau.”

Dywedodd Klemen Groselj, aelod AG Slofenia, sy’n rapporteur sefydlog y senedd ar Kazakhstan: “Mae Kazakhstan eisoes yn bartner pwysig i’r UE yng Nghanol Asia, yn enwedig ym maes ynni, ond mae yna bosibiliadau cydweithredu eraill hefyd na fanteisiwyd yn llawn arnynt. eto.

“Wrth edrych ar ddigwyddiadau diweddar yn y Cawcasws De, credaf fod mwy nag erioed o ddiddordeb ar y cyd mewn datblygu a chryfhau cysylltiadau presennol. Rwy'n gweld ystod eang o gyfleoedd pendant ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol agos, er enghraifft yn fframwaith y Fargen Werdd a Digideiddio. "

O ran yr etholiad, ychwanegodd: “Rwy’n disgwyl i awdurdodau Kazakh warantu’r amodau angenrheidiol ar gyfer proses etholiadol rydd a theg wrth ddarparu mesurau rhagofalus digonol yng ngoleuni’r epidemig COVID-19 parhaus. Gall etholiadau agored, diogel, tryloyw a theg fod yn sylfaen gadarn ar gyfer twf ein cydweithrediad economaidd a gwleidyddol gyda Kazakhstan yn y dyfodol. ”

Nododd ASE y Gwyrddion Viola von Cramon: “Gyda dylanwad Rwseg yn lleihau a China ymosodol yn raddol, mae gweriniaethau canol Asia, gan gynnwys Kazakhstan, yn arwydd o rywfaint o natur agored i’r UE. Mae'n arwydd cadarnhaol.

"Cymerwyd camau cadarnhaol wrth warantu hawl sylfaenol cynulliad ac ymchwilio i artaith gan swyddogion gorfodaeth cyfraith. Y cwestiwn nawr yw pa mor bell y bydd y democrateiddio rheoledig yn mynd.

“O ran yr etholiadau sydd ar ddod, mae cael cwota gorfodol o 30% ar gyfer menywod a phobl ifanc yn ogystal â rôl gynyddol o wrthwynebiad yn y broses ddeddfwriaethol yn newid i’w groesawu. Sut y bydd y safleoedd ar y rhestr yn cael eu dosbarthu ac a fyddwn yn gweld gwrthwynebiad gwirioneddol feirniadol yn ennill tir yn nhŷ isaf y Senedd? Byddwn yn dilyn y newidiadau hyn yn agos iawn. ”

Peter Stano, llefarydd ar ran yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch. wrth y wefan hon: "Mae'r UE yn croesawu'r gwahoddiad a estynnwyd i Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol OSCE (ODIHR) ac aelodau Senedd Ewrop i arsylwi etholiadau seneddol Kazakstan ar 10 Ionawr 2021, yng ngoleuni'r prosesau diwygio a moderneiddio parhaus yn Kazakhstan. , yn benodol mabwysiadu deddfau ar etholiadau a phleidiau gwleidyddol (Mai 2019), mae'r UE yn disgwyl i'r etholiadau gael eu cynnal mewn modd agored, tryloyw, gan barchu rhyddid mynegiant a chynulliad yn llawn. "

Meddai: "Mae'r UE yn croesawu y bydd cwota 30 y cant yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf mewn rhestrau plaid ar gyfer menywod ac ieuenctid ar y cyd. Mae'r UE yn annog Kazakhstan i fanteisio ar gyngor ac arbenigedd Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol OSCE ( ODIHR) a'r Comisiwn Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth trwy'r Gyfraith (Comisiwn Fenis) ac i weithredu'r argymhellion a wnaed yn flaenorol yn llawn ac unrhyw rai a allai fod ar ddod. "

Dywedodd Fraser Cameron, cyfarwyddwr Canolfan UE / Asia ym Mrwsel, y dylai’r etholiadau “nodi cam arall ymlaen yng nghynnydd cyson Kazakhstan tuag at gymdeithas fwy agored a democrataidd”.

Ychwanegodd cyn-swyddog y comisiwn Ewropeaidd: “Byddai’n bwysig caniatáu i fwy o bleidiau gystadlu nag oedd yn wir yn ystod yr etholiadau seneddol diwethaf.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd