Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymuno ag arweinwyr y byd i ymrwymo i wyrdroi colli natur erbyn 2030 yn Uwchgynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig

cyhoeddwyd

on

Ar 30 Medi cynrychiolodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen yr UE yn Uwchgynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd sy'n dod ag arweinwyr y byd ynghyd i gamu i fyny gweithredoedd byd-eang dros natur a chadarnhau eu penderfyniad wrth gytuno ar fframwaith bioamrywiaeth fyd-eang uchelgeisiol newydd yn 15fed Cynhadledd y Partïon. (COP 15) i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol, a gynlluniwyd ar gyfer 2021.

Cyn yr uwchgynhadledd, cymeradwyodd yr Arlywydd von der Leyen, ynghyd â mwy na 70 o benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth y Addewid Arweinwyr dros Natur, ymrwymo i ddeg gweithred bendant i fynd i'r afael â'r argyfwng natur. Addawodd yr arlywydd roi natur a’r hinsawdd wrth galon cynllun adfer yr UE, gan ymrwymo i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth rhyngddibynnol, datgoedwigo, diraddio a llygredd ecosystem, a symud i gynhyrchu a bwyta’n gynaliadwy.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Mae natur yn ein helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Ond mae hefyd yn gynghreiriad i ni i sicrhau ffyniant, brwydro yn erbyn tlodi, newyn ac anghydraddoldebau, ac mae'n hanfodol i atal pandemigau milheintiol yn y dyfodol. Mae angen i ni weithredu nawr a dod â natur yn ôl i'n bywydau. Dyma'r foment i arweinwyr y byd ymuno â dwylo ac mae'r UE yn barod i arwain y ffordd. Bargen Werdd Ewrop yw ein gweledigaeth a'n map ffordd. Rydym yn galw ar bawb i ymuno â’r ymdrech ar y cyd hon i greu symudiad cyffredin o newid, i wneud yr adferiad yn wyrdd ac i amddiffyn ac adfer ein planed - yr unig gartref sydd gennym. ”

Daeth  Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2020 yn amlinellu agenda uchelgeisiol ar gyfer yr UE yn fewnol, ond hefyd yn fyd-eang. Mae'n ailddatgan penderfyniad yr UE i arwain trwy esiampl wrth fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth fyd-eang ac wrth ddatblygu Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang newydd uchelgeisiol y Cenhedloedd Unedig yng Nghynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig 2021.

Mae hyn yn cynnwys nodau tymor hir trosfwaol ar gyfer bioamrywiaeth fel bod ecosystemau'r byd, erbyn 2050, yn cael eu hadfer, eu gwydn, a'u diogelu'n ddigonol; targedau 2030 byd-eang uchelgeisiol yn unol ag ymrwymiadau arfaethedig yr UE; a gwell dulliau o weithredu mewn meysydd fel cyllid, gallu, ymchwil, gwybodaeth a thechnoleg.

Cyn y COP 15, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd y glymblaid fyd-eang hefyd Unedig ar gyfer #Biodiversity, yn galw ar yr holl barciau cenedlaethol, acwaria, gerddi botaneg, sŵau, canolfannau ymchwil, amgueddfeydd gwyddoniaeth a hanes natur, i ymuno a chodi eu llais am yr argyfwng natur.

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd