Cysylltu â ni

Tsieina

5G: Yr allwedd i ddatgloi dyfodol llwyfannau digidol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn hytrach na darparu band eang symudol cyflymach yn unig, esblygiad pensaernïaeth rhwydwaith yw 5G. Bydd yn golygu ffordd newydd o adeiladu rhwydweithiau symudol, a gall cydrannau'r bensaernïaeth hon sicrhau buddion busnes gwahanol. Trwy nodweddion 5G fel rhithwiroli rhwydwaith E2E, sleisio rhwydwaith, cyfathrebiadau enfawr o fath peiriant, hwyrni isel iawn, a chyfrifiadura ymyl symudol, gall rhwydwaith 5G ddarparu platfform technoleg sy'n galluogi buddion menter fel arbed costau, gwell profiad i gwsmeriaid, gwell diogelwch. , a ffrydiau refeniw newydd, yn ysgrifennu Uwch Ddadansoddwr GlobalData Malcolm Rogers. 

Potensial 5G

Yn fyd-eang, mae cyflwyno rhwydwaith 5G yn cyflymu ym mhob rhanbarth. Mae gwerthwyr dwylo yn parhau i lansio ffonau smart newydd 5G-barod ac mae defnyddwyr wedi dechrau profi cyflymderau lawrlwytho symudol ymhell uwchlaw 100 Mbps. Yn wir, gall 5G ddarparu cysylltiadau gallu uchel, gan roi hwb i ffrydio fideo a byffro decongesting oriau brig. Fodd bynnag, nid yw 5G yn ymwneud yn unig â phrofiad band eang symudol gwell i'r defnyddiwr bob dydd, bydd hefyd yn trawsnewid pensaernïaeth rhwydwaith menter. Bydd 5G yn darparu lled band o hyd at 10 Gbps, sydd ond yn bosibl heddiw dros gysylltiad ffibr pwrpasol. Ond y tu hwnt i gysylltiadau capasiti uchel, bydd 5G yn gyrru trawsnewid rhwydwaith cludwyr. Elfen allweddol o rwydweithiau 5G yw rhithwiroli E2E (o RAN i'r craidd), sy'n galluogi i swyddogaethau rhwydwaith fod yn ddeallusrwydd brodorol ac artiffisial cwmwl (AI) i gael eu hintegreiddio, ac yn gyrru awtomeiddio.

hysbyseb
Cyfathrebu

Er gwaethaf yr hype o amgylch y dechnoleg a'i photensial ar gyfer cymwysiadau menter, dywed hyd at 60 y cant o arweinwyr TG nad ydyn nhw'n gwbl ymwybodol o fanteision 5G, yn ôl ymchwil gan GlobalData.

Cysylltu popeth

Y tu hwnt i wella cyflymderau band eang symudol, bydd 5G yn gynhenid ​​wrth ddarparu'r genhedlaeth nesaf o atebion IoT ar gyfer menter a'r llywodraeth. Ar hyn o bryd, gall rhwydweithiau IoT 4G / LTE gefnogi cysylltiadau synhwyrydd yn y miloedd ar un gell. Mae'r synwyryddion, dyfeisiau, pyrth, a phethau cysylltiedig eraill yn casglu data, yn cyfathrebu â'i gilydd a'r rhwydwaith, ac yn casglu a dadansoddi data busnes. Mae'r dosbarth datrysiad hwn yn defnyddio gallu gwell 5G i gysylltu â safle a chyfeirir ato fel cyfathrebiadau enfawr o fath peiriant (mMTC). Datrysiadau mMTC fydd y dechnoleg sylfaenol sy'n darparu cyfleustodau craff, gweithgynhyrchu craff, a chysyniadau dinas craff fel rheoli traffig deinamig, a chaiff ei ddefnyddio'n helaeth wrth gynnal a chadw rhagfynegol.

I fentrau, mae mMTC yn gweithio i leihau amser segur, cynyddu'r defnydd o asedau, a gwella diogelwch gweithwyr, gan ostwng cost uned cynhyrchu yn y pen draw. Bydd y technolegau hyn yn ganolog i gyflawni canlyniadau ar gyfer Diwydiant 4.0 a phrosiectau dinasoedd craff sy'n digwydd ledled y byd.

Cymerwch dafell

Bydd 5G yn gwneud mwy na chysylltu peiriannau a synwyryddion ar draws llawr y ffatri. Mae gan 5G y potensial hefyd i drawsnewid pensaernïaeth rhwydwaith gorfforaethol draddodiadol. Yn hanesyddol, ni welwyd rhwydweithiau symudol erioed fel prif fodd mynediad ar gyfer rhwydwaith ardal menter gyfan (WAN). Fodd bynnag, wrth i 5G amlhau, a mwy o safonau a nodweddion yn cael eu hychwanegu at rwydweithiau gweithredwyr, bydd mentrau'n dechrau ystyried 5G fel cydran gyfreithlon a beirniadol ar gyfer datrysiad rhwydwaith ardal eang gen-nesaf (WAN).

Wrth i rwydweithiau 5G aeddfedu, ychwanegir galluoedd newydd. Un nodwedd, y bwriedir ei safoni yn y blynyddoedd i ddod, yw sleisio rhwydwaith, neu wahanu rhesymegol gwahanol rwydweithiau rhithwir sy'n rhedeg ar yr un seilwaith ffisegol sylfaenol. Bydd sleisio rhwydwaith, pan gaiff ei integreiddio i WAN corfforaethol, yn galluogi rheolwyr TG i greu tafelli rhwydwaith ar wahân sy'n cadw at bolisïau ynghylch lled band, ansawdd gwasanaeth, a mwy, i gyd ar sail pob cais. Mae hefyd yn caniatáu i rwydweithiau gael eu rhannu. O ystyried cydran mMTC 5G, lle bydd technoleg weithredol hefyd yn cael ei chefnogi ochr yn ochr â systemau TG, bydd sleisio yn hanfodol ar gyfer diogelwch a chydymffurfiaeth hefyd.

Pan na all aros

Elfen hanfodol arall o esblygiad 5G yw cyflwyno gwasanaethau symudol hwyrni isel iawn. Ar hyn o bryd, gall rhwydweithiau 4G / LTE ddarparu hwyrni rhwydwaith mor isel â 50 ms, ac er bod hyn yn ddigonol ar gyfer llawer o dasgau busnes, gall ddarparu datrysiadau gen nesaf fel cerbydau ymreolaethol, dadansoddeg fideo amser real, a llawfeddygaeth bell. Mae gan 5G isafswm hwyrni targed o 1 ms, gyda llawer o gludwyr a'u partneriaid gwerthu eisoes yn cyflawni hwyrni is-30 ms mewn amgylcheddau rhwydwaith go iawn, sydd 10 gwaith yn gyflymach na chyflymder ymateb dynol. Mae hyn yn agor llu o bosibiliadau newydd ar gyfer diwydiant, gofal iechyd, a hyd yn oed defnyddwyr.

Galluogwr beirniadol o gymwysiadau hwyrni isel iawn sy'n rhedeg ar rwydweithiau 5G fydd cyfrifiadur cyfrifiadur ymyl symudol 5G (MEC). Mae MEC yn blatfform technoleg sy'n dod â swyddogaethau cyfrifiannu a storio canolfannau data traddodiadol a chymylau, ac sy'n dod â nhw'n gorfforol agosach at ymyl rhwydwaith, lle mae dyfeisiau'n casglu ac yn trosglwyddo data. Bydd llwyfannau MEC yn wahanol i fathau eraill o gyfrifiannu ymyl trwy integreiddio'n frodorol i'r rhwydwaith 5G, sy'n ffactor allweddol a fydd yn helpu i ddarparu cymwysiadau hwyrni isel iawn. Bydd MEC yn galluogi menter i redeg llwythi gwaith yn gyflym, heb yr angen i gadw gweinyddwyr ar y safle, ond hefyd heb yr angen i anfon data yr holl ffordd i gwmwl neu ganolfan ddata i'w prosesu. Bydd hyn yn gyrru'r defnydd o AI ar gyfer awtomeiddio ac achosion defnydd eraill, gyda'r gallu i redeg modelau AI yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.

Gall MEC wella diogelwch hefyd. Trwy osod adnoddau cyfrifiadurol mewn gorsaf sylfaen 5G ar y safle, neu gerllaw, nid oes rhaid i ddata sensitif deithio'n bell i'w brosesu. Bydd hyn yn hanfodol bwysig mewn diwydiannau a reoleiddir yn helaeth fel bancio, gofal iechyd, hedfan a'r llywodraeth.

Yn fyd-eang, mae mentrau eisoes yn mabwysiadu gwasanaethau cwmwl hybrid, sy'n gweld cyfuniad o gwmwl cyhoeddus, cwmwl preifat, ac amgylcheddau cyfrifiannu ar y safle a ddefnyddir gan yr un cwmni. Bydd 5G yn helpu i yrru mabwysiadu ymyl i'r patrwm hwn, gan fod y dechnoleg yn galluogi hyd yn oed mwy o ronynnedd wrth optimeiddio lle mae cymwysiadau'n rhedeg.

Rhoi'r cyfan i gyd gyda'i gilydd

Nid yw gwir botensial 5G yn dod yn unigol o fand eang symudol gwell, cyfathrebiadau enfawr o fath peiriant, rhithwiroli a sleisio rhwydwaith, hwyrni ultra-isel, neu gyfrifiannu ymyl symudol. Yn hytrach, mae'r gwir botensial yn cael ei ddatgloi trwy gyfuniad o ddwy neu fwy neu'r holl elfennau hyn gyda'i gilydd. Mae'r datrysiadau 5G mwyaf effeithiol ac achosion defnydd yn tynnu ar sawl cydran. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys cerbydau ymreolaethol; realiti estynedig / rhithwir a realiti cymysg i weithwyr maes; monitro synhwyrydd trwchus ar gyfer olrhain asedau a chynnal a chadw ataliol; a defnyddio gwisgadwyau i wella cymwysiadau fel iechyd a diogelwch yn y gweithle, dadansoddeg fideo amser real, amgylcheddau rhwydwaith aml-denant, a Rhyngrwyd cyffyrddol.

Ar hyn o bryd mae llawer o weithredwyr yn canolbwyntio ar y rhai mwy pragmatig - gan ddarparu cyflymderau lawrlwytho gwell a rhwydweithiau decongesting ar yr oriau brig. Er enghraifft, mae mynediad di-wifr sefydlog (FWA) ar gyfer busnesau a chartrefi yn achos defnydd cynnar sy'n cael ei gynnig gan weithredwyr fel Verizon yn yr UD ac Optus yn Awstralia. Beth bynnag, mae treialon technoleg yn digwydd ledled y byd sy'n helpu diwydiant i symud tuag at y potensial llawn 5G. Yn fyd-eang, mae gweithredwyr ffonau symudol yn rhuthro i ddelweddu craidd eu rhwydwaith, eu trafnidiaeth, a'u RAN i baratoi ar gyfer y dyfodol 5G. Mae'r gweithredwyr mwy blaengar yn gweithio gyda phartneriaid i dreialu gwasanaethau 5G mwy datblygedig, er enghraifft, mae SK Telecom yn Ne Korea yn cynnig datrysiad awtomeiddio ffatri yn seiliedig ar 5G MEC. Y syniad i'r gweithredwyr hyn yw defnyddio 5G i drawsnewid rhwydweithiau symudol o ddarparu cysylltedd i ddod yn blatfform digidol sy'n cefnogi datrysiadau menter.

Achos defnyddio 5G: porthladd smart 5G o ZPMC, China Mobile, a Huawei

Mae ZPMC, un o wneuthurwyr strwythur craen a dur mwyaf y byd, wedi partneru â Huawei a China Mobile i ddylunio datrysiad ar gyfer gweithredwyr porthladdoedd sy'n galluogi awtomeiddio mwy o weithrediadau porthladdoedd, gwell diogelwch gweithwyr, a phrosesu nwyddau yn gyflymach trwy borthladdoedd.

Mae'r datrysiad yn tynnu ar sawl cydran hanfodol o 5G, gan gynnwys trwybwn band eang symudol gwell, adranoli rhwydwaith, hwyrni isel iawn, a chyfrifiant ymyl symudol.

Mae'r datrysiad 5G Smart Port yn cynnwys y ddwy ran ganlynol:

1. rhwydwaith campws 5G + MEC: Mae'r porthladdoedd smart 5G a weithredir gan China Mobile, ZPMC, a Huawei yn cael eu hadeiladu trwy'r rhwydwaith campws 5G-MEC. Mae gorsaf sylfaen 5G, ar y safle ar gampws y porthladd, yn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau preifat ar y campws. Mae China Mobile yn diffinio is-PLMNs annibynnol (Public-Land-Mobile-Networks) ac yn darparu cardiau SIM ar wahân ar gyfer porthladdoedd. Mae defnyddwyr rhwydwaith cyhoeddus a phreifat yn cyrchu gwahanol gelloedd is-PLMN ac yn sefydlu llwybrau yn y drefn honno gyda'r rhwydwaith craidd 5G cyhoeddus a 5G-MEC (UPF) lleol y porthladd.

2. Ceisiadau porthladd 5G:

a. Craeniau rheoli o bell: Mae camerâu ar graeniau'r porthladd yn trosglwyddo sawl delwedd fideo 1080p i ganolfan reoli trwy'r rhwydwaith 5G. Mae gyrrwr y craen yn perfformio gweithrediadau o bell yn seiliedig ar ddelweddau fideo o'r wefan. Yn dibynnu ar faint y craen, mae nifer y camerâu yn amrywio o 6 i 27. Mae'r rhwydwaith 5G yn darparu lled band uplink 30 Mbps - 120 Mbps a 30 ms latency isel.

b. IGV (Cerbyd Deallus-Arweiniol): Mae porthladdoedd yn dibynnu ar yrru tryciau cynhwysydd â llaw. Mae rhai porthladdoedd awtomataidd yn defnyddio AGVs 4G (Cerbydau Tywysedig Awtomataidd). Fodd bynnag, ni all AGVs asesu cyflwr y ffyrdd o'u cwmpas. Mae IGVs yn gosod camerâu a synwyryddion o amgylch y cerbyd ac yn trosglwyddo amodau ffyrdd manwl i'r platfform MEC dros 5G. Mae angen 8 sianel o ddelweddau fideo 1080p ar IGV sengl, sy'n meddiannu tua 40 Mbps o led band uplink, ac mae angen hwyrni o 20 ms. Gall cyflymder IGV gyrraedd 40km yr awr, dwywaith cyflymder AGV. Gellir cynyddu'r effeithlonrwydd cludo llorweddol o'r dechrau i'r diwedd i 2.5 gwaith yn fwy nag AGV. Bydd tryciau cynwysyddion hunan-yrru a all leihau costau llafur hefyd yn cael eu gwireddu gyda'r un technolegau.

c. Mewn porthladdoedd craff, mae mwy o gymwysiadau fel IVS (Gwyliadwriaeth Fideo Deallus) a chynnal a chadw o bell AR yn defnyddio gallu cysylltedd a chyfrifiant a ddarperir gan 5G ac MEC.

Achos defnyddio 5G: Maes awyr craff 5G o China Eastern Airlines, China Unicom, a Huawei

China Eastern yw un o gwmnïau hedfan mwyaf y byd a, gyda China Unicom a Huawei, mae wedi datblygu datrysiad teithio craff 5G ar gyfer Maes Awyr Daxing Beijing. Dyluniwyd yr ateb i wella profiad y cwsmer, gyrru awtomeiddio tasgau daear, gwella canrannau cwmnïau hedfan ar amser, lleihau tagfeydd Wi-Fi maes awyr, galluogi cymwysiadau seiliedig ar AI isel-hwyrni, a diogelu'r amgylchedd rhwydweithio yn y dyfodol.

Mae'r datrysiad yn tynnu ar sawl cydran hanfodol o 5G, gan gynnwys trwybwn band eang symudol gwell, hwyrni ultra-isel, a chyfrifiant ymyl symudol.

Mewn partneriaeth â China Eastern, defnyddiodd China Unicom a Huawei rwydwaith 5G ym Maes Awyr Daxing Beijing sydd newydd ei adeiladu, y maes awyr 5G mwyaf yn y byd a'r cyntaf lle mae cwmnïau hedfan wedi integreiddio 5G i mewn i'r llif busnes hedfan sifil.

Mae rhwydwaith China Unicom yn cynnwys Maes Awyr Daxing Beijing cyfan gyda 3,000+ LampSites 5G ac 80+ o Unedau Antena Gweithredol 5G awyr agored (AAU).

Mae'r rhwydwaith yn darparu llawer iawn o drosglwyddo data, y mae angen i China Eastern Airlines ddatgloi gwasanaethau gwirioneddol bersonol i'w cwsmeriaid. Mae'r capasiti rhwydwaith ym Maes Awyr Daxing wedi'i gynllunio i gwrdd â 10 TB / dydd a gall gefnogi ehangu capasiti hyblyg. Gall cyflymderau rhwydwaith fod yn fwy na 1.2 Gbps a darparu profiad 5G uwchraddol i deithwyr.

Mae ganddo ddigon o gapasiti a darpariaeth i wasanaethu'r rhwydwaith hedfan a mynediad i deithwyr yn y rhwydwaith cyhoeddus. Mae'r mwyafrif o senarios yn seiliedig ar rwydweithiau dan do 5G, tra bod y rhwydwaith hefyd yn trosoli seilwaith 3G a 4G. Mae rhannu seilwaith yn gwella effeithlonrwydd gweithrediad rhwydwaith ac yn lleihau costau trwy ddileu'r angen am ddau rwydwaith cydleoli.

Mae China Eastern Airlines yn defnyddio'r rhwydwaith 5G i reoli tair agwedd ar ei fusnes:

  • Gwasanaethau teithwyr fel gwirio i mewn awtomataidd a gwiriadau ID adnabod wyneb gan ddefnyddio cymhwysiad AI sy'n rhedeg ar yr ymyl.
  • Olrhain a rheoli bagiau gan deithwyr a staff CEA.
  • Cyfathrebu wedi'i bersonoli â theithwyr.

Cafodd y Gwasanaeth Teithio Clyfar 5G ei fasnacheiddio ym mis Medi 2019 a'i nod yw cyflawni:

  • Uchafswm o 20 munud o'r mewngofnodi i'r byrddio. Nid oes angen i deithwyr ddangos codau adnabod na sganio QR mwyach. Gallant gwblhau'r holl drafodion teithio o brynu tocynnau i fewngofnodi, gwiriadau diogelwch, a byrddio dim ond trwy sganio eu hwynebau. Gall cynorthwywyr hedfan eu tywys i'w seddi gan ddefnyddio'r system adnabod wynebau. Bydd staff China Eastern Airlines yn gwisgo sbectol realiti estynedig (AR) 5G gyda chydnabyddiaeth wyneb i adnabod a chynorthwyo teithwyr yn gyflym.
  • Gwasanaeth bagiau di-bapur cyfleus a chludiant bagiau gweladwy o'r dechrau i'r diwedd. Gan ddefnyddio bathodyn bagiau parhaol RFID cyntaf y byd, datblygodd y partneriaid ddatrysiad olrhain bagiau 5G sy'n caniatáu i deithwyr olrhain statws eu bagiau wedi'u gwirio i mewn ar ap. Diolch i'r gallu uwch-gyswllt 5G uwch, bydd Maes Awyr Daxing yn defnyddio fideo HD i fonitro bagiau a rhybuddio staff pan fydd bagiau'n cael eu cam-drin. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer rheoli bagiau yn well, gan sicrhau bod bagiau'n cael eu llwybro'n gywir ac atal oedi wrth hedfan.
  • Gwasanaethau wedi'u personoli i wella profiad teithwyr trwy gydol y daith gyfan, gan gynnwys nodiadau atgoffa cyn hedfan, mewngofnodi, byrddio, newidiadau i gatiau preswyl, hawliadau bagiau, a throsglwyddiadau. Gellir teilwra'r gwasanaethau hyn i leoliadau teithwyr, haenau aelodaeth a gofynion amser. Er enghraifft, gall teithwyr weld gwybodaeth am eu hediadau sydd ar ddod ar yr arddangosfa glyfar wrth iddynt gerdded trwy'r maes awyr. Bydd eu ID wyneb yn cael ei gydnabod a bydd gwybodaeth yn cael ei harddangos yn ddienw i amddiffyn preifatrwydd. Gall teithwyr VIP yn y lolfa ddefnyddio gwasanaethau cynadledda a chymylau HD.

Tsieina

Dywed adroddiad Gweriniaethol fod coronafirws wedi gollwng o labordy China - gwyddonwyr yn dal i archwilio gwreiddiau

cyhoeddwyd

on

By

Mae delwedd gyfrifiadurol a grëwyd gan Nexu Science Communication ynghyd â Choleg y Drindod yn Nulyn, yn dangos model sy'n cynrychioli strwythur betacoronafirws sef y math o firws sy'n gysylltiedig â COVID-19, a rennir â Reuters ar 18 Chwefror 2020. Cyfathrebu Gwyddoniaeth NEXU / trwy REUTERS

Mae goruchafiaeth tystiolaeth yn profi’r firws a achosodd i’r pandemig COVID-19 ollwng o gyfleuster ymchwil Tsieineaidd, meddai adroddiad gan Weriniaethwyr yr Unol Daleithiau a ryddhawyd ddydd Llun (2 Awst), casgliad nad yw asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi cyrraedd, ysgrifennu Jonathan Landay a Mark Hosenball, Reuters.

Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at "ddigon o dystiolaeth" bod gwyddonwyr Sefydliad firoleg Wuhan (WIV) - gyda chymorth arbenigwyr yr UD a chronfeydd llywodraeth Tsieineaidd a'r UD - yn gweithio i addasu coronafirysau i heintio bodau dynol a gallai triniaeth o'r fath gael ei chuddio.

hysbyseb

Rhyddhaodd y cynrychiolydd Mike McCaul, y Gweriniaethwr gorau ar Bwyllgor Materion Tramor y Tŷ, yr adroddiad gan staff Gweriniaethol y panel. Anogodd ymchwiliad dwybleidiol i darddiad y pandemig coronafirws COVID-19 sydd wedi lladd 4.4 miliwn o bobl ledled y byd. (Graffig ar achosion a marwolaethau byd-eang).

Mae China yn gwadu coronafirws a addaswyd yn enetig a ollyngwyd o’r cyfleuster yn Wuhan - lle canfuwyd yr achosion COVID-19 cyntaf yn 2019 - theori flaenllaw ond heb ei phrofi ymhlith rhai arbenigwyr. Mae Beijing hefyd yn gwadu cyhuddiadau o orchudd.

Mae arbenigwyr eraill yn amau ​​bod y pandemig wedi'i achosi gan firws anifail sy'n debygol o gael ei drosglwyddo i fodau dynol mewn marchnad bwyd môr ger y WIV.

"Rydyn ni nawr yn credu ei bod hi'n bryd diswyddo'r farchnad wlyb yn llwyr fel y ffynhonnell," meddai'r adroddiad. "Credwn hefyd fod goruchafiaeth y dystiolaeth yn profi bod y firws wedi gollwng o'r WIV a'i fod wedi gwneud hynny rywbryd cyn 12 Medi, 2019."

Cyfeiriodd yr adroddiad at yr hyn a alwodd yn wybodaeth newydd a than-adrodd am brotocolau diogelwch yn y labordy, gan gynnwys cais ym mis Gorffennaf 2019 am ailwampio $ 1.5 miliwn o system trin gwastraff peryglus ar gyfer y cyfleuster, a oedd yn llai na dwy flwydd oed.

Ym mis Ebrill, dywedodd asiantaeth wybodaeth orau'r UD ei bod yn cytuno â'r consensws gwyddonol nad oedd y firws wedi'i wneud gan ddyn nac wedi'i addasu'n enetig. Darllen mwy.

Gorchmynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ym mis Mai i asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau gyflymu eu helfa am darddiad y firws ac adrodd yn ôl mewn 90 diwrnod. Darllen mwy.

Dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd ag asesiadau cudd-wybodaeth cyfredol nad yw cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi dod i unrhyw gasgliad a ddaeth y firws o anifeiliaid neu’r WIV.

Parhau Darllen

Tsieina

Pryder yr Unol Daleithiau ynghylch China nukes buildup ar ôl adroddiad seilos newydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae cerbydau milwrol sy'n cario taflegrau balistig rhyng-gyfandirol DF-5B yn teithio heibio Sgwâr Tiananmen yn ystod yr orymdaith filwrol i nodi 70 mlynedd ers sefydlu Gweriniaeth Pobl Tsieina, ar ei Diwrnod Cenedlaethol yn Beijing, China 1 Hydref, 2019. REUTERS / Jason Lee / File Photo

Fe wnaeth cyngreswyr y Pentagon a’r Gweriniaethwyr ddydd Mawrth (27 Gorffennaf) godi pryderon o’r newydd ynglŷn â chrynhoad China ei lluoedd niwclear ar ôl adroddiad newydd yn dweud bod Beijing yn adeiladu 110 yn fwy o seilos taflegrau, yn ysgrifennu David Brunnstrom, Reuters.

Dywedodd adroddiad Ffederasiwn Gwyddonwyr America (AFS) ddydd Llun (26 Gorffennaf) fod delweddau lloeren yn dangos bod China yn adeiladu cae newydd o seilos ger Hami yn rhan ddwyreiniol ei rhanbarth Xinjiang.

hysbyseb

Daeth yr adroddiad wythnosau ar ôl y llall ar y adeiladu tua 120 o seilos taflegrau yn Yumen, ardal anialwch tua 240 milltir (380 km) i'r de-ddwyrain.

"Dyma'r eildro mewn dau fis i'r cyhoedd ddarganfod yr hyn rydyn ni wedi bod yn ei ddweud drwyddi draw am y bygythiad cynyddol y mae'r byd yn ei wynebu a'r gorchudd cyfrinachedd sy'n ei amgylchynu," meddai Gorchymyn Strategol yr UD mewn trydariad sy'n gysylltiedig â New York Times erthygl ar adroddiad AFS.

Galwodd Adran y Wladwriaeth ddechrau mis Gorffennaf ar adeiladwaith niwclear Tsieina yn pryderu a dywedodd ei bod yn ymddangos bod Beijing yn gwyro oddi wrth ddegawdau o strategaeth niwclear yn seiliedig ar y rhwystr lleiaf posibl. Galwodd ar China i ymgysylltu ag ef "ar fesurau ymarferol i leihau'r risgiau o ansefydlogi rasys arfau."

Dywedodd y Cyngreswr Gweriniaethol Mike Turner, aelod safle Is-bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ ar y Lluoedd Strategol, fod cronni niwclear China yn “ddigynsail” ac fe wnaeth yn glir ei fod yn “defnyddio arfau niwclear i fygwth yr Unol Daleithiau a’n cynghreiriaid."

Dywedodd y dylai gwrthod China i drafod rheolaeth arfau "fod yn destun pryder a'i gondemnio gan yr holl genhedloedd cyfrifol".

Dywedodd Gweriniaethwr arall, Mike Rogers, aelod safle o Bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ, fod y cyfnod adeiladu Tsieineaidd yn dangos yr angen i foderneiddio ataliad niwclear yr Unol Daleithiau yn gyflym.

Amcangyfrifodd adroddiad yn y Pentagon yn 2020 bentwr stoc niwclear Tsieina yn y “200au isel” a dywedodd y rhagwelir y bydd o leiaf ddwywaith mewn maint wrth i Beijing ehangu a moderneiddio ei lluoedd. Dywed dadansoddwyr fod gan yr Unol Daleithiau oddeutu 3,800 o bennau rhyfel, ac yn ôl taflen ffeithiau Adran y Wladwriaeth, cafodd 1,357 o'r rheini eu defnyddio ar 1 Mawrth.

Mae Washington wedi galw dro ar ôl tro ar China i ymuno â hi a Rwsia mewn cytundeb rheoli arfau newydd.

Daeth adrodd ar y seilos newydd daw fel yr Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol Wendy Sherman oherwydd cynnal sgyrsiau rheoli breichiau gyda Rwsia yn Genefa ddydd Mercher.

Roedd Sherman yn Tsieina yn gynharach yr wythnos hon ar gyfer sgyrsiau y cyhuddodd Beijing Washington ohonynt creu "gelyn dychmygol" i ddargyfeirio sylw oddi wrth broblemau domestig ac atal China.

Dywed Beijing bod ei arsenal wedi'i wlychu gan rai'r Unol Daleithiau a Rwsia a'i bod yn barod i gynnal deialogau dwyochrog ar ddiogelwch strategol "ar sail cydraddoldeb a pharch at ei gilydd".

Parhau Darllen

Tsieina

Swyddi yn yr UD a China yn ddigyfnewid mewn sgyrsiau Tianjin sydd wedi hen ymwreiddio

cyhoeddwyd

on

By

Heb unrhyw arwydd o uwchgynhadledd arweinwyr yr Unol Daleithiau-China yn y gweithiau, nac unrhyw ganlyniadau a gyhoeddwyd o sgyrsiau diplomyddol lefel uchel ddydd Llun (26 Gorffennaf), ymddengys bod y berthynas rhwng Beijing a Washington yn aros yn ei unfan gan fod y ddwy ochr yn mynnu bod yn rhaid i'r llall gwneud consesiynau i gysylltiadau wella, ysgrifennu Michael Martina a David Brunnstrom.

Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau wedi pwysleisio bod taith y Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Wendy Sherman i ddinas borthladd gogledd Tsieineaidd Tianjin i gwrdd â’r Gweinidog Tramor Wang Yi a swyddogion eraill yn a cyfle i sicrhau'r gystadleuaeth gref honno nid yw rhwng y ddau wrthwynebydd geopolitical yn gwyro i wrthdaro.

Ond roedd y datganiadau cynhyrfus a ddaeth i’r amlwg o’r cyfarfod - er eu bod ynghyd ag awgrymiadau gan swyddogion bod sesiynau drws caeedig ychydig yn fwy cordial - yn adlewyrchu’r naws a osodwyd yn Alaska ym mis Mawrth, pan gysgwyd y sgyrsiau diplomyddol lefel uwch cyntaf o dan yr Arlywydd Joe Biden gan fitriol cyhoeddus prin o'r ddwy ochr.

hysbyseb

Er na ddatgelodd Tianjin yr un faint o elyniaeth tuag allan ag a oedd yn cael ei arddangos yn Alaska, roedd yn ymddangos bod y ddwy ochr yn methu â thrafod unrhyw beth mewn gwirionedd, gan gadw yn lle hynny at restrau o alwadau sefydledig.

Pwysodd Sherman China ar gamau gweithredu y dywed Washington sy’n mynd yn groes i’r gorchymyn rhyngwladol sy’n seiliedig ar reolau, gan gynnwys gwrthdaro Beijing ar ddemocratiaeth yn Hong Kong, yr hyn y mae llywodraeth yr UD wedi barnu ei fod yn hil-laddiad parhaus yn Xinjiang, cam-drin yn Tibet a chwtogi ar ryddid y wasg.

"Rwy'n credu y byddai'n anghywir nodweddu'r Unol Daleithiau fel ceisio neu ofyn am gydweithrediad Tsieina rywsut," meddai un o uwch swyddogion gweinyddiaeth yr UD wrth gohebwyr ar ôl y trafodaethau, gan gyfeirio at bryderon byd-eang fel newid yn yr hinsawdd, Iran, Affghanistan a Gogledd Corea.

"Mae'n mynd i fod i fyny i ochr Tsieineaidd i benderfynu pa mor barod ydyn nhw hefyd i ... gymryd y cam nesaf," meddai ail swyddog gweinyddiaeth yn yr UD am anghytuno pontio.

Ond mynnodd Wang mewn datganiad bod y bêl yn llys yr Unol Daleithiau.

"O ran parchu rheolau rhyngwladol, yr Unol Daleithiau sy'n gorfod meddwl eto," meddai, gan fynnu bod Washington yn dileu'r holl sancsiynau a thariffau unochrog ar China.

Yn ddiweddar, mae Gweinyddiaeth Dramor Tsieina wedi nodi y gallai fod rhagamodau ar gyfer yr Unol Daleithiau y byddai unrhyw fath o gydweithrediad yn amodol arnynt, safiad y dywed rhai dadansoddwyr ei fod yn rysáit ar gyfer ossification diplomyddol ac sy'n gadael rhagolygon llai ar gyfer cysylltiadau gwell.

Dywedodd Bonnie Glaser, arbenigwr Asia yng Nghronfa Marshall yr Unol Daleithiau yn yr Unol Daleithiau, ei bod yn bwysig i'r ddwy ochr gynnal rhyw fath o ymgysylltiad. Ar yr un pryd, roedd yn ymddangos nad oedd cytundeb yn Tianjin ar gyfer cyfarfodydd dilynol na mecanweithiau ar gyfer deialog barhaus.

"Mae'n debyg y bydd hynny'n gadael cynghreiriaid a phartneriaid yr Unol Daleithiau yn anesmwyth. Maen nhw'n gobeithio am fwy o sefydlogrwydd a rhagweladwyedd yn y berthynas rhwng yr UD a China," meddai Glaser.

Mae'r ddwy ochr yn debygol o gael eu siomi os ydyn nhw'n disgwyl i'r llall ildio yn gyntaf, ychwanegodd.

Bu rhywfaint o ddisgwyliad mewn cylchoedd polisi tramor y gallai Biden gwrdd ag arweinydd Tsieineaidd Xi Jinping am y tro cyntaf ers dod yn arlywydd ar ymylon uwchgynhadledd G20 yn yr Eidal ym mis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, na ddaeth y gobaith o gyfarfod Biden-Xi i fyny yn Tianjin, er iddi ychwanegu ei bod yn disgwyl y bydd rhywfaint o gyfle i ymgysylltu ar ryw adeg.

Yn y cyfamser, mae'r arwyddion yn dangos bod y Gall gweinyddiaeth Biden gynyddu y ddau weithred orfodi sy'n effeithio ar Beijing - megis cracio i lawr ar werthiannau olew o Iran i China - a chydlynu gyda chynghreiriaid yng nghyd-destun gwrthweithio China, gan gynnwys uwchgynhadledd arall yn ddiweddarach eleni y mae Biden yn awyddus i'w chynnal gydag arweinwyr Japan, Awstralia, ac India. .

Nid yw Tŷ Gwyn Biden hefyd wedi rhoi llawer o arwyddion ei fod yn bwriadu cyflwyno tariffau yn ôl ar nwyddau Tsieineaidd a sefydlwyd o dan weinyddiaeth Trump.

Ar yr un pryd, ymddengys bod cydweithredu ar y pandemig COVID-19 bron yn gyfan gwbl y tu hwnt i'w cyrraedd, gyda'r Unol Daleithiau yn galw bod Beijing yn gwrthod cynllun Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer astudiaeth bellach o darddiad y firws "anghyfrifol" a "pheryglus".

Ychydig o arwydd sydd wedi bod ychwaith o barodrwydd gan China i gydweithredu â Washington ar fater yr hinsawdd, blaenoriaeth i Biden, er gwaethaf mentrau egnïol gan gennad hinsawdd yr Unol Daleithiau John Kerry.

"Yr hyn a oedd yn cael ei arddangos yn Tianjin yw bod y ddwy ochr yn dal i fod yn bell iawn oddi wrth ei gilydd o ran sut maen nhw'n gweld gwerth a rôl ymgysylltu diplomyddol," meddai Eric Sayers, cymrawd ymweliadol yn Sefydliad Menter America.

Dywedodd Scott Kennedy, arbenigwr yn China yng Nghanolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol Washington, nad oedd y naill ochr na’r llall yn gweld llawer wyneb i waered am nawr wrth fod yn fwy cydweithredol.

"Ac nid oes unrhyw ffrwythau crog isel ar gyfer cydweithredu ar y naill ochr na'r llall ac mae unrhyw ystum tuag at gydweithrediad yn dod â chostau sylweddol, yn ddomestig ac yn strategol," meddai.

"Rwy'n credu y dylem fod â disgwyliadau isel iawn ynglŷn â'r ddwy ochr yn dod o hyd i dir cyffredin ac yn sefydlogi'r berthynas yn y dyfodol agos."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd