Cysylltu â ni

Gwrth-semitiaeth

Pa mor eithriadol yw America

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae America yn dod yn eithriadol o eithriadol. Mewn rhai pleidleisiau yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig - Cynulliad y cenhedloedd - dim ond Israel, neu un neu ddau o gynghreiriaid eraill yr Unol Daleithiau, sy’n pleidleisio ynghyd ag ef, ac mae pob un arall naill ai’n pleidleisio yn ei erbyn, neu arall yn ymatal er mwyn atal dial yr Unol Daleithiau yn erbyn eu rhai eu hunain. cenedl. Nid oes yr un genedl arall yn ddim byd tebyg. Mewn gwirionedd, ar sawl achlysur, mae braich yr Unol Daleithiau yn troi dirprwyaethau eraill er mwyn eu cael i ymatal rhag pleidleisio er mwyn gwneud arwahanrwydd rhyngwladol America yn llai llwm a llai chwithig. Ond mae America hefyd yn eithriadol o eithriadol mewn ffyrdd eraill, nad oes a wnelont ddim â'r Cenhedloedd Unedig, yn ysgrifennu Eric Zuesse, wedi'i bostio ymlaen yn wreiddiol Diwylliant Strategol.

America felly gwirioneddol cenedl eithriadol. Fel cylchgrawn y Blaid Weriniaethol Adolygiad Cenedlaethol meddai, ar 15 Medi: “Yr wythnos diwethaf, yr Unol Daleithiau ac Israel oedd yr unig wledydd i bleidleisio yn erbyn penderfyniad gan y Cynulliad Cyffredinol ar yr ymateb coronafirws byd-eang. Mae rhai wedi atafaelu ar y bleidlais honno i baentio’r Unol Daleithiau fel actor ffydd wael sy’n sefyll ar ei ben ei hun yn y byd. ” Fodd bynnag, nid oedd y bleidlais hon yn ymwneud yn unig â “yr ymateb coronafirws byd-eang.” Roedd yn ymwneud - efallai yn bwysicach fyth - â sancsiynau’r Unol Daleithiau yn erbyn Iran, Venezuela, Syria, Rwsia, China, a gwledydd eraill yr Unol Daleithiau gyfundrefn yn ystyried ei elynion. (Ni wnaeth yr un o'r gwledydd hyn oresgyn neu hyd yn oed fygwth goresgyn America; mae'r holl sancsiynau hynny yn ymddygiad ymosodol 100% yn yr UD. Mae'r rhain yn wledydd targed y mae pendefigaeth America am eu cymryd drosodd. Mae gwledydd a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau yn y byd wedi'u marcio mewn coch ar y map hwn o'r byd.) Mae Israel yn cefnogi sancsiynau yn erbyn Syria a Venezuela yn gryf yn goresgyn ac yn bomio Syria fel mater o drefn, dim ond er mwyn mesur da. Felly, fe ymunodd â safbwynt America ar y bleidlais honno gan y Cenhedloedd Unedig - nid oherwydd darpariaethau coronafirws y Penderfyniad.

Cynhaliwyd y bleidlais honno ar Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 11 Medi. Gwaharddodd Associated Press America y diwrnod canlynol, 'Cynulliad y Cenhedloedd Unedig yn cymeradwyo datrysiad pandemig; Gwrthrych yr UD, Israel ', ac adroddodd: “Mabwysiadodd corff y byd â 193 aelod y penderfyniad trwy bleidlais 169-2, gyda’r Wcráin a Hwngari yn ymatal. Roedd yn sioe gref o undod gan gorff mwyaf cynrychioliadol y Cenhedloedd Unedig, er bod llawer o wledydd wedi gobeithio cael ei fabwysiadu trwy gonsensws. ” Nododd yr AP ymhellach:

hysbyseb

Mae’n galw ar lywodraethau a sefydliadau ariannol rhyngwladol “i ddarparu mwy o hylifedd yn y system ariannol, yn enwedig ym mhob gwlad sy’n datblygu.” Mae'n cefnogi cynlluniau adfer sy'n “sbarduno newid trawsnewidiol tuag at gymdeithasau mwy cynhwysol a chyfiawn gan gynnwys trwy rymuso ac ymgysylltu â phob merch a merch”. Ac mae’n annog aelod-genhedloedd y Cenhedloedd Unedig “i fabwysiadu dull sy’n ymateb i’r hinsawdd a’r amgylchedd tuag at ymdrechion adfer COVID-19” gan gynnwys trwy alinio buddsoddiadau a pholisïau domestig â nodau’r Cenhedloedd Unedig a chytundeb Paris 2015 i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Trwy bleidlais 132-3, diwygiodd y cynulliad y penderfyniad i annog pob gwlad "i ymatal rhag lledaenu a gwneud cais unrhyw fesurau economaidd, ariannol neu fasnach unochrog nad ydynt yn unol â chyfraith ryngwladol a Siarter y Cenhedloedd Unedig sy'n rhwystro cyflawniad llawn datblygiad economaidd a chymdeithasol, yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu. ” Yna trechwyd yr Unol Daleithiau yn llethol mewn ymdrechion i dynnu dau baragraff o’r penderfyniad, un yn cyfeirio at hawliau menywod i “iechyd rhywiol ac atgenhedlu” a’r llall at “hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy fyd-eang.” Yn ogystal â dadlau yn erbyn yr iaith ar sancsiynau, roedd yr Unol Daleithiau yn gwrthwynebu pob cyfeiriad at Sefydliad Iechyd y Byd, y gwnaeth gweinyddiaeth Trump roi’r gorau i’w ariannu, gan gyhuddo asiantaeth y Cenhedloedd Unedig o fethu â gwneud digon i atal y firws rhag lledaenu pan wynebodd gyntaf yn Tsieina. .

Yn unman yn erthygl yr AP y soniwyd am unrhyw un ym mhleidlais 169-2, ”y ddwy wlad a oedd wedi pleidlais yn erbyn yr Unol Daleithiau ac Israel oedd y Penderfyniad, ond dim ond y bu “gwrthwynebiadau gan yr Unol Daleithiau ac Israel,” ynghylch ymlyniad, wrth Benderfyniad, y Gwelliant a ychwanegodd y ddarpariaeth gwrth-sancsiynau ato. Nid oedd yr hepgoriad hwn yn wall. Mae'n fath o hepgor sy'n gyffredin mewn propaganda. Roedd America yn fwy ynysig na'r adroddiad 'newyddion' hwnnw a eglurwyd, ac nid oedd hepgor y ffaith dyngedfennol mai dim ond America ac Israel a bleidleisiodd yn erbyn y Penderfyniad ar y pandemig yn gamgymeriad. Mewn gwirionedd, ni ddywedodd yr adroddiad 'newyddion' ddim am pam naill ai America neu Israel Roedd gan pleidleisiodd yn ei erbyn. I fod wedi dweud unrhyw beth ynglŷn â pham y gwnaethant bleidleisio o blaid y Penderfyniad ar y pandemig, byddai angen sôn eu bod nhw (a yn unig nhw) Roedd gan pleidleisiodd yn erbyn y Penderfyniad ar y pandemig. Nid yw trefn unbenaethol eisiau i'w chyhoedd wybod pethau o'r fath. Ac Mae America yn unbennaeth. Mae sensoriaeth yn yn hanfodol i unbennaeth.

Roedd y bleidlais hon yn ymwneud â dim ond 'Penderfyniad', datganiad o werthoedd y gwahanol genhedloedd, i weithio tuag ato, Nodyn am bolisi unrhyw genedl, ond nid yw'r UD ac Israel yn rhannu'r rheini nodau - ddim hyd yn oed yn rhethregol. Roedd y gwrthwynebiad hwn i nodau'r Penderfyniad hwnnw yn wirioneddol eithriadol.

hysbyseb

Yn benodol, nid oes unrhyw beth yn fwy ffiaidd i drefn yr UD nag i atal neu rwystro ei sancsiynau. Mae'r sancsiynau hyn yn cynnwys, er enghraifft, cosbau yn erbyn unrhyw gwmni neu lywodraeth a fydd, mewn unrhyw ffordd, yn cynorthwyo gyda phiblinell nwy naturiol NordStream 96 wedi'i chwblhau gan 2% i'r Almaen, i'r UE brynu nwy naturiol piblinellau Rwsia yn lle tun tun America wedi'i gludo'n naturiol. nwy. Mae cyfundrefn yr UD yn mynnu bod cenhedloedd yr UE yn prynu nwy naturiol hylifedig (LNG) yr Unol Daleithiau sydd wedi ei falu'n llawer costus ar draws yr Iwerydd. Mae'r mynnu bod yr UE yn gwastraffu arian, er mwyn cefnogi diwydiant ffracio America, yn eithriadol, yn wir, oherwydd nid yw cenhedloedd Ewropeaidd fel arfer wedi cael eu trin fel cytrefi o bwerau eraill yn unig. Mae America yn trin prynwyr gan y cystadleuydd hwnnw (Rwsia), neu gydweithredwyr ag ef, fel ei elynion.

Y ffordd nododd Cynrychiolydd yr UD hyn (ar ôl diatribe hir a oedd yn beio China am Covid-19 ac a ddywedodd fod yr Unol Daleithiau wedi rhoi’r gorau i Sefydliad Iechyd y Byd oherwydd nad oedd gan WHO “annibyniaeth ar Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd”: “Mae sancsiynau economaidd yn fodd cyfreithlon i gyflawni polisi tramor, diogelwch , ac amcanion cenedlaethol a rhyngwladol eraill, ac nid yw’r Unol Daleithiau ar eu pennau eu hunain nac yn yr arfer hwnnw. ” (Yr union frawddeg honno a nodwyd yn gynharach gan yr Unol Daleithiau ynghylch mater gwahanol, ar 18 Tachwedd 2019.)

A dweud y gwir, mae cyfundrefn yr UD yn “unig” iawn arni. Ar ben hynny, roedd y rhan arall hefyd yn gelwydd: mae cyfundrefn yr UD yn honni bod gorfodi corfforaethau a gwledydd i Nodyn mae prynu gan y cyflenwr cost isaf o fewn ei hawl sofran i wneud. Fodd bynnag, fel yr Athro Alfred de Zayas, a oedd hyd yn ddiweddar yn brif arbenigwr y Cenhedloedd Unedig ar y pwnc hwn, eglurwyd yn fanwl ar 27 Mehefin 2019, mae'r honiad hwnnw'n ffug amlwg, ar lawer o seiliau clir ynghylch cyfraith ryngwladol. Mae'n a amlwg celwydd, ni waeth sawl gwaith y mae cyfundrefn yr UD yn ei honni (ac yn honni nad yw cyfundrefn yr UD “ar ei phen ei hun” wrth ei haeru).

Hyd yn oed yn ôl pan wnaeth Barack Obama (y dyn a honnodd hynny dro ar ôl tro “Yr Unol Daleithiau yw’r un genedl anhepgor ac mae’n parhau i fod”) oedd Arlywydd America, roedd yr UD yn eithriadol yn y Cenhedloedd Unedig. Er enghraifft, ar 24 Tachwedd 2014, bûm yn y pennawd “Yr Unol Daleithiau Ymhlith Dim ond 3 Gwlad sy'n Cefnogi Natsïaeth a Gwrthod yr Holocost yn Swyddogol”, ac adroddodd: “Mewn pleidlais gan y Cenhedloedd Unedig, ar 21 Tachwedd, dim ond tair gwlad - yr Unol Daleithiau, yr Wcráin, a Chanada - a bleidleisiodd yn erbyn penderfyniad i gondemnio ffasgaeth hiliol, neu Natsïaeth, ac i gondemnio gwadu Holocost yr Ail Ryfel Byd yn erbyn yr Almaen. Iddewon yn bennaf. Fe basiodd y mesur hwn y Cynulliad Cyffredinol, ar bleidlais o 115 o blaid, tri yn erbyn, a 55 yn ymatal (roedd yr ymataliadau er mwyn peidio â throseddu Arlywydd yr UD Obama, a oedd yn gwrthwynebu’r penderfyniad). ” Yna, ar 21 Mehefin 2015, mi wnes i bennawd 'Mae Llysgennad y Cenhedloedd Unedig America yn Parhau i Sefyll dros y Natsïaid' a nododd fod Llysgennad y Cenhedloedd Unedig, Obama, Samantha Power, wedi sefyll dros Natsïaeth; roedd hi newydd draddodi anerchiad yn yr Wcrain yn ralio cefnogwyr Natsïaeth y wlad honno i ryfel yn erbyn Rwsia. Yna, ar 21 Tachwedd 2017, mi wnes i bennawd 'Mae Trump yn Parhau Cefnogaeth Obama i Natsïaeth', ac adroddodd:

Ar 16 Tachwedd, pleidleisiodd Arlywydd yr UD Donald Trump, gan weithredu trwy asiant i’w asiant Llysgennad y Cenhedloedd Unedig, Nikki Haley, yn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn penderfyniad sy'n condemnio bigotry, a yn enwedig yn condemnio Natsïaeth a phob math o hiliaeth. Mae ef, unwaith eto, yn parhau yn y traddodiad gan ei ragflaenwyr, yr Arlywyddion Obama a Bush, bob blwyddyn yn gosod y genedl hon yng nghwmni dim ond un neu ddau o gynghreiriaid yr Unol Daleithiau ledled y byd sy'n ymuno â'r Unol Daleithiau i wrthod ymrwymo i wrthwynebu a gwneud popeth i leihau nid yn unig Natsïaeth wleidyddol (sydd, wrth gwrs, yn y gorffennol), ond Natsïaeth ideolegol, ffasgaeth hiliol - bigotry sefydliadol (nad yw, yn anffodus, yn y gorffennol).

Ond, boed hynny, mae'r UD hefyd yn eithriadol mewn sawl ffordd arall. I. rhestrodd rhai o'r rheini ar 13 Gorffennaf.

Mae dau brif reswm pam mae cyfundrefn yr UD yn gallu gorfodi cenhedloedd eraill i beidio â thorri ei hewyllys. Un yw er bod adroddiadau sydd ar gael i'r cyhoedd yn honni ei bod yn gwario tua 37% o wariant milwrol y byd i gyd, mae cyfundrefn yr UD mewn gwirionedd yn gwario tua 50% o gost filwrol y byd i gyds, ac felly mae ganddo allu corfforol rhyfeddol i orfodi ei ewyllys, os a phan nad yw ond yn economaidd yn rhwystro gwlad 'gelyn' (trwy sancsiynau) yn methu â gwneud y gwaith o'i chael i gydymffurfio. A'r prif reswm arall yw, gan fod llywodraeth yr UD o leiaf mor llygredig â gwlad arferol y “trydydd byd”, ond yn hytrach mae'n un o wledydd cyfoethocaf y byd, mae'n hawdd fforddio trefnu buddion i arweinwyr eraill y byd, er mwyn sicrhau eu cydweithrediad. (Mae'r taliadau hyn yn cael eu talu gan holl drethdalwyr yr UD, nid dim ond biliwnyddion America, sy'n medi'r holl elw o'r ymerodraeth a orfodir.)

Mae eithriadoldeb Americanaidd yn real. Nid y math o eithriadoldeb y mae propaganda'r gyfundrefn yn honni ei fod yn wir, ond serch hynny mae'n real.

Yr hanesydd ymchwiliol Eric Zuesse yw awdur, yn fwyaf diweddar  Dydyn nhw ddim Hyd yn oed yn Agos: Cofnodion Economaidd Democrataidd yn erbyn Gweriniaethwyr, 1910-2010, ac o  VENTRILOQUISTS CRIST: Y Digwyddiad a Greodd Gristnogaeth.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Gwrth-semitiaeth

Mae pennaeth UNWRA yn cydnabod gwrthsemitiaeth a gogoneddu terfysgaeth mewn gwerslyfrau Palestina

cyhoeddwyd

on

Pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn yr Yn agos at y Dwyrain (UNRWA), cydnabu Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, wrth fynnu o hyd bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w atal rhag cael ei ddysgu, heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywedodd, mewn gwrandawiad gerbron pwyllgor materion tramor Senedd Ewrop (AFET), fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig. .

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth mewn gwerslyfrau Awdurdod Palestina (PA) a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â diffiniad UNESCO. safonau ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

hysbyseb

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Hefyd ym mis Mehefin, anfonodd grŵp trawsbleidiol o 26 Senedd yr UE o 16 gwlad ac o'r grwpiau gwleidyddol mwyaf a llythyr i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn galw am gamau disgyblu ac ymchwilio i UNRWA dros ddysgu casineb.

Ym mis Ebrill, pasiodd Senedd yr UE un digynsail penderfyniad condemnio UNRWA, dod yn deddfwrfa gyntaf i geryddu UNRWA dros ddysgu casineb a chymell trais gan ddefnyddio gwerslyfrau Awdurdod Palestina. Mae'r testun mabwysiedig mynnu bod deunydd atgas yn cael ei “dynnu ar unwaith” ac yn mynnu bod yn rhaid “gwneud cyllid yr UE yn amodol” ar ddeunydd addysgol sy’n hyrwyddo heddwch a goddefgarwch.

hysbyseb

Yn y cyfarfod AFET, nododd Lazzarini “rydym yn cytuno i raddau helaeth â’r casgliad bod angen mynd i’r afael â nifer o faterion.”

Ond cafodd ei herio gan sawl seneddwr. ASE yr Almaen Dietmar Köster, aelod o Gynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (S&D), holi Lazzarini ar y gwerslyfrau. “Cyfaddefodd UNRWA fod ei gyfarwyddwyr addysg ei hun, rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd 2020, wedi cynhyrchu deunydd addysgol wedi'i frandio â logo UNRWA sy'n annog trais, yn galw am jihad ac yn gwrthod gwneud heddwch fel y nodwyd yn adroddiad IMPACT-se.

"Mae gen i bryderon difrifol ynglŷn â'r gwerslyfrau. O ystyried diffygion difrifol UNRWA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, credaf nad oes gan Senedd Ewrop unrhyw ddewis arall ond trafod y cwestiwn a oes angen goruchwyliaeth lymach arnom dros yr asiantaeth. Esboniwch os gwelwch yn dda, ”meddai.

Roedd ASE Sbaen, Jose Ramon Bauza Diaz, o'r grŵp rhyddfrydol Renew Europe yn debyg cwestiwn. "Mae sôn am derfysgaeth mewn rhai testunau ac wrth gwrs mae gwahanol wledydd yn yr UE wedi penderfynu rhwystro eu cyfraniadau i'r asiantaeth hon. Am y rheswm hwn, byddai’n ddifrifol iawn i arian trethdalwyr Ewropeaidd dalu am annog terfysgaeth neu i feithrin llygredd. ”

ASE Slofacia Miriam Lexmann, o Blaid Pobl Ewrop, y grŵp gwleidyddol mwyaf yn senedd yr UE, herio Lazzarini pan ofynnodd: “Pa gamau pendant a gymerwyd? Beth sydd wedi'i wneud i gasglu'r deunyddiau hyn yn ôl gan 320,000 o fyfyrwyr? Rydyn ni'n gwybod os bydd y llyfrau hyn yn aros gyda'r myfyrwyr, byddan nhw'n creu difrod pellach. ''

Soniodd am y ffaith bod adroddiad swyddfa atebolrwydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau (GAO) ar UNRWA wedi dweud bod athrawon UNRWA “wedi gwrthod cymryd rhan mewn hyfforddiant ar gyfer goddefgarwch a datrys gwrthdaro. ''

ASE yr Iseldiroedd Bert-Jan Ruissen, o grŵp y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), Dywedodd: “Mae angen i ni edrych ar adroddiad diweddar IMPACT-se…. Mae'n dangos bod sôn yn ddyddiol am drais a gwrthod heddwch a gwadu cyfreithlondeb Israel o ran presenoldeb yn y rhanbarth yn gwerslyfrau newydd UNRWA. Rwy'n credu bod cwestiwn pa mor hir y gallwn ni oddef hyn. Beth ydych chi wedi'i wneud am ein pryderon a fynegwyd mewn perthynas â gwerslyfrau ysgolion? "

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Mae disgwrs blaengar yn 'canslo' y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffrwydrad o wrthsemitiaeth ledled y byd yn ystod y ddau fis diwethaf wedi bod yn destun pryder mawr i gymunedau Iddewig. Mae'r ffeithiau'n siarad drostynt eu hunain. Mae synagogau, mynwentydd ac eiddo Iddewig wedi cael eu fandaleiddio, tra bod Iddewon wedi cael eu haflonyddu ar lafar ac yn gorfforol ymosod ledled Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau, gyda llawer mwy wedi'u targedu ar-lein. Yn y DU, a 250% cofnodwyd cynnydd mewn digwyddiadau gwrthsemitig yn ddiweddar. Cofnodwyd pigau tebyg mewn gwledydd Ewropeaidd eraill ac yn yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill.

Mae dwyster pur y digwyddiadau gwrthsemitig wedi lleihau, ond ni ddylai neb gael ei lulled i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Ymhell ohoni. Mewn gwirionedd. mae cylchoedd blaengar mewn perygl o dderbyn 'normal newydd' niweidiol lle mae'r frwydr yn erbyn casineb Iddewig yn cael ei 'ganslo'. O ganlyniad, maent yn tanio tân gwrthsemitiaeth.   

Mae yna lawer o gwestiynau poenus i'w gofyn. Pam y daeth gwrthdaro Israel â Hamas yn Gaza, yn wahanol i unrhyw wrthdaro arall yn y byd, yn olau gwyrdd i ddychryn ac ymosod ar gymuned leiafrifol? Pam mae Iddewon a chymunedau Iddewig wedi priodoli cyfrifoldeb unigryw am weithredoedd mewn anghydfod geo-wleidyddol ddegawdau o filoedd o filltiroedd i ffwrdd? Efallai mai'r cwestiwn mwyaf digalon oll, yw pam y gadawyd Iddewon yn teimlo eu bod wedi'u gadael yn eu hawr angen gan yr un blaengar iawn sy'n pregethu goddefgarwch a chyfiawnder cymdeithasol?

hysbyseb

Gellir gweld rhan o'r ateb yn yr olygfa fyd-eang ddeuaidd beryglus o syml sydd wedi gafael mewn cylchoedd blaengar. Mae'r lens hon yn gweld dim ond breintiedig a than-freintiedig (yn seiliedig ar hil nid cyfoeth), gormeswyr a gorthrymedig. Yn y cyd-destun hwn, mae Iddewon yn cael eu hystyried yn anghyfiawn fel rhai gwyn a breintiedig, tra bod Israeliaid yn cael eu hystyried yn awtomatig fel gormeswyr drygionus. Mae Iddewon ac Israel wedi cael eu hunain ar ochr 'anghywir' y ffens flaengar, diolch i stereoteip gwrthsemitig wedi'i weithgynhyrchu a dweud y gwir.

Rydym bellach yn dyst i ganlyniadau pryderus iawn y grŵp diffygiol hwn yn meddwl. Mae'r ddau fis diwethaf wedi gweld nid yn unig ddifaterwch tuag at ofnau Iddewig ymhlith blaengarwyr, ond gelyniaeth tuag atynt. Yn rhy aml, mae lleisio pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth yn cael ei drin fel tarddiad, sy'n fygythiad i grwpiau lleiafrifol eraill.

Ddiwedd mis Mai, cyhoeddodd canghellor Prifysgol Rutgers, Christopher J. Molloy, a’r profost, Francine Conway, neges fer yn mynegi tristwch a phryder dwfn ynghylch “y cynnydd sydyn mewn teimladau gelyniaethus a thrais gwrth-Semitaidd yn yr Unol Daleithiau.” Cyfeiriodd hefyd at yr anghyfiawnderau hiliol cyffredinol yn yr Unol Daleithiau, gan grybwyll llofruddiaeth George Floyd ac ymosodiadau ar ddinasyddion Asiaidd Môr Tawel America, Hindwiaid, Mwslemiaid ac eraill. Yn anhygoel, ddiwrnod yn ddiweddarach, ymddiheurodd Molloy a Conway, gan ddweud “mae’n amlwg i ni fod y neges wedi methu â chyfleu cefnogaeth i’n haelodau cymunedol Palestina. Ymddiheurwn yn ddiffuant am y brifo y mae'r neges hon wedi'i achosi. ”

hysbyseb

Yn yr un modd ym mis Mehefin, cyhoeddodd April Powers, menyw Iddewig ddu a phennaeth mentrau amrywiaeth a chynhwysiant yn SCBWI (Cymdeithas Awduron a Darlunwyr Llyfrau Plant) ddatganiad syml a dadleuol patent, gan ddweud “Mae gan Iddewon yr hawl i fywyd, diogelwch a rhyddid rhag bwch dihangol ac ofn. Mae distawrwydd yn aml yn cael ei gamgymryd am ei dderbyn ac yn arwain at gyflawni mwy o gasineb a thrais yn erbyn gwahanol fathau o bobl. ” Yn fuan, aeth Lin Oliver, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad yn ôl, gan ddweud “Ar ran SCBWI, hoffwn ymddiheuro i bawb yn y gymuned Balesteinaidd a oedd yn teimlo heb gynrychiolaeth, distewi, neu ymyleiddio,” tra bod Powers wedi ymddiswyddo dros y 'ddadl'.

Mewn rhesymeg sydd wedi troelli y tu hwnt i gred, ystyrir bod codi pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth, neu fynegi cydymdeimlad ag Iddewon sy'n wynebu bygythiad ac ymosodiad, yn sarhaus. Cawn ein hunain mewn byd blaengar wedi'i droi ar ei ben. Dylai'r rhai sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ddangos undod ag unrhyw leiafrif sydd dan fygythiad. Yn gynyddol, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn waeth nag anwybyddu gwrthsemitiaeth yn unig. Maent yn sensro, yn 'canslo' ymdrechion i sefyll gydag Iddewon yn wynebu casineb ac yn ofni am eu diogelwch.

Mae'r rhai sydd wir yn poeni am les cymunedau Iddewig, sy'n cael eu brawychu gan gyffredinrwydd gwrthsemitiaeth, yn rhy aml yn cael eu distewi neu eu bwlio i 'drwsio' eu ffyrdd. Mae'n gyfystyr â 'totalitariaeth' flaengar sy'n sensro ffiniau meddwl derbyniol. Mewn byd o ddu a gwyn, mae'r rhagolwg hwn yn mynnu bod yn rhaid gosod Iddewon ac Israel ar ochr dywyll hanes.

Oni bai bod blaengarwyr yn deffro i beryglon hunan-sensoriaeth o'r fath, byddant yn hwyluso gwrthsemitiaeth gref ar gynffon hir. Er eu bod yn talu gwasanaeth gwefusau i achos hawliau cyfartal, maent yn lle hynny yn nodi un lleiafrif yn unig sy'n haeddu cydsafiad ac amddiffyniad. Wrth wneud hynny, mae blaengarwyr yn gwneud gwaith y hilwyr drostyn nhw. Maent yn gadael y drws yn llydan agored i wrthsemitiaeth y maent yn honni ei fod yn ffieiddio.   

Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill yw cyn Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth Materion Strategol Israel, cyd-sylfaenydd ymgynghorwyr Effaith Strategol ac aelod sefydlu o'r Mudiad Gwrth-Semitiaeth Brwydro yn erbyn..

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Arweinydd Iddewig Ewropeaidd i geisio cyfarfod â Gweinidog Mewnol Gwlad Belg ynghylch y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin mewn sefydliadau Iddewig

cyhoeddwyd

on

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Mae Cadeirydd EJA, Rabbi Menachem Margolin, yn rheibio yn erbyn penderfyniad, gan ddweud ei fod yn gwneud 'Dim synnwyr' ac ychwanegu, yn absenoldeb darparu trefniadau diogelwch amgen, ei fod yn gadael Iddewon yn “agored eang gydag arwydd targed ar ein cefnau”. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae pennaeth Cymdeithas Iddewig Europen (EJA), grŵp ymbarél o Frwsel sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled Ewrop, wedi ysgrifennu at Annelies Verlinden, Gweinidog Mewnol Gwlad Belg, i ofyn am gyfarfod brys gyda hi i drafod cynllun y llywodraeth i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin rhag Iddewig. adeiladau a sefydliadau ar 1 Medi. Bydd Rabbi Menachem Margolin, sydd wedi dysgu “gyda braw mawr” y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin trwy ei sefydliad partner, Fforwm sefydliadau Iddewig yn Antwerp ac AS Gwlad Belg Michael Freilich, yn gofyn i’r gweinidog am ailystyried y symudiad. Mae'n galw am gyfarfod brys "er mwyn dod o hyd i dir cyffredin ac i geisio lliniaru effeithiau'r cynnig hwn".

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Yng Ngwlad Belg mae'r bygythiad diogelwch yn ganolig ar hyn o bryd yn ôl y metrigau a ddarperir gan Uned Cydlynu Dadansoddiad Bygythiad (CUTA) y llywodraeth eu hunain. Ond i Gymunedau Iddewig, yn ogystal â llysgenadaethau America ac Israel, mae’r bygythiad yn parhau i fod yn “ddifrifol a thebygol”. Mae presenoldeb y fyddin mewn adeiladau Iddewig wedi bod ar waith ers yr ymosodiad terfysgol yn erbyn yr Amgueddfa Iddewig ym Mrwsel ym mis Mai 2014 a adawodd bedwar o bobl yn farw.

hysbyseb

Mewn datganiad, dywedodd Cadeirydd yr EJA, Rabbi Margolin: “Hyd yma mae llywodraeth Gwlad Belg wedi bod yn rhagorol wrth amddiffyn Cymunedau Iddewig. Mewn gwirionedd, rydym ni yng Nghymdeithas Iddewig Ewrop wedi arddel esiampl Gwlad Belg fel un i'w hefelychu gan aelodau eraill. Am yr ymroddiad hwn i'n cadw'n ddiogel, rydym bob amser wedi mynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad mwyaf. "

"Ai oherwydd yr ymroddiad hwn hefyd y mae'r penderfyniad i symud y fyddin ar 1 Medi yn gwneud synnwyr Zero, '' ychwanegodd." Yn wahanol i lysgenadaethau'r UD ac Israel, nid oes gan gymunedau Iddewig fynediad at unrhyw gyfarpar diogelwch y Wladwriaeth, "nododd “Mae'n frawychus hefyd nad ymgynghorwyd yn briodol â chymunedau Iddewig ynglŷn â'r symudiad hwn. Nid yw'r llywodraeth ar hyn o bryd yn cynnig unrhyw ddewisiadau amgen. Ar hyn o bryd, mae'n gadael Iddewon yn llydan agored a gyda tharged ar ein cefnau," gresynu at Rabbi Margolin. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng.

"Yn anffodus, nid yw Gwlad Belg yn imiwn i hyn. Mae'r pandemig, gweithrediad diweddar Gaza a'i ganlyniad yn poeni Iddewon yn ddigonol fel y mae, heb i hyn hyd yn oed ychwanegu at yr hafaliad. Yn waeth, mae'n anfon signal i wledydd Ewropeaidd eraill i wneud yr un peth. Rwy’n annog llywodraeth Gwlad Belg i ailystyried y penderfyniad hwn neu o leiaf gynnig ateb yn ei le, ”meddai Rabbi Margolin.

hysbyseb

Dywedir bod yr Aelod Seneddol Michael Freilich yn cynnig deddfwriaeth a fyddai’n gweld cronfa € 3 miliwn ar gael i gymunedau Iddewig i gynyddu eu diogelwch yng ngoleuni cynlluniau 1 Medi. Bydd yn annog y llywodraeth i ddiogelu'r un lefel o ddiogelwch ag o'r blaen. Mae testun y penderfyniad i’w drafod a’i bleidleisio yfory (6 Gorffennaf) ym mhwyllgor y Senedd ar faterion mewnol. Ni ellid ymuno â Swyddfa'r Gweinidog Mewnol i gael sylw ar y cynllun. Mae tua 35,000 o Iddewon yn byw yng Ngwlad Belg, yn bennaf ym Mrwsel ac Antwerp.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd