Cysylltu â ni

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Roedd y cynllun yn hir yn dilyn penderfyniad y Comisiwn rhag ofn bod SA. 48069 yn 2017 tan 31 Rhagfyr 2020. Erbyn y penderfyniad hwn, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn blwyddyn i'r eithriad treth (rhwng 01 Ionawr 2021 a 31 Rhagfyr 2021).

Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020. Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030.

Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy ddiwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.55695.

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn eithriad treth ar gyfer bionwy nad yw'n seiliedig ar fwyd a #BioPropane a ddefnyddir ar gyfer gwresogi neu fel tanwydd modur yn #Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn mesurau eithrio treth ar gyfer bio-nwy nad yw'n seiliedig ar fwyd a bio-bropan a ddefnyddir ar gyfer gwresogi neu fel tanwydd modur yn Sweden. O dan ddau gynllun ar wahân, mae Sweden yn eithrio rhag trethiant ynni a CO₂ (i) bionwy a ddefnyddir i gynhyrchu gwres (cyn-gynllun a estynnwyd ddiwethaf yn 2018) a (ii) bio-nwy a ddefnyddir fel tanwydd modur (cyn-gynllun a estynnwyd ddiwethaf yn 2015).

Gyda'r penderfyniadau, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ar gyfer y ddau gynllun estyn 10 mlynedd o'r eithriad treth (2021-2030), gyda dau addasiad: i) cyfyngu'r eithriad treth i ddim ond bionwy nad yw'n seiliedig ar fwyd a ii) ymestyn yr eithriad treth i bio-propan nad yw'n seiliedig ar fwyd. Amcan yr eithriad treth yw cynyddu'r defnydd o fio-nwy a bio-propan a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil a'u hallyriadau nwyon tŷ gwydr, wrth hwyluso'r trawsnewidiad tuag at fiodanwydd datblygedig. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio bio-nwy domestig a mewnforio a bio-bropan, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynlluniau'n cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan y rhifau achos SA.56125 (cynhyrchu gwres) ac SA.56908 (tanwydd modur).

Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae gwastraff-i-ynni gartref yn #CircularEconomy - #CEWEP Yn Cyflwyno # CynaliadwyeddRoadMap2035

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi, lansiodd CEWEP, yn cynrychioli gweithredwyr gweithfeydd Gwastraff-i-Ynni Ewropeaidd y cyntaf erioed Map Ffordd Cynaliadwyedd Gwastraff-i-Ynni. Mae'r ddogfen newydd, a gyflwynir o flaen mwy na llunwyr polisi Ewropeaidd 100, rhanddeiliaid a chynrychiolwyr diwydiant ym Mrwsel yn manylu ar weledigaeth y sector i 2035 gan ddangos sut mae'r sector Gwastraff i Ynni yn darparu gwasanaethau hanfodol i'r gymdeithas.

“Ni allwn siarad am economi gylchol yn 2035 heb siarad am sut i gadw’r cylchoedd deunydd yn lân, sut i sicrhau bod yr holl wastraff na ellir ei ailgylchu yn dal i gael ei drin yn ddiogel, bod yr holl werth sy’n gynhenid ​​yn y gwastraff, yr egni a’r deunyddiau gweddilliol. , yn cael ei ddefnyddio. Hynny yw, fel y sector Gwastraff-i-Ynni, rydym yn teimlo'n gartrefol yn yr economi gylchol, rydym ni a bydd ein hangen, ”meddai Paul De Bruycker, llywydd CEWEP yn ystod y digwyddiad.

Yn ôl cyfrifiadau CEWEP, bydd Ewrop yn dal i gynhyrchu tua 142 miliwn tunnell o wastraff gweddilliol y bydd angen ei drin yn 2035 hyd yn oed os bydd yr holl dargedau gwastraff a osodwyd gan Gyfreithiau Gwastraff yr UE a fabwysiadwyd yn 2018 yn cael eu cyrraedd mewn pryd. Mae angen dadl ynghylch y ffordd orau o drin y gwastraff hwn, yn enwedig gan na fyddai'r galluoedd trin cyfredol yn ddigonol ar gyfer tua 40 miliwn o'r gwastraff gweddilliol hwn (rhagor o wybodaeth). At hynny, dylai deddfwriaeth yr UE yn y dyfodol fynd i'r afael â gwastraff masnachol a diwydiannol trwy osod targedau ailgylchu a dargyfeirio tirlenwi rhwymol ar gyfer y ffrydiau gwastraff hyn.

Mae'r map ffordd yn galw am gydnabod rôl Gwastraff i Ynni wrth drin gwastraff sydd wedi'i halogi â sylweddau nad ydynt yn ffit i'w ailgylchu ac fel hyn yn galluogi ailgylchu o ansawdd. Yn ogystal, mae Gwastraff i Ynni hefyd yn cyfrannu at ailgylchu trwy adfer metelau a mwynau o'r lludw gwaelod. Er bod y metelau a adferwyd yn cael eu cyfrif tuag at y targedau ailgylchu, nid oes gan ailgylchu'r ffracsiwn mwynol o ludw gwaelod yr un gydnabyddiaeth er bod deunyddiau crai fel tywod a graean y byddai eu hangen mewn amrywiol gymwysiadau adeiladu yn cael eu disodli yn y modd hwn.

Yn ei fap ffordd mae CEWEP yn galw am gydnabod rôl gyfannol Gwastraff i Ynni wrth amddiffyn yr hinsawdd trwy drin gwastraff a fyddai fel arall yn cael ei dirlenwi ac yn disodli tanwydd ffosil a fyddai wedi cael ei losgi mewn gweithfeydd pŵer confensiynol. Mae'r trydan, gwres a stêm a gynhyrchir gan Blanhigion Gwastraff-i-Ynni Ewropeaidd yn cael eu cyflenwi i breswylwyr a diwydiant, fodd bynnag, byddai ehangu'r seilwaith sydd ar gael yn helpu i ddefnyddio'r ynni hwn hyd yn oed yn fwy effeithlon.

“Mae llawer o gwestiynau wedi bod yn codi: sut i drin gwastraff cymysg, sut i drin gwastraff masnachol a diwydiannol yn ddibynadwy, sut i leihau tirlenwi ar raddfa fawr yn sylweddol, sut i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac ati. Mae angen mynd i’r afael â’r holl faterion pwysig hyn a mae angen Gwastraff-i-Ynni arnom ar gyfer hynny, ”crynhodd Paul De Bruycker.

Cyd-drefnwyd y digwyddiad gydag ESWET, y gymdeithas Ewropeaidd sy'n cynrychioli gweithgynhyrchwyr ym maes Technoleg Gwastraff-i-Ynni, lle gwnaethant hefyd gyflwyno Gweledigaeth Gwastraff-i-Ynni yn 2050: Technolegau Glân ar gyfer Rheoli Gwastraff Cynaliadwy.


Map Ffordd Cynaliadwyedd WtE 2035


Sleidiau lansio map ffordd
(24 / 09 / 2019)

Parhau Darllen

biodanwyddau

Tuag at Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 10bn yn #InnovativeCleanTechnologies

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi rhaglen fuddsoddi sy'n werth mwy na € 10 biliwn ar gyfer technolegau carbon isel mewn sawl sector i hybu eu cystadleurwydd byd-eang.

Mae gan weithredu hinsawdd arloesol yr UE, fel y cyhoeddwyd ar 26 Chwefror, ystod o fuddion i iechyd a ffyniant Ewropeaid sy'n cael effaith bendant ar unwaith ar fywydau pobl - o greu swyddi a thwf gwyrdd lleol, i gartrefi ynni-effeithlon gyda llai o fil ynni, aer glanach, systemau trafnidiaeth gyhoeddus mwy effeithlon mewn dinasoedd, a chyflenwadau diogel o ynni ac adnoddau eraill.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni Hinsawdd ac Ynni, Miguel Arias Cañete: “Lai na thri mis ar ôl mabwysiadu ein gweledigaeth strategol ar gyfer Ewrop sy’n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, rydym yn rhoi ein harian lle mae ein ceg. Ein nod yw parhau i adeiladu economi fodern, gystadleuol a theg yn gymdeithasol wedi'i alinio â Paris ar gyfer pob Ewropeaidd. Er mwyn i hyn ddigwydd, bydd angen i ni ddefnyddio technolegau arloesol glân ar raddfa ddiwydiannol. Dyma pam rydym yn buddsoddi mewn dod â thechnolegau arloesol iawn i'r farchnad mewn diwydiannau ynni-ddwys, mewn dal, storio a defnyddio carbon, yn y sector ynni adnewyddadwy ac mewn storio ynni. Rydym yn datrysiadau technolegol didrafferth ym mhob aelod-wladwriaeth ac yn pwyso'r botwm cyflym wrth inni drosglwyddo i gymdeithas fodern a niwtral yn yr hinsawdd yn Ewrop. "

Mae'r Comisiwn am sicrhau bod Ewrop yn parhau i fod ar frig y gynghrair o ran patentau gwerth uchel newydd ar gyfer technolegau ynni glân. Mae'r arweinyddiaeth hon yn darparu mantais gystadleuol fyd-eang, gan alluogi Ewrop i gynaeafu buddion cyntaf drwy gynyddu allforion cynhyrchion cynaliadwy Ewropeaidd a modelau technoleg a busnes cynaliadwy.

Ar 28 Tachwedd 2018, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a gweledigaeth hirdymor strategol ar gyfer economi ffyniannus, modern, cystadleuol a niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050 - Planed Lân i bawb. Mae'r strategaeth yn dangos sut y gall Ewrop arwain y ffordd tuag at niwtraliaeth yn yr hinsawdd wrth gadw cystadleurwydd ei diwydiannau drwy fuddsoddi mewn atebion technolegol realistig. Mae'r newid hwn hefyd yn gofyn am fwy o arloesi technolegol mewn sectorau ynni, adeiladau, trafnidiaeth, diwydiant ac amaethyddiaeth.

Y camau nesaf

Nod y Comisiwn yw lansio'r alwad gyntaf am gynigion o dan y Gronfa Arloesi sydd eisoes yn 2020, ac yna galwadau rheolaidd tan 2030.

Cefndir

Bydd y Gronfa Arloesi yn cyfuno adnoddau gwerth tua € 10bn, yn dibynnu ar y pris carbon. O leiaf € 450 o lwfansau o'r System Masnachu Allyriadau'r UE Bydd Cyfarwyddeb (EU ETS) yn cael ei gwerthu ar y farchnad garbon yn y cyfnod 2020-2030. Mae refeniw'r gwerthiannau hyn yn dibynnu ar y pris carbon, sydd ar hyn o bryd tua € 20.

Unrhyw refeniw heb ei dalu gan ragflaenydd y Gronfa Arloesi, y Rhaglen NER 300, hefyd yn cael ei ychwanegu at y Gronfa Arloesi. Felly, gall cyfanswm gwaddol y Gronfa fod o gwmpas EUR 10 biliwn.

Nod y Gronfa Arloesi yw creu'r cymhellion ariannol cywir i gwmnïau ac awdurdodau cyhoeddus fuddsoddi nawr yn y genhedlaeth nesaf o dechnolegau carbon isel a rhoi mantais i gwmnïau'r UE i ddod yn arweinwyr technoleg byd-eang.

Mae'r Gronfa Arloesi yn adeiladu ar brofiad rhaglen NER300, rhaglen gyfredol yr UE i gefnogi arddangos technoleg dal a storio carbon ac ynni adnewyddadwy. Mae'n ehangu ei gwmpas i ymdrin yn benodol â diwydiannau ynni a storio ynni dwys ac mae wedi'i deilwra'n well i hyrwyddo arloesedd trwy lywodraethu gwell a symlach. Bydd yn cynnig grantiau i dalu am hyd at 60% o'r costau cyfalaf a gweithredol ychwanegol sy'n gysylltiedig ag arloesedd ar gyfer y prosiectau a ddewiswyd, gan ddosbarthu'r arian mewn ffordd hyblyg yn seiliedig ar anghenion prosiectau unigol.

Yn ogystal, yn dilyn penderfyniad y Comisiwn i ail-fuddsoddi'r cronfeydd sydd heb eu gwario o'r alwad NER 300 gyntaf sy'n dod i ryw € 487.6 miliwn, trosglwyddwyd cronfeydd NER300 heb eu gwario i Prosiectau Demo Ynni InnovFin yn awr yn dod i rym a chadarnhaodd y Comisiwn y gall tri phrosiect presennol elwa o warant benthyciad a gefnogir gan arian o'r NER300.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd