Cysylltu gyda ni

addysg

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn derbyn Gwobr Empress Theophano am raglen Erasmus

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) derbyniodd Wobr Empress Theophano, a ddyfarnwyd i raglen Erasmus, yn ystod seremoni a gynhaliwyd yn Heneb Rotunda yn Thessaloniki, Gwlad Groeg, y bu iddi ei mynychu trwy fideo-gynadledda. Mae'r Wobr yn gwobrwyo unigolion neu sefydliadau sy'n gwneud cyfraniad rhagorol i ddyfnhau cydweithredu Ewropeaidd a gwella'r ddealltwriaeth o'r cyd-ddibyniaethau hanesyddol amrywiol yn Ewrop.

Ar ôl derbyn y Wobr, dywedodd yr arlywydd ei bod yn anrhydedd derbyn y Wobr “am y deng miliwn o Ewropeaid sydd wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus ers ei sefydlu” a’i chysegru “i’r myfyrwyr, yr athrawon, y breuddwydwyr sydd wedi gwneud hyn Gwyrth Ewropeaidd yn dod yn wir ”.

Yn ei haraith dderbyn, tynnodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd debygrwydd rhwng y cynllun adfer Ewropeaidd ac Erasmus +: “Yn union fel yr oedd Erasmus bryd hynny, mae NextGenerationEU nawr. Mae'n rhaglen o raddfa a chwmpas digynsail. A gall ddod yn brosiect uno gwych nesaf i'n Hundeb. Rydym yn buddsoddi gyda'n gilydd nid yn unig mewn adferiad ar y cyd, ond hefyd yn ein dyfodol cyffredin. Rhaid adeiladu ac ailadeiladu undod, ymddiriedaeth ac undod dro ar ôl tro. Nid wyf yn gwybod a all NextGenerationEU newid Ewrop mor ddwys ag y gwnaeth rhaglen Erasmus. Ond gwn fod Ewrop unwaith eto wedi dewis meistroli a siapio ei dyfodol - gyda’i gilydd. ”

Darllenwch araith lawn y Llywydd ar-lein yn Saesneg or Ffrangeg, a'i wylio yn ôl yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd mwy na 4 miliwn o bobl wedi cael cyfle i astudio, hyfforddi, ac ennill profiad dramor rhwng 2014 a 2020 diolch i raglen Erasmus +. Dysgu mwy am Erasmus yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>

addysg

Dywed un o bob pedwar rhiant fod cysylltiad rhyngrwyd o ansawdd gwael yn cael effaith negyddol ar addysg disgyblion ysgol

Datganiad i'r wasg

cyhoeddwyd

on

  • Mae un o bob pedwar rhiant yn y DU (24 y cant) yn credu bod plant yn ei chael hi'n anodd cwblhau gwersi a gwaith ysgol oherwydd cysylltiad rhyngrwyd o ansawdd gwael.
  • Dywed mwy na hanner (54 y cant) y rhieni eu bod wedi gorfod buddsoddi arian mewn technoleg i gefnogi eu plant i ddysgu gartref, y mae un o bob deg wedi cael ei orfodi i wario mwy na £ 500.
  • Mae Huawei yn rhoi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei sydd â gwerth dros £ 60,000 i bum ysgol uwchradd yn ardal Manceinion, i gefnogi Cronfa Dechnoleg Fanceinion Fwyaf.

Manceinion, DU. Chwefror 2021. Mae data newydd gan YouGov Research, a gomisiynwyd gan Huawei UK, yn datgelu bod miliynau o blant ledled y DU yn cael eu dal yn ôl yn yr ystafell ddosbarth rithwir, gan ddatgelu rhaniad digidol ledled y wlad y mae teuluoedd yn ei deimlo.

Mae'r ymchwil yn dangos bod un o bob pedwar rhiant yn y DU (24 y cant) yn credu bod plant yn ei chael hi'n anodd cwblhau gwersi a gwaith ysgol oherwydd cysylltiadau rhyngrwyd o ansawdd gwael. Dywed mwy na hanner (54 y cant) y rhieni a arolygwyd eu bod wedi gorfod buddsoddi arian mewn technoleg i gefnogi eu plant i ddysgu gartref, tra bod un o bob deg (12 y cant) wedi cael ei orfodi i wario mwy na £ 500 ers y cyntaf cloi cenedlaethol.

Mae arolwg YouGov yn datgelu bod llawer o aelwydydd ledled y wlad yn troi at dactegau fel diffodd fideo yn ystod galwadau, clymu i gysylltiad symudol neu gyfyngu ar fynediad i'r rhyngrwyd yn y gobaith o sicrhau cysylltiad sefydlog.

Canfu’r arolwg o 4,000 o oedolion y DU hefyd fod 86 y cant o ymatebwyr yn credu y bydd cysylltiadau rhyngrwyd o ansawdd gwael yn cael effaith negyddol ar gyrhaeddiad addysgol, tra dywedodd 88 y cant hefyd fod cael cysylltiad dibynadwy yn bwysig i les cyffredinol plant yn ystod y broses gloi.

Daw'r pleidleisio wrth i Huawei roi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei sydd â gwerth dros £ 60,000 i helpu'r disgyblion sydd fwyaf mewn angen ac i helpu i chwalu'r rhwystrau mewn addysg bell.

Pecynnau Disgyblion Huawei - sy'n cynnwys tabled Huawei MatePad T3 10, Llwybrydd Di-wifr Huawei 4G B311 a cherdyn sim wedi'i lwytho ymlaen llaw gyda data, trwy garedigrwydd Tri DU - yn cael eu rhoi i ddisgyblion mewn ysgolion a nodwyd gan Gronfa Dechnoleg Greater Manchester fel y rhai a fyddai'n elwa fwyaf o galedwedd newydd.

Bydd y pecynnau'n sicrhau bod gan ddisgyblion y caledwedd a'r cysylltedd sy'n ofynnol ar gyfer dysgu o bell. Mae pob un o'r ysgolion hyn yn derbyn 50 o Becynnau Disgyblion Huawei:

-      Ysgol Uwchradd Longdendale yn Hyde

-      Ysgol Sharples yn Bolton

-      Ysgol Uwchradd Derby yn Bury

-      Academi Llosgi i Fechgyn ym Manceinion

-      Ysgol Uwchradd Byrchall yn Wigan

Dywedodd Karl Harrison, Pennaeth, Burnage Academy for Boys:

“Rydym yn gwasanaethu cymunedau yn ardaloedd mwyaf difreintiedig canol y ddinas ac nid oes gan rai o'n rhieni fodd i allu darparu'r dyfeisiau sydd eu hangen ar hyn o bryd ar gyfer eu plant. Bydd haelioni gwych Huawei yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gynifer o'n teuluoedd ac yn rhoi cyfle i'n bechgyn gael mynediad at ddysgu o bell yn y pandemig.

Mae hyn yn wirioneddol ostyngedig yn yr amseroedd mwyaf heriol ac rydym yn cynnig ein diolch mwyaf diffuant a chalonog. ”

Dywedodd Diane Modahl, Arweinydd, Cronfa Dechnegol Greater Manchester:

“Ym Manceinion Fwyaf, rydyn ni’n credu bod ein pobl ifanc yn haeddu pob cyfle i gyflawni eu potensial. Fe wnaethom sefydlu Cronfa Dechnoleg Greater Manchester i gefnogi ein pobl ifanc fwyaf agored i niwed i'w hatal rhag cael eu gwthio i'r cyrion ac o dan anfantais oddi wrth eu cyfoedion. Hoffwn ddweud diolch enfawr i bawb yn Huawei, am eu rhodd hael i Gronfa GM Tech. Bydd rhodd Huawei yn helpu pobl ifanc sydd wedi'u gwahardd yn ddigidol gyda'r dechnoleg a'r cysylltedd sydd eu hangen i barhau â'u dysgu gartref tra bod ysgolion a cholegau'n parhau ar gau. ”

Dywedodd Victor Zhang, Is-lywydd, Huawei:

“Mae'r newid i addysg o bell wedi bod yn heriol i bob teulu, ond mae wedi bod yn arbennig o anodd i'r disgyblion hynny nad oes ganddyn nhw fodd i gymryd rhan mewn gwersi fideo neu ryngweithio â phlant eraill. Ni ddylid gadael unrhyw ddisgyblion ar ôl, ond rydyn ni i gyd yn gwybod am blant ysgol sydd, heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain, yn wynebu rhwystrau i'r addysg y dylen nhw fod yn ei derbyn.

“Mae Huawei yn parhau i fod yn ymrwymedig i wella cysylltedd ledled y DU, fel yr ydym wedi bod am yr 20 mlynedd diwethaf. Rydym yn awyddus i helpu yn ystod y pandemig ac felly rydym yn falch iawn o fod yn rhoi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei i ysgolion ym Manceinion Fwyaf, gyda chefnogaeth ein partneriaid yn Three UK. Gobeithiwn y bydd y rhodd hon yn mynd rhywfaint o'r ffordd i chwalu'r rhwystrau hynny a helpu plant ysgol i barhau â'u haddysg ar yr adeg unigryw heriol hon. "

Y cynhyrchion sydd i'w gweld ym Mhecynnau Disgyblion Huawei yw:

HUAWEI MatePad T10

Mae'r dabled hon yn cyfuno perfformiad pwerus gydag arddangosfa 9.7 modfedd, system siaradwr deuol a bywyd batri hir. Mae hefyd yn dod gyda thechnoleg Cysur Llygad ardystiedig TÜV Rheinland i leihau golau glas niweidiol, gan gynnig gwell cysur i'w ddefnyddio bob dydd. Mae gan y MatePad gamerâu cefn a blaen, sy'n berffaith ar gyfer cymryd rhan mewn gwersi rhyngweithiol a rhannu gwaith yn uniongyrchol gydag athrawon a chyd-ddisgyblion.

Llwybrydd 4G HUAWEI

Mae'r llwybrydd hwn yn galluogi hyd at 32 o ddyfeisiau i rannu mynediad i'r un cerdyn SIM data. Yn syml, mewnosodwch SIM data yn y llwybrydd a gosodwch y llwybrydd mewn rhan o'r tŷ sydd â'r signal symudol cryfaf. Yna mae'r llwybrydd yn rhannu'r data hwn gan sefydlu cysylltiad WiFi lleol; mae disgyblion yn cysylltu eu llechen â'r WiFi ac maen nhw ar-lein.

SIM Data wedi'i dalu ymlaen llaw, o Three

Huawei a'r Gogledd Orllewin - Ym mis Hydref 2019, agorodd Huawei swyddfa newydd ym Manceinion Fwyaf yng nghanolfan lewyrchus MediaCityUK. Mae'r swyddfa'n gartref i nifer o weithrediadau busnes allweddol Huawei fel timau cyfrifon cwsmeriaid ac mae'n gweithredu fel sylfaen weithredol i'r cwmni wrth i Huawei ddatblygu ei fusnes ym Mhwerdy'r Gogledd.

Ynglŷn â Huawei

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Gydag atebion integredig ar draws pedwar parth allweddol - rhwydweithiau telathrebu, TG, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau cwmwl - rydym wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig.

Mae portffolio cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau Huawei o'r dechrau i'r diwedd yn gystadleuol ac yn ddiogel. Trwy gydweithrediad agored â phartneriaid ecosystem, rydym yn creu gwerth parhaol i'n cwsmeriaid, gan weithio i rymuso pobl, cyfoethogi bywyd cartref, ac ysbrydoli arloesedd mewn sefydliadau o bob lliw a llun.

Yn Huawei, mae arloesi yn canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid. Rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil sylfaenol, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol sy'n gyrru'r byd ymlaen. Mae gennym fwy na gweithwyr 188,000, ac rydym yn gweithredu mewn mwy na gwledydd a rhanbarthau 170. Wedi'i sefydlu yn 1987, mae Huawei yn gwmni preifat sy'n eiddo i ei weithwyr.

http://www.linkedin.com/company/Huawei

Parhau Darllen

addysg

Mae Gohebydd yr UE yn partneru ag Ysgol Newyddiaduraeth Prydain am Wobr Newyddiaduraeth Myfyrwyr

avatar

cyhoeddwyd

on

Gohebydd UE newydd gyhoeddi canlyniadau rhifyn cyntaf Gwobr Newyddiaduraeth Ifanc newydd, flynyddol mewn cydweithrediad ag Ysgol Brydeinig Brwsel. Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol, mae wedi bod yn bleser mawr cadw'r cysylltiad i fynd a chynnig cyfle i'r myfyrwyr presennol ym mlynyddoedd 11-13 (16-18 oed) ymarfer eu sgiliau ysgrifennu a gwneud ychwanegiad at eu CVs fel mae llawer yn edrych tuag at ymgeisio am brifysgol. Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys ysgrifennu traethawd byr o hyd at 1,000 o eiriau, gan ymateb i gwestiwn penodol. Mae'r cwestiwn yn cael ei adael yn eithaf agored i ganiatáu digon o le i'r myfyrwyr fod yn greadigol a mynd ato o'u safbwyntiau unigryw eu hunain, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Roedd y cofnodion i'w beirniadu gan aelodau o dîm Gohebydd yr UE: Uwch newyddiadurwr Catherine Feore; Prif Olygydd, Colin Stevens; a minnau, y Swyddog Gweithredol Datblygu Tori Macdonald.

Ar gyfer y rhifyn cyntaf, gwnaethom ddechrau gydag ymholiad eithaf generig ond cymhleth i'r myfyrwyr, gan nodi, “Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi” fel y dasg i'w chwblhau.

Roeddwn yn siŵr y byddai natur oddrychol y cwestiwn hwn yn dod ag amrywiaeth o ddehongliadau ac fel alltud gydol oes fy hun, roeddwn yn edrych ymlaen at weld sut roedd straeon pob ymgeisydd yn cymharu â fy rhai fy hun; pawb yn y pen draw yn rhannu'r math unigryw hwn o brofiad ysgol.

Er mawr lawenydd i ni, cawsom nifer drawiadol o gynigion, pob darn yn llawn brwdfrydedd, personoliaeth ac amrywiaeth o bwyntiau datblygedig, gan gyfiawnhau eu profiadau unigol fel myfyrwyr rhyngwladol. Ymateb gwirioneddol wych ar gyfer rhifyn cyntaf y gystadleuaeth hon.

Fel un o’r beirniaid, cefais fy synnu gan safon iaith a sgiliau strwythuro traethodau’r myfyrwyr, gan wneud fy swydd yn anodd iawn yn wir! Roeddwn yn siŵr nad oeddwn hyd yn oed wedi bod yn ymwybodol o rywfaint o'r eirfa a ddefnyddiwyd pan oeddwn yn eu hoedran!

Fodd bynnag, dim ond tri a allai fod yn y rownd derfynol ac, yn y pen draw, un enillydd.

Dewiswyd yr unigolion a wnaeth y 3 safle uchaf yn dilyn sillafu a gramadeg hyfryd; strwythuro traethodau clir a chryno; dadleuon cytbwys, ac yn anad dim, y safbwyntiau mwyaf unigryw ar y sefyllfa gan fod cwpl o themâu ailadroddus cyffredin iawn.

Mae segmentau o gofnodion yr enillydd, yr ail safle a'r ail orau fel a ganlyn, cliciwch ar eu henwau i weld yr erthyglau llawn.

ENILLYDD - Grace Roberts:

Yr hyn a barodd mai Grace oedd yr enillydd oedd ei storïau hyfryd, gan dynnu sylw at galonnau pob un o'r beirniaid. Ar ben hynny, sgiliau llenyddol eithriadol, ymgorfforiad hyfryd o gyfatebiaeth a chwestiwn rhethregol, a thrwy'r amser, set o resymau cytbwys wedi'u gwerthuso'n dda.

“Fe allwn i fod yr oeddwn i eisiau bod heb i neb fy adnabod cyn cyrraedd. Roeddwn i'n gallu gwisgo'r hyn roeddwn i eisiau; Roeddwn i'n gallu gwneud fy ngwallt yn y ffordd roeddwn i eisiau. Gallwn i fod yn fi. Wrth gwrs, cafwyd yr ychydig ddyfarniadau gan bobl fel y bydd bob amser, ond roedd yn iawn oherwydd roeddwn i'n hapus ac yn iawn bod yn fi. Fe wnes i ddod o hyd i system gymorth sefydlog: ffrindiau a oedd yn gofalu amdanaf, athrawon a roddodd help imi pan oeddwn ei angen, system ysgol a ymdrechodd ei hun ar garedigrwydd a phositifrwydd. "

 Darllenwch y cofnod llawn

 COMISIWN UCHEL - Maxime Tanghe:

Arddangosodd Maxime amrywiaeth drawiadol iawn o eirfa, gan ddechrau gyda chyflwyniad cryf iawn. Datblygodd ffocws hyfryd o amgylch meddylfryd a gwnaeth feirniadaethau deallus. Gwnaeth Maxime ddefnydd braf o ddyfyniadau hefyd i ychwanegu dyfnder i'w bwyntiau.

“Mae'r gair“ rhyngwladol ”yn portreadu i mi gysoni mewn credoau a diwylliannau. Mae'n gofyn am gryn barch a moeseg, a ddylai fod o'r pwys mwyaf i'n cymdeithas foderneiddio. Mae bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol wedi newid fy safbwynt yn sylweddol nid yn unig ar fy hun a'm canfyddiad o ddynoliaeth, ond mae hefyd wedi effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd rwy'n gwerthfawrogi ac yn trin eraill. ”

 Darllenwch y cofnod llawn

 TERFYNOL - Adam Pickard:

Ymgorfforodd Adam hefyd ddefnydd datblygedig o eirfa ynghyd ag esboniadau datblygedig a strwythuro brawddegau. Creodd ei gasgliadau diddorol ongl unigryw iawn ar y sefyllfa a oedd yn adfywiol fel cyferbyniad yn erbyn mwyafrif yr erthyglau cadarnhaol iawn.

“Ond yn nhirwedd aml-ethnig ryfedd yr ysgol ryngwladol, allan o'ch amgylchedd naturiol, roedd rhannu cenedligrwydd ag unrhyw fyfyriwr penodol yn anghyffredin ar y mwyaf. Gyda chymaint o bobl o gynifer o wahanol leoedd, roedd un yn tueddu i chwilio am y rhai â phrofiad a rennir, am bwnc sgwrsio am ddim byd arall. ”

 Darllenwch y cofnod llawn

Llongyfarchiadau mawr i Grace, Maxime ac Adam ar eu darnau a'u canmoliaeth eithriadol i'r holl fyfyrwyr a gymerodd ran. Lefel newyddiaduraeth hollol ragorol ymhlith y myfyrwyr ifanc hyn, a heb os, dyfodol trawiadol iawn o flaen pob un ohonynt.

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd