Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Cyfraith hinsawdd yr UE: Mae ASEau am gynyddu targed lleihau allyriadau 2030 i 60%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd eisiau i bob aelod-wladwriaeth unigol o'r UE ddod yn garbon niwtral erbyn 2050 © Adobe Stock 

Rhaid i bob aelod-wladwriaeth ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, meddai’r Senedd mewn pleidlais ar gyfraith hinsawdd yr UE, gan alw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau 2030 a 2040.

Mae'r Senedd wedi mabwysiadu ei mandad negodi ar gyfraith hinsawdd yr UE gyda 392 o bleidleisiau o blaid, 161 yn erbyn a 142 yn ymatal. Nod y gyfraith newydd yw trawsnewid addewidion gwleidyddol y bydd yr UE yn dod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050 yn rhwymedigaeth rwymol ac i roi'r sicrwydd cyfreithiol a'r rhagweladwyedd cyfreithiol i ddinasyddion a busnesau Ewropeaidd sydd eu hangen arnynt i gynllunio ar gyfer y trawsnewid.

Mae ASEau yn mynnu bod yn rhaid i'r UE a phob aelod-wladwriaeth yn unigol ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050 ac y bydd yr UE wedi hynny yn cyflawni “allyriadau negyddol”. Maent hefyd yn galw am gyllid digonol i gyflawni hyn.

hysbyseb

Rhaid i'r Comisiwn gynnig erbyn 31 Mai 2023, trwy'r weithdrefn benderfynu arferol, daflwybr ar lefel yr UE ar sut i gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2050, dywed ASEau. Rhaid iddo ystyried cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) sy'n weddill tan 2050 i gyfyngu ar y cynnydd mewn tymheredd yn unol â Chytundeb Paris. Bydd y taflwybr yn cael ei adolygu ar ôl pob stoc ar lefel fyd-eang.

Mae ASEau hefyd eisiau sefydlu Cyngor Newid Hinsawdd yr UE (ECCC) fel corff gwyddonol annibynnol i asesu a yw polisi'n gyson ac i fonitro cynnydd.

Mae angen targed 2030 mwy uchelgeisiol

hysbyseb

Targed gostyngiadau allyriadau cyfredol yr UE ar gyfer 2030 yw 40% o'i gymharu â 1990. Yn ddiweddar, cynigiodd y Comisiwn gynyddu'r targed hwn i “o leiaf 55%” yn y cynnig diwygiedig ar gyfer deddf hinsawdd yr UE. Heddiw cododd ASEau y bar ymhellach fyth, gan alw am ostyngiad o 60% yn 2030, gan ychwanegu y bydd targedau cenedlaethol yn cael eu cynyddu mewn ffordd gost-effeithlon a theg.

Maent hefyd eisiau i darged dros dro ar gyfer 2040 gael ei gynnig gan y Comisiwn yn dilyn asesiad effaith, er mwyn sicrhau bod yr UE ar y trywydd iawn i gyrraedd ei darged ar gyfer 2050.

Yn olaf, rhaid i'r UE ac aelod-wladwriaethau hefyd ddileu'r holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol erbyn 31 Rhagfyr 2025 fan bellaf, dywed yr ASEau, wrth iddynt danlinellu'r angen i barhau â'r ymdrechion i frwydro yn erbyn tlodi ynni.

Ar ôl y bleidlais, rapporteur y Senedd Jytte Guteland Dywedodd (S&D, Sweden): “Mae mabwysiadu’r adroddiad yn anfon neges glir i’r Comisiwn a’r Cyngor, yng ngoleuni’r trafodaethau sydd ar ddod. Disgwyliwn i bob aelod-wladwriaeth gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 fan bellaf ac mae angen targedau interim cryf arnom yn 2030 a 2040 er mwyn i'r UE gyflawni hyn.

"Rwyf hefyd yn fodlon â chynnwys cyllideb nwy tŷ gwydr, sy'n nodi cyfanswm yr allyriadau sy'n weddill y gellir eu hallyrru tan 2050, heb roi ymrwymiadau'r UE o dan Gytundeb Paris mewn perygl."

Y camau nesaf

Mae'r Senedd bellach yn barod i ddechrau trafodaethau gyda'r aelod-wladwriaethau unwaith y bydd y Cyngor wedi cytuno ar safbwynt cyffredin.

Cefndir

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor Ewropeaidd (2019) i gymeradwyo amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050, cynigiodd y Comisiwn ym mis Mawrth 2020 y Cyfraith hinsawdd yr UE byddai hynny'n ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i'r UE ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050.

Mae'r Senedd wedi chwarae rhan bwysig wrth wthio am ddeddfwriaeth hinsawdd fwy uchelgeisiol yr UE ac wedi datgan a argyfwng hinsawdd ar 28 2019 Tachwedd.

Newid yn yr hinsawdd

Heddlu'n clirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa Credit Suiesse i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS
Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS

Mae gweithredwyr hinsawdd 'Rise up for Change' yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, 2 Awst 2021. Schweiz Rise Up For Change / Taflen trwy REUTERS

Dechreuodd yr heddlu glirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich ddydd Llun (2 Awst) ar ôl iddyn nhw rwystro mynedfeydd banciau i brotestio yn erbyn cyllid benthycwyr ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd., yn ysgrifennu Michael Shields.

Arweiniodd heddlu Zurich actifyddion canu a llafarganu a oedd wedi cymryd swyddi wrth y mynedfeydd i Credit Suisse (CSGN.S) ac UBS yn sgwâr Paradeplatz ym mol ariannol y Swistir. (UBSG.S) wedi iddynt wrthod gwasgaru.

hysbyseb

"Hyd yma, mae Credit Suisse ac UBS wedi gwneud unrhyw beth ond ymateb yn ddigonol i'r argyfwng hinsawdd. Dyna pam mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn meddiannu pencadlys Credit Suisse a swyddfa UBS gerllaw heddiw i dynnu sylw at ganlyniadau diffyg gweithredu sefydliadau ariannol y Swistir , "Dywedodd Frida Kohlmann, llefarydd ar ran y grŵp Rise Up for Change, mewn datganiad.

Roedd gweithredwyr wedi llwyfannu ffug y tu allan i bencadlys Credit Suisse yr wythnos diwethaf, gan sefyll fel cynrychiolwyr banc y Swistir a chyhoeddi diwedd ar ei ariannu tanwydd ffosil. Darllen mwy.

Daw’r brotest ynghanol ton o anufudd-dod sifil gan weithredwyr yn y Swistir, lle mae’r hinsawdd yn cynhesu tua dwywaith cyflymder y cyfartaledd byd-eang ac yn newid ei dirweddau mynyddig enwog. Darllen mwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu canllawiau newydd ar sut i amddiffyn prosiectau seilwaith yn y dyfodol rhag newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau technegol newydd ar amddiffyn hinsawdd prosiectau seilwaith ar gyfer y cyfnod 2021-2027. Bydd y canllawiau hyn yn caniatáu i ystyriaethau hinsawdd gael eu hintegreiddio i fuddsoddiadau yn y dyfodol a datblygu prosiectau seilwaith, p'un a ydynt yn adeiladau, isadeiledd rhwydwaith neu'n gyfres o systemau ac asedau adeiledig. Yn y modd hwn, bydd buddsoddwyr sefydliadol a phreifat Ewropeaidd yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ar brosiectau y bernir eu bod yn gydnaws â Chytundeb Paris ac amcanion hinsawdd yr UE.

Bydd y canllawiau a fabwysiadwyd yn helpu'r UE i weithredu Bargen Werdd Ewrop, i gymhwyso cyfarwyddiadau cyfraith hinsawdd Ewrop ac i gyfrannu at wariant gwyrddach yr UE. Maent yn rhan o bersbectif gostyngiad net mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o -55% erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050; maent yn parchu egwyddorion 'uchafiaeth effeithlonrwydd ynni' ac 'i beidio ag achosi niwed sylweddol'; ac maent yn cwrdd â'r gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer sawl cronfa UE fel InvestEU, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF) a'r Gronfa Pontio Gyfiawn (FTJ).

hysbyseb

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'n rhaid i ni ymladd cynhesu byd-eang yn gynt o lawer - Merkel

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes digon wedi'i wneud i leihau allyriadau carbon i helpu i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang, Canghellor yr Almaen, Angela Merkel (Yn y llun) dywedodd yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Kirsti Knolle, Reuters.

"Mae hyn nid yn unig yn wir am yr Almaen ond i lawer o wledydd yn y byd," meddai Merkel wrth gynhadledd newyddion yn Berlin, gan ychwanegu ei bod yn bwysig gweithredu mesurau sy'n gydnaws â nodau hinsawdd yng nghytundeb Paris.

Dywedodd Merkel, sy’n sefyll i lawr fel canghellor yn ddiweddarach eleni, ei bod wedi neilltuo llawer o egni yn ystod ei gyrfa wleidyddol ar amddiffyn yr hinsawdd ond ei bod yn ymwybodol iawn o’r angen am weithredu llawer cyflymach.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd