Mae dwsinau o seneddwyr o bob rhan o Ewrop, gan gynnwys Seneddwyr, ASau, ASEau a Thŷ Arglwyddi’r DU, ac arweinwyr cymunedol Iddewig o amrywiol wledydd Ewropeaidd wedi ymuno mewn llythyr yn galw ar awdurdodau Gwlad Pwyl i ddileu rhan o fil lles anifeiliaid sy’n ceisio a gwaharddiad ar allforio cig kosher o Wlad Pwyl, yn ysgrifennu .

Mae disgwyl pleidlais ar y mesur hwn yn Senedd Gwlad Pwyl yfory (13 Hydref).

Byddai symud i wahardd allforio cig kosher o Wlad Pwyl yn cael effaith ddifrifol ar gymunedau Iddewig ar draws y cyfandir sydd, naill ai yn ôl maint neu adnoddau cyfyngedig, yn dibynnu'n fawr ar Wlad Pwyl fel cyflenwr cig kosher. Mae'r wlad hon yn un o'r allforwyr mwyaf o gig kosher yn Ewrop.

Pwysleisiodd y seneddwyr a llofnodwyr arweinwyr Iddewig hefyd fod y mesur yn gosod cynsail peryglus gan ei fod yn rhoi hawliau lles anifeiliaid yn amlwg o flaen hawl sylfaenol Ewrop i ryddid crefydd.

Yn ei Erthygl 10, mae siarter hawliau sylfaenol yr UE yn nodi: “Mae gan bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd. Mae'r hawl hon yn cynnwys rhyddid i newid crefydd, cred a rhyddid, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cymuned ag eraill, ac yn gyhoeddus neu'n breifat, i amlygu crefydd neu gred, mewn addoli, addysgu, ymarfer ac arsylwi ”.

Cododd y llofnodwyr hefyd y ffaith nad oes tystiolaeth wyddonol bendant i gefnogi honiadau bod shechita, y dull lladd kosher, yn fwy creulon na mwyafrif y lladd sy'n digwydd o ddydd i ddydd, yn Ewrop allan.

Yn eu llythyr, ysgrifennodd y llofnodwyr at lywodraeth Gwlad Pwyl, “Trwy wahardd allforio cynhyrchion sy’n cynrychioli egwyddor ganolog o ffydd ac arfer Iddewig i lawer, rydych yn anfon neges gref bod deddfau sy’n rhwystro bywyd Iddewig yn Ewrop yn effeithiol yn dderbyniol. ''

“Am y rhesymau hyn - ac ar ran y miloedd lawer o Iddewon yr ydym ni fel Arweinwyr Cymunedol a Seneddwyr yn eu cynrychioli - yr ydym yn annog llywodraeth Gwlad Pwyl, ei Senedd a’i Seneddwyr i atal yr agwedd hon ar y mesur.”

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop a gychwynnodd y llythyr, mewn datganiad: “Nid yw’r hyn sy’n ymddangos yn fater gwleidyddol sglein cenedlaethol yn ddim o’r math. Gall goblygiadau'r bil hwn fod yn ddinistriol ac yn ddwys i Iddewon ym mhobman yn Ewrop, a hefyd i'r nifer sy'n gwerthfawrogi'r rhyddid i ymarfer rhyddid crefydd. ''

“Bydd y bil, os caiff ei basio, yn cael ei ystyried yn ddatganiad ei fod yn dymor agored i unrhyw un sy’n gwrthwynebu agweddau ar gyfraith, ffydd ac ymarfer Iddewig. Rhaid ei stopio, ’’ meddai.