Cysylltu â ni

coronafirws

Cynhadledd llywyddiaeth yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth bersonoledig arloesol mewn byd COVID 19 ac ôl-COVID 19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn nhrydedd Gynhadledd yr Arlywyddiaeth, a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) gwelwyd consensws aml-randdeiliad ar sawl agwedd ar hwyluso arloesedd mewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd modern, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Y digwyddiad a gynhaliwyd yn ystod adain Llywyddiaeth UE yr Almaen ac mae ganddo hawl 'Sicrhau Mynediad at Arloesi a gofod biomarcwr llawn data i gyflymu gwell ansawdd gofal i Ddinasyddion ', ac fe'i cynhaliwyd mewn amgylchedd rhithwir ar 12 Hydref.

 Dilynodd cyfarfod arbenigwyr meddygaeth bersonol amlddisgyblaethol dair cyngres flynyddol lwyddiannus ym Melfast, Brwsel a Milan, ynghyd â saith Cynhadledd Llywyddiaeth flynyddol.

hysbyseb

Beth ddigwyddodd y bore yma?

Fel erioed, cynhadledd yr Arlywyddiaeth dangoswyd gwahanol amcanion y gall y sector cyhoeddus a'r sector preifat eu cefnogi, gyda'r bwriad o ganiatáu i'r UE gyflwyno amcan cyffredin. Mae'n Cymerodd gosod mewn fformat â ffocws i ganiatáu mynd i'r afael â materion concrit a chael deialog gyda llunwyr polisi.

Siaradodd arweinydd rhaglen EU4Health Cristian Busoi ASE yn y bore ac, ar gyfer sesiwn y prynhawn, mae ASEau eraill ar y blaen i siarad, yn ogystal â chynrychiolwyr EMA a Chomisiwn. Roedd mwy na 200 yn bresennol yn y gynhadledd y bore Llun hwn, gan nodi'r gynhadledd fel llwyddiant unigol. A thrafodwyd rhaglen EU4Heath, sydd i fod i gymryd cam mawr ymlaen, yn y gynhadledd hefyd. Tmae'n drafftio gwelliannau cyfaddawd pleidleisir arno yn pwyllgor ENVI, sy'n golygu, am y tro cyntaf, y bydd Senedd Ewrop yn dweud ei dweud ar y cynnig. 

Ar gyfer y sesiwn prynhawn sy'n dechrau am 14h, mae'r sesiynau'n cynnwys a) Profi biomarcwr ym maes Alzheimer a dementia cysylltiedig; b) Sesiwn IV: Gyrru Gofal Iechyd gyda Chynhyrchion Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMPs) ac c) Sesiwn Gloi: Gwireddu Potensial Data a Diagnosis Cynnar trwy Brofi Biomarcwr a Diagnosteg Moleciwlaidd.

Y dydd cynnwys a sesiwn lawn a chynhyrchiol ar bwnc llosg cyfredol y Strategaeth Fferyllol, dyraniad rhesymol o adnoddau mewn byd COVID ac ar ôl COVID, Gofod Data Ewropeaidd, therapi genynnau ynghyd â vcanlyniadau ar sail alue a biofarcwyr / diagnosteg foleciwlaidd.

Trafodwyd biofarcwyr yn ddiweddar mewn digwyddiad lloeren EAPM a gynhaliwyd yng Nghyngres ESMO a chyn-cyndigwyddiad bwrdd crwn ar bwnc biofarcwyr a diagnosis moleciwlaidd cyn y brif Gynhadledd ym Mrwsel a arweiniodd at y cyhoeddiad academaidd o'r enw 'Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg '

Datganiadau allweddol

ASE Christian Busoi meddai: "Mae angen gweithredu ar lefel gydweithredol ac UE - wrth gael mewnwelediadau newydd i afiechydon, mae meddygaeth wedi'i phersonoli eisoes yn dod yn therapi amlycaf ar gyfer canser ac yn llu o gystuddiau eraill.

"Mae angen datblygu sicrwydd ansawdd ymhellach i ymateb i ofynion cleifion. A fforddiadwyedd yw'r mater mwyaf hanfodol - allwn ni 'fforddioi guro canser?


Is-lywydd Gweithredol AstraZeneca Ewrop a Chanada Iskra Reic Meddai: “Mae'n hanfodol dysgu o'r argyfwng a rhannu a dod at ein gilydd a dysgu. Mae angen partneriaid lluosog arno i weithio gyda'i gilydd ar draws ecosystemau gofal iechyd. ”

Yn y cyfamser, ar bwnc canser, Christine Chomienne, is-gadeirydd, Bwrdd Cenhadaeth Canser, ac athro bioleg gellog yn yr Université Paris Diderot Meddai: “Mae angen i ni newid ffrâm y meddwl ar ddiwylliant canser - ar gyfer atal, ar gyfer llunwyr polisi, ar gyfer ad-daliad, ond bob amser gyda thystiolaeth gref iawn.”

Yn ystod y gynhadledd, Marcus Guardian, Prif Swyddog Gweithredol EUnetHTA Meddai: “Rydym wedi profi enillion effeithlonrwydd o gydlynu ar lefel yr UE - ond mae hyn yn gofyn am fecanwaith cadarn gyda rheolau clir, wedi’i gydbwyso gan hyblygrwydd wrth weithredu’n genedlaethol.” 

Ychwanegodd: “Rhaid i ni gofio hefyd nad yw’r cynnig yn talu am ad-daliad a phrisio ac y bydd hynny’n parhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaethau. Mae angen cydweithredu gan yr UE i sicrhau cyfnewid gwybodaeth yn gyson rhwng awdurdodau HTA yn yr UE. ”

Ymhlith y rhai a siaradodd yn y digwyddiad roedd Mary Baker, fllywydd ormer Cyngor Ymennydd Ewrop. Meddai: “Mae angen cydweithredu cymdeithas. Mae angen y wyddoniaeth arnom i gael yr atebion ond nid ydyn nhw'n ddefnyddiol os ydyn nhw'n aros yn y labordai yn unig. Mae angen i ni ddangos y gallwn ni weithio gyda'n gilydd. ” 

Mewn newyddion mwy sobreiddiol, mae'r rhaglen iechyd wedi gweld ei chyllideb wedi'i thorri gan y Cyngor i € 1.7 biliwn o'r € 9.4bn a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mai - sydd wedi ysgogi beirniadaeth ym swigen iechyd Brwsel, a ddisgrifir fel “pinsio ceiniogau byr eu golwg yn wyneb argyfwng iechyd unwaith mewn oes ”. Ac, ym mis Medi, galwodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ar ASEau i ymladd am fwy o arian iechyd.

 Cyhoeddir yr adroddiad ar y gynhadledd yn ddiweddarach yr wythnos hon.

coronafirws

Mae Norwy unwaith eto yn gohirio dod i ben i gloi COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae dyn sy'n gwisgo mwgwd amddiffynnol yn cario bagiau siopa wrth iddo gerdded ar strydoedd Oslo yn dilyn achos o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn Oslo, Norwy. NTB Scanpix / Hakon Mosvold Larsen trwy REUTERS

Gohiriodd Norwy am yr eildro ddydd Mercher (28 Gorffennaf) gam olaf wedi'i gynllunio i ailagor ei heconomi rhag cloi pandemig, oherwydd lledaeniad parhaus yr amrywiad Delta o COVID-19, meddai'r llywodraeth, yn ysgrifennu Terje Solsvik, Reuters.

"Bydd asesiad newydd yn cael ei wneud ganol mis Awst," meddai'r Gweinidog Iechyd Bent Hoeie wrth gynhadledd newyddion.

hysbyseb

Ymhlith y mesurau a fydd yn cael eu cadw i atal lledaeniad COVID-19 mae bariau a bwytai yn gyfyngedig i wasanaeth bwrdd a therfynau 20 o bobl ar gynulliadau mewn cartrefi preifat.

Lansiodd y llywodraeth ym mis Ebrill gynllun pedwar cam i gael gwared ar y mwyafrif o gyfyngiadau pandemig yn raddol, ac roeddent wedi cwblhau'r tri cyntaf o'r camau hynny erbyn canol mis Mehefin.

Ar Orffennaf 5, dywedodd y Prif Weinidog Erna Solberg y gallai'r pedwerydd cam ddod ddiwedd mis Gorffennaf neu ddechrau mis Awst ar y cynharaf oherwydd pryderon am yr amrywiad Delta coronavirus. Darllen mwy.

Mae tua 80% o oedolion yn Norwy wedi derbyn dos cyntaf o frechlyn COVID-19 ac mae 41% o oedolion wedi’u brechu’n llawn, yn ôl Sefydliad Iechyd y Cyhoedd Norwy.

Diolch i gloi yn gynnar ym mis Mawrth 2020 a chyfyngiadau tynn a ddilynodd, mae'r genedl o 5.4 miliwn o bobl wedi gweld un o gyfraddau marwolaeth isaf Ewrop o'r firws. Mae tua 800 o Norwyaid wedi marw o COVID-19.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae arwyddion yr UE yn delio â GSK ar gyfer cyflenwi cyffur COVID posib

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo cwmni'r cwmni fferyllol GlaxoSmithKline yn eu cyfleuster Stevenage, Prydain Hydref 26, 2020. REUTERS / Matthew Childs / File Photo

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi arwyddo cytundeb gyda GlaxoSmithKline (GSK.L) ar gyfer cyflenwi hyd at 220,000 o driniaethau o'i therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol sotrovimab yn erbyn COVID-19, meddai ddydd Mercher (28 Gorffennaf), ysgrifennu Francesco Guarascio gydag adroddiadau ychwanegol gan Jo Mason, Reuters.

Y cyffur, sy'n cael ei ddatblygu ynghyd â chwmni Vir Biotechnology o'r UD (VIR.O), gellir ei ddefnyddio ar gyfer trin cleifion coronafirws risg uchel sydd â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, yn ôl y Comisiwn.

Mae'r fargen yn hwb i waith GSK ar driniaethau posib ar gyfer COVID-19 ar ôl i'r cwmni chwarae rhan gyfyngedig yn natblygiad brechlynnau. Yn hytrach na gwneud ei ergyd coronafirws ei hun, mae GSK wedi canolbwyntio ar gyflenwi ei hwb i ddatblygwyr eraill ac wedi partneru â Sanofi (SASY.PA) i ddatblygu pigiad.

hysbyseb

Cadarnhaodd GSK y fargen mewn datganiad ddydd Mercher, gan ddweud ei fod yn cynrychioli “cam hanfodol ymlaen ar gyfer trin achosion o COVID-19” yn Ewrop.

Ar hyn o bryd mae'r cyffur yn cael ei asesu gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) o dan adolygiad treigl.

Mae wedi derbyn awdurdodiad brys yn yr Unol Daleithiau i drin cleifion COVID-19 ysgafn-i-gymedrol sydd â risg uchel o ddatblygu haint difrifol.

Cefnogwyd y contract gan 16 o 27 talaith yr UE, a all brynu’r cyffur dim ond ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan EMA neu gan reoleiddwyr cyffuriau cenedlaethol. Nid yw'r pris y cytunwyd arno ar gyfer darpar bryniannau wedi'i ddatgelu. Gwrthododd llefarydd ar ran y Comisiwn wneud sylw ar y mater.

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn dynwared gwrthgyrff naturiol y mae'r corff yn eu cynhyrchu i ymladd haint.

Mae'r cytundeb â GSK yn dilyn contract a lofnododd yr UE ym mis Ebrill gyda Roche, cawr fferyllol y Swistir (ROG.S) i sicrhau tua 55,000 dos o driniaeth bosibl yn seiliedig ar goctel o wrthgyrff monoclonaidd a ddatblygwyd gan Roche ynghyd â gwneuthurwr cyffuriau Regeneron yr Unol Daleithiau (REGN.O). Darllen mwy.

Ar wahân i driniaethau monoclonaidd, yr unig gyffur gwrth-COVID arall y mae'r UE wedi'i brynu yw Gilead (GILD.O) remdesivir, meddyginiaeth wrthfeirysol. Y llynedd, neilltuodd yr UE hanner miliwn o gyrsiau ar ôl i'r cyffur gael cymeradwyaeth amodol gan yr UE.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

hysbyseb

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd