Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun iawndal cyflog Denmarc i gefnogi cwmnïau sydd wedi'u gwahardd rhag gweithredu oherwydd achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun o Ddenmarc i gefnogi cwmnïau sy'n destun gwaharddiad gweithredu a weithredir i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y cynllun yn agored i gwmnïau ym mhob sector, ac eithrio sefydliadau ariannol. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y cynllun yw lliniaru costau cyflog y buddiolwyr, a thrwy hynny eu helpu i sicrhau y gall eu gweithwyr aros yn gyflogedig a derbyn eu cyflogau, tra bod y gwaharddiadau gweithredu ar waith.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Denmarc yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r gefnogaeth wedi'i chyfyngu i gwmnïau sy'n destun gwaharddiad llywodraethol i gynnal busnes oherwydd yr achosion o goronafirws ac, am y rheswm hwn, nad oes ganddynt unrhyw refeniw ac, o ganlyniad, dim modd i dalu eu gweithwyr. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58515 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

coronafirws

Mae LCA yn dechrau adolygiad treigl o'r brechlyn Sputnik V COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) wedi cychwyn adolygiad treigl o Sputnik V (Gam-COVID-Vac), brechlyn COVID-19a ddatblygwyd gan Ganolfan Genedlaethol Epidemioleg a Microbioleg Gamaleya yn Rwsia. Ymgeisydd yr UE am y feddyginiaeth hon yw R-Pharm Germany GmbH.

Daeth  CHMPMae penderfyniad i ddechrau'r adolygiad treigl yn seiliedig ar ganlyniadau astudiaethau labordy ac astudiaethau clinigol mewn oedolion. Mae'r astudiaethau hyn yn dangos bod Sputnik V yn sbarduno cynhyrchu gwrthgyrff a chelloedd imiwnedd sy'n targedu coronafirws SARS-CoV-2 ac a allai helpu i amddiffyn rhag COVID-19.

Bydd LCA yn gwerthuso data wrth iddynt ddod ar gael i benderfynu a yw'r buddion yn gorbwyso'r risgiau. Bydd yr adolygiad treigl yn parhau nes bydd digon o dystiolaeth ar gael ar gyfer ffurfiol cais am awdurdodiad marchnata.

Bydd LCA yn asesu cydymffurfiad Sputnik V â safonau arferol yr UE ar gyfer effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd. Er na all LCA ragweld y llinellau amser cyffredinol, dylai gymryd llai o amser na'r arfer i werthuso cais yn y pen draw oherwydd y gwaith a wneir yn ystod yr adolygiad treigl.

Bydd LCA yn cyfathrebu ymhellach pan fydd y cais am awdurdodiad marchnata ar gyfer y brechlyn wedi'i gyflwyno.

Sut mae disgwyl i'r brechlyn weithio?

Disgwylir i Sputnik V weithio trwy baratoi'r corff i amddiffyn ei hun rhag haint gyda'r firws SARS-CoV-2. Mae'r firws hwn yn defnyddio proteinau ar ei wyneb allanol, o'r enw proteinau pigyn, i fynd i mewn i gelloedd y corff ac achosi COVID-19.

Mae Sputnik V yn cynnwys dau firws gwahanol sy'n perthyn i'r teulu adenovirws, Ad26 ac Ad5. Mae'r adenofirysau hyn wedi'u haddasu i gynnwys y genyn ar gyfer gwneud y protein pigyn SARS-CoV-2; ni allant atgynhyrchu yn y corff ac nid ydynt yn achosi afiechyd. Rhoddir y ddau adenofirws ar wahân: defnyddir Ad26 yn y dos cyntaf a defnyddir Ad5 yn yr ail i hybu effaith y brechlyn.

Ar ôl ei roi, mae'r brechlyn yn danfon y genyn SARS-CoV-2 i gelloedd yn y corff. Bydd y celloedd yn defnyddio'r genyn i gynhyrchu'r protein pigyn. Bydd system imiwnedd yr unigolyn yn trin y protein pigyn hwn fel rhywbeth tramor ac yn cynhyrchu amddiffynfeydd naturiol - gwrthgyrff a chelloedd T - yn erbyn y protein hwn.

Os daw'r person sydd wedi'i frechu i gysylltiad â SARS-CoV-2 yn nes ymlaen, bydd y system imiwnedd yn adnabod y protein pigyn ar y firws ac yn barod i ymosod arno: gall gwrthgyrff a chelloedd T weithio gyda'i gilydd i ladd y firws, atal ei mynediad i gelloedd y corff a dinistrio celloedd heintiedig, a thrwy hynny helpu i amddiffyn rhag COVID-19.

Beth yw adolygiad treigl? Offeryn rheoleiddio y mae EMA yn ei ddefnyddio i gyflymu'r broses o asesu meddyginiaeth addawol yn ystod argyfwng iechyd cyhoeddus yw adolygiad treigl. Fel rheol, rhaid i'r holl ddata ar effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd meddyginiaeth neu frechlyn a'r holl ddogfennau gofynnol fod yn barod ar ddechrau'r gwerthusiad mewn cais ffurfiol am awdurdodiad marchnata. Yn achos adolygiad treigl, pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) yn adolygu data wrth iddynt ddod ar gael o astudiaethau parhaus. Unwaith y bydd y CHMP yn penderfynu bod digon o ddata ar gael, gall y cwmni gyflwyno cais ffurfiol. Trwy adolygu'r data wrth iddynt ddod ar gael, mae'r CHMP yn gallu dod i farn ar awdurdodiad y feddyginiaeth yn gynt. Yn ystod yr adolygiad treigl, a thrwy gydol y pandemig, cefnogir EMA a'i bwyllgorau gwyddonol gan dasglu pandemig EMA COVID-19 (COVID-ETF). Mae'r grŵp hwn yn dwyn ynghyd arbenigwyr o bob rhan o'r Rhwydwaith rheoleiddio meddyginiaethau Ewropeaidd i gynghori ar ddatblygu, awdurdodi a monitro diogelwch meddyginiaethau a brechlynnau ar gyfer COVID-19 a hwyluso camau rheoleiddio cyflym a chydlynol.

Mae Sputnik V yn cynnwys dwy gydran sy'n cynnwys gwahanol firysau sy'n perthyn i'r teulu adenofirws, Ad26 ac Ad5. Gwnaed cyflwyniadau ar wahân ar gyfer pob cydran. 

cynnwys Perthnasol

Parhau Darllen

Affrica

Mae Tîm Ewrop yn partneru gyda Equity Bank i gefnogi busnes ac amaethyddiaeth Kenya yng nghanol COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, gan weithio gyda'i gilydd fel Tîm Ewrop, yn darparu € 120 miliwn (KES 15.8 biliwn) o gefnogaeth newydd i'r Banc Ecwiti i wella cyllid i gwmnïau o Kenya sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan argyfwng COVID-19.

Bydd y pecyn cyllido yn cefnogi mynediad at gyllid ar amodau priodol ar gyfer busnesau bach a chanolig Kenya, gan gynnwys yn y sector amaeth, trwy fenthyciadau € 100m gan Fanc Buddsoddi Ewrop i'r Banc Ecwiti a € 20m o gymorth grant yr Undeb Ewropeaidd (UE). 

Bydd cymorth technegol newydd, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn cryfhau gallu'r Banc Ecwiti ymhellach i asesu, gweithredu a monitro prosiectau buddsoddi cadwyni gwerth amaethyddol tymor hwy a datblygu ymhellach y ddarpariaeth o ariannu tymor hir ar gyfer amaethyddiaeth.

“Fel sefydliad ariannol rhanbarthol cynhwysol mae'r cyfleusterau hyn yn cryfhau safle Equity i wella cryfder MSMEs ymhellach sy'n actorion allweddol mewn cadwyni gwerth ac ecosystemau yn yr economi. Trwy sicrhau eu bod yn goroesi ac yn tyfu bydd yr MSMEs yn parhau i amddiffyn swyddi, creu mwy o swyddi a chefnogi bywydau a bywoliaethau mewn cymdeithas, gan greu gwytnwch wrth i'r pandemig ymsuddo, daw brechlynnau ar gael yn Kenya, a thwf y farchnad yn dychwelyd. Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaeth hirdymor gyda'r EIB a'r Undeb Ewropeaidd sydd wedi cerdded gyda ni a'n cwsmeriaid ar ein llwybr ar gyfer datblygiad dynol parhaus ers blynyddoedd lawer gan gynnwys eu buddsoddiad i raddfa Kilimo Biashara. Rydyn ni'n diolch iddyn nhw am gefnogi ein hymdrechion i gryfhau rôl MSMEs i ysgogi'r economi yn ôl i ffyniant, ac felly cefnogi bywydau a bywoliaethau trwy dwf yn y farchnad, ”meddai Daliadau Grŵp Ecwiti Plc Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp ac Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp James Mwangi.

“Bydd cefnogaeth newydd EIB a’r UE i bartner blaenllaw Kenya, Equity Bank, yn helpu entrepreneuriaid, deiliaid busnes ac amaethyddol ar draws Kenya i gael gafael ar gyllid a gwrthsefyll yr heriau economaidd a’r ansicrwydd busnes a achosir gan COVID-19 yn well. Mae cytundebau newydd heddiw yn dangos Tîm Ewrop a Kenya yn ymuno i guro COVID-19 a helpu busnes i ffynnu, ”meddai Thomas Östros, is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

“Mae'r UE yn gweithio i ailwampio ein cydweithrediad â'n partneriaid yn Affrica i fynd i'r afael â'r heriau cyffredin sy'n effeithio ar fywydau pobl, yn enwedig yr ieuenctid. Rydym am adeiladu'n ôl gyda'n gilydd yn well o'r pandemig COVID-19 i warantu adferiad cynaliadwy, gwyrdd a chyfiawn. Mae'r sector busnesau bach a chanolig yn achubiaeth ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys ar gyfer y poblogaethau mwyaf agored i niwed ac yn arbennig mewn sectorau critigol fel amaethyddiaeth. Bydd cytundebau fel yr un a lofnodwyd heddiw i gefnogi busnesau bach a chanolig Kenya i liniaru effaith negyddol COVID-19 a byddant yn ein helpu i gyflawni hyn, ”meddai’r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen.

Gwelodd Trysorlys Cenedlaethol Kenya gyfradd twf dirywiad o 6.1% i 2.5% yn 2020, gan ei gwneud y flwyddyn waethaf i'r wlad mewn mwy na degawd. Mentrau bach a chanolig (BBaChau), sy'n cynnal y gyfran uchaf o gyflogaeth yn y rhanbarth, yw'r rhai mwyaf agored i niwed gyda mynediad cyfyngedig i gyllid allanol.  

Llofnodwyd mentrau Mynediad Ymateb i Gyllid a Chyfleuster Cadwyn Gwerth Amaethyddiaeth Kenya-Team Europe COVID-19 yn ffurfiol ym Mhencadlys Banc Ecwiti Nairobi mewn digwyddiad sy'n cydymffurfio â COVID-19 a fynychwyd gan Lysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Kenya, Cynrychiolydd Rhanbarthol EIB yn Nwyrain Affrica a Rhanddeiliaid Kenya. Cymerodd Is-lywydd EIB Thomas Östros ran o bell.

Gwella mynediad at gyllid gan amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu tua 51% at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Kenya (26% yn uniongyrchol a 25% arall yn anuniongyrchol), 60% o gyflogaeth a 65% o'r allforion. Mae twf gweithgaredd economaidd sy'n seiliedig ar amaethyddiaeth wedi'i gyfyngu gan gyllid tymor hir cyfyngedig, sy'n gohirio ei ddatblygiad a'i foderneiddio.

Mae cynyddu mynediad y sector preifat at gyllid tymor hir yn hanfodol i ddatgloi potensial datblygu ar draws pob sector y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arno, gan gynnwys amaethyddiaeth a chadwyni gwerth amaethyddol.

Gwella gwytnwch economaidd busnes Kenya o COVID-19

Bydd y fenter ariannu sector preifat newydd a ddadorchuddiwyd heddiw yn cryfhau mynediad i gyllid gan fusnesau bach a chanolig Kenya ac yn hybu gwytnwch busnes ar adeg o arafu economaidd byd-eang ac ansicrwydd buddsoddi.

Yn ogystal, bydd y cydweithrediad newydd â Equity Bank yn ysgogi buddsoddiad, gan greu swyddi gweddus a chyfrannu at ymdrechion adfer a datblygu cynaliadwy'r wlad.

Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya ac wedi targedu cefnogaeth EIB i wytnwch economaidd ledled Affrica.

Efallai y bydd partneriaethau eraill gyda banciau i ddarparu mynediad at gyllid ar ddod.

Cryfhau cydweithrediad â sefydliadau ariannol blaenllaw yn Kenya

Equity Bank yw'r partner mwyaf ar gyfer cefnogaeth y sector preifat a gefnogir gan EIB yn Kenya. 

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae'r EIB wedi gweithio gydag 17 o fanciau a sefydliadau ariannol o Kenya i gynyddu mynediad at gyllid gan entrepreneuriaid, deiliaid bach ac ehangu busnes trwy linellau credyd wedi'u targedu a mentrau cyllido.

Er 1976 mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu mwy na € 1.5bn o gyllid i gefnogi buddsoddiad preifat a chyhoeddus ledled Kenya.

Gwybodaeth cefndir

Mae gan yr UE a Kenya bartneriaeth hirsefydlog. Mae cydweithrediad yr UE â Kenya yn dod i € 435 miliwn ar gyfer y cyfnod 2014-2020, gan gwmpasu'r sectorau Creu Swyddi a Gwydnwch, Seilwaith Cynaliadwy a Llywodraethu. Cefnogir y wlad hefyd gan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica; gyda dros € 58.3m ar gyfer 2015-2019.

Mae'r cyhoeddiad yn dangos ymrwymiad yr UE a'i aelod-wladwriaethau sy'n bresennol yn Kenya i gefnogi prif amcanion y wlad a amlinellir yn yr 'Agenda Fawr 4'. Yn 2018, llofnodwyd ail gam y strategaeth Rhaglennu ar y Cyd, gan geisio hybu gweithgynhyrchu, bwyd a maeth, diogelwch, tai fforddiadwy a sylw iechyd cyffredinol.

Mae cyfanswm ymateb byd-eang Tîm Ewrop i COVID-19 yn bron i € 38.5bn, gan gyfuno adnoddau o'r UE, ei aelod-wladwriaethau, Banc Buddsoddi Ewrop a Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop. Dynodir tua € 8bn o'r cymorth hwn i wledydd Affrica. Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya.

Mwy o wybodaeth

Cydweithrediad yr UE â Kenya

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno dull wedi'i ddiweddaru o ymateb polisi cyllidol i bandemig coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebu sy'n rhoi arweiniad eang i aelod-wladwriaethau ar gynnal polisi cyllidol yn y cyfnod sydd i ddod. Mae'n darparu egwyddorion arweiniol ar gyfer dylunio ac ansawdd mesurau cyllidol yn iawn. Mae'n nodi ystyriaethau'r Comisiwn ynghylch dadactifadu neu barhau i weithredu'r cymal dianc cyffredinol. Mae hefyd yn darparu arwyddion cyffredinol ar y polisi cyllidol cyffredinol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod, gan gynnwys goblygiadau'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer polisi cyllidol.

Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau ymateb polisi cydgysylltiedig a chyson i'r argyfwng presennol. Mae hyn yn gofyn am bolisïau cyllidol credadwy sy'n mynd i'r afael â chanlyniadau tymor byr y pandemig coronafirws ac sy'n cefnogi'r adferiad, ond heb beryglu cynaliadwyedd cyllidol yn y tymor canolig. Nod y Cyfathrebu hwn yw cefnogi'r amcanion hynny.

Canllawiau ar gyfer polisïau cyllidol cydgysylltiedig

Mae cydgysylltu polisïau cyllidol cenedlaethol yn hanfodol i gefnogi'r adferiad economaidd. Mae'r Cyfathrebu yn nodi y dylai'r polisi cyllidol aros yn ystwyth ac addasu i'r sefyllfa sy'n esblygu. Mae'n rhybuddio yn erbyn tynnu cymorth cyllidol yn ôl yn gynamserol, y dylid ei gynnal eleni a'r flwyddyn nesaf. Mae'n darparu, unwaith y bydd risgiau iechyd yn lleihau, y dylai mesurau cyllidol newid yn raddol i fesurau mwy targededig sy'n edrych i'r dyfodol sy'n hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy ac y dylai polisïau cyllidol ystyried effaith y RRF. Yn olaf, dylai polisïau cyllidol ystyried cryfder yr ystyriaethau adferiad a chynaliadwyedd cyllidol.

Bydd y canllaw hwn yn hwyluso aelod-wladwriaethau wrth baratoi eu rhaglenni sefydlogrwydd a chydgyfeirio, y dylid ei gyflwyno i'r Comisiwn ym mis Ebrill 2021. Manylir ymhellach ar y canllawiau ym mhecyn gwanwyn Semester Ewropeaidd y Comisiwn.

Ystyriaethau ar gyfer dadactifadu neu actifadu'r cymal dianc cyffredinol yn barhaus

Cynigiodd y Comisiwn y dylid actifadu'r cymal dianc cyffredinol ym mis Mawrth 2020 fel rhan o'i strategaeth i ymateb yn gyflym, yn rymus ac mewn modd cydgysylltiedig i'r pandemig coronafirws. Roedd yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gymryd mesurau i ddelio'n ddigonol â'r argyfwng, gan wyro oddi wrth y gofynion cyllidebol a fyddai fel arfer yn berthnasol o dan y fframwaith cyllidol Ewropeaidd.

Mae'r Cyfathrebu yn nodi ystyriaethau'r Comisiwn ar sut y dylid gwneud penderfyniad yn y dyfodol ar ddadactifadu'r cymal neu ei actifadu parhaus ar gyfer 2022. Ym marn y Comisiwn, dylid gwneud y penderfyniad yn dilyn asesiad cyffredinol o gyflwr yr economi ar sail meini prawf meintiol. Lefel y gweithgaredd economaidd yn ardal yr UE neu'r ewro o'i gymharu â lefelau cyn-argyfwng (diwedd 2019) fyddai'r maen prawf meintiol allweddol i'r Comisiwn wrth wneud ei asesiad cyffredinol o ddadactifadu neu gymhwyso parhaus y cymal dianc cyffredinol. Felly, byddai'r arwyddion rhagarweiniol cyfredol yn awgrymu parhau i gymhwyso'r cymal dianc cyffredinol yn 2022 a'i ddadactifadu yn 2023.

Yn dilyn deialog rhwng y Cyngor a'r Comisiwn, bydd y Comisiwn yn asesu dadactifadu neu actifadu'r cymal dianc cyffredinol ar sail Rhagolwg y Gwanwyn 2021, a gyhoeddir yn hanner cyntaf mis Mai.

Bydd sefyllfaoedd sy'n benodol i wlad yn parhau i gael eu hystyried ar ôl i'r cymal dianc cyffredinol gael ei ddadactifadu. Rhag ofn nad yw Aelod-wladwriaeth wedi gwella i'r lefel cyn-argyfwng o weithgaredd economaidd, bydd yr holl hyblygrwydd o fewn y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yn cael ei ddefnyddio'n llawn, yn enwedig wrth gynnig canllawiau polisi cyllidol.

Gwneud y defnydd gorau o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Mae'r Cyfathrebu yn darparu rhai arwyddion cyffredinol ar bolisi cyllidol yr Aelod-wladwriaethau yn 2022 a thros y tymor canolig, gan gynnwys y cysylltiad â chronfeydd y RRF. Bydd y RRF yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Ewrop i wella o effaith economaidd a chymdeithasol y pandemig a bydd yn helpu i wneud economïau a chymdeithasau'r UE yn fwy gwydn a sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bydd y RRF yn sicrhau bod € 312.5 biliwn ar gael mewn grantiau a hyd at € 360 biliwn ar gael mewn benthyciadau i Aelod-wladwriaethau i gefnogi gweithredu diwygiadau a buddsoddiadau. Bydd hyn yn darparu ysgogiad cyllidol sylweddol ac yn helpu i liniaru'r risg o wahaniaethau yn ardal yr ewro a'r UE.

Bydd gweithredu'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch hefyd â goblygiadau pwysig i bolisïau cyllidol cenedlaethol. Bydd gwariant a ariennir gan grantiau gan y RRF yn rhoi hwb sylweddol i'r economi yn y blynyddoedd i ddod, heb gynyddu diffygion a dyled genedlaethol. Bydd hefyd yn sbarduno aelod-wladwriaethau i wella cyfeillgarwch twf eu polisïau cyllidol. Dylai buddsoddiad cyhoeddus a ariennir gan grantiau RRF ddod ar ben y lefelau presennol o fuddsoddiad cyhoeddus. Dim ond os yw'r RRF yn cyllido buddsoddiad cynhyrchiol ac o ansawdd uchel ychwanegol, y bydd yn cyfrannu at yr adferiad ac yn codi twf posibl, yn enwedig o'i gyfuno â diwygiadau strwythurol yn unol â'r argymhellion gwlad-benodol.

Dylai Aelod-wladwriaethau wneud y defnydd gorau o'r ffenestr gyfle unigryw a ddarperir gan y RRF i gefnogi'r adferiad economaidd, meithrin twf potensial uwch a gwella eu safleoedd cyllidol sylfaenol yn y tymor canolig i'r tymor hir.

Dadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd

Mae'r argyfwng a ddaeth yn sgil y pandemig coronafirws wedi tynnu sylw at berthnasedd a phwysigrwydd llawer o'r heriau y ceisiodd y Comisiwn eu trafod a mynd i'r afael â hwy yn y ddadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd. Bydd ail-lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y fframwaith yn caniatáu i'r Comisiwn fyfyrio ar yr heriau hyn a thynnu gwersi. Mae'r Cyfathrebu yn cadarnhau bwriad y Comisiwn i ail-lansio'r ddadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd unwaith y bydd yr adferiad yn cydio.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae gobaith ar y gorwel i economi’r UE, ond am y tro mae’r pandemig yn parhau i frifo bywoliaeth pobl a’r economi ehangach. Er mwyn clustogi'r effaith hon ac i hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy, ein neges glir yw y dylai'r gefnogaeth ariannol barhau cyhyd ag y bo angen. Yn seiliedig ar yr arwyddion cyfredol, byddai'r cymal dianc cyffredinol yn parhau i fod yn weithredol yn 2022 ac yn cael ei ddadactifadu yn 2023. Dylai Aelod-wladwriaethau wneud y mwyaf o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, gan fod hyn yn rhoi cyfle unigryw iddynt gefnogi eu heconomi heb faich cyllid cyhoeddus. Bydd mesurau amserol, dros dro ac wedi'u targedu yn caniatáu dychwelyd yn llyfn i gyllidebau cynaliadwy yn y tymor canolig. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Roedd ein penderfyniad fis Mawrth diwethaf i actifadu’r cymal dianc cyffredinol yn gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb yr argyfwng sy’n datblygu. Roedd hefyd yn ddatganiad o'n penderfyniad i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i'r afael â'r pandemig a chefnogi swyddi a chwmnïau. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw'r frwydr yn erbyn COVID-19 wedi'i hennill eto a rhaid inni sicrhau nad ydym yn ailadrodd camgymeriadau ddegawd yn ôl trwy dynnu cefnogaeth yn ôl yn rhy fuan. Ar gyfer 2022, mae'n amlwg y bydd angen cefnogaeth ariannol o hyd: gwell cyfeiliorni tuag at wneud gormod yn hytrach na rhy ychydig. Ar yr un pryd, dylid gwahaniaethu polisïau cyllidol yn ôl cyflymder adferiad pob gwlad a'u sefyllfa ariannol sylfaenol. Yn hanfodol, wrth i gyllid gan y Genhedlaeth Nesaf UE ddechrau llifo, dylai llywodraethau sicrhau bod gwariant buddsoddi cenedlaethol yn cael ei gadw a'i gryfhau trwy grantiau'r UE. "

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Y Comisiwn yn cyflwyno arweiniad ar ymateb polisi cyllidol i bandemig coronafirws

cyfathrebu: Blwyddyn ers dechrau COVID-19: ymateb polisi cyllidol

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd