Cysylltu â ni

Brexit

Ffigurau allweddol y ddinas yn ôl protest yn galw am fargen i achub Cowley

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau allweddol yng nghymuned Rhydychen, y byd academaidd, llywodraeth leol, Llafur a busnes wedi croesawu ymgyrch newydd UNITE dros fargen Brexit. Mae sawl gweithgynhyrchydd ceir mawr wedi cyhoeddi rhybuddion enbyd o ganlyniadau canlyniad dim bargen i ddiwydiant y DU. Daeth eu sylwadau i gefnogi digwyddiad a gynlluniwyd yn Cowley lle ymgasglodd gweithredwyr pro-Ewropeaidd lleol ar 7-8 Hydref i ddweud na wrth no delio, mynnu bargen Brexit dda ar gyfer diwydiant ceir y DU, siarad ag aelodau UNITE yng nghyflogwr diwydiannol mwyaf Rhydychen, y ffatri BMW Mini, yn ysgrifennu Colin Gordon.
Mae Will Hutton un o brif sylwebyddion economeg y wlad a chyn Pennaeth Coleg Hertford, Rhydychen a golygydd pennaf Tef Sylwedydd. Dywedodd: "Nid yw'n fater o osgoi Brexit Dim Bargen yn unig - mae'n ymwneud â sicrhau bargen sy'n caniatáu i BMW a'i chadwyn gyflenwi weithredu fel y gwnânt nawr. Fel y mae pethau, rydym yn bell i ffwrdd o hynny, ac mae angen pob owns o gefnogaeth ar weithwyr UNITE yn y Cowley Plant yn eu brwydr am eu swyddi a'u dyfodol. Nid dyma a addawodd Leave ym mis Mehefin 2106, pan wnaethant ddiswyddo'r hyn a allai fod yn digwydd i Cowley fel Project Fear. Rhaid eu gorfodi i gyflawni eu haddewidion. ” 
Dywedodd Richard Corbett, cyn ASE ac arweinydd y Blaid Lafur yn Senedd Ewrop: "Dywedwyd wrthym y byddai Brexit yn hawdd, y byddai'n helpu'r economi ac na fyddai'n tarfu ar ein cadwyni cyflenwi neu ein hallforion gyda'r UE. Dywedodd Johnson fod ganddo fargen "parod i'r popty". Mae'n troi allan i fod yn hanner pob, yn peryglu swyddi a bywoliaethau a bodolaeth gweithgynhyrchu Prydain. Mae taer angen bargen arnom sy'n cadw ein mynediad dilyffethair i'r farchnad Ewropeaidd ac yn lleihau'r fiwrocratiaeth a fydd yn codi o adael undeb tollau Ewrop. Ac mae ei angen arnom yn gyflym! "
Dywedodd Julie Ward, cyn ASE Llafur ac actifydd blaenllaw yn Ewrop arall: "Mae'r Mini yn ei ymgnawdoliad yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn symbol o'r dyluniad a'r arloesedd gorau ym Mhrydain. Mae'n annirnadwy y byddai'r llywodraeth Geidwadol mewn perygl o golli'r sylfaen ar gyfer ei chynhyrchiad parhaus. Mae Brexit ar unrhyw ffurf yn niweidiol ond bydd bargen ddim yn ddinistriol i gymunedau fel y rhai sydd wedi'u clystyru o amgylch gwaith BMW Cowley. Mae'n bryd i'r llywodraeth roi swyddi a chymunedau cyn ystumio ideolegol a chyfaddef bod angen bargen dda arnom gyda'r UE, un sydd o fudd i'n cymunedau gweithgar. "
Dywedodd John Howarth, cyn ASE Llafur ar gyfer de-ddwyrain Lloegr gyda'i swyddfa yn Cowley: “Mae llwyddiant BMW Mini yn Cowley wedi ei seilio ar bartneriaeth Ewropeaidd a chadwyn gyflenwi drawsffiniol effeithiol. Mae'n warthus bod llywodraeth Geidwadol yn barod i aberthu cynhyrchiad brand eiconig Prydeinig yn y DU ar graig Brexit 'dim bargen' â chymhelliant ideolegol lle bydd cymunedau fel y rhai sy'n dibynnu ar Cowley yn dioddef. Nid oes amheuaeth y gellir gwneud bargen os yw Johnson a Gove yn barod i drafod o ddifrif.
Dywedodd Dr Peter Burke, cadeirydd Rhydychen dros Ewrop: "Roeddem bob amser yn gwybod y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn anodd, yn gymhleth ac yn boenus. Ni sylweddolodd hyd yn oed yr arbenigwyr, ac yn sicr nid y llywodraeth, pa mor boenus fyddai hynny, gan ddigwydd yn erbyn cefndir y pandemig. Mae'r llywodraeth yn parhau i sefyll a gwneud galwadau gwag y mae'n gwybod yn ei chalon na fydd yr UE yn cytuno iddynt. Dim ond chwarae cyw iâr yw hi gyda bywydau a bywoliaeth pobl yn sector gweithgynhyrchu'r DU, gan gynnwys BMW. Mae angen bargen sy'n diogelu nid yn unig allforion ond cadwyni cyflenwi. Fel arall, bydd cwmnïau fel BMW yn adleoli i ble mae mwyafrif eu hallbwn yn cael ei werthu, hy y tu mewn i farchnad sengl yr UE. Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i atal hynny rhag digwydd.
Dywedodd Sue Wilson, cadeirydd y grŵp ymgyrchu Bremain yn Sbaen, a gymerodd ran yn y rali: "Cefais fy magu yn Cowley ac roedd fy nhad yn gweithio yn y ffatri geir am bron i 40 mlynedd. Mae'n gymaint rhan o'm treftadaeth ag ydyw o Rydychen ac mae dan fygythiad difrifol. Addawyd inni'r fargen hawsaf mewn hanes a masnach ddi-ffrithiant. Yn lle, rydym ar lwybr peryglus at niwed economaidd, a gellid ei osgoi i gyd. Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad - ni fyddai unrhyw fargen yn niweidio'r diwydiant ceir, ac economi Rhydychen, a'r DU, am flynyddoedd i ddod. Rhaid ei stopio . Ni fyddai unrhyw fargen yn fethiant enfawr gan y llywodraeth yn unig, eu dewis nhw fyddai hynny. "
Dywedodd cyn arweinydd cyngor dinas Rhydychen, Bob Price: "Mae cwmnïau modur ledled Ewrop yn wynebu colledion o £ 100 biliwn dros y pum mlynedd nesaf os bydd y llywodraeth yn methu â dod i gytundeb masnach gyda’r UE y mis hwn. Bydd tariffau, gwiriadau rheoliadol a rhwystrau masnach eraill yn tarfu ar gadwyni cyflenwi â chysylltiad agos ac yn ychwanegu costau llethol sy'n debygol o olygu cau a cholli swyddi ar draws y 100 o safleoedd cynhyrchu yn y DU. Byddai'r effaith ar economi Rhydychen yn ddinistriol."

UNITE yr undeb, meddai ar 2 Hydref, gan lansio ei ymgyrch 'Cael Bargen': "Er nad ydym yn aelod o'r UE mwyach, mae'n parhau i fod yn bartner masnachu mwyaf i ni ac mae llwyddiant llawer o'n diwydiannau yn y dyfodol yn dibynnu ar gael ein perthynas newydd yn iawn ... Mae angen bargen arnom sy'n caniatáu i ffatrïoedd barhau i dderbyn y cydrannau sydd eu hangen arnynt i greu'r cynhyrchion y mae ein haelodau'n eu cynhyrchu ... Cymerwch un diwydiant, modurol. Mae'n dibynnu ar 1100 o lorïau sy'n cludo rhannau o Ewrop bob dydd er mwyn iddo weithredu'n llwyddiannus. Nawr mae gyrwyr tryciau sy'n cario'r cydrannau hynny a nwyddau eraill i ac o Ewrop yn wynebu'r posibilrwydd o anhrefn ar y ffin, oedi a hyd yn oed dirwyon ... Ein pryder dwfn iawn nawr yw, gyda dim ond wythnosau nes i ni adael, na fydd bargen ar delerau gweddus ar ddod. Dyna pam rydym yn annog ein haelodau a'u teuluoedd i roi pwysau ar y rhai sy'n gallu cyflawni'r fargen sydd ei hangen. Mae argyfwng Covid-19 wedi peryglu ein hiechyd ac wedi achosi niwed dwfn i'n heconomi. Mae pob risg y gallai ein gwlad brofi ei dirwasgiad gwaethaf mewn 300 mlynedd. Bydd bargen Brexit wael neu ddim bargen Brexit yn gwneud pethau'n waeth i bobl sy'n gweithio. Felly mae ein neges i'r llywodraeth ac i ASau yn glir: Cael Bargen."
O Sunderland i Rydychen, mae gweithredoedd lleol yn parhau mewn gweithfeydd ceir ledled y wlad i dynnu sylw ar frys at fygythiad No-Deal i 800,00 o swyddi.
Wrth siarad â chynulleidfa orlawn yn Neuadd y Dref Rhydychen ar noson Brexit, 31st Ionawr 2020, dywedodd y cyn arglwydd faer ac arweinydd y cyngor Bob Price: "Mae ffatri ceir Cowley wedi bod yn sylfaen i economi Rhydychen ers mwy na chanrif. Mae'r Mini yn eicon byd-eang - mae bron i 80% o'r 200,000 o geir sy'n rholio oddi ar y llinell yn Cowley bob blwyddyn yn cael eu hallforio. Maent yn gwneud cyfraniad mawr at falans y taliadau. Mae 4,000 o swyddi â chyflog da yn dibynnu ar y ffatri yn uniongyrchol ynghyd â 1,500 o swyddi eraill yn yr injan a rhannau rhannau yn Birmingham a Swindon, heb sôn am y miloedd lawer o swyddi yn y gadwyn gyflenwi ehangach. Mae hyn i gyd mewn perygl ar ôl heddiw.
"Mae BMW yn gweithredu ledled Ewrop gyda gweithrediad cyflenwi integredig o Slofacia i'r Iseldiroedd a gall y cydrannau mewn Mini sydd wedi'u hymgynnull yn Cowley a modelau BMW eraill sydd wedi'u hymgynnull mewn man arall groesi ffin y DU 3 neu 4 gwaith yn ystod y broses gynhyrchu. Mae masnach ddi-ffrithiant yn yr undeb tollau a'r farchnad sengl yn hanfodol hanfodol. Os nad yw'r cytundeb masnach a fydd yn cael ei drafod eleni yn dileu gwiriadau ffiniau, ac nad yw'n ymrwymo'r DU i alinio â safonau amgylcheddol, llafur a diogelwch. Bydd miliynau yn cael eu hychwanegu at gostau cynhyrchu yn Cowley a bydd y ffatri'n dod yn anhyfyw yn gyflym.
"Mae BMW eisiau aros yn Rhydychen, Plant Rhydychen yw Calon Mini. Ond mae colli'r farchnad sengl a'r undeb tollau yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd unrhyw fuddsoddiad yn y dyfodol gan wneuthurwyr ceir tramor sy'n dominyddu marchnad y DU yn yr UE27 nid y DU Gellir cyflenwi marchnad gymharol fach y DU ar gyfer Minis o dir mawr Ewrop. Mae angen i ni godi larwm brys yn ein cymuned. Mae Brexit yn rhoi dyfodol cyfan diwydiant ceir Rhydychen mewn perygl difrifol. ”

Brexit

Mae Johnson y DU yn annog yr UE i ystyried cynigion ôl-Brexit o ddifrif

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Prydain y Deyrnas Unedig, Boris Johnson yn sefyll gyda Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn ystod croeso swyddogol a llun teulu’r Arweinwyr yn uwchgynhadledd yr G7 ym Mae Carbis, Cernyw, Prydain, Mehefin 11, 2021. Leon Neal / Pool trwy REUTERS

Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi annog Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen i ystyried o ddifrif gynigion Prydain i newid yr hyn a alwodd yn ffordd “anghynaliadwy” y mae bargen Brexit yn llywodraethu masnach â Gogledd Iwerddon, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Ers iddo gwblhau ei allanfa o’r UE ddiwedd y llynedd, mae cysylltiadau Prydain â’r bloc wedi cyrraedd isafbwyntiau newydd, gyda’r ddwy ochr yn cyhuddo ei gilydd o weithredu’n ddidwyll dros gytundeb ar gyfer masnach ar ôl Brexit gyda Gogledd Iwerddon.

Mae Llundain yn cyhuddo Brwsel o fod yn rhy burist, neu gyfreithlon, wrth ddehongli ystyr y fargen i rai nwyddau sy'n symud o Brydain i'w thalaith yng Ngogledd Iwerddon. Dywed yr UE ei fod yn cadw at y fargen, a arwyddodd Johnson y llynedd yn unig.

hysbyseb

Cynigiodd Prydain ddydd Mercher aildrafod rhannau o brotocol Gogledd Iwerddon sy'n llywodraethu symud nwyddau fel cigoedd wedi'u hoeri, ac i hepgor goruchwyliaeth yr UE o'r cytundeb.

Mae’r UE wedi gwrthod y galw i aildrafod, gyda von der Leyen yn ailadrodd neges y bloc ar Twitter, gan ddweud: "Bydd yr UE yn parhau i fod yn greadigol ac yn hyblyg o fewn fframwaith y Protocol. Ond ni fyddwn yn aildrafod."

Siaradodd Johnson â van der Leyen yr wythnos diwethaf.

"Nododd y prif weinidog fod y ffordd yr oedd y protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yn anghynaladwy. Dywedodd na ellid dod o hyd i atebion trwy fecanweithiau presennol y protocol a dyna pam y byddem wedi nodi cynigion ar gyfer newidiadau sylweddol iddo," meddai llefarydd ar ran Johnson. meddai wrth gohebwyr.

Anogodd Johnson yr UE i "edrych ar y cynigion o ddifrif a gweithio gyda'r DU arnyn nhw" gan ddweud y byddai hyn yn rhoi gwell sylfaen i'r berthynas rhwng y DU a'r UE.

Fe wnaeth Prydain ddrafftio’r cynigion mewn un papur a gyhoeddodd ddydd Mercher i geisio gorfodi trafodaethau ataliol ymlaen ar wneud i’r protocol bondigrybwyll weithio’n well. Dywed rhai beirniaid mai ychydig o'r awgrymiadau sy'n newydd ac y gallai'r UE eu diswyddo i raddau helaeth.

Mae'r protocol yn mynd i'r afael â'r consundrwm mwyaf a godwyd gan yr ysgariad: sut i ddiogelu'r heddwch cain a ddygwyd i'r dalaith gan gytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith 1998, a dorrodd yr Unol Daleithiau - trwy gynnal ffin agored - heb agor drws cefn trwy Iwerddon gyfagos i sengl yr UE. marchnad o 450 miliwn o bobl.

Yn y bôn, mae angen gwiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, sy'n parhau i fod yn rhan o ardal tollau'r UE. Mae'r rhain wedi bod yn feichus i gwmnïau ac yn anathema i unoliaethwyr, sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n parhau i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn cefnogi Iwerddon wrth i'r DU chwilio am atebion i gyfyng-gyngor Protocol Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Nid yw Protocol dadleuol Gogledd Iwerddon sy'n rhan o Gytundeb Tynnu'n ôl yr UE / DU, yn dangos unrhyw arwydd o ddatrys ei hun ar unrhyw adeg yn fuan. Fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn, nid yw'r Comisiwn Ewropeaidd yn barod i gefn wrth i'r Prydeinwyr barhau i chwilio am agoriad i gael eu hunain allan o ddogfen y cytunwyd arni y buont hwy eu hunain ym mis Rhagfyr y llynedd..

Mae'n saith mis ers i lywodraeth Prydain frolio llawer iawn pan lofnodwyd a selio Brexit yn ffurfiol ym Mrwsel gyda gwên a hwyl cyn y Nadolig yn gyffredinol.

Wrth i brif drafodwr y DU, yr Arglwydd David Frost drydar ar Noswyl Nadolig 2020: “Rwy’n falch iawn ac yn falch fy mod wedi arwain tîm gwych yn y DU i sicrhau bargen ragorol heddiw gyda’r UE.

hysbyseb

“Gweithiodd y ddwy ochr yn ddiflino ddydd ar ôl dydd mewn amodau heriol i gael y fargen fwyaf ac ehangaf yn y Byd, yn yr amser record. Diolch i bawb a wnaeth iddo ddigwydd. ”

Efallai y byddai rhywun yn meddwl darllen ei eiriau bod llywodraeth Prydain yn gobeithio byw'n hapus byth ar ôl i'r fargen gael ei gwneud. Fodd bynnag, nid yw'r cyfan yn mynd i gynllunio.

O dan Gytundeb Tynnu’n Ôl Brexit, creodd Protocol Gogledd Iwerddon, sy’n atodiad i gytundeb yr UE / DU, drefniant masnachu newydd rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon sydd, er ei fod ar ynys Iwerddon, yn y Deyrnas Unedig mewn gwirionedd.

Amcan y Protocol yw bod yn rhaid i rai eitemau sy'n cael eu symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon fel wyau, llaeth a chigoedd wedi'u hoeri ymysg eraill, gael gwiriadau porthladdoedd er mwyn cyrraedd ynys Iwerddon lle gellir eu gwerthu yn lleol neu eu symud ymlaen i'r Weriniaeth, sy'n aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Fel y mae unoliaethwyr protestanaidd dosbarth gweithiol neu deyrngarwyr Prydeinig yng Ngogledd Iwerddon yn ei weld, mae'r Protocol neu'r ffin fasnach dybiannol ym Môr Iwerddon, yn gyfystyr â cham cynyddrannol arall tuag at Iwerddon unedig - y maent yn ei gwrthwynebu'n ddidrugaredd - ac yn nodi arwahanrwydd pellach o Brydain lle mae eu teyrngarwch i.

Dywedodd cyn Arweinydd y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd Edwin Poots fod y Protocol wedi rhoi “rhwystrau hurt a roddir ar fasnach gyda'n marchnad fwyaf [GB]”.

Cytunwyd ar gyfnod gras rhwng 1 Ionawr a 30 Mehefin i ganiatáu i'r mesurau ddod i rym ond cymaint fu'r elyniaeth yng Ngogledd Iwerddon tuag at y Protocol, mae'r cyfnod hwnnw bellach wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Medi er mwyn dod o hyd i ffyrdd am gyfaddawd derbyniol i gadw pob ochr yn hapus!

Mae'r Protocol a'i oblygiadau sydd, mae'n ymddangos, na feddyliodd Prydain drwyddo, wedi gwylltio aelodau o'r gymuned unoliaethol yng Ngogledd Iwerddon, protestiadau ar y strydoedd bob yn ail noson ers dechrau'r Haf, wedi dod yn olygfa gyffredin.

Cymaint yw’r ymdeimlad o frad tuag at Lundain dros y Protocol, mae teyrngarwyr Prydain wedi bygwth mynd â’u protestiadau i Ddulyn yng ngweriniaeth Iwerddon, symudiad y byddai llawer yn ei ystyried yn esgus dros drais.

Yr actifydd teyrngarol Jamie Bryson yn siarad ymlaen Sioe Pat Kenny on Newstalk radio yn Nulyn dywedodd yn ddiweddar: “Ac eithrio rhag cael troi eithaf rhyfeddol o ran protocol Gogledd Iwerddon yn ystod yr wythnosau nesaf ... byddwn yn dychmygu yn bendant y bydd y protestiadau hynny'n cael eu cymryd i'r de o'r ffin, yn sicr yn dilyn 12 Gorffennaf."

12 July, mae dyddiad a welir yng Ngogledd Iwerddon fel un sy'n nodi uchafbwynt tymor gorymdeithio y Gorchymyn Oren, wedi mynd a dod. Hyd yn hyn, nid yw'r rhai sy'n gwrthwynebu'r Protocol yng Ngogledd Iwerddon wedi croesi'r ffin sy'n gwahanu gogledd i dde Iwerddon eto.

Fodd bynnag, gyda phwysau cynyddol ar y Llywodraeth yn Llundain gan unoliaethwyr Prydain yng Ngogledd Iwerddon a masnachwyr sy'n teimlo y bydd eu busnesau'n dioddef yn fawr pan ddaw cynnwys llawn y ddogfen Protocol i rym, mae'r Arglwydd Frost wedi bod yn ceisio'n daer i newid a meddalu'r fargen. fe wnaeth drafod a chanmol i'r eithaf ym mis Rhagfyr y llynedd.

Pasiwyd yr un fargen, yn Nhŷ’r Cyffredin o 521 pleidlais i 73, arwydd efallai na chyflawnodd Llywodraeth Prydain ei diwydrwydd dyladwy!

Ymhlith canlyniadau gweladwy Brexit yng Ngogledd Iwerddon mae oedi hir i yrwyr tryciau mewn porthladdoedd gyda rhai cadwyni archfarchnadoedd mawr yn cwyno am silffoedd gwag.

Y teimlad yn Nulyn yw pe na bai mesurau COVID-19 ar waith, byddai gwir ganlyniadau Brexit yn debygol o fod yn fwy llym yng Ngogledd Iwerddon nag y maent eisoes.

Gyda phwysau ar yr Arglwydd Frost i ddatrys y cyfyng-gyngor gwleidyddol hwn cyn gynted â phosibl, dywedodd wrth senedd San Steffan yr wythnos diwethaf, “ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym ni”.

Gan gyhoeddi'r hyn a oedd yn dwyn y teitl 'Papur Gorchymyn', aeth ymlaen i ddweud, “mae cyfranogiad yr UE wrth blismona'r fargen yn“ creu drwgdybiaeth a phroblemau ”.

Awgrymodd y Papur hyd yn oed y dylid dileu gwaith papur tollau cyffredinol ar gyfer masnachwyr sy'n gwerthu o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon.

Yn lle, byddai system “ymddiried a gwirio”, a alwyd yn “flwch gonestrwydd”, yn berthnasol, lle byddai masnachwyr yn cofrestru eu gwerthiannau mewn system ysgafn i ganiatáu archwilio eu cadwyni cyflenwi, awgrym a fyddai, heb amheuaeth, yn anfon smyglwyr i'r gwely gyda gwên ar eu hwyneb!

Rhaid bod yr union awgrym o “flwch gonestrwydd” wedi swnio’n ddoniol ac eironig yng Ngogledd Iwerddon lle yn 2018, addawodd Boris Johnson i gynrychiolwyr yng nghynhadledd flynyddol y DUP “na fyddai ffin ym Môr Iwerddon” dim ond iddo fynd yn ôl wedi hynny ar ei air!

Gydag Arlywydd Comisiwn yr UE Ursula Von Der Leyen yn cadarnhau’r wythnos diwethaf i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, na fydd y Cytundeb yn cael ei ail-drafod, mae ochr y DU yn edrych i wneud ei hun yn hynod amhoblogaidd eto gyda’r cymunedau unoliaethol protestanaidd a chenedlaetholgar Gwyddelig yn y Gogledd Iwerddon.

Gydag undebwyr protestanaidd Prydain yng Ngogledd Iwerddon yn ddig dros y Protocol, mae cenedlaetholwyr Catholig Gwyddelig hefyd yn gandryll â Llundain ar ôl i Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon Brandon Lewis gyhoeddi cynigion i roi’r gorau i bob ymchwiliad i lofruddiaethau a gyflawnwyd yn ystod yr Helyntion cyn 1998.

Pe byddent yn cael eu gweithredu, ni fyddai teuluoedd y rhai a fu farw yn nwylo milwyr a gwasanaethau diogelwch Prydain byth yn cael cyfiawnder tra byddai'r rhai a fu farw o weithredoedd teyrngarwyr y DU a gweriniaethwyr Gwyddelig yn dioddef yr un dynged.

Dywedodd y Taoiseach Micheál Martin yn siarad yn Nulyn “roedd y cynigion Prydeinig yn annerbyniol ac yn gyfystyr â brad [i’r teuluoedd].”

Gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden, dyn o dreftadaeth Wyddelig, yn dweud y llynedd na fydd yn arwyddo cytundeb masnach gyda’r DU os bydd Llundain yn gwneud unrhyw beth i danseilio Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon 1998, mae’n ymddangos bod gweinyddiaeth Boris Johnson yn dirywio. nifer y ffrindiau ym Mrwsel, Berlin, Paris, Dulyn a Washington.

Disgwylir i sgyrsiau i adolygu telerau Protocol Gogledd Iwerddon ailddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gyda’r UE yn arwyddo ei fod yn anfodlon bwcio a gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau yn ochri â Dulyn, mae Llundain yn ei chael ei hun mewn cyfyng-gyngor anodd a fydd yn gofyn am rywbeth rhyfeddol i ddianc ohono.

Fel y dywedodd un galwr i raglen galw i mewn radio yn Nulyn yr wythnos diwethaf ar y mater: “Dylai rhywun ddweud wrth y Prydeinwyr fod gan Brexit ganlyniadau. Rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n pleidleisio drosto. ”

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r DU yn mynnu bod yr UE yn cytuno i fargen Brexit newydd Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o'r groesfan rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon y tu allan i Newry, Gogledd Iwerddon, Prydain, Hydref 1, 2019. REUTERS / Lorraine O'Sullivan

Mynnodd Prydain ddydd Mercher (21 Gorffennaf) gael bargen newydd gan yr Undeb Ewropeaidd i oruchwylio masnach ôl-Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon ond gwaeddodd rhag ditio rhan o'r fargen ysgariad yn unochrog er gwaethaf dweud bod ei thelerau wedi'u torri, ysgrifennu Michael Holden a William James.

Cytunwyd ar brotocol Gogledd Iwerddon gan Brydain a’r Undeb Ewropeaidd fel rhan o fargen Brexit yn 2020, a seliwyd o’r diwedd bedair blynedd ar ôl i bleidleiswyr Prydain gefnogi’r ysgariad mewn refferendwm.

hysbyseb

Ceisiodd fynd o gwmpas y dirywiad mwyaf yn yr ysgariad: sut i amddiffyn marchnad sengl yr UE ond hefyd osgoi ffiniau tir rhwng talaith Prydain a Gweriniaeth Iwerddon, y mae presenoldeb gwleidyddion ar bob ochr yn ofni y gallai trais danwydd ddod i ben i raddau helaeth erbyn 1998 Cytundeb heddwch brocera'r UD.

Yn y bôn, roedd y protocol yn gofyn am wiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, ond mae'r rhain wedi bod yn feichus i fusnes ac yn anathema i "unoliaethwyr" sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

“Ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym,” meddai Gweinidog Brexit, David Frost, wrth y senedd, gan ddweud bod cyfiawnhad dros alw Erthygl 16 o’r protocol a oedd yn caniatáu i’r naill ochr gymryd camau unochrog i hepgor ei delerau pe bai effaith negyddol annisgwyl yn deillio o y cytundeb.

"Mae'n amlwg bod yr amgylchiadau'n bodoli i gyfiawnhau defnyddio Erthygl 16. Serch hynny ... rydym wedi dod i'r casgliad nad dyna'r foment iawn i wneud hynny.

"Rydyn ni'n gweld cyfle i symud ymlaen yn wahanol, i ddod o hyd i lwybr newydd i geisio cytuno â'r UE trwy drafodaethau, cydbwysedd newydd yn ein trefniadau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon, er budd pawb."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd