Cysylltu â ni

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Achos cymhorthdal ​​Boeing: Sefydliad Masnach y Byd yn cadarnhau hawl yr UE i ddial yn erbyn $ 4 biliwn o fewnforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae Sefydliad Masnach y Byd (WTO) wedi caniatáu i’r UE godi tariffau gwerth hyd at $ 4 biliwn o fewnforion o’r Unol Daleithiau fel gwrthfesurau ar gyfer ymsuddiadau anghyfreithlon i’r gwneuthurwr awyrennau Americanaidd, Boeing. Mae'r penderfyniad yn adeiladu ar ganfyddiadau cynharach y WTO gan gydnabod bod cymorthdaliadau'r UD i Boeing yn anghyfreithlon o dan gyfraith Sefydliad Masnach y Byd.

Economi sy'n Gweithio i Bobl Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae'r penderfyniad hir-ddisgwyliedig hwn yn caniatáu i'r Undeb Ewropeaidd orfodi tariffau ar gynhyrchion Americanaidd sy'n dod i mewn i Ewrop. Byddai'n llawer gwell gennyf beidio â gwneud hynny - nid yw dyletswyddau ychwanegol er budd economaidd y naill ochr na'r llall, yn enwedig wrth inni ymdrechu i wella ar ôl y dirwasgiad COVID-19. Rwyf wedi bod yn ymgysylltu â fy nghymar yn America, Llysgennad Lighthizer, a fy ngobaith yw y bydd yr Unol Daleithiau nawr yn gollwng y tariffau a osodwyd ar allforion yr UE y llynedd. Byddai hyn yn cynhyrchu momentwm cadarnhaol yn economaidd ac yn wleidyddol, ac yn ein helpu i ddod o hyd i dir cyffredin mewn meysydd allweddol eraill. Bydd yr UE yn parhau i fynd ar drywydd y canlyniad hwn yn egnïol. Os na fydd yn digwydd, byddwn yn cael ein gorfodi i arfer ein hawliau a gosod tariffau tebyg. Er ein bod yn hollol barod ar gyfer y posibilrwydd hwn, byddwn yn gwneud hynny'n anfodlon. ”

Ym mis Hydref y llynedd, yn dilyn penderfyniad tebyg gan y WTO mewn achos cyfochrog ar gymorthdaliadau Airbus, gosododd yr Unol Daleithiau ddyletswyddau dialgar sy'n effeithio ar allforion yr UE sy'n werth $ 7.5bn. Mae'r dyletswyddau hyn yn dal i fodoli heddiw, er gwaethaf y camau pendant a gymerwyd gan Ffrainc a Sbaen ym mis Gorffennaf eleni i ddilyn yr un peth â'r Almaen a'r DU wrth sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â phenderfyniad cynharach gan Sefydliad Masnach y Byd ar gymorthdaliadau i Airbus.

O dan yr amgylchiadau economaidd presennol, mae er budd yr UE a'r UD i gyd roi'r gorau i dariffau niweidiol sy'n rhoi baich diangen ar ein sectorau diwydiannol ac amaethyddol.

Mae'r UE wedi gwneud cynigion penodol i gyrraedd canlyniad wedi'i negodi i'r anghydfodau awyrennau sifil trawsatlantig hirsefydlog, yr hiraf yn hanes y WTO. Mae'n parhau i fod yn agored i weithio gyda'r Unol Daleithiau i gytuno ar setliad teg a chytbwys, yn ogystal ag ar ddisgyblaethau yn y dyfodol ar gyfer cymorthdaliadau yn y sector awyrennau sifil.

Wrth ymgysylltu â'r Unol Daleithiau, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cymryd camau priodol ac yn cynnwys aelod-wladwriaethau'r UE fel y gall ddefnyddio ei hawliau dial rhag ofn na fydd unrhyw obaith o ddod â'r anghydfod i ddatrysiad sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cynllunio wrth gefn hwn yn cynnwys cwblhau'r rhestr o gynhyrchion a fyddai'n destun tariffau ychwanegol yr UE.

Cefndir

Ym mis Mawrth 2019, cadarnhaodd y Corff Apêl, yr enghraifft WTO uchaf, nad oedd yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau priodol i gydymffurfio â rheolau'r WTO ar gymorthdaliadau, er gwaethaf y dyfarniadau blaenorol. Yn lle hynny, parhaodd â'i gefnogaeth anghyfreithlon i'w wneuthurwr awyrennau Boeing ar draul Airbus, diwydiant awyrofod Ewrop a'i weithwyr niferus. Yn ei ddyfarniad, mae'r Corff Apeliadol:

  • Cadarnhawyd bod rhaglen dreth Talaith Washington yn parhau i fod yn rhan ganolog o gymhorthdal ​​anghyfreithlon S. Boeing;
  • canfu fod nifer o offerynnau parhaus, gan gynnwys rhai contractau caffael NASA ac Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau yn gyfystyr â chymorthdaliadau a allai achosi niwed economaidd i Airbus, a;
  • cadarnhaodd fod Boeing yn parhau i elwa o gonsesiwn treth anghyfreithlon yn yr UD sy'n cefnogi allforion (y Gorfforaeth Gwerthu Tramor ac Allgáu Incwm Allfydol).

Mae'r penderfyniad sy'n cadarnhau hawl yr UE i ddial yn deillio yn uniongyrchol o'r penderfyniad blaenorol hwnnw.

Mewn achos cyfochrog ar Airbus, caniataodd y WTO i’r Unol Daleithiau ym mis Hydref 2019 gymryd gwrthfesurau yn erbyn allforion Ewropeaidd gwerth hyd at $ 7.5bn. Roedd y wobr hon yn seiliedig ar benderfyniad Corff Apeliadol yn 2018 a oedd wedi canfod nad oedd yr UE a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydymffurfio'n llawn â dyfarniadau blaenorol y WTO mewn perthynas â Buddsoddiad Lansio Ad-daladwy ar gyfer rhaglenni A350 ac A380. Gosododd yr Unol Daleithiau y tariffau ychwanegol hyn ar 18 Hydref 2019. Yn y cyfamser mae aelod-wladwriaethau'r UE dan sylw wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiad llawn.

Mwy o wybodaeth

Corff Apeliadol Sefydliad Masnach y Byd yn dyfarnu ar gymorthdaliadau'r UD i Boeing

Ymgynghoriad cyhoeddus ar restr ragarweiniol o gynhyrchion yn achos Boeing

Rhestr ragarweiniol o gynhyrchion

Hanes achos Boeing

Hanes achos Airbus

 

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Awyr Ewropeaidd Sengl: Gostwng allyriadau a lleihau oedi

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau eisiau moderneiddio rheolaeth gofod awyr yr UE i'w wneud yn fwy effeithlon a gwyrddach, Cymdeithas.

Dylai diweddaru rheolau Awyr Ewropeaidd Sengl helpu'r sector hedfan i ddod yn fwy effeithlon, gan sicrhau hediadau byrrach trwy lwybrau mwy uniongyrchol a thrwy hynny ostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr, dywed ASEau.

Lansiwyd y fenter Awyr Sengl Ewropeaidd ym 1999, mewn cyfnod a nodwyd gan gynnydd mawr mewn hediadau ac oedi cynyddol a amlygodd yr angen am well cydgysylltu.

Mae ASEau am i'r rheolau gael eu diwygio i wneud gofod awyr yr UE yn llai darniog a gwella rheolaeth traffig awyr. Byddai hyn yn cynyddu diogelwch ac effeithlonrwydd, yn gostwng costau ac o fudd i'r amgylchedd.

Ar hyn o bryd, ni chaiff cwmnïau hedfan hedfan yn uniongyrchol i'r man glanio. Efallai y byddant am osgoi hedfan dros daleithiau â thaliadau uwch, osgoi parthau milwrol neu gymryd llwybr hirach i osgoi'r tywydd. Gall hynny olygu hediadau hirach a mwy o allyriadau. Gall darnio hefyd achosi oedi oherwydd cydgysylltu llai na gorau posibl.

Dywed ASEau bod angen datblygu ac addasu rheolau rheoli gofod awyr ymhellach i farchnadoedd sy'n esblygu, y newydd amgylchedd digidol a Bargen Werdd Ewrop. Maent yn pwyso am reolau newydd a fyddai’n helpu i sicrhau hyd at ostyngiad o 10% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr, trwy osgoi llwybrau hirach a hyrwyddo technolegau glanach.

Maent hefyd eisiau gwneud gofod awyr Ewropeaidd yn fwy cystadleuol a chefnogi dewis darparwyr gwasanaethau traffig awyr a gwasanaethau llywio awyr eraill fel gwasanaethau cyfathrebu a meteorolegol trwy dendrau cystadleuol.

Cefndir

Mae'r rheolau Sky Ewropeaidd Sengl cyfredol yn dyddio o 2009. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd adolygiad yn 2013 a fabwysiadwyd gan y Senedd yn 2014. Yn dilyn methiant y Cyngor i ail-gytuno, cynigiodd y Comisiwn uwchraddiad yn unol â Bargen Werdd Ewrop yn 2020.

Ar 17 Mehefin 2021, diweddarodd pwyllgor trafnidiaeth a thwristiaeth y Senedd eu mandad negodi ar y Diwygio Sky Ewropeaidd sengl a mabwysiadu eu safbwynt ar ehangu mandad Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd i weithredu fel corff adolygu perfformiad. Ar ôl i'r swydd olaf hon gael ei chyhoeddi yn ystod sesiwn lawn mis Gorffennaf, mae ASEau yn barod ar gyfer trafodaethau gyda'r Cyngor.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn galw am atebion syml i ddefnyddwyr sy'n ceisio iawndal am hediadau wedi'u canslo

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac awdurdodau defnyddwyr yn galw ar gwmnïau hedfan i wella'r modd y maent yn trin cansladau hedfan. Mae'r Comisiwn ac awdurdodau defnyddwyr cenedlaethol wedi galw ar gwmnïau hedfan i wella sut maen nhw'n delio â chanslo yng nghyd-destun y pandemig COVID-19. 

Anogir cwmnïau hedfan sy'n gweithredu yn yr UE i wella eu harferion gyda chymorth rhestr o fesurau lluniwyd ar y cyd gan y Comisiwn a'r grŵp amddiffyn defnyddwyr, rhwydwaith CPC. Mae'r fenter mewn ymateb i'r nifer enfawr o gwynion gan ddefnyddwyr a dderbyniwyd gan y rhai sy'n ceisio arfer eu hawliau teithwyr awyr ac mae'n seiliedig ar ganlyniadau arolwg a lansiwyd yn gynharach eleni i gasglu data ar drin cwynion gan 16 cwmni hedfan mawr. Amlygodd y dadansoddiad o’r atebion a ddarparwyd ystod o faterion, gan gynnwys rhai cwmnïau hedfan yn cyflwyno’r hawl i ad-daliad mewn arian yn llai amlwg nag opsiynau eraill fel ail-gyfeirio neu dalebau, ac awgrymu bod ad-daliad yn weithred o ewyllys da, yn hytrach nag yn gyfreithiol. rhwymedigaeth.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Rydym wedi derbyn llawer o gwynion gan ddefnyddwyr ond rydym hefyd wedi gweithio’n agos gyda chwmnïau hedfan i ddeall lle mae diffygion a pham. Mae angen i gwmnïau hedfan barchu hawliau defnyddwyr pan fydd hediadau'n cael eu canslo. Heddiw rydym yn gofyn am atebion syml i roi sicrwydd i ddefnyddwyr ar ôl cyfnod o gythrwfl eithafol. ” 

Dywedodd Comisiynydd Trafnidiaeth yr UE, Adina Vălean: “Ar hyn o bryd rydym yn asesu opsiynau rheoleiddio i atgyfnerthu amddiffyniadau teithwyr. Byddwn yn parhau i weithio gydag awdurdodau cenedlaethol i gael cyfathrebu, gweithredu a gorfodi hawliau teithwyr yn iawn. Rhaid i deithwyr gael dewis go iawn rhwng talebau ac ad-daliadau.

"Hefyd, ni wnaeth y mwyafrif o gwmnïau hedfan a arolygwyd ad-dalu teithwyr o fewn y terfyn amser saith diwrnod y darperir ar ei gyfer gan gyfraith yr UE. Rhaid iddynt weithredu i sicrhau bod yr oedi hwn yn cael ei barchu am bob archeb newydd - p'un a yw'n cael ei brynu'n uniongyrchol neu drwy gyfryngwr - ac i amsugno'n gyflym. yr ôl-groniad o ad-daliadau sydd ar ddod, erbyn 1 Medi 2021 fan bellaf. "

Dywedodd y sefydliad defnyddwyr Ewropeaidd (BEUC): "Mae bron i flwyddyn a hanner ers i COVID19 ddechrau ac mae llawer o gwmnïau hedfan yn dal i dorri cyfraith defnyddwyr."

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r sector hedfan yn croesawu Protocol Diogelwch Iechyd Hedfan EASA-ECDC wedi'i ddiweddaru

cyhoeddwyd

on

Cymdeithasau hedfan blaenllawwedi croesawu diweddaraf Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd (EASA) a Chanolfan Ewropeaidd Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) Protocol Diogelwch Iechyd Hedfan COVID-19, sy'n cydnabod y datblygiadau epidemiolegol cadarnhaol ledled Ewrop a'r risg isel o drosglwyddo firws yn ystod teithio awyr fel rhan o fesurau wedi'u diweddaru i gadw teithio'n ddiogel ac yn llyfn i deithwyr yr haf hwn. Am y tro cyntaf erioed, mae'r Protocol yn cefnogi'r defnydd o Brofion Cyflym ar Antigen, yn enwedig ar gyfer teithwyr sy'n teithio o ardaloedd risg uchel - ac mae hefyd yn galw am gysoni'r mesurau ledled Ewrop.

Mae hyn yn dilyn mabwysiadu'r Argymhellion Cyngor diweddaraf yr wythnos diwethaf sy'n cefnogi ailgychwyn teithio o fewn yr UE a thrydedd wlad, gan ddefnyddio system Tystysgrif COVID Digidol (DCC) yr UE. Rhaid i aelod-wladwriaethau nawr weithredu'r system CSDd erbyn 1 Gorffennaf. Mae gwledydd yr UE wedi cysylltu eu systemau tystysgrifau cenedlaethol â phorth yr UE cyn y dyddiad cau.

Mae'r Protocol wedi'i ddiweddaru yn adleisio Argymhelliad y Cyngor o 10 Mehefin 2021, gan gynnig: “Ni ddylai pobl sydd wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19 neu a wellodd o'r clefyd yn ystod y 180 diwrnod diwethaf fod yn destun profion neu gwarantîn, oni bai eu bod yn dod o ardal sydd â risg uchel iawn neu lle mae Amrywiad o Bryder yn cylchredeg. Ar gyfer teithio o gyrchfannau o'r fath, gellid ystyried y gofyniad am brawf negyddol. Gallai hyn fod naill ai'n Brawf Canfod Antigen Cyflym (RADT) na chymerir mwy na 48 awr cyn cyrraedd neu brawf PCR ddim mwy na 72 awr cyn cyrraedd. "

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y chwe chymdeithas: “Mae amddiffyn iechyd y cyhoedd, gan gynnwys diogelwch ein staff a'n teithwyr, yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth hedfan trwy gydol y pandemig hwn. Yn dilyn rhaglenni brechu llwyddiannus ledled Ewrop a gwell rhagolwg epidemiolegol, mae'r canllawiau wedi'u diweddaru hyn yn amserol iawn a byddant yn helpu i sicrhau taith esmwyth a diogel i deithwyr. Rydym yn cyfrif ar Aelod-wladwriaethau'r UE i chwarae eu rhan nawr a diweddaru'r mesurau presennol yn unol â hynny, fel bod teithwyr yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Mae hyn yn hanfodol bwysig ar gyfer adfer hyder teithwyr ac i helpu adferiad ein sector. ”

Mae'r cymdeithasau'n croesawu'r diweddariadau canlynol i'r Protocol ymhellach:

  • Hyblygrwydd o ran y gofyniad i bellhau corfforol parhaus mewn meysydd awyr, o gofio mai dim ond teithwyr sydd wedi'u brechu, eu hadfer neu eu profi'n llawn fydd yn teithio. Bydd hyn yn helpu i leddfu'r heriau gweithredol a achoswyd gan y mesurau pellhau corfforol blaenorol. Mae meysydd awyr ac awyrennau'n parhau i fod yn amgylcheddau hynod ddiogel.
  • O safbwynt diogelwch iechyd, mae'n well trefnu'r DCC y tu allan cyn gadael.
  • Dylid cynnal profion, lle bo angen, cyn hedfan yn hytrach nag ar ôl cyrraedd neu wrth eu cludo;
  • Dylid cyfyngu gwiriadau dogfennau i un siec sengl cyn teithio. Ychydig iawn o bwrpas meddygol sydd gan wiriadau dro ar ôl tro, ee hefyd ar ôl cyrraedd, a gallent arwain at giwio diangen.

Bellach mae gan Ewrop yr holl offer: y Cyngor Sir Ddinbych, Ffurflen Lleoli Teithwyr digidol (dPLF) ac Argymhellion y Cyngor ar deithio rhyngwladol ac o fewn yr UE i sicrhau ailagor teithio awyr yn ddiogel ac yn llyfn yr haf hwn. Wrth i gyfraddau brechu gynyddu ac wrth i'r sefyllfa epidemiolegol wella ymhellach, mae'r chwe chymdeithas yn disgwyl i'r mesurau ataliol olaf gael eu graddio'n ôl neu eu dileu ymhellach fel sy'n briodol, yn unol â gostyngiad yn y lefel risg gyffredinol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd