Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Bydd ceir trydan yn treblu cyfran y farchnad eleni wrth i'r mwyafrif o wneuthurwyr ceir ar y trywydd iawn gyrraedd targedau allyriadau'r UE - dadansoddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd ceir trydan yn treblu eu cyfran o'r farchnad yn Ewrop eleni o ganlyniad i dargedau CO2 ceir yr UE, dadansoddiad newydd dangos. Er gwaethaf y pandemig, mae gwerthiannau EV wedi cynyddu ers 1 Ionawr, yn union fel y cychwynnodd y safonau allyriadau, a byddant yn cyrraedd 10% eleni a 15% yn 2021. Trafnidiaeth a'r Amgylchedd (T&E), a ddadansoddodd werthiannau yn hanner cyntaf 2020 fel yn ogystal â strategaethau cydymffurfio gwneuthurwyr ceir, dywedodd ei fod yn dangos gwaith safonau CO2 uchelgeisiol ond mae risg bod momentwm EV yn rhedeg allan o stêm ar ôl 2021 oherwydd targedau llac yr UE ar gyfer 2025 a 2030, yn ysgrifennu Eoin Bannon.

Dywedodd Julia Poliscanova, uwch gyfarwyddwr cerbydau glân yn T&E: “Mae gwerthiant ceir trydan yn ffynnu diolch i safonau allyriadau’r UE. Y flwyddyn nesaf, bydd un o bob saith car a werthir yn Ewrop yn ategyn. Mae gweithgynhyrchwyr yr UE yn ôl yn y ras EV, ond heb dargedau CO2 mwy uchelgeisiol yn 2025 a 2030 i'w sbarduno, byddant yn rhedeg allan o stêm cyn gynted â 2022. ”

Mae PSA Group, Volvo, FCA-Tesla a BMW Group eisoes yn cydymffurfio â tharged yr UE ar gyfer allyriadau ceir newydd ar gyfartaledd, yn seiliedig ar eu gwerthiant yn hanner cyntaf 2020, dengys dadansoddiad T&E. Mae gan Renault, Nissan, pwll Toyota-Mazda a Ford fwlch bach i gau 2 gram o CO2 y km. Bydd gwerthiant y Zoe yn unig yn 2020 yn dileu 15g o CO2 i helpu i sicrhau bod Renault yn cydymffurfio.

hysbyseb

Tra ymhellach i ffwrdd, dylai Grŵp Volkswagen (5g), Hyundai-Kia (7g-3g), Daimler (9g) a Jaguar-Land Rover (13g) groesi'r llinell naill ai trwy eu strategaethau cydymffurfio o werthu mwy o gerbydau plug-in, gan cronni allyriadau gyda chwmnïau eraill, neu'r ddau. Disgwylir i Daimler gau llawer o'r bwlch trwy werthu mwy o'i hybridau plug-in, gan gynnwys yr E-Ddosbarth, Dosbarth C, Dosbarth A a GLC - y mae eu gwerthiant wedi tyfu'n gyflym eleni.

Ond er y bydd cyfran marchnad ceir trydan yn mynd o 3% i 10% eleni, ac i 15% y flwyddyn nesaf, efallai y byddwn yn disgwyl ei weld ar ddim ond 20% bedair blynedd yn ddiweddarach os na chaiff y rheoliad CO2 cyfredol ei ddiwygio, dengys y dadansoddiad . Mae Norwy yn dangos pa mor gyflym y gall y farchnad EV dyfu: o 6% o werthiannau yn 2013 i bron i 50% bum mlynedd yn ddiweddarach, yn 2018.

Yn destun pryder, creodd gwerthiannau SUVs proffidiol ond llygrol iawn hyd at 39% yn hanner cyntaf 2020. Mae hyn yn cael ei annog gan fwlch yn rheoliad yr UE lle mae gwerthu cerbydau trwm mewn gwirionedd yn rhoi targedau CO2 laxer i garmakers. Hefyd, mae hanner yr holl geir trydan sy'n cael eu gwerthu heddiw yn hybridau plug-in “trydan ffug” nad ydyn nhw'n cael eu gwefru'n aml ac sy'n allyrru 2-4 gwaith yn fwy o CO2 yn y byd go iawn nag y mae'r profion labordy yn ei ddangos. [1] Dywedodd T&E fod angen i’r UE osod 2035, fan bellaf, fel y dyddiad gorffen ar gyfer gwerthu peiriannau llosgi - gan gynnwys technoleg PHEV gyfredol.

Daeth Julia Poliscanova i'r casgliad: “Mae'r car trydan o'r diwedd yn mynd i mewn i'r brif ffrwd yn Ewrop ond mae gwerthiannau SUV yn dal i dyfu fel chwyn. Yr unig ffordd i ladd cerbydau sy'n llygru'n fawr yw rhoi dyddiad gorffen clir i garmakers nawr. Mae ceir sy'n rhedeg ar fiodanwydd, peiriannau trydan ffug neu nwy ffosil yn allyrru CO2 ac ni ddylid eu caniatáu ar y farchnad ar ôl 2035. ”

Gweler: Yr ICCT, Defnydd byd go iawn o gerbydau trydan hybrid plug-in: Defnydd o danwydd, gyrru trydan, ac allyriadau CO2, (2020).

Hefyd: T&E, Briffio'r DU: Y con hybrid plug-in, (2020).

Darllenwch fwy:
Adroddiad: Cenhadaeth (bron) wedi'i chyflawni - Ras y gwneuthurwyr ceir i gyrraedd targedau CO2020 21/2, a marchnad ceir trydan yr UE

Hefyd ar gael yn Aberystwyth FfrangegAlmaenegEidaleg a Pwyleg.

Parhau Darllen
hysbyseb

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

Gwastraff plastig

Gwastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau

cyhoeddwyd

on

Mae bron i draean o wastraff plastig yn Ewrop yn cael ei ailgylchu. Darganfyddwch fwy o ffeithiau a ffigurau ar wastraff plastig a'i ailgylchu yn yr UE gyda'r ffeithlun hwn, Cymdeithas.

Infographic about plastic waste and recycling in Europe
Darganfyddwch y ffeithiau am wastraff plastig ac ailgylchu yn yr UE  

Mae cynhyrchu plastig wedi tyfu'n esbonyddol mewn ychydig ddegawdau yn unig - o 1.5 miliwn tunnell ym 1950 i 359 miliwn tunnell yn 2018 ledled y byd - a chyda hynny faint o wastraff plastig. Ar ôl cwymp sydyn yn y cynhyrchiad yn hanner cyntaf 2020 oherwydd pandemig COVID-19, adferodd y cynhyrchiad eto yn ail hanner y flwyddyn.

Mae'r UE eisoes yn cymryd mesurau i leihau faint o wastraff plastig, ond beth sy'n digwydd i'r gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu er gwaethaf yr holl ymdrechion? A sut y gellir cynyddu cyfraddau ailgylchu plastig?

hysbyseb

Trin gwastraff plastig yn Ewrop

Yn Ewrop, adfer ynni yw'r ffordd a ddefnyddir fwyaf i gael gwared ar wastraff plastig, ac yna ei ailgylchu. Mae tua 25% o'r holl wastraff plastig a gynhyrchir yn cael ei dirlenwi.

Mae hanner y plastig a gesglir i'w ailgylchu yn cael ei allforio i'w drin mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Ymhlith y rhesymau dros allforio mae diffyg gallu, technoleg neu adnoddau ariannol i drin y gwastraff yn lleol.

Yn flaenorol, cafodd cyfran sylweddol o'r gwastraff plastig a allforiwyd ei gludo i Tsieina, ond yn ddiweddar cyfyngiadau ar fewnforio gwastraff plastig yn Tsieina yn debygol o leihau allforion yr UE ymhellach. Mae hyn yn peri’r risg o losgi a thirlenwi gwastraff plastig yn Ewrop. Yn y cyfamser, mae'r UE yn ceisio dod o hyd i ffyrdd crwn a chyfeillgar i'r hinsawdd o reoli ei wastraff plastig.

Mae'r gyfran isel o ailgylchu plastig yn yr UE yn golygu colledion sylweddol i'r economi yn ogystal ag i'r amgylchedd. Amcangyfrifir bod 95% o werth deunydd pecynnu plastig yn cael ei golli i'r economi ar ôl cylch defnydd cyntaf byr.

Yn fyd-eang, amcangyfrif ymchwilwyr bod cynhyrchu a llosgi plastig yn pwmpio mwy na 850 miliwn tunnell o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer yn 2019. Erbyn 2050, gallai'r allyriadau hynny godi i 2.8 biliwn tunnell, y gellid osgoi rhan ohono trwy ailgylchu'n well.

Darllenwch fwy am rheoli gwastraff yn yr UE.

Problemau gydag ailgylchu plastig

Y prif faterion sy'n cymhlethu ailgylchu plastig yw ansawdd a phris y cynnyrch wedi'i ailgylchu, o'i gymharu â'u cymar heb ei ailgylchu. Mae angen llawer iawn o blastig wedi'i ailgylchu ar broseswyr plastig, wedi'u cynhyrchu i fanylebau a reolir yn llym ac am bris cystadleuol.

Fodd bynnag, gan fod plastigau yn hawdd eu haddasu i anghenion - swyddogaethol neu esthetig - pob gweithgynhyrchydd, mae amrywiaeth y deunydd crai yn cymhlethu'r broses ailgylchu, gan ei wneud yn gostus ac yn effeithio ar ansawdd y cynnyrch terfynol. O ganlyniad, mae'r galw am blastig wedi'i ailgylchu yn tyfu'n gyflym, ond yn 2018 dim ond 6% o'r galw am blastig oedd yn Ewrop.

Darganfyddwch fwy am gynlluniau'r UE i gyrraedd economi gylchol erbyn 2050, gan gynnwys lleihad plastig.

EDatrysiadau U i gynyddu cyfraddau ailgylchu

Ym mis Mai 2018, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig i fynd i’r afael â mater sbwriel morol plastig. Mae'n cynnwys gwaharddiad gan yr UE ar gynhyrchu'r 10 plastig untro gorau sydd i'w cael ar draethau Ewropeaidd o 3 Gorffennaf 2021.

Fel rhan o'r Bargen Werdd, Dylid ailgylchu 55% o wastraff pecynnu plastig erbyn 2030. Byddai hyn yn awgrymu dyluniad gwell ar gyfer ailgylchadwyedd, ond mae ASEau o'r farn bod angen mesurau i ysgogi'r farchnad ar gyfer plastig wedi'i ailgylchu hefyd.

Gallai'r mesurau hyn gynnwys:

  • Creu safonau ansawdd ar gyfer plastigau eilaidd;
  • annog ardystiad er mwyn cynyddu ymddiriedaeth diwydiant a defnyddwyr;
  • cyflwyno rheolau gorfodol ar isafswm cynnwys wedi'i ailgylchu mewn rhai cynhyrchion, a;
  • annog gwledydd yr UE i ystyried lleihau TAW ar gynhyrchion wedi'u hailgylchu.


Cefnogodd Senedd Ewrop y cyfyngu bagiau plastig pwysau ysgafn yn yr UE yn 2015.

Yn ogystal, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gymryd gweithredu yn erbyn micro-blastigau.

Darllenwch fwy am strategaeth yr UE i leihau gwastraff plastig.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Rheoli dŵr: Mae'r Comisiwn yn ymgynghori i ddiweddaru rhestrau llygryddion sy'n effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ceisio barn ar yr adolygiad sydd ar ddod o'r rhestrau llygryddion sy'n digwydd mewn dyfroedd wyneb a daear, yn ogystal ag ar safonau rheoleiddio cyfatebol. Mae'r fenter hon yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithredu'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Cynllun Gweithredu Dim Llygredd fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac ymdrechion ehangach i sicrhau'r defnydd mwy effeithlon a mwy diogel o ddŵr.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Dylai pob Ewropeaidd elwa o ddŵr glân. Mae sicrhau dŵr wyneb a dŵr daear o ansawdd da yn Ewrop o'r pwys mwyaf i iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid osgoi llygredd a achosir gan blaladdwyr, cemegau artiffisial neu weddillion fferyllol gymaint â phosibl. Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. "

Canfuwyd gwerthusiad diweddar ('gwiriad ffitrwydd') ym mis Rhagfyr 2019 Deddfwriaeth dŵr yr UE i fod yn weddol addas at y diben. Fodd bynnag, mae angen gwella agweddau ar fuddsoddi, gweithredu rheolau, integreiddio amcanion dŵr i bolisïau eraill, symleiddio gweinyddol a digideiddio. Nod yr adolygiad hwn yw mynd i'r afael â rhai o'r diffygion mewn perthynas â llygredd cemegol a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i adolygu'r rhestrau llygryddion yn rheolaidd, yn ogystal â helpu i gyflymu'r broses o weithredu. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor i gael adborth tan 1 Tachwedd 2021. Mae mwy o wybodaeth yn hyn datganiad newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd