Cysylltu â ni

ynni

Sancsiynau Nord Stream-2 a'r UD 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Nid yw bygythiadau cosbau Washington yn erbyn prosiect Nord Stream-2 yn ddim mwy nag ymdrechion i ryddhau Rwsia o'r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw marchnad. Nodwyd hyn gan bennaeth allforio Gazprom ("merch" Gazprom PJSC) Elena Burmistrova, yn siarad mewn cynhadledd ar-lein, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

"Yn anffodus, mae bygythiad ychwanegol, sy'n effeithio'n gynyddol ar ein cydweithrediad yn wrthdaro gwleidyddol yn Gyffredinol ac, yn benodol, bygythiad cosbau'r UD yn erbyn Nord Stream-2," meddai.

Yn ôl Burmistrova, mae cyflenwyr nwy naturiol hylifedig (LNG) Americanaidd wedi tarfu ar y farchnad Ewropeaidd ac yn methu â’i sefydlogi. "Nawr mae'r UD yn ceisio rhyddhau Rwsia gan ddefnyddio offerynnau heblaw marchnad," mae'r Rheolwr uchaf yn credu.

hysbyseb

Mae bygythiadau’r Unol Daleithiau i orfodi cosbau ar ffrwd 2 Nord yn ymdrechion i ryddhau Rwsia o’r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw’r farchnad, meddai Elena Burmistrova.

Yn gynharach, dywedodd Llysgennad Rwseg i'r Unol Daleithiau Anatoly Antonov fod gweithredoedd ochr America mewn perthynas â'r "nant Nord - 2" yn cael eu hachosi gan yr awydd i wneud i Moscow dalu am bolisi tramor annibynnol.

Yn y cyfamser, ddechrau mis Hydref, daeth Denmarc o hyd i ffordd i osgoi cosbau’r Unol Daleithiau yn erbyn Nord Stream-2. Yn ôl llawer o adroddiadau newyddion, rhoddodd Copenhagen, a oedd wedi bod yn llusgo’i draed ers blynyddoedd lawer gyda chaniatâd i adeiladu’r bibell, sêl bendith i’w weithrediad ymlaen llaw a sut y byddai hyn yn effeithio ar gwblhau’r prosiect.

Ar ddiwrnod cyntaf gwaith llywodraeth newydd Gwlad Pwyl, lle rhoddwyd swydd y Dirprwy Brif Weinidog sy'n gyfrifol am ddiogelwch cenedlaethol i'r Russophobe Jaroslaw Kaczynski, dywedodd pennaeth rheolydd gwrthglymblaid Gwlad Pwyl, UOKiK, Tomasz Krustny, fod ei Adran wedi cwblhau'r ymchwiliad ar Nord Stream-2 y diwrnod cynt a phenderfynu gosod dirwy o 29 biliwn zlotys ($ 7.6bn) ar Gazprom Rwsia. Yn Warsaw maent yn argyhoeddedig y dylai cyfranogwyr y prosiect fod wedi hysbysu UOKiK o'r blaen a derbyn caniatâd.

"Rydyn ni'n siarad am adeiladu heb gydsyniad Canghellor yr Almaen Antimonopoli, Angela Merkel, yn gwneud datganiadau tebyg:" Mae gennym ni farn wahanol ar Nord stream-2. Rydym o'r farn bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw’r prosiect yn fygythiad i’r arallgyfeirio, ”meddai’r gwleidydd mewn cyfarfod â Phrif Weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'r Almaenwyr o blaid arallgyfeirio mewn gwirionedd. Mae athrawiaeth ynni'r Almaen am y tair blynedd nesaf yn cyfeirio at adeiladu terfynellau ar gyfer derbyn nwy naturiol hylifedig (LNG). Yn syml, roedd Berlin yn mynd i fewnforio tanwydd gan gyflenwyr eraill: Americanwyr neu Qataris. Mae hyn yn edrych yn rhyfedd braidd, o ystyried y cysylltiadau presennol rhwng yr Almaen a Gazprom (lle mae gan yr Almaen bob cyfle i ddod yn chwaraewr allweddol ym marchnad ynni Ewrop). Ar yr un pryd mae'r gost LNG yn bendant yn ddrytach na'r prif nwy. Heb sôn bod adeiladu seilwaith LNG hefyd yn costio arian (o leiaf 500 miliwn ewro ar gyfer un derfynell yn Brunsbuttel, yn ôl Bloomberg).

Ar y llaw arall, mae'r un athrawiaeth ynni Almaeneg yn rhagnodi gwrthod yn llwyr y defnydd o lo (erbyn 2050). Gwneir hyn am resymau amgylcheddol. Mae glo yn danwydd rhad, ond mae ei ddefnydd yn beryglus oherwydd sylweddau niweidiol sy'n cael eu rhyddhau i'r atmosffer. Mae nwy yn fath llawer mwy diogel o danwydd i'r amgylchedd. Mae'n ymddangos y bydd y galw amdano o'r Almaen yn tyfu, ond ni fydd yr Almaenwyr yn gallu diwallu eu hanghenion nwy trwy fewnforio LNG o'r Unol Daleithiau a Qatar. Yn fwyaf tebygol, dim ond cam i arallgyfeirio cyflenwadau yw cynlluniau Berlin ar gyfer nwy naturiol hylifedig, ond ni fydd y wlad yn gallu gwrthod tanwydd Rwseg, dywed arbenigwyr.

Yr Almaen fu'r prif lobïwr erioed ar gyfer adeiladu Nord Stream-2. Mae hyn yn ddealladwy: ar ôl i'r biblinell nwy gael ei rhoi ar waith, yr Almaen fydd y canolbwynt nwy mwyaf yn Ewrop, gan ennill pwyntiau gwleidyddol a llifau ariannol. Mae dau gwmni o’r Almaen yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu ail gangen nant Nord: E.ON a Wintershall (mae gan y ddau 10% yr un).

Y diwrnod o'r blaen, honnodd Gweinidog tramor yr Almaen, Heiko Maas, fod y prosiect piblinell nwy yn economaidd. "Mae Nord stream-2 yn brosiect o fewn yr economi breifat. Mae hwn yn brosiect economaidd, masnachol yn unig," dyfynnwyd Maas gan TASS.

Mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel yn gwneud datganiadau tebyg: "Mae gennym ni farn wahanol ar nant Nord. Rydym yn ystyried bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw'r prosiect yn fygythiad i'r arallgyfeirio," meddai'r gwleidydd mewn cyfarfod. gyda Phrif Weinidog Gwlad Pwyl Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'n ymddangos nad oes unrhyw un arall yn Ewrop yn poeni am fater sancsiynau'r Unol Daleithiau mewn cysylltiad ag adeiladu llif Nord - 2 biblinell nwy. Maent wedi deall ers amser bod eu buddiannau economaidd eu hunain yn bwysicach o lawer na honiadau America, ac felly maent yn ceisio goresgyn pwysau America ym mhob ffordd bosibl er mwyn eu buddion economaidd.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen yn taro bargen biblinell Nord Stream 2 i wthio yn ôl ar 'ymddygiad ymosodol' Rwseg

cyhoeddwyd

on

By

Workers are seen at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline, near the town of Kingisepp, Leningrad region, Russia, June 5, 2019. REUTERS/Anton Vaganov/File Photo

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi datgelu cytundeb ar biblinell nwy Nord Stream 2 lle addawodd Berlin ymateb i unrhyw ymgais gan Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn yr Wcrain a gwledydd eraill Canol a Dwyrain Ewrop, ysgrifennu Simon Lewis, Andrea Shalal, Andreas Rinke, Thomas Escritt, Pavel Polityuk, Arshad Mohammed, David Brunnstrom a Doyinsola Oladipo.

Nod y cytundeb yw lliniaru'r hyn y mae beirniaid yn ei ystyried yn peryglon strategol y biblinell $ 11 biliwn, bellach 98% wedi'i gwblhau, yn cael ei adeiladu o dan y Môr Baltig i gario nwy o ranbarth Arctig Rwsia i'r Almaen.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi gwrthwynebu’r biblinell, a fyddai’n caniatáu i Rwsia allforio nwy yn uniongyrchol i’r Almaen ac o bosibl dorri cenhedloedd eraill i ffwrdd, ond mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden wedi dewis peidio â cheisio ei ladd â sancsiynau’r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Yn lle hynny, mae wedi negodi’r cytundeb gyda’r Almaen sy’n bygwth gosod costau ar Rwsia os yw’n ceisio defnyddio’r biblinell i niweidio’r Wcrain neu wledydd eraill yn y rhanbarth.

Ond roedd yn ymddangos nad oedd y mesurau hynny wedi gwneud llawer i dawelu ofnau yn yr Wcrain, a ddywedodd ei fod yn gofyn am drafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd a'r Almaen ynghylch y biblinell. Mae'r cytundeb hefyd yn wynebu gwrthwynebiad gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Dywedodd datganiad ar y cyd yn nodi manylion y fargen fod Washington a Berlin "yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill."

Os bydd Rwsia yn ceisio "defnyddio ynni fel arf neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain," bydd yr Almaen yn cymryd camau ar ei phen ei hun ac yn pwyso am gamau yn yr UE, gan gynnwys sancsiynau, "i gyfyngu galluoedd allforio Rwseg i Ewrop yn y sector ynni, "meddai'r datganiad.

Nid oedd yn manylu ar gamau gweithredu Rwsiaidd penodol a fyddai'n sbarduno symudiad o'r fath. “Fe wnaethon ni ddewis peidio â darparu map ffordd i Rwsia o ran sut y gallan nhw osgoi’r ymrwymiad hwnnw i wthio yn ôl,” meddai un o uwch swyddogion Adran y Wladwriaeth wrth gohebwyr, wrth siarad ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Byddwn hefyd yn sicr yn ceisio dwyn unrhyw lywodraethau Almaeneg yn y dyfodol yn atebol am yr ymrwymiadau y maent wedi'u gwneud yn hyn," meddai'r swyddog.

O dan y cytundeb, bydd yr Almaen yn "defnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael" i ymestyn cytundeb cludo nwy Rwsia-Wcráin 10 mlynedd, ffynhonnell refeniw mawr i'r Wcráin sy'n dod i ben yn 2024.

Bydd yr Almaen hefyd yn cyfrannu o leiaf $ 175 miliwn i "Gronfa Werdd newydd ar gyfer yr Wcrain" gwerth $ 1 biliwn gyda'r nod o wella annibyniaeth ynni'r wlad.

Fe anfonodd yr Wcráin nodiadau i Frwsel a Berlin yn galw am ymgynghoriadau, meddai’r Gweinidog Tramor Dmytro Kuleba mewn neges drydar, gan ychwanegu bod y biblinell yn "bygwth diogelwch yr Wcrain." Darllen mwy.

Cyhoeddodd Kuleba ddatganiad hefyd gyda gweinidog tramor Gwlad Pwyl, Zbigniew Rau, yn addo cydweithio i wrthwynebu Nord Stream 2.

Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, ei fod yn edrych ymlaen at drafodaeth “onest a bywiog” gyda Biden dros y gweill pan fydd y ddau yn cwrdd yn Washington y mis nesaf. Cyhoeddwyd yr ymweliad gan y Tŷ Gwyn ddydd Mercher, ond dywedodd ysgrifennydd y wasg, Jen Psaki, nad oedd amseriad y cyhoeddiad yn gysylltiedig â'r cytundeb piblinell.

Siaradodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel dros y ffôn gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin oriau cyn rhyddhau’r cytundeb, meddai llywodraeth yr Almaen, gan ddweud bod Nord Stream 2 a thramwy nwy drwy’r Wcráin ymhlith y pynciau.

Roedd y biblinell wedi bod yn hongian dros gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a’r Almaen ers i’r cyn-Arlywydd Donald Trump ddweud y gallai droi’r Almaen yn “wystl o Rwsia” a chymeradwyo rhai sancsiynau.

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Heiko Maas, ar Twitter ei fod yn “rhyddhad ein bod wedi dod o hyd i ateb adeiladol”.

Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, am y manylion a adroddwyd am y cytundeb yn gynharach ddydd Mercher, nad oedd unrhyw fygythiad o sancsiynau yn erbyn Rwsia yn “dderbyniol,” yn ôl asiantaeth newyddion Interfax.

Hyd yn oed cyn iddo gael ei gyhoeddi, roedd manylion y cytundeb a ddatgelwyd yn tynnu beirniadaeth gan wneuthurwyr deddfau ome yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd y Seneddwr Gweriniaethol Ted Cruz, sydd wedi bod yn dal i fyny enwebiadau llysgenhadol Biden dros ei bryderon am Nord Stream 2, y byddai'r cytundeb yr adroddwyd arno yn "fuddugoliaeth geopolitical genhedlaeth i Putin ac yn drychineb i'r Unol Daleithiau a'n cynghreiriaid."

Mae Cruz a rhai deddfwyr eraill ar ddwy ochr yr eil yn gandryll gyda’r arlywydd Democrataidd am ildio sancsiynau gorfodol yn erbyn y biblinell ac maent yn gweithio ar ffyrdd i orfodi llaw’r weinyddiaeth ar sancsiynau, yn ôl cymhorthion cyngresol.

Dywedodd y Seneddwr Democrataidd Jeanne Shaheen, sy'n eistedd ar Bwyllgor Cysylltiadau Tramor y Senedd, nad oedd hi'n argyhoeddedig y byddai'r cytundeb yn lliniaru effaith y biblinell, a dywedodd ei bod yn "grymuso'r Kremlin i ledaenu ei dylanwad malaen ledled Dwyrain Ewrop."

"Rwy'n amheus y bydd yn ddigonol pan fydd y chwaraewr allweddol wrth y bwrdd - Rwsia - yn gwrthod chwarae yn ôl y rheolau," meddai Shaheen.

Yn yr Almaen, galwodd aelodau uchaf plaid y Gwyrddwyr amgylcheddwr y cytundeb yr adroddwyd arno yn “rwystr chwerw ar gyfer amddiffyn yr hinsawdd” a fyddai o fudd i Putin ac yn gwanhau’r Wcráin.

Mae swyddogion gweinyddiaeth Biden yn mynnu bod y biblinell mor agos at gael ei gorffen pan ddaethon nhw i’r swydd ym mis Ionawr fel nad oedd unrhyw ffordd iddyn nhw atal ei chwblhau.

"Yn sicr rydyn ni'n credu bod yna fwy y gallai'r weinyddiaeth flaenorol fod wedi'i wneud," meddai swyddog yr UD. "Ond, wyddoch chi, roedden ni'n gwneud y gorau o law ddrwg."

Parhau Darllen

Belarws

Mae pwerau Belarus yn bwrw ymlaen â phrosiect niwclear er gwaethaf peth gwrthwynebiad

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf gwrthwynebiad mewn rhai chwarteri, Belarus yw'r diweddaraf mewn nifer cynyddol o wledydd sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae pob un yn mynnu bod niwclear yn cynhyrchu trydan glân, dibynadwy a chost-effeithiol.

Mae'r UE yn cefnogi cynhyrchu niwclear diogel ac mae un o'r planhigion mwyaf newydd ym Melarus lle cafodd adweithydd cyntaf gwaith pŵer niwclear cyntaf erioed y wlad ei gysylltu y llynedd â'r grid cenedlaethol ac yn gynharach eleni cychwynnodd weithrediad masnachol llawn.

hysbyseb

Bydd gan yr Offer Pŵer Niwclear Belarwsia, a elwir hefyd yn ffatri Astravets, ddau adweithydd gweithredol gyda chyfanswm o tua 2.4 GW o gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i gwblhau yn 2022.

Pan fydd y ddwy uned yn llawn bŵer, bydd y ffatri 2382 MWe yn osgoi allyrru mwy na 14 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn trwy ddisodli cynhyrchu tanwydd ffosil carbon-ddwys.

Mae Belarus yn ystyried adeiladu ail orsaf ynni niwclear a fyddai’n lleihau ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil a fewnforiwyd ymhellach ac yn symud y wlad yn agosach at sero-net.

Ar hyn o bryd, mae tua 443 o adweithyddion pŵer niwclear yn gweithredu mewn 33 o wledydd, gan ddarparu tua 10% o drydan y byd.

Mae tua 50 o adweithyddion pŵer yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd mewn 19 gwlad.

Dywedodd Sama Bilbao y León, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Niwclear y Byd, y sefydliad rhyngwladol sy’n cynrychioli’r diwydiant niwclear byd-eang: “Mae tystiolaeth yn cynyddu bod angen i ni gyflymu faint o newydd er mwyn cadw ar lwybr ynni carbon isel cynaliadwy a charbon isel. gallu niwclear wedi'i adeiladu a'i gysylltu â'r grid yn fyd-eang. Bydd y 2.4 GW o gapasiti niwclear newydd ym Melarus yn gyfraniad hanfodol i gyflawni'r nod hwn. "

Mae ffatri Belarus wedi wynebu gwrthwynebiad parhaus gan Lithwania gyfagos lle mae swyddogion wedi lleisio pryderon am ddiogelwch.

Mae gweinidogaeth ynni Belarwsia wedi dweud y bydd y ffatri pan fydd yn gwbl weithredol yn cyflenwi tua thraean o ofynion trydan y wlad.

Dywedir bod y planhigyn yn costio tua $ 7-10 biliwn.

Er gwaethaf pryderon gan rai ASEau, sydd wedi cynnal ymgyrch lobïo gref yn erbyn y ffatri Belarwsia, mae cyrff gwarchod rhyngwladol, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) wedi croesawu cwblhau'r prosiect.

Yn ddiweddar, mae tîm arbenigwyr IAEA wedi cwblhau cenhadaeth ymgynghorol diogelwch niwclear ym Melarus, a gynhaliwyd ar gais llywodraeth Belarus. Y nod oedd adolygu'r drefn ddiogelwch genedlaethol ar gyfer deunydd niwclear a chyfleusterau a gweithgareddau cysylltiedig ac roedd yr ymweliad yn cynnwys adolygiad o fesurau amddiffyn corfforol a weithredwyd ar y safle, agweddau diogelwch yn ymwneud â chludo deunydd niwclear a diogelwch cyfrifiadurol.

Daeth y tîm, a oedd yn cynnwys arbenigwyr o Ffrainc, y Swistir a'r DU, i'r casgliad bod Belarus wedi sefydlu cyfundrefn diogelwch niwclear yn unol â chanllawiau'r IAEA ar hanfodion diogelwch niwclear. Nodwyd arferion da a all fod yn enghreifftiau i Aelod-wladwriaethau IAEA eraill i helpu i gryfhau eu gweithgareddau diogelwch niwclear.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Diogelwch Niwclear IAEA, Elena Buglova: “Trwy gynnal cenhadaeth IPPAS, mae Belarus wedi dangos ei hymrwymiad cryf a’i hymdrechion parhaus i wella ei threfn diogelwch niwclear genedlaethol. Mae Belarus hefyd wedi cyfrannu at fireinio methodolegau IPPAS yn ystod y misoedd diwethaf, yn benodol trwy gynnal hunanasesiad peilot o’i drefn diogelwch niwclear wrth baratoi ar gyfer y genhadaeth. ”

Y genhadaeth, mewn gwirionedd, oedd y drydedd genhadaeth IPPAS a gynhaliwyd gan Belarus, yn dilyn dwy a gynhaliwyd yn 2000 a 2009 yn y drefn honno.

Er gwaethaf ymdrechion i gynnig sicrwydd, mae pryderon yn parhau ynghylch diogelwch y diwydiant niwclear.

Mae arbenigwr ynni Ffrainc, Jean-Marie Berniolles, yn cyfaddef bod damweiniau mewn gweithfeydd niwclear dros y blynyddoedd wedi “newid yn ddwfn” ganfyddiad Ewrop o blanhigion niwclear, gan “droi’r hyn a ddylai fod wedi bod yn un o’r ffynonellau cynhyrchu trydan mwyaf cynaliadwy yn wialen mellt i’w beirniadu”.

Meddai: “Mae hyn yn brawf o safbwynt cynyddol llygredig yn ideolegol sydd wedi ysgaru’n llwyr oddi wrth ffeithiau gwyddonol.”

Mae Ffrainc yn un wlad sydd wedi cwympo allan o gariad gyda'r dechnoleg niwclear, gan arwain at Ddeddf 2015 ar y trawsnewidiad ynni ar gyfer twf gwyrdd sy'n gorfodi cyfran y niwclear yng nghymysgedd ynni Ffrainc i ostwng i 50% (i lawr o tua 75%) erbyn 2025.

Mae yna lawer sy'n dadlau y bydd hyn yn amhosibl ei gyflawni. 

Dywed Berniolles fod ffatri Belarus yn “enghraifft arall o sut mae diogelwch niwclear yn cael ei ysgogi i atal NPPau rhag cyflawni gweithrediad llawn ac amserol”.

Dywedodd, “Er nad yw’n aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, mynnodd sawl ASE, wrth annog Lithwania, ym mis Chwefror 2021 bod Belarus yn atal y prosiect dros bryderon diogelwch tybiedig.”

Mae galwadau o'r fath yn parhau i gael eu lleisio'n ffyrnig, hyd yn oed ar ôl i Grŵp Rheoleiddwyr Diogelwch Niwclear Ewrop (ENSREG) ddweud bod y mesurau diogelwch yn Astravets yn unol â safonau Ewropeaidd yn sgwâr. Dywedodd yr adroddiad a adolygwyd gan gymheiriaid - a gyhoeddwyd ar ôl ymweliadau safle helaeth a gwerthusiadau diogelwch - nad yw’r adweithyddion yn ogystal â lleoliad y NPP “yn achos pryder”.

Yn wir, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Rafael Grossi mewn gwrandawiad diweddar yn Senedd Ewrop: “Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â Belarus ers amser maith,” “rydyn ni’n bresennol yn y maes drwy’r amser”, ac mae’r IAEA wedi dod o hyd i “arferion da a phethau i wella ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw reswm i'r planhigyn hwnnw beidio â gweithredu ”.

Mae gwrthwynebwyr y planhigyn Belarus yn parhau i dynnu cymariaethau â Chernobyl ond dywed Berniolles mai “un o’r gwersi sylfaenol a gafwyd o Chernobyl oedd bod angen cynnwys toddi craidd cyflawn yn drylwyr”.

“Gwneir hyn fel rheol gyda dyfais o’r enw daliwr craidd, ac mae gan bob adweithydd VVER-1200 - dau ohonynt yn Astravets - offer arno. Rhaid i system oeri y daliwr craidd allu oeri’r malurion craidd lle mae pŵer thermol o tua 50 MW yn cael ei gynhyrchu yn ystod y dyddiau cyntaf yn dilyn y ddamwain niwclear. Nid oes gwibdaith niwtronig yn digwydd o dan yr amgylchiadau hyn, yn yr hyn sy'n wahaniaeth sylfaenol arall i Chernobyl. O ystyried nad yw arbenigwyr diogelwch Ewropeaidd wedi codi’r materion hyn yn ystod eu dadansoddiadau o Astravets yn dangos nad oes unrhyw broblemau gyda’r mesurau hyn, ”ychwanegodd.

Mae ef ac eraill yn nodi, er y gallai Lithwania a rhai ASEau fod wedi treulio blynyddoedd yn beirniadu mesurau diogelwch y planhigyn “y gwir yw na chanfuwyd erioed eu bod yn brin o ddifrif”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd