Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Cystadleuaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi galwad am gyfraniadau ar 'Bolisi Cystadleuaeth sy'n cefnogi'r Fargen Werdd'

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio a galw am gyfraniadau ar sut y gall polisi cystadlu gefnogi amcanion y Bargen Werdd Ewrop. Rôl polisi cystadlu yw amddiffyn cystadleuaeth effeithiol mewn marchnadoedd, er budd defnyddwyr a busnesau. O ran ymladd newid yn yr hinsawdd a diogelu'r amgylchedd, ni all polisi cystadlu ddisodli rôl hanfodol rheoleiddio. Fodd bynnag, gall ac mae eisoes yn cyfrannu at effeithiolrwydd polisïau gwyrdd Ewrop ac yn chwarae rôl gefnogol allweddol, wrth helpu Ewrop i gyflawni ei nodau gwyrdd, trwy orfodi rheolau'r UE ar wrthglymblaid, uno a chymorth gwladwriaethol.

Pwrpas yr alwad am gyfraniadau, a fydd ar agor tan 20 Tachwedd 2020, yw casglu syniadau a chynigion gan randdeiliaid â diddordeb, gan gynnwys arbenigwyr cystadleuaeth, y byd academaidd, diwydiannau, grwpiau amgylcheddol a sefydliadau defnyddwyr ar sut mae rheolau cystadleuaeth a pholisïau cynaliadwyedd yn gweithio gyda'i gilydd a ynghylch a allent weithio gyda'i gilydd hyd yn oed yn well yn y dyfodol. Bydd y cyfraniadau a dderbynnir yn bwydo i mewn i gynhadledd yn gynnar y flwyddyn nesaf a fydd yn dod â'r gwahanol safbwyntiau hynny ynghyd.

Newid yn yr hinsawdd

Mae ymchwil yn dangos nad yw'r cyhoedd yn poeni am argyfwng hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae ymchwil newydd yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn dangos nad yw dognau mawr o'r cyhoedd yn derbyn y brys yr argyfwng hinsawdd, a lleiafrif yn unig sy'n credu y bydd yn effeithio'n ddifrifol arnyn nhw a'u teuluoedd dros y pymtheng mlynedd nesaf.
Mae'r arolwg, a gomisiynwyd gan d | part a Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored, yn rhan o astudiaeth newydd o bwys o ymwybyddiaeth o'r hinsawdd. Mae'n siartio agweddau ar fodolaeth, achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yn yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, Sweden, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, y DU a'r UD. Mae hefyd yn archwilio agweddau'r cyhoedd at gyfres o bolisïau y gallai'r UE a llywodraethau cenedlaethol eu harneisio i leihau'r difrod a achosir gan allyriadau a wnaed gan bobl.
Mae'r adroddiad yn canfod, er bod mwyafrif clir o ymatebwyr Ewropeaidd ac America yn ymwybodol bod yr hinsawdd yn cynhesu, a'i bod yn debygol o gael effeithiau negyddol ar y ddynoliaeth, mae dealltwriaeth wyrgam y cyhoedd o'r consensws gwyddonol yn Ewrop ac America. Mae hyn, mae'r adroddiad yn dadlau, wedi creu bwlch rhwng ymwybyddiaeth y cyhoedd a gwyddoniaeth hinsawdd, gan adael y cyhoedd yn tanamcangyfrif brys yr argyfwng, ac yn methu â gwerthfawrogi maint y gweithredu sy'n ofynnol. 
Mae pawb ond lleiafrif bach yn derbyn bod gan weithgareddau dynol rôl mewn newid yn yr hinsawdd - gyda dim mwy na 10% yn gwrthod credu hyn mewn unrhyw wlad a arolygwyd.  
Fodd bynnag, er bod gwadu llwyr yn brin, mae dryswch eang ynghylch maint cyfrifoldeb dynol. Mae lleiafrifoedd mawr - yn amrywio o 17% i 44% ar draws y gwledydd a arolygwyd - yn dal i gredu bod newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan fodau dynol a phrosesau naturiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod y rhai sy'n derbyn bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithred ddynol ddwywaith yn fwy tebygol o gredu y bydd yn achosi canlyniadau negyddol yn eu bywydau eu hunain.
 
Mae lleiafrifoedd sylweddol yn credu bod gwyddonwyr wedi'u rhannu'n gyfartal ar achosion cynhesu byd-eang - gan gynnwys dwy ran o dair o bleidleiswyr yn y Weriniaeth Tsiec (67%) a bron i hanner yn y DU (46%). Mewn gwirionedd, mae 97 y cant o wyddonwyr hinsawdd yn cytuno bod bodau dynol wedi achosi cynhesu byd-eang yn ddiweddar.
 
Mae mwyafrif helaeth o ddinasyddion Ewrop a dinasyddion yr Unol Daleithiau ym mhob un o'r naw gwlad a holwyd yn cytuno bod angen ymateb ar y cyd i newid hinsawdd, p'un ai i liniaru newid yn yr hinsawdd neu addasu i'w heriau.  Mae mwyafrifoedd yn Sbaen (80%) yr Eidal (73%), Gwlad Pwyl (64%), Ffrainc (60%), y DU (58%) a'r UD (57%) yn cytuno â'r datganiad bod “Fe ddylen ni wneud popeth o fewn ein gallu i atal newid yn yr hinsawdd.”
Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod polareiddio ar hyd llinellau plaid wleidyddol ar newid yn yr hinsawdd - yn Ewrop yn ogystal â'r UD. Mae'r rhai ar y chwith yn tueddu i fod yn fwy ymwybodol o fodolaeth, achosion ac effaith newid yn yr hinsawdd, ac yn fwy o blaid gweithredu, na phobl ar y dde. Mae'r gwahaniaethau hyn yn bwysicach nag amrywiad demograffig yn y mwyafrif o wledydd. Er enghraifft, yn yr UD, mae'r rhai sy'n nodi eu bod yn chwith yn eu cyfeiriadedd gwleidyddol bron i deirgwaith yn fwy tebygol o ddisgwyl effaith negyddol ar eu bywydau eu hunain (49%) o gymharu â'r rhai sy'n nodi bod mwy ar y dde (17%). Mae polareiddio hefyd wedi'i nodi yn Sweden, Ffrainc, yr Eidal a'r DU. Yr unig wlad lle mae cydbwysedd ar draws y sbectrwm yw'r Weriniaeth Tsiec.
 
Mae mwyafrif yn barod i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ond mae'r gweithredoedd y maen nhw'n eu ffafrio yn tueddu i ganolbwyntio ar y defnyddiwr yn hytrach nag ymdrechion i greu newid cymdeithasol ar y cyd.  Dywed mwyafrif yr ymatebwyr ym mhob gwlad eu bod eisoes wedi torri eu defnydd o blastig (62%), eu teithio awyr (61%) neu eu teithio mewn car (55%).  Mae mwyafrif hefyd yn dweud eu bod naill ai eisoes neu yn bwriadu lleihau eu defnydd o gig, newid i gyflenwr ynni gwyrdd, pleidleisio dros barti oherwydd eu rhaglen newid yn yr hinsawdd, neu brynu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol.
 
Fodd bynnag, mae pobl yn llawer llai tebygol o gefnogi ymgysylltiad cymdeithas sifil yn uniongyrchol, gyda lleiafrifoedd bach yn unig wedi rhoi i sefydliad amgylcheddol (15% ar draws yr arolwg), ymuno â sefydliad amgylcheddol, (8% ar draws yr arolwg), neu ymuno â phrotest amgylcheddol. (9% ar draws yr arolwg). Dim ond chwarter (25%) yr ymatebwyr ar draws yr arolwg sy'n dweud eu bod wedi pleidleisio dros blaid wleidyddol oherwydd eu polisïau newid yn yr hinsawdd.
Dim ond 47 y cant o'r rhai a holwyd sy'n credu bod ganddyn nhw, fel unigolion, gyfrifoldeb uchel iawn am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dim ond yn y DU (66%), yr Almaen (55%), yr Unol Daleithiau (53%), Sweden, (52%), a Sbaen (50%) y mae mwyafrif sy'n teimlo ymdeimlad uchel o gyfrifoldeb eu hunain.   Ymhob gwlad a arolygwyd mae pobl yn fwy tebygol o feddwl bod gan eu Llywodraeth genedlaethol gyfrifoldeb uchel am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.   Mae hyn yn amrywio o 77% o'r rhai a arolygwyd yn yr Almaen a'r DU i 69% yn yr UD, 69% yn Sweden a 73% yn Sbaen.  Ym mhob gwlad yn yr UE, roedd ymatebwyr ychydig yn fwy tebygol o weld bod gan yr UE gyfrifoldeb uchel am leihau newid yn yr hinsawdd na Llywodraethau cenedlaethol. 
 
Mae'r arolwg barn hefyd yn canfod ei bod yn well gan bobl gael cynnig cymhellion i weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn hytrach nag wynebu gwaharddiadau neu drethi carbon.  Mae mwyafrif bach yn barod i dalu rhywfaint mwy o dreth am fwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd - heblaw yn Ffrainc, yr Eidal a'r Weriniaeth Tsiec - ond mae'r ganran sy'n barod i dalu mwy na swm bach (cyflog un awr y mis) wedi'i chyfyngu i chwarter fwyaf - yn Sbaen a'r UD.  Roedd cynyddu trethi ar bob hediad, neu gyflwyno ardoll ar gyfer taflenni mynych, wedi ennyn rhywfaint o gefnogaeth ar draws y gwledydd polled (rhwng 18 y cant a 36 y cant, gyda'i gilydd). Er mai'r polisi a ffefrir ar gyfer mynd i'r afael ag allyriadau teithio awyr, o bell ffordd, oedd gwella seilwaith daear ar gyfer bysiau a threnau.
Dywedodd Heather Grabbe, cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored “Llawer cNid yw dinasyddion ledled Ewrop a'r UD yn sylweddoli o hyd bod consensws gwyddonol ar gyfrifoldeb dynol dros newid yn yr hinsawdd yn llethol. Er bod gwadu llwyr yn brin, mae yna gred ffug eang, a hyrwyddir gan fuddiannau breintiedig yn erbyn lleihau allyriadau, bod gwyddonwyr yn cael eu rhannu a yw bodau dynol yn achosi newid yn yr hinsawdd - pan mewn gwirionedd mae 97% o wyddonwyr yn gwybod hynny.
 
"Mae'r gwadiad meddal hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn tawelu'r cyhoedd i feddwl na fydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio llawer ar eu bywydau dros y degawdau nesaf, ac nid ydyn nhw'n sylweddoli pa mor radical y mae angen i ni newid ein system a'n harferion economaidd i atal cwymp ecolegol. mae pleidleisio yn dangos mai'r bobl fwyaf argyhoeddedig yw bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithgaredd dynol, y mwyaf cywir y maent yn amcangyfrif ei effaith a pho fwyaf y maent am weithredu. ”
Dywedodd Jan Eichhorn, cyfarwyddwr ymchwil d | rhan ac awdur arweiniol yr astudiaeth: "Mae'r cyhoedd yn Ewrop a'r UD eisiau gweld gweithredu mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd ar draws yr holl ddemograffeg. Mae angen i wleidyddion ddangos arweiniad wrth ymateb i'r awydd hwn yn ffordd uchelgeisiol sy'n gwella dealltwriaeth pobl o ddifrifoldeb yr argyfwng a'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael - gan nad yw'r ddealltwriaeth hon wedi'i datblygu'n ddigonol hyd yn hyn. Nid yw dibynnu ar weithredu unigol yn ddigonol. Mae pobl yn gweld y wladwriaeth a sefydliadau rhyngwladol yn yr UE â gofal. Mae pobl yn agored yn bennaf i gael eu hargyhoeddi i gefnogi gweithredu mwy helaeth, ond er mwyn cyflawni hyn ar frys mae angen gwaith pellach gan actorion cymdeithas wleidyddol a sifil. "
 
CANFYDDIADAU:
 • Mae mwyafrif sylweddol o bobl Ewrop ac Americanwyr yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd. Ym mhob un o'r naw gwlad a arolygwyd, dywed mwyafrif llethol o'r ymatebwyr fod yr hinsawdd yn newid yn bendant neu'n bendant - yn amrywio o 83 y cant yn yr UD i 95 y cant yn yr Almaen.
 • Mae gwadiad newid hinsawdd llwyr yn brin ym mhob un o'r gwledydd a arolygwyd. Mae gan UDA a Sweden y grŵp mwyaf o bobl sydd naill ai'n amau ​​newid yn yr hinsawdd neu'n argyhoeddedig nad yw'n digwydd, a, hyd yn oed yma, dim ond ychydig dros 10 y cant o'r rhai a arolygwyd ydyw.
 • Fodd bynnag,mae dros draean (35%) o'r rhai a arolygwyd yn y naw gwlad yn priodoli newid yn yr hinsawdd i gydbwysedd o brosesau naturiol a dynol - gyda'r teimlad hwn yn fwyaf amlwg yn Ffrainc (44%), y Weriniaeth Tsiec (39%) a'r UD (38%). Y farn luosogrwydd ymhlith ymatebwyr yw ei fod yn cael ei achosi “yn bennaf gan weithgaredd ddynol”.
 • Mae grŵp sylweddol o amheuwyr priodoli 'meddal' yn credu, yn groes i'r consensws gwyddonol, mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan weithgareddau dynol a phrosesau naturiol: mae'r etholaethau hyn yn amrywio o 17 y cant yn Sbaen i 44 y cant yn Ffrainc. O'u hychwanegu at yr amheuwyr priodoli “caled”, nad ydyn nhw'n credu bod gweithgaredd dynol yn ffactor sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, mae'r amheuwyr hyn gyda'i gilydd yn ffurfio'r mwyafrif yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec ac UDA.
 • Mae mwyafrif yn credu y bydd gan newid yn yr hinsawdd ganlyniadau negyddol iawn i fywyd ar y ddaear yn Sbaen (65%), yr Almaen (64%), y DU (60%), Sweden (57%), y Weriniaeth Tsiec (56%) a'r Eidal ( 51%).  Fodd bynnag, mae lleiafrif sylweddol o “amheuwyr effaith” sy'n credu y bydd y canlyniadau negyddol yn gorbwyso'r canlyniadau negyddol - yn amrywio o 17 y cant yn y Weriniaeth Tsiec i 34 y cant yn Ffrainc. Mae yna grŵp yn y canol hefyd nad ydyn nhw'n gweld cynhesu byd-eang yn ddiniwed, ond sy'n meddwl y bydd canlyniadau negyddol hefyd yn cael eu cydbwyso gan rai positif. Mae'r “grŵp canol” hwn yn amrywio o 12 y cant yn Sbaen i 43 y cant yn Ffrainc. 
 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n gryf ar eu bywydau eu hunain yn ystod y pymtheng mlynedd nesaf. Dim ond yn yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc y mae mwy na chwarter y bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn amharu'n gryf ar eu bywydau erbyn 2035 os na chymerir unrhyw gamau ychwanegol. Er mai'r farn gyffredinol yw y bydd rhai newid i'w bywydau, mae lleiafrif sylweddol yn credu na fydd eu bywydau'n newid o gwbl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd heb eu gwirio - gyda'r grŵp mwyaf yn y Weriniaeth Tsiec (26%) ac yna Sweden (19%), UDA a Gwlad Pwyl ( 18%), yr Almaen (16%) a'r DU (15%).
 • Mae oedran yn gwneud gwahaniaeth i safbwyntiau ar newid yn yr hinsawdd, ond dim ond mewn rhai gwledydd. At ei gilydd, mae pobl iau yn tueddu i fod yn fwy tebygol o ddisgwyl effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd ar eu bywydau erbyn 2035 os na wneir unrhyw beth i fynd i'r afael â'r materion. Mae'r duedd hon yn arbennig o gryf yn yr Almaen; lle mae effeithiau negyddol yn cael eu disgwyl gan 36 y cant o bobl ifanc 18-34 oed (o'i gymharu â 30% o bobl 55-74 oed), yr Eidal; (46% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 33% o bobl 55-74 oed), Sbaen; (43% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 32% o bobl 55-74 oed) a'r DU; (36% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 22% o bobl 55-74 oed).
 • Dim ond fel lleiafrif y mae gosod trethi uwch ar hediadau yn cael ei ystyried fel yr opsiwn gorau i leihau allyriadau o hediadau o hediadau - yn amrywio o 18 y cant yn Sbaen i 30 y cant yn yr UD a 36 y cant y cant yn y DU. Mae gwaharddiad llwyr ar hediadau mewnol o fewn gwledydd hyd yn oed yn llai poblogaidd, gan fwynhau'r gefnogaeth fwyaf yn Ffrainc (14%) a'r Almaen (14%). Y polisi mwyaf poblogaidd ar gyfer lleihau allyriadau o deithio ar awyrennau yw gwella'r rhwydweithiau trenau a bysiau, a ddewisir fel y polisi gorau gan fwyafrif yr ymatebwyr yn Sbaen, yr Eidal a Gwlad Pwyl.
 • Mae mwyafrif yn y mwyafrif o wledydd yn barod i berswadio eu ffrindiau a'u teulu i ymddwyn mewn ffordd sy'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd - gyda dim ond 11 y cant yn yr Eidal a 18 y cant yn Sbaen ddim yn fodlon gwneud hyn. Fodd bynnag, ni fyddai bron i 40 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr UD a'r DU yn ystyried y syniad hwn o gwbl.
 • Mae cefnogaeth eang i newid i gwmni ynni gwyrdd i ddarparu ynni cartref. Fodd bynnag, mae gan Ffrainc a'r UD leiafrifoedd mawr (42% a 39% yn y drefn honno) na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd. Mae hyn yn cymharu â dim ond 14 y cant yn yr Eidal ac 20 y cant yn Sbaen na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd.
 • Mae mwyafrifoedd Ewrop yn barod i leihau eu defnydd o gig, ond mae'r ffigurau'n amrywio'n fawr. Dim ond chwarter y bobl yn yr Eidal a'r Almaen sydd Nodyn yn barod i leihau eu defnydd o gig, o'i gymharu â 58 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, 50 y cant o bobl yn yr UD, a thua 40 y cant yn Sbaen, y DU, Sweden a Gwlad Pwyl.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Gwelliant amlwg yn ansawdd aer Ewrop dros y degawd diwethaf, llai o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd

cyhoeddwyd

on

Mae gwell ansawdd aer wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn marwolaethau cynamserol yn Ewrop dros y degawd diwethaf. Fodd bynnag, mae data swyddogol diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE) yn dangos bod bron pob Ewropeaidd yn dal i ddioddef o lygredd aer, gan arwain at oddeutu 400,000 o farwolaethau cynamserol ar draws y cyfandir.

Yr AEE 'Ansawdd aer yn Ewrop - adroddiad 2020yn dangos bod chwe Aelod-wladwriaeth wedi rhagori ar werth terfyn yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer deunydd gronynnol mân (PM2.5) yn 2018: Bwlgaria, Croatia, Tsiecia, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Rwmania. Dim ond pedair gwlad yn Ewrop - Estonia, y Ffindir, Gwlad yr Iâ ac Iwerddon - oedd â chrynodiadau mater gronynnol mân a oedd yn is na gwerthoedd canllaw llymach Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Mae adroddiad yr AEE yn nodi bod bwlch o hyd rhwng terfynau ansawdd aer cyfreithiol yr UE a chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd, mater y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio mynd i'r afael ag ef trwy adolygu safonau'r UE o dan y Cynllun Gweithredu Llygredd Dim.

Mae'r dadansoddiad AEE newydd yn seiliedig ar y diweddaraf data swyddogol ansawdd aer o fwy na 4 000 o orsafoedd monitro ledled Ewrop yn 2018.

Achosodd dod i gysylltiad â mater gronynnol mân tua 417,000 o farwolaethau cynamserol mewn 41 o wledydd Ewropeaidd yn 2018, yn ôl asesiad yr AEE. Digwyddodd tua 379,000 o'r marwolaethau hynny yn EU-28 lle priodolwyd 54,000 a 19,000 o farwolaethau cynamserol i nitrogen deuocsid (NO2) ac osôn lefel daear (O3), yn y drefn honno. (Amcangyfrifon ar wahân yw'r tri ffigur ac ni ddylid adio'r rhifau gyda'i gilydd er mwyn osgoi cyfrif dwbl.)

Mae polisïau’r UE, polisïau cenedlaethol a lleol a thoriadau allyriadau mewn sectorau allweddol wedi gwella ansawdd aer ledled Ewrop, dengys adroddiad yr AEE. Er 2000, mae allyriadau llygryddion aer allweddol, gan gynnwys ocsidau nitrogen (NOx), o drafnidiaeth wedi gostwng yn sylweddol, er gwaethaf y galw cynyddol am symudedd a'r cynnydd cysylltiedig yn allyriadau nwyon tŷ gwydr y sector. Mae allyriadau llygryddion o'r cyflenwad ynni hefyd wedi gweld gostyngiadau mawr tra bod y cynnydd o ran lleihau allyriadau o adeiladau ac amaethyddiaeth wedi bod yn araf.

Diolch i well ansawdd aer, bu farw tua 60,000 yn llai o bobl yn gynamserol oherwydd llygredd deunydd gronynnol mân yn 2018, o’i gymharu â 2009. Ar gyfer nitrogen deuocsid, mae’r gostyngiad hyd yn oed yn fwy gan fod marwolaethau cynamserol wedi dirywio tua 54% dros y degawd diwethaf. Mae parhau i weithredu polisïau amgylcheddol a hinsawdd ledled Ewrop yn ffactor allweddol y tu ôl i'r gwelliannau.

“Mae’n newyddion da bod ansawdd aer yn gwella diolch i’r polisïau amgylcheddol a hinsawdd yr ydym wedi bod yn eu gweithredu. Ond allwn ni ddim anwybyddu'r anfantais - mae nifer y marwolaethau cynamserol yn Ewrop oherwydd llygredd aer yn dal i fod yn llawer rhy uchel. Gyda Bargen Werdd Ewrop rydym wedi gosod uchelgais i ni ein hunain o leihau pob math o lygredd i ddim. Os ydym am lwyddo a diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd yn llawn, mae angen i ni dorri llygredd aer ymhellach ac alinio ein safonau ansawdd aer yn agosach ag argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd. Byddwn yn edrych ar hyn yn ein Cynllun Gweithredu sydd ar ddod, ”meddai Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius.

“Mae data’r AEE yn profi bod buddsoddi mewn gwell ansawdd aer yn fuddsoddiad ar gyfer gwell iechyd a chynhyrchedd i bob Ewropeaidd. Mae polisïau a chamau gweithredu sy’n gyson ag uchelgais llygredd sero Ewrop, yn arwain at fywydau hirach ac iachach a chymdeithasau mwy gwydn, ”meddai Hans Bruyninckx, Cyfarwyddwr Gweithredol yr AEE.

Yn ddiweddar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi map ffordd ar gyfer Cynllun Gweithredu'r UE Tuag at a Uchelgais Dim Llygredd, sy'n rhan o Fargen Werdd Ewrop.

Ansawdd aer a COVID-19

Mae adroddiad yr AEE hefyd yn cynnwys trosolwg o'r cysylltiadau rhwng pandemig COVID-19 ac ansawdd aer. Mae asesiad manylach o ddata dros dro yr AEE ar gyfer 2020 a modelu ategol gan Wasanaeth Monitro Atmosfferig Copernicus (CAMS), yn cadarnhau asesiadau cynharach yn dangos gostyngiadau hyd at 60% o lygryddion aer penodol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd lle gweithredwyd mesurau cloi yng ngwanwyn 2020 Nid oes gan yr AEE amcangyfrifon eto ar effeithiau cadarnhaol posibl iechyd yr aer glanach yn ystod 2020.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod dod i gysylltiad tymor hir â llygryddion aer yn achosi clefydau cardiofasgwlaidd ac anadlol, y mae'r ddau wedi'u nodi fel ffactorau risg marwolaeth mewn cleifion COVID-19. Fodd bynnag, nid yw'r achos rhwng llygredd aer a difrifoldeb yr heintiau COVID-19 yn glir ac mae angen ymchwil epidemiolegol pellach.

Cefndir

Briff yr AEE, Asesiadau risg iechyd AEE o lygredd aer, yn darparu trosolwg o sut mae'r AEE yn cyfrifo ei amcangyfrifon ar effeithiau ansawdd aer gwael ar iechyd.

Mae effeithiau iechyd dod i gysylltiad â llygredd aer yn amrywiol, yn amrywio o lid yr ysgyfaint i farwolaethau cynamserol. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn gwerthuso'r dystiolaeth wyddonol gynyddol sy'n cysylltu llygredd aer â gwahanol effeithiau ar iechyd er mwyn cynnig canllawiau newydd.

Yn asesiad risg iechyd yr AEE, dewisir marwolaethau fel y canlyniad iechyd sy'n cael ei feintioli, gan mai hwn yw'r un y mae'r dystiolaeth wyddonol fwyaf cadarn ar ei gyfer. Amcangyfrifir marwolaethau oherwydd yr amlygiad tymor hir i lygredd aer gan ddefnyddio dau fetrig gwahanol: “marwolaethau cynamserol” a “blynyddoedd o fywyd a gollwyd”. Mae'r amcangyfrifon hyn yn mesur effaith gyffredinol llygredd aer ar draws poblogaeth benodol ac, er enghraifft, ni ellir neilltuo'r niferoedd i unigolion penodol sy'n byw mewn lleoliad daearyddol penodol.

Amcangyfrifir yr effeithiau ar iechyd ar wahân ar gyfer y tri llygrydd (PM2.5, NO2 ac O3). Ni ellir adio'r rhifau hyn at ei gilydd i bennu cyfanswm yr effeithiau ar iechyd, oherwydd gallai hyn arwain at gyfrif dwbl y bobl sy'n agored i lefelau uchel o fwy nag un llygrydd.

 

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Hybu Ynni Adnewyddadwy ar y Môr ar gyfer Ewrop Niwtral Hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Er mwyn helpu i gyrraedd nod yr UE o niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn cyflwyno Strategaeth yr UE ar Ynni Adnewyddadwy ar y Môr. Mae'r strategaeth yn cynnig cynyddu gallu gwynt ar y môr Ewrop o'i lefel bresennol o 12 GW i o leiaf 60 GW erbyn 2030 ac i 300 GW erbyn 2050. Nod y Comisiwn yw ategu hyn gyda 40 GW o ynni'r cefnfor a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg fel gwynt arnofiol. a solar erbyn 2050.

Bydd y twf uchelgeisiol hwn yn seiliedig ar y potensial enfawr ar draws holl fasnau môr Ewrop ac ar safle arweinyddiaeth fyd-eang cwmnïau'r UE yn y sector. Bydd yn creu cyfleoedd newydd i ddiwydiant, yn cynhyrchu swyddi gwyrdd ar draws y cyfandir, ac yn cryfhau arweinyddiaeth fyd-eang yr UE mewn technolegau ynni ar y môr. Bydd hefyd yn sicrhau amddiffyniad ein hamgylchedd, bioamrywiaeth a physgodfeydd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae strategaeth heddiw yn dangos y brys a’r cyfle i gynyddu ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar y môr. Gyda'n basnau môr helaeth a'n harweinyddiaeth ddiwydiannol, mae gan yr Undeb Ewropeaidd bopeth sydd ei angen arno i ymateb i'r her. Eisoes, mae ynni adnewyddadwy ar y môr yn stori lwyddiant Ewropeaidd wirioneddol. Ein nod yw ei droi’n gyfle hyd yn oed yn fwy ar gyfer ynni glân, swyddi o ansawdd uchel, twf cynaliadwy, a chystadleurwydd rhyngwladol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae Ewrop yn arwain y byd ym maes ynni adnewyddadwy ar y môr a gall ddod yn bwerdy ar gyfer ei ddatblygiad byd-eang. Rhaid inni gamu i fyny ein gêm trwy harneisio holl botensial gwynt ar y môr a thrwy ddatblygu technolegau eraill fel tonnau, llanw a solar fel y bo'r angen. Mae'r Strategaeth hon yn gosod cyfeiriad clir ac yn sefydlu fframwaith sefydlog, sy'n hanfodol i awdurdodau cyhoeddus, buddsoddwyr a datblygwyr yn y sector hwn. Mae angen i ni hybu cynhyrchiant domestig yr UE i gyflawni ein targedau hinsawdd, bwydo'r galw cynyddol am drydan a chefnogi'r economi yn ei adferiad ôl-COVID. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae strategaeth heddiw yn amlinellu sut y gallwn ddatblygu ynni adnewyddadwy ar y môr mewn cyfuniad â gweithgareddau dynol eraill, megis pysgodfeydd, dyframaeth neu longau, ac mewn cytgord â natur. Bydd y cynigion hefyd yn caniatáu inni amddiffyn bioamrywiaeth a mynd i’r afael â chanlyniadau economaidd-gymdeithasol posibl i sectorau sy’n dibynnu ar iechyd da ecosystemau morol, a thrwy hynny hyrwyddo cydfodoli cadarn o fewn y gofod morwrol. ”

Er mwyn hyrwyddo cynyddu capasiti ynni alltraeth, bydd y Comisiwn yn annog cydweithredu trawsffiniol rhwng aelod-wladwriaethau ar gynllunio a defnyddio tymor hir. Bydd hyn yn gofyn am integreiddio amcanion datblygu ynni adnewyddadwy ar y môr yn y Cynlluniau Gofodol Morwrol Cenedlaethol y mae gwladwriaethau arfordirol i fod i'w cyflwyno i'r Comisiwn erbyn Mawrth 2021. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig fframwaith o dan y Rheoliad TEN-E diwygiedig ar gyfer cynllunio grid alltraeth tymor hir , yn cynnwys rheoleiddwyr a'r aelod-wladwriaethau ym mhob basn môr.

Mae'r Comisiwn yn amcangyfrif y bydd angen buddsoddiad o bron i € 800 biliwn rhwng nawr a 2050 i gyflawni ei amcanion arfaethedig. Er mwyn helpu i gynhyrchu a rhyddhau'r buddsoddiad hwn, bydd y Comisiwn:

 • Darparu fframwaith cyfreithiol clir a chefnogol. I'r perwyl hwn, eglurodd y Comisiwn heddiw reolau'r farchnad drydan mewn Dogfen Waith Staff sy'n cyd-fynd a bydd yn asesu a oes angen rheolau mwy penodol ac wedi'u targedu. Bydd y Comisiwn yn sicrhau y bydd diwygio'r canllawiau cymorth gwladwriaethol ar ynni a diogelu'r amgylchedd a'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy yn hwyluso'r defnydd cost-effeithiol o ynni adnewyddadwy ar y môr.
 • Helpu i symud yr holl gronfeydd perthnasol i gefnogi datblygiad y sector. Mae'r Comisiwn yn annog Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch a chydweithio â Banc Buddsoddi Ewrop a sefydliadau ariannol eraill i gefnogi buddsoddiadau mewn ynni alltraeth trwy InvestEU. Bydd cronfeydd Horizon Europe yn cael eu defnyddio i gefnogi ymchwil a datblygu, yn enwedig mewn technolegau llai aeddfed.
 • Sicrhewch gadwyn gyflenwi wedi'i chryfhau. Mae'r strategaeth yn tanlinellu'r angen i wella capasiti gweithgynhyrchu a seilwaith porthladdoedd a chynyddu'r gweithlu sydd â'r sgiliau priodol i gynnal cyfraddau gosod uwch. Mae'r Comisiwn yn bwriadu sefydlu platfform pwrpasol ar ynni adnewyddadwy ar y môr yn y Fforwm Diwydiannol Ynni Glân i ddod â'r holl actorion ynghyd a mynd i'r afael â datblygu'r gadwyn gyflenwi.

Mae ynni adnewyddadwy ar y môr yn farchnad fyd-eang sy'n tyfu'n gyflym, yn enwedig yn Asia a'r Unol Daleithiau, ac mae'n darparu cyfleoedd i ddiwydiant yr UE ledled y byd. Trwy ei ddiplomyddiaeth y Fargen Werdd, ei bolisi masnach a deialogau ynni'r UE â gwledydd partner, bydd y Comisiwn yn cefnogi'r defnydd byd-eang o'r technolegau hyn.

Er mwyn dadansoddi a monitro effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ynni adnewyddadwy ar y môr ar yr amgylchedd morol a'r gweithgareddau economaidd sy'n dibynnu arno, bydd y Comisiwn yn ymgynghori'n rheolaidd â chymuned o arbenigwyr o awdurdodau cyhoeddus, rhanddeiliaid a gwyddonwyr. Heddiw, mae'r Comisiwn hefyd wedi mabwysiadu dogfen ganllaw newydd ar ddatblygu ynni gwynt a deddfwriaeth natur yr UE.

Cefndir

Mae gwynt ar y môr yn cynhyrchu trydan glân sy'n cystadlu â, ac weithiau'n rhatach na'r dechnoleg bresennol sy'n seiliedig ar danwydd ffosil. Mae diwydiannau Ewropeaidd yn prysur ddatblygu ystod o dechnolegau eraill i harneisio pŵer ein moroedd ar gyfer cynhyrchu trydan gwyrdd. O wynt alltraeth fel y bo'r angen, i dechnolegau ynni'r môr fel tonnau a llanw, gosodiadau ffotofoltäig fel y bo'r angen a defnyddio algâu i gynhyrchu biodanwydd, mae cwmnïau a labordai Ewropeaidd ar y blaen ar hyn o bryd.

Mae'r Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr yn gosod yr uchelgais lleoli uchaf ar gyfer tyrbinau gwynt ar y môr (gwaelod sefydlog ac fel y bo'r angen), lle mae gweithgaredd masnachol wedi'i ddatblygu'n dda. Yn y sectorau hyn, mae Ewrop eisoes wedi ennill profiad technolegol, gwyddonol a diwydiannol heb ei ail ac mae gallu cryf eisoes yn bodoli ar draws y gadwyn gyflenwi, o weithgynhyrchu i osod.

Er bod y Strategaeth yn tanlinellu'r cyfleoedd ar draws holl fasnau môr yr UE - Môr y Gogledd, Môr y Baltig, y Môr Du, Môr y Canoldir a'r Môr Iwerydd - ac ar gyfer rhai cymunedau arfordirol ac ynysig, nid yw buddion y technolegau hyn yn gyfyngedig i arfordirol rhanbarthau. Mae'r Strategaeth yn tynnu sylw at ystod eang o ardaloedd mewndirol lle mae gweithgynhyrchu ac ymchwil eisoes yn cefnogi datblygiad ynni ar y môr.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Dogfen Waith Staff ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Memo (Holi ac Ateb) ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy ar y Môr

Taflen Ffeithiau ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Taflen Ffeithiau ar Ynni Adnewyddadwy ar y Môr a thechnolegau allweddol

Tudalen we'r Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd