Cysylltu gyda ni

Economi

'Mae codi targed hinsawdd i 55% erbyn 2030 yn arwydd pwysig, mae'n weithred bwysig' Löfven

cyhoeddwyd

on

Cyn Cyngor Ewropeaidd heddiw (15 Hydref) cyhoeddodd un ar ddeg o wledydd yr UE ddatganiad ar y cyd yn galw ar yr UE i gynyddu ei darged hinsawdd ar gyfer 2030. Mae Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, Iwerddon, Latfia, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Sbaen a Sweden yn dadlau bod angen codi targed hinsawdd 2050 er mwyn cyrraedd UE niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2030 i “o leiaf 55 y cant”. flwyddyn. Dylai'r targed cynyddol gael ei gynnwys yng Nghyfraniad Penderfyniad Cenedlaethol wedi'i ddiweddaru yr UE i'w gyflwyno i'r UNFCCC cyn diwedd eleni a'i ddilyn gan gynigion deddfwriaethol erbyn Mehefin 2021 i gyflawni'r targed. 

Mae'r un ar ddeg pennaeth llywodraeth yn credu bod y gyllideb hirdymor newydd a'r pecyn adfer gyda'r targed prif ffrydio hinsawdd o 30 y cant o leiaf a'r egwyddor “gwneud dim niwed” yn sicrhau cyfraniad ariannol yr UE at gyflawni ein targed hinsawdd cynyddol o 2030 mewn modd sy'n gynhwysol yn gymdeithasol. , gan alluogi trosglwyddiad cyfiawn. 

Gwrthwynebwyd y symudiad gan rai taleithiau sydd eisoes yn ei chael yn anodd trosglwyddo ynni. Dywedodd Andrej Babiš, Prif Weinidog y Weriniaeth Tsiec, na fyddai'r Weriniaeth Tsiec yn gallu cyrraedd y targed o 55%. Byddai Babiš yn barod i arwyddo cyfartaledd o 55% ar gyfer yr UE gyfan. 

Cytunodd y Cyngor Ewropeaidd i ddod yn ôl at y mater ym mis Rhagfyr. 

 

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen

Busnes

Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i hybu rhannu data a chefnogi gofodau data Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Heddiw (25 Tachwedd), mae'r Comisiwn yn cyflwyno'r Ddeddf Llywodraethu Data, y gyntaf i'w chyflawni o dan y strategaeth ddata a fabwysiadwyd ym mis Chwefror. Bydd y Rheoliad yn hwyluso rhannu data ar draws yr UE a rhwng sectorau i greu cyfoeth i gymdeithas, cynyddu rheolaeth ac ymddiriedaeth dinasyddion a chwmnïau o ran eu data, a chynnig model Ewropeaidd amgen i arfer trin data platfformau technoleg mawr.

Mae maint y data a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus, busnesau a dinasyddion yn tyfu'n gyson. Disgwylir iddo luosi â phump rhwng 2018 a 2025. Bydd y rheolau newydd hyn yn caniatáu harneisio'r data hwn a byddant yn paratoi'r ffordd i ofodau data sectoraidd Ewropeaidd fod o fudd i gymdeithas, dinasyddion a chwmnïau. Yn strategaeth ddata'r Comisiwn ym mis Chwefror eleni, cynigiwyd naw gofod data o'r fath, yn amrywio o ddiwydiant i ynni, ac o iechyd i Fargen Werdd Ewrop. Byddant, er enghraifft, yn cyfrannu at y trawsnewidiad gwyrdd trwy wella rheolaeth ar ddefnydd ynni, gwneud cyflwyno meddyginiaeth wedi'i bersonoli yn realiti, a hwyluso mynediad at wasanaethau cyhoeddus.

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan yr Is-lywydd Gweithredol Vestager a'r Comisiynydd Llydaweg yn fyw EBS.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein

Parhau Darllen

EU

Mae'r Ombwdsmon yn beirniadu'r Comisiwn yn dilyn ymchwiliad contract BlackRock

cyhoeddwyd

on

Yr Ombwdsmon Ewropeaidd Emily O'Reilly (Yn y llun) wedi gofyn i'r Comisiwn wella ei ganllawiau ar gyfer asesu cynigwyr ar gyfer contractau sy'n ymwneud â pholisi cyhoeddus ar ôl iddo ddyfarnu contract astudio i BlackRock Investment Management mewn maes o ddiddordeb ariannol a rheoliadol i'r cwmni.
Gofynnodd O'Reilly i'r Comisiwn ystyried cryfhau'r darpariaethau gwrthdaro buddiannau yn y Rheoliad Ariannol - cyfraith yr UE sy'n llywodraethu sut mae gweithdrefnau caffael cyhoeddus a ariennir gan gyllideb yr UE yn cael eu cynnal.

Dywedodd nad oedd y rheolau cymwys yn gadarn ac yn ddigon clir i ganiatáu i swyddogion ddod o hyd i wrthdaro buddiannau heblaw mewn ystod gul iawn o wrthdaro proffesiynol.

“Roedd cais gan gwmni i gynnal astudiaeth i fod i fwydo i mewn i bolisi a fydd yn rheoleiddio buddiannau busnes y cwmni hwnnw wedi arwain at graffu llawer mwy beirniadol gan y Comisiwn,” meddai’r Ombwdsmon.

Er bod yr Ombwdsmon o'r farn y gallai'r Comisiwn fod wedi gwneud mwy i wirio na ddylid dyfarnu'r contract i'r cwmni, oherwydd gwrthdaro buddiannau posibl, roedd o'r farn bod y broblem sylfaenol gyda rheolau cyfredol yr UE ar gaffael cyhoeddus. Yn hynny o beth, bydd yn dwyn y mater i sylw deddfwyr yr UE.

“Mae angen ystyried y risg o wrthdaro buddiannau o ran dyfarnu contractau sy’n gysylltiedig â pholisi’r UE yn llawer mwy cadarn yng nghyfraith yr UE ac ymhlith swyddogion sy’n gwneud y penderfyniadau hyn,” meddai O’Reilly.

“Ni ellir mabwysiadu dull blwch ticio wrth ddyfarnu rhai contractau. Mae trin cynigwyr contract yn gyfartal yn bwysig, ond nid yw peidio â chymryd ffactorau beirniadol eraill i ystyriaeth yn briodol wrth asesu cynigion yn gwasanaethu budd y cyhoedd yn y pen draw. ”

Mae cynigion yr Ombwdsmon yn dilyn ymchwiliad i benderfyniad y Comisiwn i ddyfarnu contract i BlackRock i gynnal astudiaeth ar integreiddio amcanion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu i reolau bancio'r UE. Derbyniodd yr Ombwdsmon dair cwyn yn ymwneud â phenderfyniad y Comisiwn - dwy gan ASEau ac un gan grŵp cymdeithas sifil.

Tynnodd ymchwiliad yr Ombwdsmon sylw at y ffaith bod BlackRock wedi optimeiddio ei siawns o gael y contract trwy wneud cynnig ariannol eithriadol o isel, y gellid ei ystyried yn ymgais i fynnu dylanwad dros faes buddsoddi sy'n berthnasol i'w gleientiaid.

Ychwanegodd O'Reilly: “Dylid bod wedi gofyn cwestiynau am gymhelliant, strategaeth brisio ac a oedd mesurau mewnol a gymerwyd gan y cwmni i atal gwrthdaro buddiannau yn wirioneddol ddigonol.”

“Mae’r UE wedi’i osod ar gyfer lefelau digynsail o wariant a buddsoddiad yn y blynyddoedd i ddod gyda chysylltiadau sylweddol â’r sector preifat - rhaid i ddinasyddion fod yn siŵr bod contractau sy’n cynnwys cronfeydd yr UE yn cael eu dyfarnu ar ôl proses fetio gref yn unig. Nid yw'r rheolau cyfredol yn cyrraedd y warant hon. "

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn datblygu offer a mecanweithiau i integreiddio ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu yn fframwaith darbodus bancio'r UE. Ym mis Gorffennaf 2019, rhoddodd alwad i dendrau am astudiaeth i amlinellu'r sefyllfa bresennol a nodi heriau wrth ddelio â'r mater hwn. Derbyniodd naw cynnig ac ym mis Mawrth 2020 dyfarnodd y contract i BlackRock Investment Management, sef yr unig reolwr buddsoddi mawr yn y gronfa o gynigwyr.

Wrth ymchwilio i'r penderfyniad, canfu'r Ombwdsmon fod canllawiau mewnol y Comisiwn ar gaffael cyhoeddus wedi cwympo'n ddifrifol fyr wrth ddarparu digon o eglurder i staff comisiynu sut i asesu gwrthdaro buddiannau posibl.

Canfu'r Ombwdsmon hefyd fod y diffiniad perthnasol yn y Rheoliad Ariannol o ran beth yw gwrthdaro buddiannau yn rhy amwys i fod o gymorth mewn sefyllfa mor benodol â'r un â BlackRock. Oherwydd y cyfyngiad hwn yn y Rheoliad Ariannol, ni ddaeth yr Ombwdsmon o hyd i gamweinyddu ar ran y Comisiwn yn yr achos hwn. Yn lle hynny mae hi wedi awgrymu y dylid cryfhau'r rheolau ac anfon ei phenderfyniad yn yr ymchwiliad hwn at y Senedd a'r Cyngor - deddfwyr yr UE - i'w hystyried.

Darllenwch Benderfyniad yr Ombwdsmon yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd