Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Ton Adnewyddu: Dyblu'r gyfradd adnewyddu i dorri allyriadau, hybu adferiad a lleihau tlodi ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Ton Adnewyddu i wella perfformiad ynni adeiladau. Nod y Comisiwn yw dyblu cyfraddau adnewyddu o leiaf yn ystod y deng mlynedd nesaf a sicrhau bod adnewyddiadau yn arwain at effeithlonrwydd ynni ac adnoddau uwch. Bydd hyn yn gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw yn yr adeiladau ac yn eu defnyddio, yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Ewrop, yn meithrin digideiddio ac yn gwella ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau. Erbyn 2030, gallai 35 miliwn o adeiladau gael eu hadnewyddu a chreu hyd at 160,000 o swyddi gwyrdd ychwanegol yn y sector adeiladu.

Mae adeiladau'n gyfrifol am oddeutu 40% o ddefnydd ynni'r UE, a 36% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ond dim ond 1% o adeiladau sy'n cael eu hadnewyddu'n ynni effeithlon bob blwyddyn, felly mae gweithredu effeithiol yn hanfodol i wneud Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Gyda bron i 34 miliwn o Ewropeaid yn methu â fforddio cadw eu cartrefi wedi'u gwresogi, mae polisïau cyhoeddus i hyrwyddo adnewyddu ynni effeithlon hefyd yn ymateb i dlodi ynni, cefnogi iechyd a lles pobl a helpu i leihau eu biliau ynni. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi Argymhelliad heddiw ar gyfer aelod-wladwriaethau ar fynd i'r afael â thlodi ynni.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Rydyn ni eisiau i bawb yn Ewrop gael cartref y gallant ei oleuo, ei gynhesu neu ei oeri heb dorri'r banc na thorri'r blaned. Bydd y Ton Adnewyddu yn gwella'r lleoedd lle'r ydym yn gweithio, yn byw ac yn astudio, wrth leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a darparu swyddi i filoedd o Ewropeaid. Mae angen adeiladau gwell arnom os ydym am adeiladu’n ôl yn well. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae'r adferiad gwyrdd yn dechrau gartref. Gyda'r Don Adnewyddu byddwn yn mynd i'r afael â'r rhwystrau niferus sydd heddiw'n gwneud adnewyddu yn gymhleth, yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, gan ddal yn ôl gamau mawr eu hangen. Byddwn yn cynnig ffyrdd gwell o fesur buddion adnewyddu, safonau perfformiad ynni gofynnol, mwy o arian yr UE a chymorth technegol yn annog morgeisi gwyrdd ac yn cefnogi mwy o ynni adnewyddadwy ym maes gwresogi ac oeri. Bydd hwn yn newid gêm ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid ac awdurdodau cyhoeddus. ”

hysbyseb

Bydd y strategaeth yn blaenoriaethu gweithredu mewn tri maes: datgarboneiddio gwresogi ac oeri; mynd i'r afael â thlodi ynni ac adeiladau sy'n perfformio waethaf; ac adnewyddu adeiladau cyhoeddus fel ysgolion, ysbytai ac adeiladau gweinyddol. Mae'r Comisiwn yn cynnig chwalu'r rhwystrau presennol trwy'r gadwyn adnewyddu - o feichiogi prosiect hyd at ei ariannu a'i gwblhau - gyda set o fesurau polisi, offer cyllido ac offerynnau cymorth technegol.

Bydd y strategaeth yn cynnwys y camau arweiniol canlynol:

  • Rheoliadau, safonau a gwybodaeth gryfach ar berfformiad ynni adeiladau i osod gwell cymhellion ar gyfer adnewyddu'r sector cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys cyflwyno fesul cam safonau perfformiad ynni gorfodol ar gyfer adeiladau presennol, rheolau wedi'u diweddaru ar gyfer Tystysgrifau Perfformiad Ynni, ac estyniad posibl i'r adeilad. gofynion adnewyddu ar gyfer y sector cyhoeddus;
  • sicrhau cyllid hygyrch wedi'i dargedu'n dda, gan gynnwys trwy'r Blaenllawiau 'Adnewyddu' a 'Power Up' yn y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch o dan NextGenerationEU, rheolau symlach ar gyfer cyfuno gwahanol ffrydiau cyllido, a chymhellion lluosog ar gyfer cyllido preifat;
  • cynyddu gallu i baratoi a gweithredu prosiectau adnewyddu, o gymorth technegol i awdurdodau cenedlaethol a lleol hyd at hyfforddiant a datblygu sgiliau i weithwyr mewn swyddi gwyrdd newydd;
  • ehangu'r farchnad ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau adeiladu cynaliadwy, gan gynnwys integreiddio deunyddiau newydd ac atebion sy'n seiliedig ar natur, a deddfwriaeth ddiwygiedig ar farchnata cynhyrchion adeiladu a thargedau ailddefnyddio ac adfer deunyddiau;
  • creu Bauhaus Ewropeaidd Newydd, prosiect rhyngddisgyblaethol wedi'i gyd-lywio gan fwrdd ymgynghorol o arbenigwyr allanol gan gynnwys gwyddonwyr, penseiri, dylunwyr, artistiaid, cynllunwyr a chymdeithas sifil. O hyn tan haf 2021 bydd y Comisiwn yn cynnal proses gyd-greu cyfranogol eang, ac yna'n sefydlu rhwydwaith o bum Bauhaus sefydlu yn 2022 yng ngwahanol wledydd yr UE, a;
  • datblygu dulliau cymdogaethol i gymunedau lleol integreiddio datrysiadau adnewyddadwy a digidol a chreu ardaloedd dim ynni, lle mae defnyddwyr yn dod yn erlynwyr sy'n gwerthu ynni i'r grid. Mae'r strategaeth hefyd yn cynnwys Menter Tai Fforddiadwy ar gyfer 100 o ardaloedd.

Bydd yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy ym mis Mehefin 2021 yn ystyried cryfhau'r targed gwresogi ac oeri adnewyddadwy a chyflwyno isafswm lefel ynni adnewyddadwy mewn adeiladau. Bydd y Comisiwn hefyd yn archwilio sut y gellid defnyddio adnoddau cyllideb yr UE ochr yn ochr â refeniw System Masnachu Allyriadau’r UE (EU ETS) i ariannu cynlluniau effeithlonrwydd ynni ac arbedion cenedlaethol sy’n targedu poblogaethau incwm is. Bydd y Fframwaith Ecoddylunio yn cael ei ddatblygu ymhellach i ddarparu cynhyrchion effeithlon i'w defnyddio mewn adeiladau a hyrwyddo eu defnydd.

hysbyseb

Mae'r Don Adnewyddu nid yn unig yn ymwneud â gwneud yr adeiladau presennol yn fwy effeithlon o ran ynni a niwtral yn yr hinsawdd. Gall sbarduno trawsnewidiad mawr o'n dinasoedd a'n hamgylchedd adeiledig. Gall fod yn gyfle i ddechrau proses sy'n edrych i'r dyfodol i baru cynaliadwyedd ag arddull. Fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen, bydd y Comisiwn yn lansio’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd i feithrin esthetig Ewropeaidd newydd sy’n cyfuno perfformiad â dyfeisgarwch. Rydym am wneud amgylcheddau byw yn hygyrch i bawb, ac eto priodi'r fforddiadwy gyda'r artistig, mewn dyfodol newydd gynaliadwy.

Cefndir

Mae argyfwng COVID-19 wedi troi’r chwyddwydr ar ein hadeiladau, eu pwysigrwydd yn ein bywydau beunyddiol a’u breuder. Trwy gydol y pandemig, mae'r cartref wedi bod yn ganolbwynt bywyd bob dydd i filiynau o bobl Ewropeaidd: swyddfa i'r rheini sy'n gweithio, meithrinfa neu ystafell ddosbarth shifft i blant a disgyblion, i lawer yn ganolbwynt ar gyfer siopa ar-lein neu adloniant.

Gall buddsoddi mewn adeiladau chwistrellu ysgogiad mawr ei angen i'r sector adeiladu a'r macro-economi. Mae gwaith adnewyddu yn llafurddwys, yn creu swyddi a buddsoddiadau sydd wedi'u gwreiddio mewn cadwyni cyflenwi lleol yn aml, yn cynhyrchu'r galw am offer ynni-effeithlon iawn, yn cynyddu gwytnwch yn yr hinsawdd ac yn dod â gwerth tymor hir i eiddo.

Er mwyn cyflawni'r targed lleihau allyriadau o leiaf 55% ar gyfer 2030, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Medi 2020, rhaid i'r UE leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60%, eu defnydd o ynni 14%, a'r defnydd o ynni o wresogi ac oeri erbyn 18%.

Mae polisi a chyllid Ewropeaidd eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar effeithlonrwydd ynni adeiladau newydd, sydd bellach yn defnyddio dim ond hanner egni'r rhai a godwyd dros 20 mlynedd yn ôl. Fodd bynnag, codwyd 85% o adeiladau yn yr UE dros 20 mlynedd yn ôl, a disgwylir i 85-95% ddal i sefyll yn 2050. Mae angen y Don Adnewyddu i'w codi i safonau tebyg.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Ton Adnewyddu

Atodiad a Dogfen Waith Staff ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Memo (Holi ac Ateb) ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Taflen Ffeithiau ar y Strategaeth Tonnau Adnewyddu

Taflen Ffeithiau ar y Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Argymhelliad tlodi ynni

Atodiad a Dogfen Waith Staff ar yr Argymhelliad Tlodi Ynni

Tudalen we Adnewyddu Wave

Tudalen we Tlodi Ynni

 

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Newid yn yr hinsawdd: Codi uchelgeisiau byd-eang i sicrhau canlyniad cryf yn COP26

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn galw ar bob gwlad i weithredu adferiad gwyrdd a chynyddu eu targedau hinsawdd 2030 yn unol â Chytundeb Paris.

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021, ddydd Mawrth mae Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi mabwysiadu ei fewnbwn i'r COP26, gyda 60 pleidlais o blaid, 15 pleidlais yn erbyn a thri yn ymatal.

Yn eu penderfyniad, mae ASEau yn mynegi pryder y byddai'r targedau a gyhoeddwyd ym Mharis yn 2015 yn arwain at gynhesu ymhell uwchlaw tair gradd erbyn 2100 o'i gymharu â lefelau cyn-ddiwydiannol. Maen nhw'n dweud bod yn rhaid i'r UE barhau i arwain y byd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac y bydd ASEau yn gweithio i sicrhau bod pecyn hinsawdd “Fit for 55 in 2030” yr UE yn unol yn llwyr â Chytundeb Paris.

hysbyseb

Er mwyn cyflymu gweithredu yn yr hinsawdd, mae ASEau eisiau i'r UE gefnogi amserlen pum mlynedd ar gyfer pob gwlad yn lle'r cynllun deng mlynedd cyfredol. Maen nhw hefyd yn dweud y dylid diddymu'r holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol yn yr UE erbyn 2025 a galw ar bob gwlad arall i gymryd mesurau tebyg.

Mae ASEau yn cofio bod bioamrywiaeth yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi bodau dynol i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang ac addasu iddo a phwysleisio bod datrysiadau ar sail natur yn atebion ennill-ennill, rhai sy'n cynnwys amddiffyn, adfer a rheoli ecosystemau yn gynaliadwy.

Rhaid i G20 arwain y ffordd

hysbyseb

Mae ASEau yn dweud hynny i gyd Cenhedloedd G20 dylai ddangos arweinyddiaeth fyd-eang ac ymrwymo i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 fan bellaf. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i greu clwb hinsawdd rhyngwladol gydag allyrwyr nwyon tŷ gwydr mawr eraill (GHG) gyda'r nod o osod safonau cyffredin a chodi uchelgais ledled y byd trwy gomin mecanwaith addasu ffiniau carbon.

Maent yn croesawu dychweliad yr UD i Gytundeb Paris ac ymrwymiad yr Arlywydd Biden i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau yn ei hanner erbyn 2030 o gymharu â 2005. Mae ASEau yn disgwyl i fesurau polisi cyllido ac ariannu gyflawni'r nod hwn.

Er bod ASEau yn cydnabod parodrwydd Tsieina i fod yn bartner adeiladol mewn trafodaethau hinsawdd byd-eang, mae'n ymwneud â dibyniaeth y wlad ar lo ac yn tanlinellu y dylai targedau hinsawdd Tsieina gwmpasu holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ac nid yn unig allyriadau carbon deuocsid.

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dywed ASEau bod yn rhaid i wledydd datblygedig gyflawni eu haddewid i godi o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn ar gyfer gwledydd sy'n datblygu, gan gynyddu'r swm hwnnw o 2025, pan ddylai economïau sy'n dod i'r amlwg hefyd ddechrau cyfrannu. Dylid cytuno ar fap ffordd sy'n amlinellu cyfraniad teg pob gwlad ddatblygedig i'r cynllun cyllido hwn. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall pob gwlad sy'n datblygu gymryd rhan yn COP26 er gwaethaf COVID-19.

Y camau nesaf

Bydd yr ASE yn pleidleisio ar y penderfyniad yn ystod y sesiwn lawn 18-21 Hydref.

A dirprwyo o'r Senedd dan arweiniad Pascal Canfin Bydd (Renew, FR) yn Glasgow rhwng 8-13 Tachwedd.

Cefndir

Mae'r Senedd wedi bod yn pwyso am ddeddfwriaeth hinsawdd a bioamrywiaeth fwy uchelgeisiol yr UE ac wedi datgan a argyfwng hinsawdd ar 28 Tachwedd 2019. Ym mis Mehefin 2021, aeth yr Cyfraith Hinsawdd Ewrop ei fabwysiadu gan y Senedd. Mae'n trawsnewid y Bargen Werdd Ewropymrwymiad gwleidyddol i niwtraliaeth hinsawdd yr UE erbyn 2050 i rwymedigaeth rwymol i'r UE ac aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn cynyddu targed yr UE ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030 o 40% i 55% o leiaf, o'i gymharu â lefel 1990. Ym mis Gorffennaf 2021, cyflwynodd y Comisiwn y Pecyn “Ffit i 55 yn 2030” er mwyn galluogi'r UE i gyrraedd y targed 2030 mwy uchelgeisiol.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth: Adroddiad newydd yn dangos cynnydd a wnaed ar rywogaethau estron goresgynnol ond erys heriau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r cyntaf Adrodd ar y cais y Rheoliad Rhywogaethau Estron Goresgynnol (IAS), sy'n ceisio lleihau'r bygythiad a achosir gan y rhywogaethau hyn i anifeiliaid a phlanhigion brodorol. Mae'r adroddiad yn canfod bod Rheoliad IAS yn cyflawni ei amcanion, wrth i fesurau atal a rheoli, rhannu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r broblem wella. Ac eto, mae gweithredu yn her ar sawl cyfrif. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Chefnforoedd Virginijus Sinkevičius: "Mae rhywogaethau estron ymledol yn un o brif ysgogwyr colli bioamrywiaeth yn Ewrop. Mae adroddiad heddiw yn dangos bod gan werth gweithredu ar lefel yr UE werth ychwanegol gwirioneddol. Bydd y Rheoliad hwn yn offeryn hanfodol i barhau i fynd i'r afael â hyn. bygwth a rhoi bioamrywiaeth ar lwybr adferiad o dan Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030. ”

Disgwylir i'r cynnydd a ragwelir mewn masnach a theithio byd-eang, ynghyd â newid yn yr hinsawdd, gynyddu'r risg y bydd rhywogaethau estron goresgynnol yn ymledu er enghraifft planhigion fel yr hyacinth dŵr, ac anifeiliaid fel y cornet Asiaidd neu'r raccoon. Gall hyn arwain at fwy o effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth ac ecosystemau, iechyd pobl a'r economi. Yn seiliedig ar ddadansoddi data rhwng 2015 a 2019, mae'r adroddiad yn dangos bod Aelod-wladwriaethau yn aml wedi cymryd mesurau effeithiol i atal cyflwyno rhywogaethau estron goresgynnol sy'n peri pryder i'r UE yn fwriadol neu'n anfwriadol. Serch hynny, mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod nifer o heriau a meysydd i'w gwella o hyd. Bydd y Comisiwn yn cymryd camau i wella cydymffurfiad â Rheoliad IAS. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd