Cysylltu â ni

Chatham House

Beth yw allanoli a pham ei fod yn fygythiad i ffoaduriaid?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ynys Dyrchafael. Moldofa. Moroco. Papwa Gini Newydd. Helena Sant. Dyma rai o'r cyrchfannau pellennig lle mae llywodraeth Prydain wedi ystyried anfon ceiswyr lloches ar ôl iddynt gyrraedd y DU neu wedi cael eu rhyng-gipio ar eu ffordd yma, yn ysgrifennu Dr Jeff Crisp, Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen y Gyfraith Ryngwladol, Chatham House.

Mae cynigion o'r fath yn arwyddluniol o allanoli, strategaeth rheoli ymfudo sydd wedi ennill cynyddu ffafrio ymhlith gwledydd yn y Gogledd Byd-eang, sy'n dynodi mesurau a gymerwyd gan wladwriaethau y tu hwnt i'w ffiniau i rwystro neu atal dyfodiad gwladolion tramor sydd heb ganiatâd i ddod i mewn i'w gwlad gyrchfan arfaethedig.

Efallai mai rhyng-gipio ceiswyr lloches sy'n teithio mewn cwch, cyn eu cadw a'u prosesu mewn lleoliadau alltraeth, yw ffurf fwyaf cyffredin y strategaeth hon. Ond mae hefyd wedi cael ei amlygu mewn amryw o ffyrdd eraill, megis ymgyrchoedd gwybodaeth mewn gwledydd tarddiad a thramwy, a ddyluniwyd i atal dinasyddion gwledydd sy'n datblygu rhag ceisio'r siwrnai i wlad gyrchfan yn y Gogledd Byd-eang.

Defnyddiwyd rheolaethau fisa, sancsiynau ar gwmnïau trafnidiaeth ac allosod swyddogion mewnfudo mewn porthladdoedd tramor i atal teithwyr digroeso rhag cychwyn. Mae gwladwriaethau cyfoethog hefyd wedi delio â gwledydd llai llewyrchus, gan gynnig cymorth ariannol a chymhellion eraill yn gyfnewid am eu cydweithrediad wrth rwystro symudiad ceiswyr lloches.

hysbyseb

Er bod y syniad o allanoli yn un diweddar, nid yw'r strategaeth hon yn arbennig o newydd. Yn y 1930au, ymgymerwyd â rhyng-gipiadau morwrol gan nifer o daleithiau i atal dyfodiad Iddewon rhag dianc o'r drefn Natsïaidd. Yn yr 1980au, cyflwynodd yr UD drefniadau rhyngddywediad a phrosesu alltraeth ar gyfer ceiswyr lloches o Cuba a Haiti, gan brosesu eu hawliadau i statws ffoadur ar fwrdd llongau gwylwyr y glannau neu yng nghanolfan filwrol yr Unol Daleithiau ym Mae Guantanamo. Yn y 1990au, cyflwynodd llywodraeth Awstralia'r 'Pacific Solution', lle cafodd ceiswyr lloches ar eu ffordd i Awstralia eu gwahardd i ganolfannau cadw yn Nauru a Papua Gini Newydd.

Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae'r UE wedi dod yn fwyfwy awyddus i addasu dull Awstralia i'r cyd-destun Ewropeaidd. Yng nghanol y 2000au, awgrymodd yr Almaen y gallai canolfannau dal a phrosesu ar gyfer ceiswyr lloches gael eu sefydlu yng Ngogledd Affrica, tra bod y DU yn cyd-fynd â'r syniad o brydlesu ynys Croateg i'r un pwrpas.

Gadawyd cynigion o'r fath yn y pen draw am amrywiaeth o resymau cyfreithiol, moesegol a gweithredol. Ond roedd y syniad yn byw ac yn sail i fargen 2016 yr UE â Thwrci, lle cytunodd Ankara i rwystro symud ymlaen ffoaduriaid o Syria a ffoaduriaid eraill, yn gyfnewid am gymorth ariannol a gwobrau eraill o Frwsel. Ers hynny, mae'r UE hefyd wedi darparu llongau, offer, hyfforddiant a deallusrwydd i wylwyr y glannau Libya, gan roi'r gallu iddo ryng-gipio, dychwelyd a chadw unrhyw un sy'n ceisio croesi Môr y Canoldir mewn cwch.

hysbyseb

Mae gweinyddiaeth Trump yn yr UD hefyd wedi ymuno â'r 'bandwagon' allanoli, gan wrthod mynediad i geiswyr lloches ar ei ffin ddeheuol, gan eu gorfodi i aros ym Mecsico neu ddychwelyd i Ganol America. Er mwyn gweithredu’r strategaeth hon, mae Washington wedi defnyddio’r holl offer economaidd a diplomyddol sydd ar gael iddo, gan gynnwys bygythiad sancsiynau masnach a thynnu cymorth oddi wrth ei gymdogion deheuol.

Mae gwladwriaethau wedi cyfiawnhau defnyddio'r strategaeth hon trwy awgrymu mai eu prif gymhelliant yw achub bywydau ac atal pobl rhag ymgymryd â theithiau anodd a pheryglus o un cyfandir i'r llall. Maent hefyd wedi dadlau ei bod yn fwy effeithlon cefnogi ffoaduriaid mor agos at eu cartref â phosibl, mewn gwledydd cyfagos a gwledydd cyfagos lle mae costau cymorth yn is a lle mae'n haws trefnu eu dychwelyd yn y pen draw.

Mewn gwirionedd, mae sawl ystyriaeth arall - a llai allgarol - wedi bod yn gyrru'r broses hon. Mae'r rhain yn cynnwys ofn bod dyfodiad ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd eraill yn fygythiad difrifol i'w sofraniaeth a'u diogelwch, yn ogystal â phryder ymhlith llywodraethau y gallai presenoldeb pobl o'r fath danseilio hunaniaeth genedlaethol, creu anghytgord cymdeithasol a cholli'r gefnogaeth iddynt. o'r etholwyr.

Yn fwyaf sylfaenol, fodd bynnag, mae allanoli yn ganlyniad i benderfyniad gan wladwriaethau i osgoi'r rhwymedigaethau y maent wedi'u derbyn yn rhydd fel partïon i Gonfensiwn Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig 1951. Yn syml, os bydd ceisiwr lloches yn cyrraedd gwlad sy'n rhan o'r Confensiwn, mae'n ddyletswydd ar yr awdurdodau i ystyried eu cais am statws ffoadur a rhoi caniatâd iddynt aros os canfyddir eu bod yn ffoadur. Er mwyn osgoi rhwymedigaethau o'r fath, mae nifer cynyddol o wladwriaethau wedi dod i'r casgliad ei bod yn well atal pobl o'r fath rhag cyrraedd.

Er y gallai hyn weddu i fuddiannau uniongyrchol gwledydd cyrchfan posibl, mae canlyniadau o'r fath yn gwneud niwed difrifol i'r drefn ffoaduriaid ryngwladol. Fel y gwelsom mewn perthynas â'r polisïau ffoaduriaid a ddilynwyd gan Awstralia yn Nauru, yr UE yn Libya a'r UD ym Mecsico, mae allanoli yn atal pobl rhag arfer eu hawl i geisio lloches, yn eu rhoi mewn perygl o dorri hawliau dynol eraill ac yn achosi corfforol difrifol. a niwed seicolegol arnynt.

At hynny, trwy gau ffiniau, mae allanoli mewn gwirionedd wedi annog ffoaduriaid i ymgymryd â theithiau peryglus sy'n cynnwys smyglwyr dynol, masnachwyr masnach a swyddogion llygredig y llywodraeth. Mae wedi rhoi baich anghymesur ar wledydd sy'n datblygu, lle mae 85 y cant o ffoaduriaid y byd i'w cael. Ac, fel y gwelir yn fwyaf amlwg yn y fargen UE-Twrci, mae wedi annog defnyddio ffoaduriaid fel sglodion bargeinio, gyda gwledydd llai datblygedig yn tynnu cyllid a chonsesiynau eraill o wladwriaethau cyfoethocach yn gyfnewid am gyfyngiadau ar hawliau ffoaduriaid.

Er bod allanoli bellach wedi ymwreiddio'n gadarn yn ymddygiad y wladwriaeth a chysylltiadau rhyng-wladwriaethol, nid yw wedi bod yn wrthwynebus. Mae academyddion ac actifyddion ledled y byd wedi ymgynnull yn ei erbyn, gan danlinellu ei ganlyniadau niweidiol i ffoaduriaid ac egwyddorion amddiffyn ffoaduriaid.

Ac er bod UNHCR wedi bod yn araf yn ymateb i'r pwysau hwn, yn ddibynnol fel y mae ar gyllid a ddarperir gan wladwriaethau yn y Gogledd Byd-eang, mae'n ymddangos bod newid bellach yn yr awyr. Ym mis Hydref 2020, soniodd yr Uchel Gomisiynydd Ffoaduriaid am 'Mae UNHCR a fy ngwrthwynebiad cadarn personol i gynigion allanoli rhai gwleidyddion, sydd nid yn unig yn groes i'r gyfraith, ond nad ydynt yn cynnig unrhyw atebion ymarferol i'r problemau sy'n gorfodi pobl i wneud hynny ffoi.'

Mae'r datganiad hwn yn codi nifer o gwestiynau pwysig. A all arferion allanoli fel rhyng-gipio a chadw mympwyol fod yn destun heriau cyfreithiol, ac ym mha awdurdodaethau y gellir eu dilyn yn fwyaf effeithiol? A oes unrhyw elfennau o'r broses y gellid eu gweithredu mewn ffordd sy'n parchu hawliau ffoaduriaid ac yn cryfhau gallu amddiffyn gwledydd sy'n datblygu? Fel dewis arall, a ellid darparu llwybrau diogel, cyfreithiol a threfnus i ffoaduriaid i'w gwledydd cyrchfan?

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, sydd, fel cyn-bennaeth UNHCR, yn gwybod yn iawn am gyflwr ffoaduriaid, wedi galw am 'ymchwydd mewn diplomyddiaeth ar gyfer heddwch'. Yn wir, os yw gwladwriaethau mor bryderus am ddyfodiad ffoaduriaid, oni allent wneud mwy i ddatrys y gwrthdaro arfog ac atal y troseddau hawliau dynol sy'n gorfodi pobl i ffoi yn y lle cyntaf?

 

Chatham House

Fel y mae Iran yn gwyro'n iawn, gall cysylltiadau ag Arabiaid y Gwlff ddibynnu ar gytundeb niwclear

cyhoeddwyd

on

By

Ystumiau ymgeisydd arlywyddol Ebrahim Raisi ar ôl bwrw ei bleidlais yn ystod etholiadau arlywyddol mewn gorsaf bleidleisio yn Tehran, Iran Mehefin 18, 2021. Majid Asgaripour / WANA (Asiantaeth Newyddion Gorllewin Asia) trwy REUTERS

Mae'n annhebygol y bydd gwladwriaethau Gwlff Arabaidd yn cael eu rhwystro rhag deialog i wella cysylltiadau ag Iran ar ôl i farnwr llinell galed ennill yr arlywyddiaeth ond fe allai eu sgyrsiau gyda Tehran ddod yn anoddach, meddai dadansoddwyr, yn ysgrifennu Ghaida Ghantous.

Yn y pen draw, gallai rhagolygon ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng brenhinoedd Mwslimaidd Shi'ite Iran a brenhinoedd Arabaidd Gwlff Sunni ddibynnu ar y cynnydd i adfywio cytundeb niwclear Tehran yn 2015 â phwerau'r byd, medden nhw, ar ôl i Ebrahim Raisi ennill yr etholiad ddydd Gwener.

Mae'r barnwr a'r clerigwr o Iran, sy'n destun cosbau yn yr Unol Daleithiau, yn dechrau yn ei swydd ym mis Awst, tra bod trafodaethau niwclear yn Fienna o dan yr Arlywydd Hassan Rouhani, clerigwr mwy pragmatig, yn parhau.

hysbyseb

Dechreuodd Saudi Arabia ac Iran, gelynion rhanbarthol hirhoedlog, sgyrsiau uniongyrchol ym mis Ebrill i gynnwys tensiynau ar yr un pryd â phwerau byd-eang wedi cael eu cynnwys mewn trafodaethau niwclear.

“Mae Iran bellach wedi anfon neges glir eu bod yn gogwyddo i sefyllfa fwy radical, mwy ceidwadol,” meddai Abdulkhaleq Abdulla, dadansoddwr gwleidyddol Emiradau Arabaidd Unedig, gan ychwanegu y gallai etholiad Raisi wneud gwella cysylltiadau’r Gwlff yn her anoddach.

"Serch hynny, nid yw Iran mewn sefyllfa i ddod yn fwy radical ... oherwydd mae'r rhanbarth yn dod yn anodd iawn ac yn beryglus iawn," ychwanegodd.

hysbyseb

Roedd yr Emiraethau Arabaidd Unedig, y mae eu canolbwynt masnachol Dubai wedi bod yn borth masnach i Iran, ac roedd Oman, sydd yn aml wedi chwarae rôl gyfryngu ranbarthol, yn gyflym i longyfarch Raisi.

Nid yw Saudi Arabia wedi gwneud sylw eto.

Mae Raisi, beirniad annirnadwy o’r Gorllewin a chynghreiriad o’r Goruchaf Arweinydd Ayatollah Ali Khamenei, sy’n dal y pŵer eithaf yn Iran, wedi lleisio cefnogaeth i barhau â’r trafodaethau niwclear.

"Os bydd y sgyrsiau yn Fienna yn llwyddo a bod sefyllfa well gydag America, yna (gyda) gweithwyr caled mewn grym, sy'n agos at yr arweinydd goruchaf, fe allai'r sefyllfa wella," meddai Abdulaziz Sager, cadeirydd Canolfan Ymchwil y Gwlff.

Byddai cytundeb niwclear wedi’i adfywio a chodi sancsiynau’r Unol Daleithiau ar y Weriniaeth Islamaidd yn rhoi hwb i Raisi, gan leddfu argyfwng economaidd Iran a chynnig trosoledd mewn trafodaethau’r Gwlff, meddai Jean-Marc Rickli, dadansoddwr yng Nghanolfan Polisi Diogelwch Genefa.

Nid yw Iran nac Arabiaid y Gwlff eisiau dychwelyd i’r math o densiynau a welwyd yn 2019 a ysbeiliodd ar ôl i’r Unol Daleithiau ladd, o dan gyn-Arlywydd yr UD Donald Trump, o brif gadfridog Iran, Qassem Soleimani. Mae taleithiau'r Gwlff yn beio Iran neu ei dirprwyon am nifer fawr o ymosodiadau ar danceri olew a phlanhigion olew Saudi.

Mae canfyddiad bod Washington bellach wedi ymddieithrio’n filwrol o’r ardal o dan Arlywydd yr UD Joe Biden wedi ysgogi dull Gwlff mwy pragmatig, meddai dadansoddwyr.

Serch hynny, mae Biden wedi mynnu bod Iran yn ailosod yn ei raglen taflegrau ac wedi dod â’i chefnogaeth i ddirprwyon yn y rhanbarth i ben, fel Hezbollah yn Libanus a mudiad Houthi yn Yemen, gofynion sydd â chefnogaeth gref gan genhedloedd Gwlff Arabaidd.

"Mae'r Saudis wedi sylweddoli na allan nhw ddibynnu ar yr Americanwyr mwyach am eu diogelwch ... ac wedi gweld bod gan Iran y modd i roi pwysau go iawn ar y deyrnas trwy ymosodiadau uniongyrchol a hefyd gyda quagmire Yemen," meddai Rickli.

Mae sgyrsiau Saudi-Iran wedi canolbwyntio’n bennaf ar Yemen, lle nad yw ymgyrch filwrol dan arweiniad Riyadh yn erbyn y mudiad Houthi sydd wedi’i alinio ag Iran ers dros chwe blynedd bellach yn cael cefnogaeth yr Unol Daleithiau.

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi cynnal cysylltiadau â Tehran ers 2019, tra hefyd yn meithrin cysylltiadau ag Israel, gelyn rhanbarthol bwa Iran.

Ysgrifennodd Sanam Vakil, dadansoddwr yn Chatham House ym Mhrydain, yr wythnos diwethaf bod disgwyl i sgyrsiau rhanbarthol, yn enwedig ar ddiogelwch morwrol, barhau ond “dim ond os yw Tehran yn dangos ewyllys da ystyrlon” y gallant ennill momentwm.

Parhau Darllen

Belarws

Saith ffordd y gall y Gorllewin helpu #Belarus

cyhoeddwyd

on

Amlinellu'r camau allweddol y gall y llywodraeth, sefydliadau rhyngwladol, a chyrff anllywodraethol eu cymryd i ddod â dioddefaint pobl Belarus i ben.
Cymrawd Academi Robert Bosch Stiftung, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia
1. Cydnabod y realiti newydd

Yn syml, nid yw nifer enfawr o Belarusiaid ar draws pob lefel o gymdeithas yn cydnabod Lukashenka fel eu llywydd cyfreithlon. Maint a dyfalbarhad digynsail protestiadau yn erbyn ei drefn a graddfa fawr adroddiadau o weithredoedd gormesol, artaith, a hyd yn oed llofruddiaeth, yn golygu na fydd Belarus byth yr un peth eto.

Fodd bynnag, mae'r parlys cyfredol ym mholisi'r UE ac absenoldeb polisi cynhwysfawr yn yr UD ill dau yn gweithredu fel trwydded de facto i Lukashenka ddyfnhau'r argyfwng gwleidyddol. Gorau po gyntaf y bydd llunwyr polisi yn sylweddoli hyn ac yn gweithredu gyda mwy o gyfrifoldeb a hyder, y cyflymaf y gellir gwrthdroi’r gormes cynyddol.

2. Peidiwch â chydnabod Lukashenka fel arlywydd

Os bydd y gymuned ryngwladol yn stopio cydnabod Lukashenka fel arlywydd, mae'n ei wneud yn fwy gwenwynig i eraill, gan gynnwys Rwsia a China, a bydd y ddau ohonynt yn amharod i wastraffu adnoddau ar rywun sy'n cael ei ystyried yn brif achos ansefydlogrwydd Belarwsia. Hyd yn oed os yw Rwsia yn dal i benderfynu achub Lukashenka a'i gefnogi'n ariannol, mae anwybyddu Lukashenka yn lleihau dilysrwydd unrhyw gytundebau y mae'n eu llofnodi gyda'r Kremlin ar gydweithredu neu integreiddio.

Dylai mynnu bod yr etholiad arlywyddol yn cael ei ail-redeg hefyd aros yn gadarn ar yr agenda gan y dylai swyddogion gweithredol yn system Lukashenka wybod nad yw'r pwysau rhyngwladol hwn yn diflannu nes bod pleidlais wirioneddol dryloyw yn digwydd.

3. Byddwch yn bresennol ar lawr gwlad

Er mwyn ffrwyno gormes a sefydlu cysylltiadau ag actorion o fewn Belarus, dylid trefnu grŵp monitro o dan adain y Cenhedloedd Unedig, yr OSCE neu sefydliadau rhyngwladol eraill i sefydlu presenoldeb ar lawr gwlad, ac i aros yn y wlad cyhyd ag y bydd ei angen, ac mae'n bosibl. Gall llywodraethau a seneddau anfon eu cenadaethau eu hunain, tra dylid annog staff o'r cyfryngau rhyngwladol a chyrff anllywodraethol i adrodd ar yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd yn y wlad.

Po fwyaf yw presenoldeb gweladwy'r gymuned ryngwladol ym Melarus, gall asiantaethau llai creulon Lukashenka fod wrth erlid protestwyr, a fyddai yn ei dro yn caniatáu i drafodaethau mwy sylweddol ddigwydd rhwng y mudiad democrataidd a Lukashenka.

4. Cyhoeddi pecyn o gefnogaeth economaidd i Belarus democrataidd

Roedd economi Belarwsia eisoes mewn cyflwr gwael cyn yr etholiad, ond mae'r sefyllfa'n mynd i waethygu o lawer. Yr unig ffordd allan yw cefnogaeth gan y gymuned ryngwladol gyda 'Chynllun Marshall ar gyfer Belarus democrataidd'. Dylai gwladwriaethau a sefydliadau ariannol rhyngwladol ddatgan y byddant yn darparu cymorth ariannol sylweddol trwy grantiau neu fenthyciadau llog isel, ond dim ond os bydd newid democrataidd yn gyntaf.

Mae'n hanfodol gwneud y pecyn economaidd hwn yn amodol ar ddiwygio democrataidd, ond hefyd na fydd ganddo unrhyw dannau geopolitical ynghlwm. Os yw llywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd yn penderfynu ei bod am wella cysylltiadau â Rwsia, dylai allu cyfrif ar becyn cymorth o hyd.

Byddai hyn yn anfon signal cryf at ddiwygwyr economaidd sy'n aros y tu mewn i system Lukashenka, gan roi dewis dilys iddynt rhwng economi Belarwsiaidd weithredol neu glynu wrth Lukashenka, y mae llawer yn ystyried bod ei arweinyddiaeth yn gyfrifol am ddifetha economi'r wlad.

5. Cyflwyno sancsiynau gwleidyddol ac economaidd wedi'u targedu

Trefn Lukashenka yn haeddu cosbau llym internationally, ond hyd yn hyn dim ond cyfyngiadau fisa dethol neu rewi cyfrifon sydd wedi'u gosod, nad ydynt yn cael fawr o effaith ar yr hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad mewn gwirionedd. Mae angen ehangu rhestrau cosbau fisa ond, yn bwysicach fyth, dylai fod pwysau economaidd cynyddol ar y drefn. Dylai cwmnïau sydd bwysicaf i fuddiannau busnes Lukashenka gael eu nodi a'u targedu â sancsiynau, atal eu holl weithgaredd masnachu, a rhewi eu holl gyfrifon dramor.

Dylai llywodraethau hefyd berswadio cwmnïau mawr eu gwlad eu hunain i ailystyried gweithio gyda chynhyrchwyr Belarwsia. Mae'n gywilyddus hynny mae corfforaethau rhyngwladol yn parhau i hysbysebu mewn cyfryngau a reolir gan Lukashenka ac ymddengys eu bod yn anwybyddu'r adroddiadau o droseddau hawliau dynol mewn cwmnïau Belarwsia y maent yn gwneud busnes â hwy.

Ar ben hynny, dylid gosod dyddiad cau i atal pob gormes, neu gosodir sancsiynau economaidd ehangach. Byddai hyn yn anfon neges gref at Lukashenka a hefyd ei entourage, a byddai llawer ohonynt wedyn yn dod yn fwy argyhoeddedig bod yn rhaid iddo fynd.

6. Cefnogi cyrff anllywodraethol i ymchwilio i honiadau o artaith

Ychydig o fecanweithiau cyfreithiol sydd i erlyn y rhai y credir eu bod yn gysylltiedig â thwyll etholiadol a gweithredoedd creulondeb. Serch hynny, dylai amddiffynwyr hawliau dynol gofnodi pob adroddiad o artaith a ffugio yn briodol, gan gynnwys nodi'r rhai yr honnir eu bod wedi cymryd rhan. Mae casglu tystiolaeth bellach yn paratoi'r sylfaen ar gyfer ymchwiliadau, sancsiynau wedi'u targedu, a throsoledd swyddogion gorfodaeth cyfraith yn y dyfodol.

Ond, o gofio nad yw ymchwiliad o'r fath yn bosibl ym Melarus ar hyn o bryd, dylid galluogi gweithredwyr hawliau dynol rhyngwladol i ddechrau'r broses y tu allan i'r wlad gyda chefnogaeth cyrff anllywodraethol Belarwsia.

7. Cefnogi dioddefwyr hysbys y gyfundrefn

Hyd yn oed gydag ymgyrch ddigynsail o undod ymhlith Belarusiaid, mae angen cefnogaeth ar lawer o bobl, yn enwedig y rhai yr honnir eu bod wedi dioddef artaith. Mae rhai allfeydd cyfryngau yn honni eu bod wedi colli cryn dipyn o refeniw oherwydd gorfodwyd hysbysebwyr i dynnu allan, a newyddiadurwyr wedi’u harestio. Mae angen cyllid ar amddiffynwyr hawliau dynol i gadw sefydliadau i redeg yng ngwres y gwrthdaro hwn.

Bydd cefnogi'r holl bobl a sefydliadau hyn yn costio degau o filiynau o ewros, ond byddai'n ysgafnhau'r baich ariannol enfawr sy'n wynebu'r rhai sydd wedi gwrthwynebu'r drefn yn sylweddol.

Parhau Darllen

Chatham House

Trais domestig yn # Wcráin - Gwersi o # COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae'r pandemig wedi taflu goleuni ar drais domestig yn yr Wcrain, gan ysgogi cymdeithas sifil i fynnu polisi mwy cignoeth ar y mater.
Cymrawd Academi Robert Bosch Stiftung, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House
Mae gwrthdystiwr yn siantio sloganau ar fegaffon yn ystod protest Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth 2019 yn Kyiv, yr Wcrain. Llun: Getty Images.

Mae gwrthdystiwr yn siantio sloganau ar fegaffon yn ystod protest Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth 2019 yn Kyiv, yr Wcrain. Llun: Getty Images.

Firws trais

Yn ystod cwarantîn, mae mwy o fregusrwydd economaidd menywod Wcreineg wedi cloi llawer ohonynt gyda phartneriaid ymosodol. Mae ansicrwydd cyllid personol, iechyd a diogelwch wrth gaethiwo wedi gwaethygu trais yn y cartref yn erbyn menywod, mewn rhai achosion wedi'u gwaethygu gan y tramgwyddwr anhwylder straen wedi trawma sy'n gysylltiedig â rhyfel (PTSD).

Mewn amseroedd cyn pandemig, dim ond un rhan o dair o ddioddefwyr trais domestig, 78% ohonynt yn fenywod, adroddodd y cam-drin. Yn ystod y pandemig, cynyddodd y galwadau i linellau cymorth trais domestig 50% ym mharth rhyfel Donbas a chan 35% mewn rhanbarthau eraill o'r Wcráin.

Fodd bynnag, mae'n anodd gwneud amcangyfrifon mwy manwl gywir. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod rhai ffracsiynau o gymdeithas Wcrain yn dal i weld trais domestig fel mater teuluol preifat, na fydd yn cael fawr o gymorth gan yr heddlu. Hefyd, gall adrodd o le cyfyngu bach a rennir yn barhaol â chyflawnwr yn ystod y cyfnod cloi i lawr ysgogi mwy o gamdriniaeth.

Y fframwaith cyfreithiol a brofwyd gan COVID-19

Mae'r cynnydd mewn trais domestig yn ystod y broses gloi wedi dwysáu'r ddadl ynghylch annigonolrwydd dull Wcráin.

Mabwysiadodd yr Wcráin y law ar drais domestig yn 2017 a gwnaeth ymddygiad o'r fath yn gosb o dan gyfraith weinyddol a throseddol. Yn bwysig, nid yw'r gyfraith yn cyfyngu trais domestig i gam-drin corfforol, ond mae'n cydnabod ei amrywiadau rhywiol, seicolegol ac economaidd. Nid yw trais domestig wedi'i gyfyngu ymhellach i bâr priod neu aelodau agos o'r teulu, ond gellir ei gyflawni yn erbyn perthynas bell neu bartner sy'n cyd-fyw.

Mae'r diffiniad estynedig o dreisio bellach yn cynnwys treisio priod neu aelod o'r teulu fel amgylchiad gwaethygol. Dynodwyd uned heddlu arbennig i ddelio ag achosion cam-drin domestig. Gall yr heddlu nawr roi gorchmynion amddiffyn mewn ymateb prydlon i drosedd a phellhau troseddwr oddi wrth ddioddefwr ar unwaith.

Gall y dioddefwr hefyd dreulio amser mewn lloches - system y mae llywodraeth Wcrain wedi addo ei chreu. Mae cofrestrfa arbennig o achosion trais domestig wedi'i sefydlu at ddefnydd unigryw gan yr awdurdodau gorfodi cyfraith a nawdd cymdeithasol dynodedig i'w helpu i fod yn fwy cyfannol wrth adeiladu ymateb.

Pa mor bwysig bynnag, roedd y seilwaith cyfreithiol a sefydliadol a gyflwynwyd yn araf yn profi ei effeithlonrwydd cyn COVID-19. Mae'n ei chael hi'n anodd hyd yn oed mwy sefyll prawf y coronafirws.

Mae newid y meddylfryd sefydledig yn cymryd amser. 38% o farnwyr yr Wcrain a 39% o erlynwyr yn dal i gael trafferth gweld trais domestig nid fel mater cartref. Er bod yr heddlu'n dod yn fwy ymatebol i gwynion cam-drin cartref, mae cael gorchmynion amddiffyn brys yn dal yn anodd. Mae'r gorchmynion atal llys yn fwy effeithiol, fodd bynnag, maent yn gofyn am weithdrefnau hirfaith a gwaradwyddus diangen o brofi buddugoliaeth eich hun i wahanol awdurdodau gwladol.

Mewn ymateb i heriau coronafirws i fenywod, fe wnaeth yr heddlu ledaenu posteri gwybodaeth a chreu rhaglen arbennig sgwrs-bot am yr help sydd ar gael. Fodd bynnag, er bod llinellau cymorth trais domestig La Strada a chyrff anllywodraethol hawliau dynol eraill yn brysurach nag erioed, mae ystadegau'r heddlu'n awgrymu nad yw'r cloi wedi cataleiddio cam-drin cartref.

Gallai hyn ddangos ymddiriedaeth uwch i sefydliadau nad ydynt yn wladwriaeth ac anallu grŵp sylweddol o fenywod i ddefnyddio dulliau cyfathrebu mwy soffistigedig fel bots sgwrsio pan na allant ffonio'r heddlu ym mhresenoldeb camdriniwr. Gwaethygir y broblem hon gan gerrynt  diffyg llochesi mewn ardaloedd gwledig, gan fod y mwyafrif wedi'u lleoli mewn lleoliadau trefol. Yn orlawn mewn amseroedd cyffredin, mae gallu'r llochesi i dderbyn goroeswyr yn ystod y cyfnod cau yn cael ei gyfyngu ymhellach gan y rheolau pellhau cymdeithasol.

Confensiwn Istanbul - Y darlun mwy

Methodd yr Wcráin â chadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod, sy'n fwy adnabyddus fel Confensiwn Istanbwl, yn bennaf oherwydd gwrthwynebiad sefydliadau crefyddol. Pryderus y byddai termau'r cytundeb 'rhyw' a 'chyfeiriadedd rhywiol' yn cyfrannu at hyrwyddo perthnasoedd o'r un rhyw yn yr Wcrain, roeddent yn dadlau bod deddfwriaeth gyfredol yr Wcrain yn darparu amddiffyniad digonol rhag trais domestig. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir.

Nid yw Confensiwn Istanbwl yn 'hyrwyddo' perthnasoedd un rhyw, dim ond ymhlith y rhestr nad yw'n gynhwysfawr o seiliau gwahaniaethu gwaharddedig y mae'n sôn. Yn rhyfeddol, mae cyfraith trais domestig Wcráin ei hun yn erbyn gwahaniaethu o'r fath.

Mae'r Confensiwn yn diffinio 'rhyw' fel y rolau a luniwyd yn gymdeithasol y mae cymdeithas yn eu priodoli i fenywod a dynion. Mae gorgynhwysedd Wcráin ynglŷn â'r term yn eironig o leiaf mewn dau ddimensiwn.

Yn gyntaf, mae deddf trais domestig 2017 yn ailddatgan ei nod i ddileu credoau gwahaniaethol am rolau cymdeithasol pob 'rhyw'. Wrth wneud hynny, mae'r gyfraith yn cefnogi rhesymeg yr hyn y mae Confensiwn Istanbwl yn ei ddynodi fel 'rhyw' heb ddefnyddio'r term ei hun.

Yn ail, cyfyngiadau’r cilfachau a ddiffiniwyd yn anhyblyg ar gyfer y ddau ryw yn yr Wcrain sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y trais domestig dwys, boed yn gysylltiedig â rhyfel neu coronafirws. Mae'r diffyg cefnogaeth seicolegol gynaliadwy i gyn-filwyr trawmateiddiedig a stigma brwydrau iechyd meddwl, yn enwedig ymhlith dynion, yn ail-integreiddio i fywyd heddychlon. Mae hyn yn aml yn arwain at cam-drin alcohol neu hyd yn oed hunanladdiad.

Gan fod ansicrwydd economaidd y rhyfel a'r firws yn atal rhai dynion rhag cyflawni'n llawn eu rôl enillydd bara traddodiadol cymdeithasol a hunan-orfodedig, mae hyn yn cynyddu'r risg o ymddygiad problemus a thrais domestig.

Trwy ddargyfeirio ffocws y ddadl i'r term 'rhyw' a ddefnyddir yng Nghonfensiwn Istanbul, mae grwpiau ceidwadol wedi anwybyddu'r ffaith ei fod yn disgrifio'r flaenoriaeth sydd eisoes wedi'i hymgorffori yng nghyfraith 2017 yr Wcráin - i ddileu credoau gwahaniaethol am rolau dynion a menywod a adeiladwyd yn gymdeithasol. . Mae hyn wedi tynnu amser ac adnoddau sydd eu hangen i amddiffyn y rhai sy'n agored i gam-drin domestig.

Nid yw'r Wcráin wedi mynd i'r afael â cholomennod menywod a dynion mewn ystrydebau ar sail rhyw. Mae hyn wedi niweidio dynion wrth erlid menywod a phlant ymhellach, yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi. Yn eironig, mae hyn yn arwain at danseilio gwerthoedd teuluol traddodiadol iawn yr apeliwyd at rai o wrthwynebwyr Confensiwn Istanbwl.

Yn ffodus, roedd cymdeithas sifil bythol wyliadwrus yr Wcrain, yn siomedig wrth don y trais domestig cloi, deisebu Llywydd Zelenskyy i gadarnhau'r Confensiwn. Gyda newydd deddf ddrafft ar gadarnhau, mae’r bêl bellach yn llys y senedd. Mae'n dal i gael ei weld a fydd llunwyr polisi Wcráin yn cyflawni'r dasg.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd