Cysylltu â ni

Amddiffyn

Bydd Ffrainc yn ymateb gyda'r cadernid mwyaf ar ôl ymosodiad - PM

cyhoeddwyd

on

Prif Weinidog Ffrainc, Jean Castex
Denis Charlet / Pool trwy REUTERS

Fe fydd Ffrainc yn ymateb gyda’r cadernid mwyaf ar ôl i athro ysgol gael ei ben ar stryd maestref ym Mharis ddydd Gwener ar ôl iddo ddangos cartwnau o’r Proffwyd Mohammad i’w ddisgyblion, meddai’r Prif Weinidog Jean Castex ddydd Sadwrn (17 Hydref), yn ysgrifennu Sybille de La Hamaide.

“Trwy un o’i hamddiffynwyr, y Weriniaeth sydd wedi cael ei tharo yn y galon gan derfysgaeth Islamaidd,” ysgrifennodd Castex ar Twitter.

“Mewn undod gyda’i hathrawon, bydd y wladwriaeth yn ymateb gyda’r cadernid mwyaf fel bod y Weriniaeth a’i dinasyddion yn byw, am ddim! Ni fyddwn byth yn rhoi’r gorau iddi. Peidiwch byth. ”

Moscow

NATO yn erbyn Rwsia: Gemau peryglus

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod y Môr Du wedi dod yn fwy a mwy yn arena gwrthdaro rhwng NATO a Rwsia yn ddiweddar. Cadarnhad arall o hyn oedd yr ymarferion milwrol ar raddfa fawr Sea Breeze 2021, a gwblhawyd yn ddiweddar yn y rhanbarth, a gynhaliwyd gan yr Wcrain, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Y Sea Breeze - 2021 o ymarferion yw'r rhai mwyaf cynrychioliadol yn holl hanes eu daliad. Mynychwyd hwy gan 32 o wledydd, tua 5,000 o bersonél milwrol, 32 o longau, 40 o awyrennau, 18 o grwpiau o luoedd arbennig ar y ddaear a’r môr o’r Wcráin, yn ogystal ag aelod-wledydd a gwledydd partner NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Prif leoliad yr ymarferion oedd yr Wcrain, sydd, am resymau amlwg, yn ystyried y digwyddiad hwn fel cefnogaeth filwrol ac yn rhannol wleidyddol i'w sofraniaeth, yn bennaf o ystyried colli'r Crimea a'r cyfyngder milwrol-wleidyddol yn y Donbas. Yn ogystal, mae Kiev yn gobeithio y bydd cynnal digwyddiad mor fawr yn cyfrannu at integreiddiad cyflym yr Wcráin i'r Gynghrair.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Fflyd y Môr Du o Ffederasiwn Rwseg yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gyfres hon o symudiadau. Yna fe wnaethant weithio allan dasgau dyngarol yn bennaf, ynghyd â rhyngweithio rhwng fflydoedd gwahanol daleithiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae senario’r ymarferion wedi newid yn sylweddol. Nid yw llongau Rwsiaidd yn cael eu gwahodd iddynt mwyach, ac mae datblygu gweithredoedd i sicrhau amddiffyniad awyr a gwrth-danfor a glaniadau amffibiaidd - gweithrediadau ymladd llyngesol nodweddiadol - wedi dod i’r amlwg.

Mae'r senario a gyhoeddwyd eleni yn cynnwys cydran arfordirol ar raddfa fawr ac yn efelychu cenhadaeth ryngwladol i sefydlogi'r sefyllfa yn yr Wcrain a wynebu grwpiau arfog anghyfreithlon a gefnogir gan wladwriaeth gyfagos, nid oes unrhyw un yn cuddio yn benodol mai Rwsia sy'n ei olygu.

Am resymau amlwg, dilynodd Lluoedd Arfog Rwsia'r ymarferion hyn yn agos iawn. Ac fel y digwyddodd, nid yn ofer! Roedd y môr yn cael ei batrolio gan longau rhyfel Rwsiaidd, ac roedd jetiau ymladdwyr Rwseg yn yr awyr yn gyson.

Yn ôl y disgwyl ym Moscow, gwnaeth llongau NATO sawl ymdrech i drefnu cythruddiadau. Ceisiodd dwy long ryfel-HNLMS Evertsen o Lynges yr Iseldiroedd ac Amddiffynwr HMS Prydain fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol Rwsia ger y Crimea, gan gyfeirio at y ffaith mai dyma diriogaeth yr Wcráin. Fel y gwyddoch, nid yw'r Gorllewin yn cydnabod bod Rwsia yn atodi Crimea yn 2014. Yn union, o dan yr esgus hwn, cyflawnwyd y symudiadau peryglus hyn.

Ymatebodd Rwsia yn hallt. O dan y bygythiad o agor tân, bu’n rhaid i longau tramor adael dyfroedd tiriogaethol Rwsia. Fodd bynnag, ni chyfaddefodd Llundain nac Amsterdam mai cythrudd oedd hwn.

Yn ôl cynrychiolydd arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol NATO ar gyfer gwledydd De'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, James Appathurai, bydd Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn aros yn rhanbarth y Môr Du i gefnogi ei gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae gan NATO safle clir o ran rhyddid mordwyo a'r ffaith mai Crimea yw'r Wcráin, nid Rwsia. Yn ystod y digwyddiad gyda HMS Defender, dangosodd cynghreiriaid NATO gadernid wrth amddiffyn yr egwyddorion hyn," meddai Appathurai.

Yn ei dro, dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, y bydd llongau rhyfel Prydain "yn parhau i fynd i mewn i ddyfroedd tiriogaethol yr Wcráin." Galwodd y llwybr a ddilynir gan y dinistriwr tresmaswyr y llwybr rhyngwladol byrraf o Odessa i Sioraidd Batumi.

"Mae gennym bob hawl i basio trwy ddyfroedd tiriogaethol Wcrain yn rhydd yn unol â safonau rhyngwladol. Byddwn yn parhau i wneud hynny," pwysleisiodd y swyddog uchel ei safle.

Dywedodd Moscow na fyddai’n caniatáu digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol, ac os oes angen, mae’n barod i gymhwyso’r “mesurau anoddaf a mwyaf eithafol” i dramgwyddwyr, er bod senario o’r fath yn cael ei gyflwyno gan Kremlin fel un “annymunol dros ben” i Rwsia.

Dechreuodd llawer o arbenigwyr yn Rwsia ac yn y Gorllewin siarad ar unwaith am fygythiad posibl y 3ydd Rhyfel Byd, a all mewn gwirionedd fflamio oherwydd yr Wcráin. Mae'n amlwg nad yw rhagolygon o'r fath o fudd i unrhyw un: nid NATO na Rwsia. Serch hynny, mae agwedd amlwg a phenderfynol yn parhau ar y ddwy ochr, na all ond achosi ofn a phryder ymhlith pobl gyffredin.

Hyd yn oed ar ôl diwedd Sea Breeze 2021, mae NATO yn parhau i ddatgan na fyddant yn gadael y Môr Du yn unman. Cadarnheir hyn eisoes trwy anfon llongau newydd i'r rhanbarth.

Serch hynny, mae'r cwestiwn yn parhau i fod ar agor: a yw Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn barod i gymryd mesurau eithafol yn erbyn Rwsia o dan esgus amddiffyn sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin, sy'n dal i gael ei gwrthod yn barhaus i NATO?

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae Cwmpawd Strategol yn ddadleuol ond yn well na difaterwch meddai Borrell

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth cyfarfod gweinidogion tramor yr UE ym Mrwsel heddiw (12 Gorffennaf) drafod 'Cwmpawd Strategol' yr UE. Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ei bod yn fenter bwysig a dadleuol, gan ychwanegu: “Nid wyf yn poeni a yw’n ddadleuol, mae’n well gen i gael dadleuon na difaterwch.”

Dyma'r tro cyntaf i'r gweinidogion tramor, yn hytrach na gweinidogion amddiffyn, drafod y prosiect hwn sy'n ceisio cryfhau rheolaeth argyfwng, gwytnwch, partneriaethau a galluoedd yr UE. 

Mae Cwmpawd Strategol yn cael ei ystyried gan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) fel un o'r prosiectau pwysicaf ac uchelgeisiol ym maes diogelwch ac amddiffyn yr UE. Y gobaith yw y gellir ei gwblhau erbyn Mawrth 2022, gyda drafft yn cael ei gyflwyno ym mis Tachwedd. Y gobaith yw y bydd gwladwriaethau'r UE yn darparu canllawiau gwleidyddol-strategol clir ar yr hyn y maent am i'r UE ei gyflawni yn y maes hwn yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf. 
Bydd yn arwain y defnydd o offerynnau sydd ar gael i'r UE, gan gynnwys y rhai a sefydlwyd yn ddiweddar Cyfleuster Heddwch Ewropeaidd.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Masnachu arfau tanio: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i adolygu rheolau'r UE ar fewnforion ac allforion arfau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio a ymgynghoriad cyhoeddus ar yr adolygiad o rheolau'r UE llywodraethu allforion, mewnforion a thramwy arfau tanio sifil, gyda'r nod o gau bylchau posibl, y gall masnachwyr eu defnyddio, a symleiddio'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer masnachwyr cyfreithiol. Gwahoddir pawb sydd â diddordeb i gyfrannu tan 11 Hydref 2021. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn bwydo i'r adolygiad o'r rheolau, i wella olrhain a chyfnewid gwybodaeth, ac i gynyddu diogelwch gweithdrefnau rheoli allforio a mewnforio. Mae masnachu arfau tanio yn bwydo troseddau cyfundrefnol yn yr UE ac yn magu ansefydlogrwydd gwleidyddol yng nghymdogaeth yr UE. Gyda datblygiad dosbarthu parseli yn gyflym a thechnolegau newydd, mae masnachu arfau tanio ar ffurfiau newydd i ddianc rhag rheolaethau. Ar yr un pryd, mae mewnforwyr cyfreithiol ac allforwyr drylliau yn wynebu amrywiaeth eang o wahanol reolau ledled yr UE. Mae'r fenter i adolygu'r ddeddfwriaeth gyfredol yn rhan o'r Cynllun gweithredu UE ar fasnachu arfau am y cyfnod 2020 i 2025.

Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson (llun) hefyd wedi cyhoeddi a erthygl blog heddiw yn annog pawb sydd â diddordeb i gyfrannu at yr ymgynghoriad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd