Cysylltu â ni

EU

Balcanau UE-Gorllewinol: Mae amser yn hanfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn gynharach y mis hwn, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ei becyn ehangu blynyddol, sy'n cynnwys cyfathrebiad ar bolisi ehangu'r UE sy'n asesu cyflwr presennol integreiddiad y Balcanau Gorllewinol yn yr UE ac yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol. Mae yna lawer o resymau pam mae gan y ddau barti ddiddordeb mewn hyrwyddo perthynas o'r fath, yn ysgrifennu Vladimir Krulj, Cymrawd yn y Sefydliad Materion Economaidd yn y DU.

Yn gyntaf, mae'r broses o integreiddio Ewropeaidd yn ffynhonnell sefydlogrwydd gwleidyddol. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn rhanbarth lle mae'r cof am y rhyfel cartref trasig yn dal yn fyw iawn ym meddyliau ei phobl. Yn wir, er gwaethaf cynnydd ystyrlon mewn sawl maes, mae'r Balcanau Gorllewinol yn parhau i fod mewn sefyllfa wleidyddol eiddil ac ansicr. Mae poblogrwydd ar gynnydd, mae llygredd yn rhemp, mae cenedlaetholdeb wedi adfywio ac mae gwledydd yn dioddef o ddiffygion democrataidd.

Yn y sefyllfa hon, mae agenda integreiddio uchelgeisiol yr UE yn rhoi cyfle i wella'r system farnwrol, hyrwyddo rheolaeth y gyfraith, democrateiddio'r system wleidyddol a sefydliadau llywodraeth mwy credadwy a thryloyw a all fod o fudd i'r ddwy ochr. Yn benodol, rhoddir blaenoriaeth i gymryd pob mesur pendant yn effeithiol i fynd i'r afael â phresenoldeb endemig llygredd ar bob lefel o lywodraethu. Dylai llywodraethu gael ei arwain gan y egwyddor graidd o fudd cyffredin i bob dinesydd a dim mwy gan fuddiannau penodol rhai grwpiau. Mae'r amser wedi dod i weithredu i ymladd yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol. Dim mwy o addewidion! Disgwylir y canlyniadau gan gymdeithas sifil.

hysbyseb

Yn ail, mae gan gysylltiadau dyfnach sail resymegol economaidd, gan fod tystiolaeth yn dangos y gall y ddwy ochr ennill o ran mwy o fasnach. Fodd bynnag, mae economïau'r Balcanau yn fregus, ac mae'r pandemig yn gwaethygu'r sefyllfa ymhellach. Mewn ymateb i hyn, mae'r Comisiwn wedi llunio Cynllun Economaidd a Buddsoddi digyffelyb ar gyfer y Balcanau - pecyn € 9 biliwn a fydd yn ariannu cysylltedd cynaliadwy, datblygu cyfalaf dynol, cystadleurwydd, twf cynhwysol ac yn cyflymu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol.

Yn gyfnewid, mae disgwyl i wledydd y Balcanau “gynyddu eu hymdrechion cydgyfeiriol” trwy weithredu diwygiadau y cytunwyd arnynt ar y cyd i gynyddu effaith bosibl y pecyn buddsoddi hwnnw. Mae cysoni rheoliadau tollau a threthi, rhyddid i symud rhwng gwledydd a rheoli ffiniau yn effeithlon i gyd yn elfennau hanfodol ar gyfer marchnad ranbarthol gystadleuol ac ymddangosiad neu gydgrynhoad chwaraewyr economaidd rhanbarthol cadarn.

Yn drydydd, mae yna resymau hanesyddol ac ymdeimlad o gyfrifoldeb wrth chwarae. Dioddefodd rhanbarth y Balcanau Gorllewinol un o'r erchyllterau mwyaf trasig ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae'r UE yn brosiect heddwch a ffyniant, ni all fodoli yn ei gyfanrwydd ac fel cyfandir rhydd heb rannu dyfodol cyffredin gyda'r Balcanau Gorllewinol. Nid yw cenedlaetholdeb a chomiwnyddiaeth byth yn bell i ffwrdd yn y rhanbarth lle gall sefyllfaoedd beirniadol waethygu'n gyflym.

hysbyseb

Yn olaf, mae yna ystyriaethau geopolitical. Mae geopolitics yn casáu gwactod. Os na fydd yr UE yn darparu agenda uchelgeisiol ar gyfer y Balcanau, yna gallai pwerau mawr eraill - megis China, Rwsia, neu Dwrci gamu i mewn ac ymestyn eu goruchafiaeth yn uniongyrchol wrth ddrws yr UE. Yn realistig, maent eisoes ac nid yw'r UE yn mynd i'r afael yn rhagweithiol â dylanwad cynyddol ei herwyr sy'n tyfu - weithiau'n ymosodol.

At ei gilydd, mae'r broses o integreiddio'r Balcanau Gorllewinol wedi sicrhau canlyniadau gwych. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn yn galaru am gynnydd annigonol ym maes rheolaeth y gyfraith, ymrwymiad prin i annibyniaeth y farnwriaeth a lefelau llygredd parhaus ac annerbyniol. O ran rhyddid mynegiant a plwraliaeth cyfryngau, gwnaed cynnydd ond llai nag mewn blynyddoedd eraill.

Yn amlwg, rhaid i wledydd y Balcanau Gorllewinol barhau â'r diwygiadau gwleidyddol, barnwrol ac economaidd, tra bod yn rhaid i'r UE feddwl yn strategol a dangos ewyllys wleidyddol gref i gefnogi'r rhanbarth hwn ar y llwybr anodd i'w ddiwygio.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd