Cysylltu gyda ni

Cyprus

Cynlluniau dinasyddiaeth buddsoddwyr: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn agor troseddau yn erbyn Cyprus a Malta am 'werthu' dinasyddiaeth yr UE

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio gweithdrefnau torri yn erbyn Cyprus a Malta trwy gyhoeddi llythyrau rhybudd ffurfiol ynghylch eu cynlluniau dinasyddiaeth buddsoddwyr, y cyfeirir atynt hefyd fel cynlluniau 'pasbort euraidd'. Mae'r Comisiwn o'r farn nad yw'r ffaith bod yr aelod-wladwriaethau hyn yn rhoi eu cenedligrwydd - a thrwy hynny ddinasyddiaeth yr UE - yn gyfnewid am daliad neu fuddsoddiad a bennwyd ymlaen llaw a heb gysylltiad dilys â'r aelod-wladwriaethau dan sylw, yn gydnaws â'r egwyddor o gyd-ddiffuant gweithrediad sydd wedi'i ymgorffori yn Erthygl 4 (3) o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd.

Mae hyn hefyd yn tanseilio cywirdeb statws dinasyddiaeth yr UE y darperir ar ei gyfer yn Erthygl 20 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn o'r farn bod rhoi dinasyddiaeth UE ar gyfer taliadau neu fuddsoddiadau a bennwyd ymlaen llaw heb unrhyw gysylltiad dilys â'r Aelod-wladwriaethau dan sylw, yn tanseilio hanfod dinasyddiaeth yr UE. Mae gan lywodraethau Cyprus a Malteg ddau fis i ymateb i'r llythyrau rhybudd ffurfiol. Os nad yw'r atebion yn foddhaol, caiff y Comisiwn gyhoeddi Barn Rhesymegol yn y mater hwn. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

Cyprus

Mae Invest Cyprus yn croesawu cynlluniau ehangu uchelgeisiol Radisson Hotel Group ar gyfer yr ynys fel “pleidlais fawr o hyder”.

Datganiad i'r wasg

cyhoeddwyd

on

Mae Radisson Hotel Group VP yn disgrifio cynlluniau i “dreblu” ei bortffolio fflatiau â gwasanaeth yn EMEA i fynd i’r afael â’r galw newydd am wyliau “diogel” ac i adeiladu ar y model lletygarwch arhosiad estynedig gwydn.

Er bod llawer o grwpiau gwestai wedi gohirio eu cynlluniau datblygu, mae Radisson Hotel Group wedi cyhoeddi ei fod yn bwrw ymlaen â chynllun pum mlynedd uchelgeisiol sy'n cynnwys agor ail eiddo yn Larnaca erbyn haf 2021, a thorri tir newydd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. i adeiladu fflatiau â gwasanaeth cyntaf brand yr ynys, hefyd yn Larnaca. Mae eiddo blaenllaw arall ar y gweill yn Nicosia, i'w weithredu gan Sunnyseeker Hotels o dan gytundeb masnachfraint.  

Disgrifiodd Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg, duedd fyd-eang tuag at ddefnyddio fflatiau â gwasanaeth a dywedodd fod y grŵp yn ymateb i alw newydd gan westeion “sy’n edrych i deithio eto. , ond mewn modd diogel a phellter corfforol ”yn sgil pandemig Covid-19.  

George Campanellas, Prif Weithredwr Invest Cyprus, yr asiantaeth hyrwyddo buddsoddiad genedlaethol, sy'n gweithio ar strategaeth genedlaethol i droi Cyprus yn gyrchfan buddsoddi twristiaeth a lletygarwch blaenllaw, Dywedodd:  

“Rydyn ni wrth ein bodd bod brandiau gwestai blaenllaw fel Radisson Hotels wedi dewis Cyprus i ehangu, gan ychwanegu dros 500 o ystafelloedd a fflatiau newydd. Mae hyn yn dangos pleidlais fawr o hyder yn y sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghyprus yn ystod cyfnod hynod heriol i'r economi fyd-eang. Mae hefyd yn enghraifft wych o sut mae cwmnïau mawr yn gweithio gyda Chyprus i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â heriau a ddaw yn sgil y pandemig ac i gefnogi busnesau lleol a chynhyrchu swyddi. " 

Mae gan Radisson Hotel Group eisoes bum gwesty, cyrchfan, a fflatiau â gwasanaeth gyda dros 800 o allweddi ar waith ac yn cael eu datblygu ar draws Cyprus, sy'n golygu mai hwn yw'r grŵp gwestai rhyngwladol mwyaf ar yr ynys. Y cynlluniedig Bydd Cyrchfan Traeth Radisson Larnaca (yn y llun) yn cynnig 202 o allweddi ychwanegol a hwn fydd cyrchfan gyntaf y ddinas â brand rhyngwladol pan fydd yn agor yr haf hwn. Mae'r gwaith adeiladu hefyd yn dechrau “yn ystod y misoedd nesaf” ar gynnyrch fflatiau â gwasanaeth cyntaf yr ynys, hefyd o dan frand Radisson Blu. Yn ogystal, bydd y bartneriaeth strategol a lofnodwyd yn ddiweddar gyda Sunnyseeker Hotels and Quality Group yn nodi mynediad y grŵp i Nicosia gydag eiddo 271-allweddol a fydd “yn newid gorwel y ddinas” pan fydd yn agor yn 2024, meddai Mr Milky. 

Gan nodi pam fod Radisson wedi dewis Cyprus i'w ehangu, dywedodd Mr Milky: 

Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg

Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg

“Gyda dim ond 1% o’r 500 o westai ar yr ynys o dan frand rhyngwladol, fe wnaethom nodi hwn fel agoriad i dreiddio i’r farchnad gyda’r partneriaid cywir. Mae'r hinsawdd bandemig a'r hinsawdd sy'n deillio o hyn hefyd wedi gwneud perchnogion gwestai annibynnol yn fwy agored i gyfleoedd brandio o ystyried y safonau glanhau ac atal llym y mae gwesteion yn chwilio amdanynt, a'r cyfle i gael mynediad at fwy o farchnadoedd a gwesteion rhyngwladol. " 

Ychwanegodd: “Yr hyn sy’n gosod Cyprus ar wahân fel cyrchfan twristiaeth lwyddiannus yw sefydlogrwydd, cyfle a lleoliad. Roedd llywodraeth Cyprus hefyd yn cefnogi’n gryf y broses o ddatblygu’r agenda datblygu cynaliadwy ar ôl 2015 ac mae wedi mynegi ei hymrwymiad dro ar ôl tro i weithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), sy’n gwneud yr ynys yn gyrchfan hyd yn oed yn fwy deniadol ar gyfer twristiaeth a buddsoddiad. ” 

Dywedodd Mr Milky fod y pandemig wedi rhoi hwb i'r duedd tuag at fflatiau â gwasanaeth. "Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd fflatiau â gwasanaeth yn 10% o'n portffolio EMEA gyda 45 eiddo a mwy na 5,400 o allweddi ar waith ac yn cael eu datblygu. Cryfhawyd hyn ymhellach gyda chyhoeddiadau ychwanegol ar gyfer eiddo fflatiau â gwasanaeth newydd yn Amsterdam, Paris, Larnaca, Nicosia a mannau eraill. Mae ein grŵp yn bwriadu treblu bron ein portffolio fflatiau â gwasanaeth o fewn y pum mlynedd nesaf. ” 

Wrth edrych ymlaen, dywedodd: “Mae gwesteion yn edrych i deithio eto, ond mewn modd diogel o bell yn gorfforol. Bydd mwy o ffocws ar lendid a bydd mwy o alw hefyd am gyrchfannau, fflatiau â gwasanaeth, ac eiddo tiriog lletygarwch wedi'i frandio oherwydd eu elfen o ymddiriedaeth, safonau, a'r sianelau dosbarthu amrywiol sy'n dod gydag ef. Byddwn yn dechrau gweld mwy o gyfleoedd trosi a brandio o ganlyniad.

“Byddwn hefyd yn gweld llawer mwy o ddibyniaeth ar dechnoleg gan y bydd yn offeryn allweddol yn adfywiad ein sector. Bydd gan bron bob agwedd o'r profiad lletygarwch gydran ddigidol. Bydd bob amser angen cyfarfodydd corfforol a rhyngweithio, ond mae'n debygol y bydd cyfarfodydd busnes yn symud i sefydliad mwy hybrid, gyda thimau llai yn dod at ei gilydd mewn un lleoliad ac yn cysylltu ag eraill trwy fideo-gynadledda, a bydd hwn yn gyfle enfawr i'r diwydiant lletygarwch. ” 

Buddsoddi Cyprus wedi lansio sawl menter newydd i ddenu buddsoddiad yn y sector twristiaeth a lletygarwch, y mae rhan ohono'n fanc prosiect pwrpasol o'r enw TourInvest Cyprus, sy'n rhestru'r holl gyfleoedd buddsoddi sydd ar gael yn y sector. Mae'n canolbwyntio ar hyrwyddo'r ynys fel cyrchfan trwy gydol y flwyddyn ac i hybu twristiaeth thematig fel lles, iechyd ac adsefydlu chwaraeon. 

Ynglŷn â Buddsoddi Cyprus 

Invest Cyprus (Asiantaeth Hyrwyddo Buddsoddi Cyprus) yw asiantaeth hybu buddsoddiad Llywodraeth Cyprus, sy'n ymroddedig i ddenu a hwyluso buddsoddiad uniongyrchol tramor i'r wlad. Mewn cydweithrediad agos â phob awdurdod llywodraethol a sefydliad cyhoeddus, yn ogystal â'r sector preifat, Invest Cyprus yw prif asiant y wlad wrth sefydlu Cyprus fel cyrchfan buddsoddi o'r radd flaenaf. Am fwy o fanylion, ewch i www.investcyprus.org.cy

Grŵp Gwesty Radisson 

Mae Radisson Hotel Group yn un o grwpiau gwestai mwyaf y byd gyda naw brand gwestai nodedig, a mwy na 1,500 o westai ar waith ac yn cael eu datblygu mewn 120 o wledydd. Addewid brand trosfwaol y Grŵp yw Mae Pob Munud yn Bwysig gyda llofnod Ydw Gallaf! ethos gwasanaeth.

Mae portffolio Radisson Hotel Group yn cynnwys Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn gan Radisson, Country Inn & Suites gan Radisson, a gwobr a ddygwyd ynghyd o dan un brand ymbarél masnachol Radisson Hotels.

Radisson Rewards yw ein rhaglen wobrwyo fyd-eang sy'n cyflwyno ffyrdd unigryw a phersonol i greu eiliadau cofiadwy sydd o bwys i'n gwesteion. Mae Radisson Rewards yn cynnig buddion teyrngarwch eithriadol i'n gwesteion, cynllunwyr cyfarfod, asiantau teithio a phartneriaid busnes.

Mae Cyfarfodydd Radisson yn darparu atebion wedi'u teilwra ar gyfer unrhyw ddigwyddiad neu gyfarfod, gan gynnwys datrysiadau hybrid sy'n gosod gwesteion a'u hanghenion wrth galon ei gynnig. Mae Cyfarfodydd Radisson wedi'i adeiladu o amgylch tri ymrwymiad gwasanaeth cryf: Personol, Proffesiynol ac Cofiadwy, wrth gyflawni'r pethau sylfaenol gwych a bod yn Neutral Carbon 100% unigryw.

Mae mwy na 100,000 o aelodau'r tîm yn gweithio yn Radisson Hotel Group ac yn y gwestai sydd â thrwydded i weithredu yn ei systemau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.radissonhotels.com / corfforaethol 

Neu gysylltu â ni ar:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/radisson-grwp gwesty / 

Instagram: https://www.instagram.com/radissonhotels/ 

Twitter: https://twitter.com/radissonhotels

Facebook: https://www.facebook.com/radissonhotels

YouTube: https://www.youtube.com / radissonhotelgroup

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Cyprus € 87 miliwn i gefnogi cwmnïau yn y sector twristiaeth yng nghyd-destun achosion o firws-firws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Cyprus gwerth € 86.6 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth (gan gynnwys trefnwyr teithio pecyn, busnesau gwestai, a chwmnïau rhentu ceir) yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf gwarantau cyhoeddus sy'n anelu at gwmpasu talebau (hy nodiadau credyd) a roddir gan y buddiolwyr i naill ai ddefnyddwyr neu drefnwyr teithiau pecyn ar gyfer pecynnau teithio wedi'u canslo neu wasanaethau twristaidd unigol a archebwyd cyn 31 Hydref 2020. Nod y cynllun wrth gefnogi darparwyr gwasanaeth yn y sector twristaidd sy'n profi colledion sylweddol o ran prinder refeniw a hylifedd oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y mae Cyprus a llywodraethau eraill wedi gorfod eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Asesodd y Comisiwn y cynllun o dan Erthygl 107 (3) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol i unioni aflonyddwch difrifol i economi aelod-wladwriaeth.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Cyprus mewn cyfnod pan fydd yr achosion o coronafirws yn tarfu'n ddifrifol ar weithrediad arferol y farchnad twristiaeth a theithio pecyn, yn unol ag Erthygl 107 (3 ) (b) TFEU a'r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

At hynny, mae'r cynllun yn unol â'r amcanion a ddilynir gan Argymhelliad y Comisiwn (UE) 2020/648 ar 13 Mai 2020 gyda'r nod o wneud talebau yn ddewis arall deniadol a dibynadwy yn lle ad-daliadau arian parod. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59668 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Cyprus

Mae Safleoedd diweddaraf Prifysgol y Byd QS yn rhoi Cyprus yn gyntaf yn ei ranbarth gyda'r nifer uchaf o sefydliadau wedi'u graddio fesul poblogaeth 1m

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Cyprus wedi nodi mai nhw sydd â'r nifer fwyaf o brifysgolion yn rhanbarth Ewrop sy'n dod i'r amlwg a Chanolbarth Asia wedi'u rhestru yn ôl Safleoedd Prifysgol y Byd QS am faint ei phoblogaeth, yn ôl ffigurau sydd newydd eu cyhoeddi.

Mae safleoedd prifysgolion rhanbarthol yn ôl y felin drafod Quacquarelli Symonds, casglwr y QS World University Rankings dylanwadol, yn dangos sut mae prifysgolion yn Ewrop sy'n dod i'r amlwg a Chanolbarth Asia (EECA) yn perfformio.

Er bod prifysgolion yr ardal yn aml yn cael eu hanwybyddu o blaid y rhai yn America, y DU ac yn nwyrain Ewrop, mae pedair prifysgol yng Nghyprus yn ymddangos yn y safleoedd, y nifer fwyaf o sefydliadau sydd wedi'u graddio fesul 1 filiwn o'r boblogaeth.

Wrth restru'r prifysgolion, mae QS yn ystyried deg dangosydd: enw da academaidd (30%) ac enw da cyflogwr (20%), cymhareb cyfadran-myfyriwr (10%), papurau fesul cyfadran (10%), dyfyniadau fesul papur (5%), rhyngwladol myfyrwyr cyfadran a rhyngwladol (2.5% yr un), staff academaidd â PhD (5%), effaith ar y we (10%) a rhwydwaith ymchwil rhyngwladol (10%).

Archwiliodd adroddiad 2021, a gyhoeddwyd ar Ragfyr 16, fwy na 3,300 o brifysgolion yn rhanbarth EECA, gan restru dros 400. Roedd 124 yng ngwledydd yr UE, 121 yn Rwsia, 106 mewn gwledydd y tu allan i'r UE yn Nwyrain Ewrop a 48 yn y Cawcasws a Chanolbarth Asia. . Gwnaeth dwy brifysgol yng Nghyprus y 300 uchaf yn gyffredinol am y tro cyntaf.

Mae Prifysgol Cyprus (UCY) yn safle 55 yn Safleoedd Prifysgol y Byd Q2021 110 ar gyfer Ewrop sy'n Dod i'r Amlwg a Chanolbarth Asia, gyda Phrifysgol Technoleg Cyprus yn 126, Prifysgol Nicosia yn 201 a Chyprus Prifysgol Ewropeaidd yn XNUMX. Y brig prifysgolion yn EECA yw Prifysgol Talaith Lomonosov Moscow yn Rwsia, Prifysgol Tartu, yn Estonia, a Phrifysgol Saint Petersburg, hefyd yn Rwsia.

Yn y QS World University Rankings a gyhoeddwyd ym mis Mehefin, roedd UCY yn gyffyrddus ymhlith 500 o brifysgolion gorau'r byd, yn 477.

Dywedodd George Campanellas, Prif Weithredwr Invest Cyprus: “Mae gan Cyprus hanes hir o ddarparu addysg uwch ragorol, ac mae’n denu degau o filoedd o fyfyrwyr rhyngwladol bob blwyddyn. Mae'n galonogol iawn bod y QS World University Rankings yn ôl Rhanbarth hefyd yn adlewyrchu enw da cynyddol prifysgolion yn y rhanbarth ymhlith cyflogwyr.

“Mae prif amcanion y polisi addysg uwch yng Nghyprus yn canolbwyntio ar sefydlu Cyprus fel canolbwynt rhanbarthol ar gyfer addysg ac ymchwil, ac mae gennym doreth o unigolion medrus a addysgedig iawn, yn barod i wasanaethu anghenion unrhyw fusnes.”

Yn gynharach eleni, enwyd Cyprus fel y graddedigion addysg uwch y pen yn y boblogaeth yn yr UE, gyda mwy na 58.2% o bobl 30-34 oed â chymwysterau addysg uwch.

Gellir dod o hyd i'r QS World University Rankings yn ôl Rhanbarth 2021 ewch yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd