Cysylltu gyda ni

Brexit

'Mae er budd cenedlaethol aruthrol Iwerddon i gael bargen' Barry Andrews ASE #Brexit

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič a Phrif drafodwr yr UE ar gyfer cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier y casgliadau i ASEau.

Bu Gohebydd yr UE yn cyfweld ag ASE Gwyddelig Fianna Fail, Barry Andrews am y datblygiadau diweddaraf. Dywedodd, yn dilyn y Cyngor Ewropeaidd, y bu ychydig o benwythnos creigiog gyda Boris Johnson yn honni bod y trafodaethau drosodd. Croesawodd fod cyfarfod y Cyd-bwyllgor, a sefydlwyd o dan y Cytundeb Tynnu’n Ôl, wedi bod yn llwyddiannus a’i fod yn optimistaidd y byddai’r trafodaethau’n ailddechrau yn ddiweddarach yn yr wythnos - sydd ganddyn nhw. 

Meddai Andrews: “Mae er budd cenedlaethol aruthrol Iwerddon fod gennym fargen. A gorau po gyntaf i hynny ddigwydd, gorau oll fel y gallai Senedd Ewrop fwrw ymlaen â'r gwaith o gadarnhau. ”

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn credu y byddai'r DU yn barod i wneud y cyfaddawdau y mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynnu arnynt, dywedodd Andrews y bydd unrhyw un sydd wedi edrych ar economi'r DU yn cydnabod y gall economi'r DU, heb fargen, gael ei heffeithio'n wael iawn, ac yn arbennig yr ardaloedd a bleidleisiodd dros Boris Johnson flwyddyn yn ôl. Meddai: “Rwy'n credu ei fod yn gwybod cystal â phawb, heb fargen, y bydd yn niweidiol iawn i'r DU.”

Dywedodd fod gan y Senedd ymddiriedaeth lwyr ym Mhrif Drafodwr yr UE, Michel Barnier.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn disgwyl wythnos 'arwyddocaol iawn' ar gyfer trafodaethau Brexit wrth i'r cloc dicio i lawr

cyhoeddwyd

on

Mae Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn mynd i mewn i wythnos “arwyddocaol iawn”, meddai Dominic Raab, Gweinidog Tramor Prydain, ddydd Sul (29 Tachwedd), wrth i sgyrsiau dros fargen fasnach fynd i mewn i’w dyddiau olaf gyda gwahaniaethau difrifol eto i’w datrys, yn ysgrifennu .

Dywedodd negodwr yr UE, Michel Barnier, wrth gohebwyr yn Llundain fod “gwaith yn parhau, hyd yn oed ddydd Sul” ar ei ffordd i sesiwn drafod, wrth i’r ddwy ochr edrych am fargen i atal aflonyddwch i bron i $ 1 triliwn (752 biliwn o bunnoedd) o fasnach ar ddiwedd Rhagfyr.

“Mae hon yn wythnos arwyddocaol iawn, yr wythnos fawr wirioneddol ddiwethaf, yn amodol ar unrhyw ohirio pellach ... rydyn ni i lawr i ddau fater sylfaenol mewn gwirionedd,” meddai Raab wrth y BBC.

Er gwaethaf colli sawl dyddiad cau hunanosodedig, mae'r trafodaethau wedi methu â phontio gwahaniaethau ar bolisi cystadlu a dosbarthiad hawliau pysgota.

Ond mae cytundeb ymadael trosiannol Prydain yr UE - lle mae rheolau'r bloc yn parhau i fod yn berthnasol - yn dod i ben ar 31 Rhagfyr, a dywed Prydain na fydd yn ceisio unrhyw estyniad. Byddai'n rhaid i fargen gael ei chadarnhau gan y ddwy ochr, heb adael fawr o amser ar gyfer oedi newydd.

“Y llinell waelod yw ... yng nghwrs arferol pethau mae angen i ni gael bargen dros yr wythnos nesaf neu efallai cwpl o ddiwrnodau y tu hwnt i hynny,” meddai Raab wrth Times Radio mewn cyfweliad ar wahân.

Yn gynharach, roedd wedi nodi rhywfaint o gynnydd ar y darpariaethau 'chwarae teg' sy'n ceisio sicrhau cystadleuaeth deg rhwng Prydain a'r UE, a dywedodd mai pysgota oedd y mater anoddaf i'w ddatrys o hyd.

Er gwaethaf cyfrif am 0.1% o economi Prydain, mae hawliau pysgota wedi dod yn fater totemig i'r ddwy ochr. Hyd yn hyn mae Prydain wedi gwrthod cynigion yr UE ac yn parhau i fod yn bendant bod yn rhaid iddi, fel cenedl annibynnol, gael rheolaeth lawn dros ei dyfroedd.

“Rhaid i’r UE gydnabod y pwynt egwyddor yma,” meddai Raab Radio Radio.

Parhau Darllen

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen

Brexit

Bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit: Sunak

cyhoeddwyd

on

By

Gweinidog Cyllid Prydain, Rishi Sunak (Yn y llun) dywedodd ddydd Mawrth (24 Tachwedd) ei fod yn benderfynol y byddai'r Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit, yn ysgrifennu William Schomberg.

“Rydyn ni'n dechrau perthynas newydd gyda'r UE. Ac wrth i ni wneud hynny, rydyn ni’n benderfynol y bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau, ”meddai Sunak mewn sylwadau i gynhadledd a drefnwyd gan The Investment Association, grŵp diwydiant.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd