Cysylltu â ni

EU

2021 Rhaglen waith y Comisiwn: O'r strategaeth i'r cyflawni

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei Rhaglen waith 2021, wedi'i gynllunio i wneud Ewrop yn iachach, yn decach ac yn fwy llewyrchus, wrth gyflymu ei thrawsnewidiad tymor hir yn economi wyrddach, sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol. Mae'n cynnwys mentrau deddfwriaethol newydd ar draws pob un o chwe uchelgais pennawd Llywydd von der Leyen Canllawiau gwleidyddol ac yn ei dilyn yn gyntaf Cyflwr yr Undeb Lleferydd. Wrth gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn y rhaglen waith hon, bydd y Comisiwn yn parhau i roi ei holl ymdrechion i reoli'r argyfwng, ac i wneud economïau a chymdeithasau Ewrop yn fwy gwydn.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Ein prif flaenoriaeth fydd parhau i achub bywydau a bywoliaethau sydd dan fygythiad y pandemig coronafirws. Rydym eisoes wedi cyflawni llawer. Ond nid yw Ewrop allan o'r coed eto ac mae'r ail don yn taro'n galed ledled Ewrop. Rhaid inni aros yn wyliadwrus a chamu i fyny, bob un ohonom. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau â’i ymdrechion i sicrhau brechlyn i bobl Ewrop yn y dyfodol ac i helpu ein heconomïau i wella, drwy’r trawsnewidiad gwyrdd a digidol. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Maroš Šefčovič: “Er bod sicrhau bod Ewrop yn gallu rheoli’r pandemig a’i effaith ddinistriol, rydym hefyd yn parhau i dynnu gwersi o’r argyfwng. Felly, bydd y blaenoriaethau a nodir yn y rhaglen waith hon nid yn unig yn helpu i sicrhau adferiad Ewrop ond hefyd ein gwytnwch tymor hir - trwy atebion sy'n ddiogelu'r dyfodol ar draws yr holl feysydd polisi. Ar gyfer hynny, byddwn yn gwneud y defnydd gorau o ragwelediad strategol yn ogystal â'n hegwyddorion deddfu gwell - yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn dryloyw, yn effeithlon ac yn addas ar gyfer y dyfodol. ”

Cyflawni blaenoriaethau'r UE

Mae rhaglen waith Comisiwn 2021 yn gweld newid o strategaeth i gyflawni ar draws pob un o'r chwe blaenoriaeth wleidyddol. Mae'n cadarnhau penderfyniad y Comisiwn i arwain y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deublyg - cyfle heb ei ail i symud allan o freuder yr argyfwng a chreu bywiogrwydd newydd i'r Undeb.

  1. Bargen Werdd Ewropeaidd

Er mwyn cyflawni Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, bydd y Comisiwn yn cyflwyno pecyn Ffit i 55 i leihau allyriadau o leiaf 55% erbyn 2030. Bydd hyn yn ymdrin â meysydd polisi eang - o ynni adnewyddadwy i effeithlonrwydd ynni yn gyntaf, perfformiad ynni adeiladau , yn ogystal â defnydd tir, trethiant ynni, rhannu ymdrechion a masnachu allyriadau. Bydd Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yn helpu i leihau'r risg o ollwng carbon a sicrhau chwarae teg trwy annog partneriaid yr UE i godi eu huchelgais yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn cynnig mesurau i weithredu cynllun gweithredu economi gylchol Ewrop, strategaeth bioamrywiaeth yr UE a strategaeth fferm i fforc.

  1. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol

I wneud degawd digidol Ewrop, bydd y Comisiwn yn cyflwyno map ffordd o dargedau digidol 2030 wedi'u diffinio'n glir, yn ymwneud â chysylltedd, sgiliau a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Bydd y ffocws ar yr hawl i breifatrwydd a chysylltedd, rhyddid i lefaru, llif rhydd o ddata a seiberddiogelwch. Bydd y Comisiwn yn deddfu mewn meysydd sy'n ymwneud â diogelwch, atebolrwydd, hawliau sylfaenol ac agweddau data ar ddeallusrwydd artiffisial. Yn yr un ysbryd, bydd yn cynnig e-ID Ewropeaidd. Bydd mentrau hefyd yn cynnwys diweddariad o'r strategaeth ddiwydiannol newydd ar gyfer Ewrop, i ystyried effeithiau'r coronafirws, yn ogystal â chynnig deddfwriaethol i wella amodau gwaith gweithwyr platfform.

  1. Economi sy'n gweithio i bobl

Er mwyn sicrhau nad yw'r argyfwng iechyd ac economaidd yn troi'n argyfwng cymdeithasol, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu uchelgeisiol i weithredu'r Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd yn llawn, gan sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl yn adferiad Ewrop. Bydd y Comisiwn hefyd yn cyflwyno gwarant plant Ewropeaidd newydd, gan sicrhau mynediad at wasanaethau sylfaenol fel iechyd ac addysg i bob plentyn. Er mwyn cefnogi ein heconomïau a chryfhau'r Undeb Economaidd ac Ariannol, bydd yn adolygu'r fframwaith ar gyfer delio â methiannau banc yr UE, yn cymryd mesurau i hybu buddsoddiad trawsffiniol yn yr UE, ac yn cynyddu'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian.

  1. Ewrop gryfach yn y byd

Bydd y Comisiwn yn sicrhau bod Ewrop yn chwarae ei rôl hanfodol yn y byd bregus hwn, gan gynnwys trwy arwain yr ymateb byd-eang i sicrhau brechlyn diogel a hygyrch i bawb. Bydd yn cynnig Cyfathrebu ar y Cyd ar gryfhau cyfraniad yr UE i amlochrogiaeth ar sail rheolau, partneriaeth o'r newydd gyda'n Cymdogaeth Ddeheuol a Chyfathrebu ar yr Arctig. Bydd dull strategol newydd o gefnogi diarfogi, dadfyddino ac ailintegreiddio cyn-ymladdwyr hefyd yn cael ei gyflwyno. Bydd Cyfathrebu ar gymorth dyngarol yr UE yn archwilio ffyrdd newydd o weithio gyda'n partneriaid a rhoddwyr eraill.

  1. Hyrwyddo ein ffordd o fyw Ewropeaidd

Yn wyneb COVID-19, bydd y Comisiwn yn cynnig adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd cryfach, yn benodol trwy gryfhau rôl asiantaethau presennol a sefydlu asiantaeth newydd ar gyfer ymchwil a datblygu datblygedig biofeddygol. Er mwyn cadw a gwella ei weithrediad, bydd strategaeth newydd ar gyfer dyfodol Schengen yn cael ei chyflwyno. Bydd y cytundeb newydd ar fudo a lloches yn cael ei ddilyn gyda nifer o fesurau arfaethedig ar fudo cyfreithiol, gan gynnwys pecyn 'talent a sgiliau'. Mae elfennau eraill yn cynnwys cynllun gweithredu yn erbyn smyglo mudol, yn ogystal â strategaeth dychwelyd ac ailintegreiddio gwirfoddol gynaliadwy. Bydd y Comisiwn yn parhau i gryfhau'r Undeb Diogelwch, gan fynd i'r afael â therfysgaeth, troseddau cyfundrefnol a bygythiadau hybrid. Bydd hefyd yn cyflwyno strategaeth gynhwysfawr ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth.

  1. Gwthiad newydd dros ddemocratiaeth Ewropeaidd

Er mwyn adeiladu undeb cydraddoldeb, bydd y Comisiwn yn cyflwyno strategaethau newydd ar hawliau'r plentyn ac ar gyfer pobl ag anableddau, yn ogystal â chynnig i frwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd. Bydd hefyd yn cynnig ymestyn y rhestr o droseddau ewro i gynnwys pob math o droseddau casineb a lleferydd casineb. Bydd y Comisiwn yn cynnig rheolau cliriach ar ariannu pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd ac yn gweithredu i amddiffyn newyddiadurwyr a chymdeithas sifil rhag ymgyfreitha ymosodol. Bydd gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yn cynnig camau i harneisio potensial llawn y rhanbarthau hyn.

O ystyried natur hirdymor a thrawsnewidiol y mentrau a gynlluniwyd, mae'n bwysicach nag erioed i ddeddfu yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyda'r dyfodol mewn golwg. Bydd y Cyfathrebu ar Reoleiddio Gwell sydd ar ddod yn adnewyddu'r pwyslais hwn. Bydd yn canolbwyntio ar symleiddio a lleihau baich, yn benodol trwy gyflwyno dull 'un-mewn-un-allan'. Bydd y Llwyfan Ffit i'r Dyfodol yn cefnogi'r Comisiwn yn yr uchelgais hon, sydd ei angen yn arbennig yn dilyn pandemig COVID-19. Er mwyn cyflawni ar lawr gwlad, bydd y Comisiwn hefyd yn cynyddu ei allgymorth, gyda'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn chwarae rhan ganolog.

Nodir rhestr lawn o'r 44 amcan polisi newydd o dan y chwe uchelgais pennawd yn Atodiad 1 o raglen waith 2021.

Y camau nesaf

Mae rhaglen waith 2021 y Comisiwn yn ganlyniad cydweithrediad agos â Senedd Ewrop, aelod-wladwriaethau a chyrff ymgynghorol yr UE. Bydd y Comisiwn nawr yn cychwyn trafodaethau gyda'r Senedd a'r Cyngor i sefydlu rhestr o flaenoriaethau ar y cyd y mae cyd-ddeddfwyr yn cytuno i gymryd camau cyflym.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae'r Comisiwn yn mabwysiadu rhaglen waith sy'n nodi'r rhestr o gamau y bydd yn eu cymryd yn ystod y deuddeg mis nesaf. Mae'r rhaglen waith yn hysbysu'r cyhoedd a chyd-ddeddfwyr am ein hymrwymiadau gwleidyddol i gyflwyno mentrau newydd, tynnu'n ôl gynigion sydd ar ddod ac adolygu deddfwriaeth bresennol yr UE. Nid yw'n cynnwys gwaith parhaus y Comisiwn i weithredu ei rôl fel Gwarcheidwad y Cytuniadau a gorfodi'r ddeddfwriaeth bresennol neu'r mentrau rheolaidd y mae'r Comisiwn yn eu mabwysiadu bob blwyddyn.

Mae cysylltiad agos rhwng rhaglen waith Comisiwn 2021 a'r cynllun adfer ar gyfer Europe, gydag offeryn adfer NextGenerationEU a chyllideb UE wedi'i hatgyfnerthu ar gyfer 2021-2027. Bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn sianelu € 672.5 biliwn digynsail o grantiau a benthyciadau ym mlwyddyn gyntaf hanfodol yr adferiad. Yn y cyfamser, mae Aelod-wladwriaethau yn llunio cynlluniau adfer a gwytnwch sy'n nodi diwygiadau a buddsoddiadau sy'n cyd-fynd ag amcanion polisi gwyrdd a digidol yr UE: gydag o leiaf 37% o wariant trosglwyddo gwyrdd, ac o leiaf 20% yn gysylltiedig â digidol. I ad-dalu'r arian a godwyd o dan NextGenerationEU, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer adnoddau newydd eu hunain gan ddechrau gyda System Masnachu Allyriadau diwygiedig, Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon ac ardoll ddigidol.

Mwy o wybodaeth

2021 Rhaglen waith y Comisiwn, atodiadau a thaflenni ffeithiau

Rhaglen waith y Comisiwn 2020 wedi'i haddasu

Cynllun adfer ar gyfer Ewrop

Bargen Werdd Ewropeaidd

Llunio dyfodol digidol Ewrop

 

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd