Cysylltu gyda ni

EU

2021 Rhaglen waith y Comisiwn: O'r strategaeth i'r cyflawni

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei Rhaglen waith 2021, wedi'i gynllunio i wneud Ewrop yn iachach, yn decach ac yn fwy llewyrchus, wrth gyflymu ei thrawsnewidiad tymor hir yn economi wyrddach, sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol. Mae'n cynnwys mentrau deddfwriaethol newydd ar draws pob un o chwe uchelgais pennawd Llywydd von der Leyen Canllawiau gwleidyddol ac yn ei dilyn yn gyntaf Cyflwr yr Undeb Lleferydd. Wrth gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn y rhaglen waith hon, bydd y Comisiwn yn parhau i roi ei holl ymdrechion i reoli'r argyfwng, ac i wneud economïau a chymdeithasau Ewrop yn fwy gwydn.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Ein prif flaenoriaeth fydd parhau i achub bywydau a bywoliaethau sydd dan fygythiad y pandemig coronafirws. Rydym eisoes wedi cyflawni llawer. Ond nid yw Ewrop allan o'r coed eto ac mae'r ail don yn taro'n galed ledled Ewrop. Rhaid inni aros yn wyliadwrus a chamu i fyny, bob un ohonom. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau â’i ymdrechion i sicrhau brechlyn i bobl Ewrop yn y dyfodol ac i helpu ein heconomïau i wella, drwy’r trawsnewidiad gwyrdd a digidol. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Maroš Šefčovič: “Er bod sicrhau bod Ewrop yn gallu rheoli’r pandemig a’i effaith ddinistriol, rydym hefyd yn parhau i dynnu gwersi o’r argyfwng. Felly, bydd y blaenoriaethau a nodir yn y rhaglen waith hon nid yn unig yn helpu i sicrhau adferiad Ewrop ond hefyd ein gwytnwch tymor hir - trwy atebion sy'n ddiogelu'r dyfodol ar draws yr holl feysydd polisi. Ar gyfer hynny, byddwn yn gwneud y defnydd gorau o ragwelediad strategol yn ogystal â'n hegwyddorion deddfu gwell - yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn dryloyw, yn effeithlon ac yn addas ar gyfer y dyfodol. ”

Cyflawni blaenoriaethau'r UE

Mae rhaglen waith Comisiwn 2021 yn gweld newid o strategaeth i gyflawni ar draws pob un o'r chwe blaenoriaeth wleidyddol. Mae'n cadarnhau penderfyniad y Comisiwn i arwain y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deublyg - cyfle heb ei ail i symud allan o freuder yr argyfwng a chreu bywiogrwydd newydd i'r Undeb.

  1. Bargen Werdd Ewropeaidd

Er mwyn cyflawni Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, bydd y Comisiwn yn cyflwyno pecyn Ffit i 55 i leihau allyriadau o leiaf 55% erbyn 2030. Bydd hyn yn ymdrin â meysydd polisi eang - o ynni adnewyddadwy i effeithlonrwydd ynni yn gyntaf, perfformiad ynni adeiladau , yn ogystal â defnydd tir, trethiant ynni, rhannu ymdrechion a masnachu allyriadau. Bydd Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yn helpu i leihau'r risg o ollwng carbon a sicrhau chwarae teg trwy annog partneriaid yr UE i godi eu huchelgais yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn cynnig mesurau i weithredu cynllun gweithredu economi gylchol Ewrop, strategaeth bioamrywiaeth yr UE a strategaeth fferm i fforc.

  1. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol

I wneud degawd digidol Ewrop, bydd y Comisiwn yn cyflwyno map ffordd o dargedau digidol 2030 wedi'u diffinio'n glir, yn ymwneud â chysylltedd, sgiliau a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Bydd y ffocws ar yr hawl i breifatrwydd a chysylltedd, rhyddid i lefaru, llif rhydd o ddata a seiberddiogelwch. Bydd y Comisiwn yn deddfu mewn meysydd sy'n ymwneud â diogelwch, atebolrwydd, hawliau sylfaenol ac agweddau data ar ddeallusrwydd artiffisial. Yn yr un ysbryd, bydd yn cynnig e-ID Ewropeaidd. Bydd mentrau hefyd yn cynnwys diweddariad o'r strategaeth ddiwydiannol newydd ar gyfer Ewrop, i ystyried effeithiau'r coronafirws, yn ogystal â chynnig deddfwriaethol i wella amodau gwaith gweithwyr platfform.

  1. Economi sy'n gweithio i bobl

Er mwyn sicrhau nad yw'r argyfwng iechyd ac economaidd yn troi'n argyfwng cymdeithasol, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu uchelgeisiol i weithredu'r Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd yn llawn, gan sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl yn adferiad Ewrop. Bydd y Comisiwn hefyd yn cyflwyno gwarant plant Ewropeaidd newydd, gan sicrhau mynediad at wasanaethau sylfaenol fel iechyd ac addysg i bob plentyn. Er mwyn cefnogi ein heconomïau a chryfhau'r Undeb Economaidd ac Ariannol, bydd yn adolygu'r fframwaith ar gyfer delio â methiannau banc yr UE, yn cymryd mesurau i hybu buddsoddiad trawsffiniol yn yr UE, ac yn cynyddu'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian.

  1. Ewrop gryfach yn y byd

Bydd y Comisiwn yn sicrhau bod Ewrop yn chwarae ei rôl hanfodol yn y byd bregus hwn, gan gynnwys trwy arwain yr ymateb byd-eang i sicrhau brechlyn diogel a hygyrch i bawb. Bydd yn cynnig Cyfathrebu ar y Cyd ar gryfhau cyfraniad yr UE i amlochrogiaeth ar sail rheolau, partneriaeth o'r newydd gyda'n Cymdogaeth Ddeheuol a Chyfathrebu ar yr Arctig. Bydd dull strategol newydd o gefnogi diarfogi, dadfyddino ac ailintegreiddio cyn-ymladdwyr hefyd yn cael ei gyflwyno. Bydd Cyfathrebu ar gymorth dyngarol yr UE yn archwilio ffyrdd newydd o weithio gyda'n partneriaid a rhoddwyr eraill.

  1. Hyrwyddo ein ffordd o fyw Ewropeaidd

Yn wyneb COVID-19, bydd y Comisiwn yn cynnig adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd cryfach, yn benodol trwy gryfhau rôl asiantaethau presennol a sefydlu asiantaeth newydd ar gyfer ymchwil a datblygu datblygedig biofeddygol. Er mwyn cadw a gwella ei weithrediad, bydd strategaeth newydd ar gyfer dyfodol Schengen yn cael ei chyflwyno. Bydd y cytundeb newydd ar fudo a lloches yn cael ei ddilyn gyda nifer o fesurau arfaethedig ar fudo cyfreithiol, gan gynnwys pecyn 'talent a sgiliau'. Mae elfennau eraill yn cynnwys cynllun gweithredu yn erbyn smyglo mudol, yn ogystal â strategaeth dychwelyd ac ailintegreiddio gwirfoddol gynaliadwy. Bydd y Comisiwn yn parhau i gryfhau'r Undeb Diogelwch, gan fynd i'r afael â therfysgaeth, troseddau cyfundrefnol a bygythiadau hybrid. Bydd hefyd yn cyflwyno strategaeth gynhwysfawr ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth.

  1. Gwthiad newydd dros ddemocratiaeth Ewropeaidd

Er mwyn adeiladu undeb cydraddoldeb, bydd y Comisiwn yn cyflwyno strategaethau newydd ar hawliau'r plentyn ac ar gyfer pobl ag anableddau, yn ogystal â chynnig i frwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd. Bydd hefyd yn cynnig ymestyn y rhestr o droseddau ewro i gynnwys pob math o droseddau casineb a lleferydd casineb. Bydd y Comisiwn yn cynnig rheolau cliriach ar ariannu pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd ac yn gweithredu i amddiffyn newyddiadurwyr a chymdeithas sifil rhag ymgyfreitha ymosodol. Bydd gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yn cynnig camau i harneisio potensial llawn y rhanbarthau hyn.

O ystyried natur hirdymor a thrawsnewidiol y mentrau a gynlluniwyd, mae'n bwysicach nag erioed i ddeddfu yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyda'r dyfodol mewn golwg. Bydd y Cyfathrebu ar Reoleiddio Gwell sydd ar ddod yn adnewyddu'r pwyslais hwn. Bydd yn canolbwyntio ar symleiddio a lleihau baich, yn benodol trwy gyflwyno dull 'un-mewn-un-allan'. Bydd y Llwyfan Ffit i'r Dyfodol yn cefnogi'r Comisiwn yn yr uchelgais hon, sydd ei angen yn arbennig yn dilyn pandemig COVID-19. Er mwyn cyflawni ar lawr gwlad, bydd y Comisiwn hefyd yn cynyddu ei allgymorth, gyda'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn chwarae rhan ganolog.

Nodir rhestr lawn o'r 44 amcan polisi newydd o dan y chwe uchelgais pennawd yn Atodiad 1 o raglen waith 2021.

Y camau nesaf

Mae rhaglen waith 2021 y Comisiwn yn ganlyniad cydweithrediad agos â Senedd Ewrop, aelod-wladwriaethau a chyrff ymgynghorol yr UE. Bydd y Comisiwn nawr yn cychwyn trafodaethau gyda'r Senedd a'r Cyngor i sefydlu rhestr o flaenoriaethau ar y cyd y mae cyd-ddeddfwyr yn cytuno i gymryd camau cyflym.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae'r Comisiwn yn mabwysiadu rhaglen waith sy'n nodi'r rhestr o gamau y bydd yn eu cymryd yn ystod y deuddeg mis nesaf. Mae'r rhaglen waith yn hysbysu'r cyhoedd a chyd-ddeddfwyr am ein hymrwymiadau gwleidyddol i gyflwyno mentrau newydd, tynnu'n ôl gynigion sydd ar ddod ac adolygu deddfwriaeth bresennol yr UE. Nid yw'n cynnwys gwaith parhaus y Comisiwn i weithredu ei rôl fel Gwarcheidwad y Cytuniadau a gorfodi'r ddeddfwriaeth bresennol neu'r mentrau rheolaidd y mae'r Comisiwn yn eu mabwysiadu bob blwyddyn.

Mae cysylltiad agos rhwng rhaglen waith Comisiwn 2021 a'r cynllun adfer ar gyfer Europe, gydag offeryn adfer NextGenerationEU a chyllideb UE wedi'i hatgyfnerthu ar gyfer 2021-2027. Bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn sianelu € 672.5 biliwn digynsail o grantiau a benthyciadau ym mlwyddyn gyntaf hanfodol yr adferiad. Yn y cyfamser, mae Aelod-wladwriaethau yn llunio cynlluniau adfer a gwytnwch sy'n nodi diwygiadau a buddsoddiadau sy'n cyd-fynd ag amcanion polisi gwyrdd a digidol yr UE: gydag o leiaf 37% o wariant trosglwyddo gwyrdd, ac o leiaf 20% yn gysylltiedig â digidol. I ad-dalu'r arian a godwyd o dan NextGenerationEU, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer adnoddau newydd eu hunain gan ddechrau gyda System Masnachu Allyriadau diwygiedig, Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon ac ardoll ddigidol.

Mwy o wybodaeth

2021 Rhaglen waith y Comisiwn, atodiadau a thaflenni ffeithiau

Rhaglen waith y Comisiwn 2020 wedi'i haddasu

Cynllun adfer ar gyfer Ewrop

Bargen Werdd Ewropeaidd

Llunio dyfodol digidol Ewrop

 

coronafirws

Diweddariad EAPM: Digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint, mae cylchlythyr ar gael nawr

cyhoeddwyd

on

Cyfarchion i gyd, a dewch o hyd i gylchlythyr misol EAPM trwy glicio yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Cyn tipio i'n mis blaenorol, Tachwedd, a dechrau mis Rhagfyr, rydym yn dal i gael ein cynhadledd sgrinio canser yr ysgyfaint rithwir ar 10 Rhagfyr, gydag ystod eang o siaradwyr gwych, amrywiaeth o bynciau llosg, a sesiynau Holi ac Ateb bywiog i cadwch bawb i gymryd rhan, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Bwrdd crwn sgrinio canser yr ysgyfaint

Teitl y bwrdd crwn yw 'Canser yr Ysgyfaint a Diagnosis Cynnar: Y Dystiolaeth sy'n Bodoli ar gyfer Canllawiau Sgrinio'r Ysgyfaint yn yr UE', a'r syniad yw cyflwyno achos dros weithredu sgrinio canser yr ysgyfaint ar y cyd ar draws Rhanbarth yr UE. Gallwch chi edrychwch ar agenda cynhadledd EAPM 10 Rhagfyr ar sgrinio canser yr ysgyfaint yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Yn ogystal, gellir dod o hyd i lawer o wybodaeth yng nghylchlythyr diweddaraf EAPM, sydd ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Persbectif ar Glefyd Alzheimer (AD)

Yn ogystal, lansiodd EAPM gyhoeddiad academaidd yn ddiweddar ar Glefyd Alzheimer (AD), gyda phersbectif aml-ddeiliad i fynd i’r afael â mater biomarcwyr, o’r enw Tyllu Niwl Alzheimer a Dementia Cysylltiedig. Mae'r papur yn ar gael yma.

Diwedd Horizon 2020, gan edrych i'r dyfodol 

 Horizon 2020 sydd â'r rhaglen ariannu ymchwil ac arloesi fwyaf yn y byd i gyd. Mae wedi para saith mlynedd ac yn dod i ben y mis hwn. Enw'r rhaglen olynol yw Horizon Europe a bydd rhwng Ionawr 2021 a Rhagfyr 2027. Mae cynnig y Comisiwn ar gyfer Horizon Europe yn rhaglen ymchwil ac arloesi uchelgeisiol gwerth € 100 biliwn i olynu Horizon 2020. Cyrhaeddodd Senedd Ewrop a Chyngor yr UE ym mis Mawrth. ac Ebrill 2019 cytundeb dros dro ar Horizon Europe.

Cymeradwyodd Senedd Ewrop y cytundeb dros dro ar 17 Ebrill 2019. Yn dilyn y cytundeb gwleidyddol, mae'r Comisiwn wedi cychwyn ar broses gynllunio strategol. Bydd canlyniad y broses yn cael ei nodi mewn Cynllun Strategol aml-flwyddyn i baratoi'r cynnwys yn y rhaglenni gwaith ac yn galw am gynnig ar gyfer 4 blynedd gyntaf Horizon Europe. Bydd y broses cynllunio strategol yn canolbwyntio'n benodol ar heriau byd-eang a philer cystadleurwydd diwydiannol Ewropeaidd Horizon Europe. Bydd hefyd yn ymdrin ag ehangu cyfranogiad a chryfhau rhan Ymchwil Ewropeaidd y rhaglen yn ogystal â gweithgareddau perthnasol mewn pileri eraill.

Mae Portiwgal yn nodi gwell cydweithrediad iechyd

Bydd llywodraeth Portiwgal yn “hyrwyddo gwell cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau ym maes iechyd,” mae dogfen ddrafft yn amlinellu blaenoriaethau’r llywodraeth ar gyfer ei llywyddiaeth Cyngor sydd ar ddod. Y nod yw helpu i “gynhyrchu a dosbarthu brechlyn diogel a hygyrch”.

COVID-19 yn gohirio datblygiadau canser bron i 18 mis, dywed ymchwilwyr 

Mae ymchwilwyr canser yn ofni y gallai datblygiadau i gleifion y clefyd oft-terminal ddioddef oedi o bron i flwyddyn a hanner - oherwydd ailddyrannu adnoddau byd-eang yn enfawr i frwydro yn erbyn argyfwng COVID-19, yn ôl arolwg diweddar a rannwyd mewn post blog wedi'i rannu ar wefan y Sefydliad Ymchwil Canser. Dywedodd y gwyddonwyr yn y Sefydliad Ymchwil Canser (ICR) yn Llundain wrth yr arolwg y byddai eu datblygiadau ymchwil eu hunain yn anffodus yn gweld oedi - chwe mis o hyd ar gyfartaledd - oherwydd y cloi cychwynnol, a'r cyfyngiadau dilynol ar gapasiti'r labordy, yn ychwanegol at y adroddiadau nad oes cyfleusterau gwyddonol cenedlaethol ar gael MedicalXpress. Gydag effeithiau ehangach ar gronfeydd elusennau, gan gynnwys tarfu ar gydweithredu a gwaith tîm rhyngbersonol rhwng gwyddonwyr, ac ailddyrannu ymdrechion ymchwil i rwystro argyfwng COVID-19, mae'r ymatebwyr yn rhagweld y byddai datblygiadau mawr mewn ymchwil canser yn dioddef oedi o 17 mis, ar gyfartaledd.

Fodd bynnag, pwysleisiodd yr ymchwilwyr sut mae gweithdrefnau gwyddonol wedi addasu mewn sawl ffordd i'r pandemig - gan nodi sut y gellid lliniaru difrod hirhoedlog i ymchwil canser gydag arian ychwanegol gan roddion elusennol, a chefnogaeth gan lywodraethau cenedlaethol. Dyma pam y galwodd yr ymchwilwyr am fuddsoddi mewn staff, a thechnoleg newydd fel roboteg a phŵer cyfrifiadurol.

Mae'r ACA wedi darganfod mwy o gyffuriau i helpu cleifion canser nag unrhyw ganolfan academaidd arall yn y byd - ond fel llawer o sefydliadau ymchwil eraill cafodd ei tharo'n galed gyda thoriadau i incwm codi arian, a grantiau gan amrywiol elusennau eraill. O ganlyniad, bu’n rhaid i’r ACA atal llawer o’i waith yng nghanol y cloi cychwynnol, ac mae hefyd fel ysgrifennu yn rhedeg apêl codi arian beirniadol i roi hwb i’w ymchwil ac adfer ei golledion yn y ras i drin a gwella canser yn y pen draw.

Mae'r UE yn ceisio osgoi patentau pharma mewn argyfyngau yn gyflym 

Mae'r Undeb Ewropeaidd eisiau gweithdrefnau cyflymach i gynhyrchu fersiynau generig o gyffuriau heb gydsyniad deiliaid patentau, meddai dogfen o'r UE, mewn cam sydd i fod i osgoi amddiffyniadau hawliau deallusol arferol mewn amgylchiadau eithriadol.

Caniateir trwyddedu gorfodol fel y'i gelwir o dan reolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO) mewn argyfyngau fel ildiad o reoliadau arferol a gellid ei gymhwyso yn ystod pandemig COVID-19. “Mae’r Comisiwn yn gweld yr angen i sicrhau bod systemau effeithiol ar gyfer rhoi trwyddedau gorfodol ar waith, i’w defnyddio fel modd pan fetho popeth arall a rhwyd ​​ddiogelwch, pan fydd yr holl ymdrechion eraill i sicrhau bod IP (eiddo deallusol) ar gael wedi methu,” y dywedodd y ddogfen a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf. Byddai'r mesur, pe bai'n cael ei gymhwyso erioed, i bob pwrpas yn caniatáu i wladwriaethau'r UE gynhyrchu cyffuriau generig heb gydsyniad y cwmnïau fferyllol a'u datblygodd ac sy'n dal i fod yn berchen ar yr hawliau eiddo deallusol.

Undeb Iechyd

 Mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, sydd wedi treulio blwyddyn yn union yn ei swydd heddiw (1 Rhagfyr), yn coffáu'r achlysur gyda dadl gydag arweinydd grŵp S&D Iratxe García a gweinidogion iechyd o'r Eidal, Sbaen a Sweden ar sut i symud ymlaen gyda'r Undeb Iechyd Ewropeaidd y mae hi wedi galw amdano

Felly, pwy sy'n cael y brechlyn coronafirws yn gyntaf yn yr UD?

 Ar ôl misoedd o drafod a dadlau, mae panel o arbenigwyr annibynnol yn yr Unol Daleithiau sy’n cynghori’r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau ar fin penderfynu heddiw (1 Rhagfyr) pa Americanwyr y bydd yn eu hargymell i gael y brechlyn coronafirws yn gyntaf, tra bod y cyflenwad yn dal yn brin.

Bydd y panel, y Pwyllgor Cynghori ar Arferion Imiwneiddio, yn pleidleisio mewn cyfarfod cyhoeddus brynhawn Mawrth, a disgwylir iddo gynghori bod gweithwyr gofal iechyd yn unol yn gyntaf, ynghyd â thrigolion cartrefi nyrsio a chyfleusterau gofal tymor hir eraill.

Os bydd cyfarwyddwr y CDC, Dr. Robert R. Redfield, yn cymeradwyo'r argymhellion, cânt eu rhannu â gwladwriaethau, sy'n paratoi i dderbyn eu llwythi brechlyn cyntaf cyn gynted â chanol mis Rhagfyr, os bydd y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn cymeradwyo cais am argyfwng. defnyddio brechlyn a ddatblygwyd gan Pfizer. Nid oes rhaid i wladwriaethau ddilyn argymhellion y CDC, ond mae'n debyg y bydd, meddai Dr. Marcus Plescia, prif swyddog meddygol Cymdeithas Swyddogion Iechyd y Wladwriaeth a Thiriogaethol, sy'n cynrychioli asiantaethau iechyd y wladwriaeth.

Bydd y pwyllgor yn cyfarfod eto yn fuan i bleidleisio ar ba grwpiau ddylai fod nesaf i gael blaenoriaeth. Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin am y brechlyn a'i ddosbarthiad. Pwy fydd yn cael y brechlyn yn gyntaf? Yn seiliedig ar ei drafodaethau diweddar, bydd pwyllgor y CDC bron yn sicr yn argymell bod 21 miliwn o weithwyr gofal iechyd y genedl yn gymwys cyn unrhyw un arall, ynghyd â thair miliwn o bobl oedrannus yn bennaf sy'n byw mewn cartrefi nyrsio a chyfleusterau gofal tymor hir eraill.

A dyna bopeth i ddechrau eich wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr - peidiwch ag anghofio, gallwch barhau i edrych ar yr agenda ar gyfer digwyddiad EAPM ar 10 Rhagfyr ar sgrinio canser yr ysgyfaint yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, cofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ac mae'r cylchlythyr ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Cael dechrau rhagorol a diogel i'ch wythnos.

 

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Tsieina yn arwain y byd mewn capasiti ffotofoltäig newydd wedi'i osod

cyhoeddwyd

on

Roedd galluoedd ffotofoltäig newydd a chyfanswm Tsieina wedi'u gosod wedi gosod y cyntaf yn y byd am saith a phum mlynedd yn olynol, yn y drefn honno, ar ddiwedd 2019, meddai Wang Bohua, is-gadeirydd ac ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Ffotofoltäig Tsieina, yn ysgrifennu Ding Yiting, Pobl Daily Rhifyn Tramor.

Cyhoeddodd Wang y perfformiad yn 5ed Fforwm Diwydiant Ffotofoltäig Tsieina (CPIF) yn ddiweddar.

Mae cynhyrchiad y wlad o allu cynhyrchu silicon polycrystalline a modiwlau hefyd ar frig y byd am 9 a 13 blynedd yn olynol, ychwanegodd Wang, gan ddweud y byddai China yn dal i gadw ei chofnodion eleni.

Adroddir bod diwydiant ffotofoltäig Tsieina yn dal i gadw twf sefydlog yn nhri chwarter cyntaf eleni er gwaethaf effeithiau COVID-19 a chwymp masnach fyd-eang. Cynhyrchodd y wlad oddeutu 290,000 tunnell o silicon polycrystalline, i fyny 18.9 y cant o flwyddyn yn ôl. Roedd gallu cynhyrchu modiwlau yn fwy na 80 GW, gan ehangu 6.7 y cant flwyddyn ar ôl blwyddyn. Heblaw, gwelodd y wlad 18.7 GW o gapasiti ffotofoltäig newydd ei osod, i fyny 17 y cant o flwyddyn yn ôl, ac mae'r gallu cynhyrchu ffotofoltäig wedi taro dros 200 biliwn cilowat o oriau, 16.9 y cant yn fwy na hynny yn yr un cyfnod y llynedd.

Mae diwydiant ffotofoltäig Tsieina wedi sefydlu cadwyn ddiwydiannol gyflawn sy'n arwain y byd mewn technoleg, maint a chost, meddai Li Qionghui, cyfarwyddwr yr adran ymchwil ynni newydd yn Sefydliad Ymchwil Ynni Grid y Wladwriaeth. Yn ôl iddi, mae effeithlonrwydd cynhyrchu diwydiant ffotofoltäig Tsieina wedi torri cofnodion ers amseroedd, a gostyngodd cost systemau ffotofoltäig dros 90 y cant nag yn 2005.

"Mae mentrau Tsieineaidd wedi gwneud datblygiadau enfawr mewn technolegau ffotofoltäig a chost yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Gostyngodd pris wafer silicon i 3 yuan ($ 0.46) o tua 100 yuan ddegawd yn ôl, ac aeth pris y modiwl i lawr hefyd o 30 yuan y wat. ddeng mlynedd yn ôl i 1.7 yuan heddiw, "meddai Li Zhenguo, sylfaenydd ac arlywydd LONGi Group, cwmni technoleg solar mwyaf gwerthfawr y byd. Mae cost cynhyrchu ffotofoltäig hyd yn oed yn is na 0.1 yuan y cilowat mewn lleoedd â heulwen o ansawdd uchel, ychwanegodd.

Yn ôl ystadegau gan yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA), mae prisiau ffotofoltäig solar wedi gostwng 82% ers 2010 tra bod pŵer solar dwys wedi gostwng 47%. Mae costau ynni gwynt ar y tir ac ar y môr wedi gostwng 39% a 29%. Bydd y prisiau’n parhau i fynd yn is yn ystod y deng mlynedd nesaf, rhagwelodd yr asiantaeth.

Yn ystod y 9 mis cyntaf, roedd allforio modiwlau ffotofoltäig yn fwy na hynny yn ôl blwyddyn gan 52.3 GW, meddai Wang.

Ni effeithiwyd yn fawr ar ochr gyflenwi'r diwydiant ffotofoltäig gan fod Tsieina, y sylfaen gynhyrchu ffotofoltäig fwyaf, eisoes wedi rheoli lledaeniad COVID-19 ac wedi adfer ei chynhyrchiad diwydiannol yn llawn yn yr ail chwarter, Zhang Senri gyda Siambr Fasnach Tsieina ar gyfer Mewnforio ac Allforio Peiriannau a Chynhyrchion Electronig wrth y People's Daily. Cyfrannodd perfformiad cadarn y farchnad dramor ran fawr hefyd, ychwanegodd.

Disgwylir i gapasiti gosodedig blynyddol eleni aros ar yr un lefel â chynhwysedd y flwyddyn ddiwethaf oherwydd y galw poeth yn yr ail hanner, meddai, gan ychwanegu y gallai'r capasiti sydd newydd ei osod daro 110 i 120 GW. Mae'n debyg y bydd allforio cynhyrchion ffotofoltäig Tsieina yn tyfu dros 20% eleni, nododd.

"Mae'r farchnad ffotofoltäig fyd-eang ffyniannus yn duedd anghildroadwy, ac mae marchnadoedd enfawr sy'n dod i'r amlwg yn aros i gael eu harchwilio gan fentrau Tsieineaidd," meddai Zhang.

Wrth i fentrau wella eu gallu cyflenwi yn gyson a gwneud y gorau o gynhyrchion, bydd diwydiant ffotofoltäig Tsieina yn sicr o arwain ffordd lân o ynni pŵer byd-eang trwy ei strategaeth o "fynd yn fyd-eang."

Parhau Darllen

coronafirws

Mae LCA yn derbyn cais am awdurdodiad marchnata amodol brechlyn mRNA COVID-19 BNT162b2 

cyhoeddwyd

on

Mae LCA wedi derbyn cais am awdurdodiad marchnata amodol (CMA) ar gyfer BNT162b2, brechlyn mRNA COVID-19 a ddatblygwyd gan BioNTech a Pfizer. Bydd yr asesiad o BNT162b2 yn mynd rhagddo o dan linell amser carlam. Barn ar y awdurdodiad marchnata gellid ei gyhoeddi o fewn wythnosau, yn dibynnu a yw'r data a gyflwynwyd yn ddigon cadarn a chyflawn i ddangos ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn.

Dim ond oherwydd bod EMA eisoes wedi adolygu rhywfaint o ddata ar y brechlyn yn ystod a adolygiad treigl. Yn ystod y cam hwn, asesodd EMA ddata ar ansawdd y brechlyn (megis gwybodaeth am ei gynhwysion a'r ffordd y mae'n cael ei gynhyrchu) yn ogystal â chanlyniadau astudiaethau labordy. Edrychodd EMA hefyd ar ganlyniadau ar effeithiolrwydd y brechlyn a'r data diogelwch cychwynnol sy'n dod i'r amlwg ar raddfa fawr treial clinigol wrth iddynt ddod ar gael.

Bydd EMA nawr yn asesu'r data a gyflwynir fel rhan o'r cais ffurfiol am awdurdodiad marchnata amodol. Bydd yr Asiantaeth a'i phwyllgorau gwyddonol yn parhau i weithio ar yr asesiad dros gyfnod y Nadolig. Os yw'r data a gyflwynir yn ddigon cadarn i ddod i gasgliad ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn, pwyllgor gwyddonol EMA ar gyfer meddyginiaethau dynol (CHMP) yn gorffen ei asesiad yn ystod cyfarfod anghyffredin a drefnwyd ar gyfer 29 Rhagfyr fan bellaf. Mae'r llinellau amser hyn yn seiliedig ar y math o ddata a aseswyd hyd yn hyn yng nghyd-destun yr adolygiad treigl a gallant newid wrth i'r gwerthusiad fynd yn ei flaen. Bydd LCA yn cyfathrebu ar ganlyniad ei asesiad yn unol â hynny.

Yn ystod yr adolygiad, a thrwy gydol y pandemig, cefnogir EMA a'i bwyllgorau gwyddonol gan y Tasglu pandemig EMA COVID-19, grŵp sy'n dod ag arbenigwyr o bob rhan o'r Rhwydwaith rheoleiddio meddyginiaethau Ewropeaidd hwyluso camau rheoleiddio cyflym a chydlynol ar feddyginiaethau a brechlynnau ar gyfer COVID-19.

Beth yw a awdurdodiad marchnata amodol?

Yn yr UE, mae CMAs yn caniatáu ar gyfer awdurdodi meddyginiaethau sy'n diwallu angen meddygol heb ei ddiwallu ar sail data llai cyflawn na'r hyn sy'n ofynnol fel arfer. Mae hyn yn digwydd os yw budd meddyginiaeth neu frechlyn ar gael i gleifion yn gorbwyso'r risg sy'n gynhenid ​​yn y ffaith nad yw'r holl ddata ar gael eto. Mae CMAs yn cael eu defnyddio yng nghyd-destun y pandemig i ymateb yn brydlon i'r bygythiad i iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, rhaid i'r data ddangos bod buddion y feddyginiaeth neu'r brechlyn yn gorbwyso unrhyw risgiau. Ar ôl i CMA gael ei ganiatáu, rhaid i gwmnïau ddarparu data pellach o astudiaethau parhaus neu newydd o fewn terfynau amser a ddiffiniwyd ymlaen llaw i gadarnhau bod y buddion yn parhau i orbwyso'r risgiau.

Beth all ddigwydd nesaf?

Os daw EMA i'r casgliad bod buddion y brechlyn yn gorbwyso ei risgiau wrth amddiffyn rhag COVID-19, bydd yn argymell rhoi a awdurdodiad marchnata amodol. Yna bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflymu ei broses benderfynu gyda'r bwriad o ganiatáu a awdurdodiad marchnata amodol yn ddilys yn holl Aelod-wladwriaethau'r UE a'r AEE o fewn dyddiau.

Fel ar gyfer pob meddyginiaeth, mae awdurdodau'r UE yn casglu ac yn adolygu gwybodaeth newydd am feddyginiaethau yn barhaus unwaith y byddant ar y farchnad ac yn gweithredu pan fo angen. Yn unol â'r UE cynllun monitro diogelwch ar gyfer brechlynnau COVID-19, bydd monitro'n digwydd yn amlach a bydd yn cynnwys gweithgareddau sy'n berthnasol yn benodol i frechlynnau COVID-19. Bydd cwmnïau, er enghraifft, yn darparu adroddiadau diogelwch misol yn ychwanegol at y diweddariadau rheolaidd sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth ac yn cynnal astudiaethau i fonitro diogelwch ac effeithiolrwydd brechlynnau COVID-19 ar ôl eu hawdurdodi.

Bydd y mesurau hyn yn caniatáu i reoleiddwyr asesu data sy'n dod i'r amlwg o ystod o wahanol ffynonellau yn gyflym a chymryd camau rheoleiddio priodol i amddiffyn iechyd y cyhoedd os oes angen.

ffeithiau allweddol ar frechlynnau COVID-19 a mwy o wybodaeth am sut mae'r rhain mae brechlynnau'n cael eu datblygu, eu hawdurdodi a'u monitro yn yr UE i'w gweld ar wefan EMA.

Sut mae disgwyl i BNT162b2 weithio?

Disgwylir i BNT162b2 weithio trwy baratoi'r corff i amddiffyn ei hun rhag haint gyda'r coronafirws SARS-CoV-2. Mae'r firws yn defnyddio protein ar ei wyneb allanol o'r enw protein pigyn i fynd i mewn i gelloedd y corff ac achosi afiechyd. Mae BNT162b2 yn cynnwys y cyfarwyddiadau genetig (mRNA) i gynhyrchu'r protein pigyn. Mae'r mRNA wedi'i orchuddio â gronynnau lipid (braster) bach sy'n helpu i ddanfon yr mRNA i'r celloedd a'i atal rhag cael ei ddiraddio. Pan roddir brechlyn i berson, bydd ei gelloedd yn darllen y cyfarwyddiadau genetig ac yn cynhyrchu'r protein pigyn. Yna bydd system imiwnedd yr unigolyn yn trin y protein hwn fel protein tramor ac yn cynhyrchu amddiffynfeydd naturiol - gwrthgyrff a chelloedd T - yn ei erbyn. Yn nes ymlaen, os daw'r person sydd wedi'i frechu i gysylltiad â SARS-CoV-2, bydd y system imiwnedd yn adnabod y firws ac yn barod i ymosod arno: gall gwrthgyrff a chelloedd T weithio gyda'i gilydd i ladd y firws, atal ei fynediad i mewn i'r corff. celloedd a dinistrio celloedd heintiedig, a thrwy hynny helpu i amddiffyn rhag COVID-19.

cynnwys Perthnasol

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd