Cysylltu gyda ni

Croatia

Wrth i Croatia symud i ardal yr ewro, mae materion llygredd a bancio yn parhau i fod heb sylw

cyhoeddwyd

on

Mae Croatia yn awr yn agosáu at y endgame am ei fynediad i Ardal yr Ewro. Y mis diwethaf, fe wnaeth Banc Canolog Ewrop (ECB) rhoi rhestr allan o bum banc Bwlgaria ac wyth banc Croateg y byddai'n eu goruchwylio'n uniongyrchol gan ddechrau ar Hydref 1st, gan gynnwys is-gwmnïau Croateg Unicredit, Erste, Intesa, Raiffeisen, Sberbank, ac Addiko, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cyfaddefiad swyddogol Croatia i Ardal yr Ewro mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ym mis Gorffennaf, ac mae'n cyflawni gofynion rheoliadol yr ECB bod holl brif fanciau Croatia yn cael eu rhoi o dan ei oruchwyliaeth. I symud ymlaen ac yn swyddogol ymunwch ag ardal yr ewro, Nawr bydd angen i Croatia gymryd rhan yn ERM II “am o leiaf dwy flynedd heb densiynau difrifol,” ac yn enwedig heb ddibrisio ei arian cyfred cyfredol, y kuna, yn erbyn yr Ewro.

Wrth gwrs, sef 2020, mae tensiynau cyllidol difrifol wedi dod yn ffaith bywyd i lywodraethau Ewropeaidd.

Trafferth ar sawl ffrynt

Yn ôl Banc y Byd, mae CMC cyffredinol Croatia nawr disgwyl iddo blymio 8.1% eleni, rhaid cyfaddef gwelliant dros y gostyngiad blynyddol o 9.3% yr oedd y Banc wedi'i ragweld ym mis Mehefin. Mae economi Croatia, sy'n ddibynnol iawn ar dwristiaeth, wedi cael ei bygwth gan y pandemig parhaus. Yn waeth byth, ymgais y wlad i wneud iawn am dir coll gyda rhuthr ôl-gloi o wylwyr yr haf wedi ei weld yn cael y bai am neidio i fyny'r ymchwydd mewn achosion Covid-19 mewn sawl gwlad Ewropeaidd arall.

Nid y dirywiad a yrrir gan Covid ychwaith yr unig fater economaidd sy'n wynebu'r prif weinidog Andrej Plenković, y mae ei Undeb Democrataidd Croateg (HDZ) dal ar bŵer yn etholiadau mis Gorffennaf y wlad, a’r gweinidog cyllid annibynnol Zdravko Marić, sydd wedi bod yn ei swydd ers cyn i Plenković ddod yn ei swydd.

Hyd yn oed wrth i Croatia dderbyn ardystiad chwaethus gan economïau eraill Ardal yr Ewro, mae'r wlad yn parhau i gael ei siglo gan sgandalau llygredd - y mwyaf diweddar yw'r datgeliadau salacious o a clwb cudd yn Zagreb mynychodd elites gwleidyddol a busnes y wlad, gan gynnwys gweinidogion lluosog. Tra bod gweddill y boblogaeth wedi dioddef mesurau cyfyngu caeth, fe wnaeth llawer o bobl fwyaf pwerus Croatia dorri rheolau cloi, cyfnewid llwgrwobrwyon, a hyd yn oed mwynhau'r cwmni hebryngwyr a ddaeth i mewn o Serbia.

Mae yna fater parhaus hefyd ynglŷn â sut y gwnaeth llywodraeth Croatia yn 2015 orfodi banciau i fynd yn ôl-weithredol trosi benthyciadau o ffranc y Swistir i ewros a thalu allan € 1.1 biliwn mewn ad-daliadau i gwsmeriaid roedd wedi benthyca arian hefyd. Mae'r mater yn parhau i gryfhau perthnasoedd Zagreb gyda'i sector bancio ei hun a chyda diwydiant ariannol Ewrop yn ehangach, gyda Banc OTP Hwngari siwt ffeilio yn erbyn Croatia yng Nghanolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID) y mis hwn i adennill oddeutu 224 miliwn o Kuna (€ 29.58 miliwn) mewn colledion.

Problem llygredd endemig Croatia

Yn debyg iawn i'w gymheiriaid mewn rhannau eraill o'r hen Iwgoslafia, mae llygredd wedi dod yn mater endemig yng Nghroatia, gyda hyd yn oed yr enillion a wnaed ar ôl i'r wlad gytuno i'r UE bellach mewn perygl o gael eu colli.

Mae llawer o'r bai am backsliding canfyddedig y wlad wrth draed yr HDZ, i raddau helaeth oherwydd y parhaus saga gyfreithiol yn amgylchynu cyn-bennaeth plaid HDZ, Ivo Sanader. Tra cymerwyd arestiad Sanader yn 2010 fel arwydd o ymrwymiad y wlad i ddadwreiddio llygredd wrth iddi weithio i ymuno â'r UE, diddymodd Llys Cyfansoddiadol y wlad y ddedfryd yn 2015. Heddiw, dim ond un o'r achosion yn ei erbyn - o blaid rhyfel profiteering - wedi dod i ben yn swyddogol.

Mae’r anallu i erlyn camwedd yn y gorffennol yn effeithiol wedi gyrru Croatia i lawr safleoedd Transparency International, gyda’r wlad sut mae ennill dim ond 47 o 100 pwynt ym mynegai “llygredd canfyddedig” y grŵp. Gydag arweinwyr cymdeithas sifil fel Oriana Ivkovic Novokmet yn pwyntio at achosion llygredd sy'n gwanhau yn y llysoedd neu byth yn cael eich dwyn o gwbl, go brin bod y dirywiad yn syndod.

Yn lle troi cornel, mae aelodau presennol llywodraeth HDZ yn wynebu honiadau eu hunain. Arweinwyr Croateg a fynychodd speakeasy Zagreb cynnwys y gweinidog trafnidiaeth Oleg Butković, y gweinidog llafur Josip Aladrović, a'r gweinidog economaidd Tomislav Ćorić ymhlith ei gwsmeriaid. Ar hyn o bryd mae Andrej Plenkovic ei hun wedi’i gloi mewn rhyfel o eiriau dros ymdrechion gwrth-ataliaeth y wlad gyda’i brif wrthwynebydd gwleidyddol, arlywydd Croateg Zoran Milanović. Roedd cyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol wrthwynebus a rhagflaenydd Plenkovic fel prif weinidog, Milanović hefyd yn noddwr clwb.

Zdravko Marić rhwng craig ac argyfwng bancio

Mae'r gweinidog cyllid (a'r dirprwy Brif Weinidog) Zdravko Marić, er gwaethaf gweithredu y tu allan i'r grwpiau gwleidyddol sefydledig, wedi cael ei glymu gan gwestiynau o gamymddwyn posib hefyd. Yn gynharach yn ei dymor, wynebodd Marić y gobaith o ymchwiliad i'w gysylltiadau â'r grŵp bwyd Agrokor, cwmni preifat mwyaf Croatia, ar sail gwrthdaro buddiannau. Er gwaethaf ei fod yn gyn-weithiwr i Argokor ei hun, serch hynny, cynhaliodd Marić drafodaethau cyfrinachol gyda'i gyn-gwmni a'i gredydwyr (yn bennaf banc Sberbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Rwseg) ffrwydro i mewn i'r wasg leol ym mis Mawrth 2017.

Wythnosau yn ddiweddarach, rhoddwyd Agrokor o dan gweinyddiaeth y wladwriaeth oherwydd ei lwyth dyled llethol. Erbyn 2019, roedd y cwmni wedi bod dirwyn i ben ac ail-frandiwyd ei weithrediadau. Marić ei hun goroesi yn y pen draw sgandal Agrokor, gyda'i gyd-weinidog Martina Dalić (a oedd yn bennaeth ar weinidogaeth yr economi) ei orfodi allan o'i swydd yn lle hynny.

Nid Agrokor, fodd bynnag, fu'r unig argyfwng busnes sy'n tanseilio llywodraeth Plenkovic. Gan fynd i mewn i etholiadau Croatia yn 2015, lle collodd Democratiaid Cymdeithasol Zoran Milanović bwer i'r HDZ, cynhaliodd Milanović nifer o mesurau economaidd poblogaidd mewn ymgais i lanhau ei swydd etholiadol ei hun. Roeddent yn cynnwys cynllun canslo dyledion ar gyfer Croatiaid tlawd a oedd ag arian i'r llywodraeth neu gyfleustodau trefol, ond hefyd deddfwriaeth ysgubol trosodd biliynau o ddoleri mewn benthyciadau a wnaed gan fanciau i gwsmeriaid Croateg o ffranc y Swistir i ewros, gydag effaith ôl-weithredol. Gorfododd llywodraeth Milanović y banciau eu hunain i ysgwyddo costau’r shifft sydyn hon, gan ysgogi blynyddoedd o camau cyfreithiol gan y benthycwyr yr effeithir arnynt.

Wrth gwrs, ar ôl colli'r etholiad, yn y pen draw trodd y symudiadau poblogaidd hyn yn gadwyn wenwynig i olynwyr Milanović yn y llywodraeth. Mae'r mater trosi benthyciad wedi plagio'r HDZ ers 2016, pan ffeiliwyd y siwt gyntaf yn erbyn Croatia gan Unicredit. Ar y pryd, dadleuodd Marić o blaid cytundeb gyda’r banciau i osgoi costau cyflafareddu sylweddol, yn enwedig gyda’r wlad dan bwysau gan y Comisiwn Ewropeaidd i newid cwrs. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae'r mater yn parhau i fod yn albatros o amgylch gwddf y llywodraeth.

Yn sefyll am yr Ewro

Nid yw materion llygredd Croatia na'i gwrthdaro â'r sector bancio wedi bod yn ddigon i ddiarddel uchelgeisiau Ardal yr Ewro, ond er mwyn gweld y broses hon yn llwyddiannus, bydd angen i Zagreb ymrwymo i lefel o ddisgyblaeth ariannol a diwygiad nad yw wedi'i wneud. eto wedi'i arddangos. Ymhlith y diwygiadau angenrheidiol mae llai o ddiffygion yn y gyllideb, mesurau cryfach yn erbyn gwyngalchu arian, a gwell llywodraethu corfforaethol mewn cwmnïau sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Os bydd Croatia yn llwyddo, bydd y buddion posibl cynnwys cyfraddau llog is, hyder buddsoddwyr uwch, a chysylltiadau agosach â gweddill y farchnad sengl. Fodd bynnag, fel sy'n digwydd mor aml gydag integreiddio Ewropeaidd, yr enillion pwysicaf yw'r gwelliannau a wneir gartref ar hyd y ffordd.

Croatia

Polisi Cydlyniant yr UE: € 61 miliwn i gefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer cymwysiadau arloesol yn yr economi a chymdeithas yng Nghroatia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o fwy na € 61 miliwn o'r Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i foderneiddio ac ehangu Sefydliad Ruđer Bošković (RBI) yn Zagreb, Croatia, i gynyddu ei allu ymchwil wyddonol gyda'r prosiect 'Llwyfannau Seilwaith Gwyddonol Agored ar gyfer Cymwysiadau Arloesol mewn Economi a Chymdeithas' (O-ZIP).

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Diolch i'r prosiect UE hwn, bydd y sefydliad yn dod yn fwy cystadleuol ac yn cynyddu ei gydweithrediad â phartneriaid ymchwil lleol a rhyngwladol a rhanddeiliaid busnes. O ystyried yr heriau byd-eang sy'n ein hwynebu, mae'n hanfodol buddsoddi mewn sefydliadau a phrosiectau ymchwil Ewropeaidd i ddatrys problemau cymdeithasol mewn sectorau fel iechyd, bwyd a'r amgylchedd. ”

Bydd gwell gallu ac amgylchedd gwaith y sefydliad yn helpu i hyfforddi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr mewn meysydd gwyddonol amlddisgyblaethol gyda'r nod ychwanegol i ysgogi'r genhedlaeth bresennol o wyddonwyr i aros yng Nghroatia, gan gyfrannu at ddatblygiad economaidd ac arloesedd y wlad. Bydd gwell cysylltiadau â busnes a diwydiant yn sicrhau bod ymchwil y sefydliad yn cwrdd â phroblemau cymdeithasol go iawn mewn meysydd fel yr amgylchedd, newid yn yr hinsawdd, ynni, iechyd a heneiddio. Bydd y prosiect O-ZIP yn helpu'r wlad i weithredu ei Strategaeth Arbenigedd Clyfar (S3) a phrosiectau o dan y Rhaglen Ymchwil ac Arloesi’r UE (Horizon 2020) blaenoriaethau. Mae mwy ar fuddsoddiadau a ariennir gan yr UE yng Nghroatia ar gael ar y Llwyfan Data Agored.

Parhau Darllen

Croatia

Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop yn canfod ymateb Croateg i ymosodiad homoffobig treisgar i feithrin cosb am weithredoedd troseddau casineb treisgar

cyhoeddwyd

on

Mae dyfarniad a gyhoeddwyd ar 14 Ionawr gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn canfod bod ymateb awdurdodau Croateg i drosedd casineb yn erbyn menyw lesbiaidd yn “arbennig o ddinistriol o hawliau dynol sylfaenol”.  

Yn y farn yn Sabalig v Croatia, canfu Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR) ei fod wedi torri Erthygl 3 (gwahardd triniaeth annynol neu ddiraddiol) ar y cyd ag Erthygl 14 (gwahardd gwahaniaethu) y Confensiwn Ewropeaidd ar gyfrif methiant awdurdodau Croateg i ymateb yn effeithiol i honiadau’r ymgeisydd o ymosodiad homoffobig treisgar yn ei herbyn.

Cefndir

Ymosodwyd ar Sabalić mewn clwb nos pan wrthododd ddatblygiadau dyn, gan ddatgelu iddo ei bod yn lesbiad. Fe gurodd y dyn, o'r enw MM, a'i chicio yn ddifrifol, wrth weiddi "Dylai pob un ohonoch chi gael eich lladd!" ac yn bygwth ei threisio. Cafodd Sabalić anafiadau lluosog, a chafodd driniaeth yn yr ysbyty.

Cafwyd MM yn euog mewn achos mân-drosedd o dorri heddwch a threfn gyhoeddus a rhoddwyd dirwy o 300 o kunas Croateg (tua € 40). Cyflwynodd Sabalić, nad oedd wedi cael gwybod am yr achos hwnnw, gŵyn droseddol yn erbyn MM gerbron Swyddfa Twrnai’r Wladwriaeth, gan honni ei bod wedi dioddef trosedd casineb treisgar a gwahaniaethu.

Er bod gan Croatia ddeddfwriaeth troseddau casineb a bod troseddau sy’n seiliedig ar gyfeiriadedd rhywiol i’w cyhuddo fel trosedd waethygedig, fe’i diystyrir yn gyffredinol ac ystyrir gweithredoedd treisgar fel mân droseddau, fel yn achos yr ymgeisydd.

Canfyddiad ECtHR

Canfu Llys Ewrop “nad yw ymateb o’r fath gan yr awdurdodau domestig drwy’r achos mân droseddau yn gallu dangos ymrwymiad Confensiwn y Wladwriaeth i sicrhau nad yw cam-drin homoffobig yn parhau i gael ei anwybyddu gan yr awdurdodau perthnasol ac i ddarparu amddiffyniad effeithiol yn erbyn gweithredoedd o cam-drin wedi'i ysgogi gan gyfeiriadedd rhywiol yr ymgeisydd ”.

Pwysleisiodd “y gellid ystyried yr unig hawl i fân droseddau yn erbyn [yr ymosodwr] yn hytrach fel ymateb sy’n meithrin ymdeimlad o orfodaeth ar gyfer gweithredoedd troseddau casineb treisgar.” Canfuwyd bod ymddygiad o'r fath gan awdurdodau Croateg yn “arbennig o ddinistriol o hawliau dynol sylfaenol”.

Cafodd dyfarniad y Llys ei lywio gan a ymyrraeth trydydd parti a gyflwynwyd ar y cyd gan Ganolfan AIRE (Cyngor ar hawliau unigol yn Ewrop), ILGA-Ewrop, a Chomisiwn Rhyngwladol y Rheithwyr (ICJ).

Dywedodd Marko Jurcic, actifydd yn Zagreb Pride a ddarparodd gefnogaeth i ddioddefwyr ar gyfer yr achos: "Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi profi rhywbeth rydyn ni wedi bod yn ei ddweud ers degawdau: mae heddlu Croateg yn methu ag amddiffyn dioddefwyr trais homoffobig a thrawsffobig. , mae'r arfer o drin troseddau casineb homoffobig a thrawsffobig fel camymddwyn yn parhau yng Nghroatia. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r erlynydd cyhoeddus hefyd wedi gwrthod tair cwyn troseddau casineb gan Zagreb Pride oherwydd camymddwyn yr heddlu. "

Yn ôl Pennaeth Ymgyfreitha ILGA-Ewrop, Arpi Avetisyan: “Mae dyfarniad heddiw yn anfon signal cryf at aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop i sicrhau ymchwilio, erlyn a chosbi troseddau treisgar homoffobig a thrawsffobig yn effeithiol. Mae israddio troseddau o'r fath a gadael i'r ymosodwyr ddianc heb gosb briodol yn anogaeth i homoffobia a thrawsffobia. ”

Parhau Darllen

Croatia

Daeargryn Croatia: Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn cynnig cymorth pellach

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cynigion cychwynnol o gymorth i Croatia - anfonwyd y rhan fwyaf ohono yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl y daeargryn dinistriol ar 29 Rhagfyr 2020 - mae aelod-wladwriaethau’r UE yn cynnig cymorth mewn nwyddau pellach. Mae bagiau cysgu, cynwysyddion tai, systemau goleuo a matresi, a ddarperir gan yr Almaen, Ffrainc ac Awstria, ar eu ffordd i Croatia neu byddant yn y dyddiau nesaf. Dosbarthodd Slofenia gynwysyddion tai atodol i Croatia ar 11 Ionawr 2021. “Unwaith eto, hoffwn ddiolch i holl Aelod-wladwriaethau’r UE am eu hymateb prydlon i’r daeargryn. Mae ymateb ysgubol 15 aelod-wladwriaeth yr UE ac un wladwriaeth sy’n cymryd rhan yn helpu pobl Croateg ar adegau o angen yn enghraifft bendant o undod yr UE, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič. Yn 2020 yn unig, yr UE Canolfan Cydlynu Ymateb Brys cydlynu mwy na 100 gwaith o gymorth i wledydd yn Ewrop a ledled y byd oherwydd argyfyngau.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd