Cysylltu â ni

Croatia

Wrth i Croatia symud i ardal yr ewro, mae materion llygredd a bancio yn parhau i fod heb sylw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Croatia yn awr yn agosáu at y endgame am ei fynediad i Ardal yr Ewro. Y mis diwethaf, fe wnaeth Banc Canolog Ewrop (ECB) rhoi rhestr allan o bum banc Bwlgaria ac wyth banc Croateg y byddai'n eu goruchwylio'n uniongyrchol gan ddechrau ar Hydref 1st, gan gynnwys is-gwmnïau Croateg Unicredit, Erste, Intesa, Raiffeisen, Sberbank, ac Addiko, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cyfaddefiad swyddogol Croatia i Ardal yr Ewro mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ym mis Gorffennaf, ac mae'n cyflawni gofynion rheoliadol yr ECB bod holl brif fanciau Croatia yn cael eu rhoi o dan ei oruchwyliaeth. I symud ymlaen ac yn swyddogol ymunwch ag ardal yr ewro, Nawr bydd angen i Croatia gymryd rhan yn ERM II “am o leiaf dwy flynedd heb densiynau difrifol,” ac yn enwedig heb ddibrisio ei arian cyfred cyfredol, y kuna, yn erbyn yr Ewro.

Wrth gwrs, sef 2020, mae tensiynau cyllidol difrifol wedi dod yn ffaith bywyd i lywodraethau Ewropeaidd.

hysbyseb

Trafferth ar sawl ffrynt

Yn ôl Banc y Byd, mae CMC cyffredinol Croatia nawr disgwyl iddo blymio 8.1% eleni, rhaid cyfaddef gwelliant dros y gostyngiad blynyddol o 9.3% yr oedd y Banc wedi'i ragweld ym mis Mehefin. Mae economi Croatia, sy'n ddibynnol iawn ar dwristiaeth, wedi cael ei bygwth gan y pandemig parhaus. Yn waeth byth, ymgais y wlad i wneud iawn am dir coll gyda rhuthr ôl-gloi o wylwyr yr haf wedi ei weld yn cael y bai am neidio i fyny'r ymchwydd mewn achosion Covid-19 mewn sawl gwlad Ewropeaidd arall.

Nid y dirywiad a yrrir gan Covid ychwaith yr unig fater economaidd sy'n wynebu'r prif weinidog Andrej Plenković, y mae ei Undeb Democrataidd Croateg (HDZ) dal ar bŵer yn etholiadau mis Gorffennaf y wlad, a’r gweinidog cyllid annibynnol Zdravko Marić, sydd wedi bod yn ei swydd ers cyn i Plenković ddod yn ei swydd.

hysbyseb

Hyd yn oed wrth i Croatia dderbyn ardystiad chwaethus gan economïau eraill Ardal yr Ewro, mae'r wlad yn parhau i gael ei siglo gan sgandalau llygredd - y mwyaf diweddar yw'r datgeliadau salacious o a clwb cudd yn Zagreb mynychodd elites gwleidyddol a busnes y wlad, gan gynnwys gweinidogion lluosog. Tra bod gweddill y boblogaeth wedi dioddef mesurau cyfyngu caeth, fe wnaeth llawer o bobl fwyaf pwerus Croatia dorri rheolau cloi, cyfnewid llwgrwobrwyon, a hyd yn oed mwynhau'r cwmni hebryngwyr a ddaeth i mewn o Serbia.

Mae yna fater parhaus hefyd ynglŷn â sut y gwnaeth llywodraeth Croatia yn 2015 orfodi banciau i fynd yn ôl-weithredol trosi benthyciadau o ffranc y Swistir i ewros a thalu allan € 1.1 biliwn mewn ad-daliadau i gwsmeriaid roedd wedi benthyca arian hefyd. Mae'r mater yn parhau i gryfhau perthnasoedd Zagreb gyda'i sector bancio ei hun a chyda diwydiant ariannol Ewrop yn ehangach, gyda Banc OTP Hwngari siwt ffeilio yn erbyn Croatia yng Nghanolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID) y mis hwn i adennill oddeutu 224 miliwn o Kuna (€ 29.58 miliwn) mewn colledion.

Problem llygredd endemig Croatia

Yn debyg iawn i'w gymheiriaid mewn rhannau eraill o'r hen Iwgoslafia, mae llygredd wedi dod yn mater endemig yng Nghroatia, gyda hyd yn oed yr enillion a wnaed ar ôl i'r wlad gytuno i'r UE bellach mewn perygl o gael eu colli.

Mae llawer o'r bai am backsliding canfyddedig y wlad wrth draed yr HDZ, i raddau helaeth oherwydd y parhaus saga gyfreithiol yn amgylchynu cyn-bennaeth plaid HDZ, Ivo Sanader. Tra cymerwyd arestiad Sanader yn 2010 fel arwydd o ymrwymiad y wlad i ddadwreiddio llygredd wrth iddi weithio i ymuno â'r UE, diddymodd Llys Cyfansoddiadol y wlad y ddedfryd yn 2015. Heddiw, dim ond un o'r achosion yn ei erbyn - o blaid rhyfel profiteering - wedi dod i ben yn swyddogol.

Mae’r anallu i erlyn camwedd yn y gorffennol yn effeithiol wedi gyrru Croatia i lawr safleoedd Transparency International, gyda’r wlad sut mae ennill dim ond 47 o 100 pwynt ym mynegai “llygredd canfyddedig” y grŵp. Gydag arweinwyr cymdeithas sifil fel Oriana Ivkovic Novokmet yn pwyntio at achosion llygredd sy'n gwanhau yn y llysoedd neu byth yn cael eich dwyn o gwbl, go brin bod y dirywiad yn syndod.

Yn lle troi cornel, mae aelodau presennol llywodraeth HDZ yn wynebu honiadau eu hunain. Arweinwyr Croateg a fynychodd speakeasy Zagreb cynnwys y gweinidog trafnidiaeth Oleg Butković, y gweinidog llafur Josip Aladrović, a'r gweinidog economaidd Tomislav Ćorić ymhlith ei gwsmeriaid. Ar hyn o bryd mae Andrej Plenkovic ei hun wedi’i gloi mewn rhyfel o eiriau dros ymdrechion gwrth-ataliaeth y wlad gyda’i brif wrthwynebydd gwleidyddol, arlywydd Croateg Zoran Milanović. Roedd cyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol wrthwynebus a rhagflaenydd Plenkovic fel prif weinidog, Milanović hefyd yn noddwr clwb.

Zdravko Marić rhwng craig ac argyfwng bancio

Mae'r gweinidog cyllid (a'r dirprwy Brif Weinidog) Zdravko Marić, er gwaethaf gweithredu y tu allan i'r grwpiau gwleidyddol sefydledig, wedi cael ei glymu gan gwestiynau o gamymddwyn posib hefyd. Yn gynharach yn ei dymor, wynebodd Marić y gobaith o ymchwiliad i'w gysylltiadau â'r grŵp bwyd Agrokor, cwmni preifat mwyaf Croatia, ar sail gwrthdaro buddiannau. Er gwaethaf ei fod yn gyn-weithiwr i Argokor ei hun, serch hynny, cynhaliodd Marić drafodaethau cyfrinachol gyda'i gyn-gwmni a'i gredydwyr (yn bennaf banc Sberbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Rwseg) ffrwydro i mewn i'r wasg leol ym mis Mawrth 2017.

Wythnosau yn ddiweddarach, rhoddwyd Agrokor o dan gweinyddiaeth y wladwriaeth oherwydd ei lwyth dyled llethol. Erbyn 2019, roedd y cwmni wedi bod dirwyn i ben ac ail-frandiwyd ei weithrediadau. Marić ei hun goroesi yn y pen draw sgandal Agrokor, gyda'i gyd-weinidog Martina Dalić (a oedd yn bennaeth ar weinidogaeth yr economi) ei orfodi allan o'i swydd yn lle hynny.

Nid Agrokor, fodd bynnag, fu'r unig argyfwng busnes sy'n tanseilio llywodraeth Plenkovic. Gan fynd i mewn i etholiadau Croatia yn 2015, lle collodd Democratiaid Cymdeithasol Zoran Milanović bwer i'r HDZ, cynhaliodd Milanović nifer o mesurau economaidd poblogaidd mewn ymgais i lanhau ei swydd etholiadol ei hun. Roeddent yn cynnwys cynllun canslo dyledion ar gyfer Croatiaid tlawd a oedd ag arian i'r llywodraeth neu gyfleustodau trefol, ond hefyd deddfwriaeth ysgubol trosodd biliynau o ddoleri mewn benthyciadau a wnaed gan fanciau i gwsmeriaid Croateg o ffranc y Swistir i ewros, gydag effaith ôl-weithredol. Gorfododd llywodraeth Milanović y banciau eu hunain i ysgwyddo costau’r shifft sydyn hon, gan ysgogi blynyddoedd o camau cyfreithiol gan y benthycwyr yr effeithir arnynt.

Wrth gwrs, ar ôl colli'r etholiad, yn y pen draw trodd y symudiadau poblogaidd hyn yn gadwyn wenwynig i olynwyr Milanović yn y llywodraeth. Mae'r mater trosi benthyciad wedi plagio'r HDZ ers 2016, pan ffeiliwyd y siwt gyntaf yn erbyn Croatia gan Unicredit. Ar y pryd, dadleuodd Marić o blaid cytundeb gyda’r banciau i osgoi costau cyflafareddu sylweddol, yn enwedig gyda’r wlad dan bwysau gan y Comisiwn Ewropeaidd i newid cwrs. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae'r mater yn parhau i fod yn albatros o amgylch gwddf y llywodraeth.

Yn sefyll am yr Ewro

Nid yw materion llygredd Croatia na'i gwrthdaro â'r sector bancio wedi bod yn ddigon i ddiarddel uchelgeisiau Ardal yr Ewro, ond er mwyn gweld y broses hon yn llwyddiannus, bydd angen i Zagreb ymrwymo i lefel o ddisgyblaeth ariannol a diwygiad nad yw wedi'i wneud. eto wedi'i arddangos. Ymhlith y diwygiadau angenrheidiol mae llai o ddiffygion yn y gyllideb, mesurau cryfach yn erbyn gwyngalchu arian, a gwell llywodraethu corfforaethol mewn cwmnïau sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Os bydd Croatia yn llwyddo, bydd y buddion posibl cynnwys cyfraddau llog is, hyder buddsoddwyr uwch, a chysylltiadau agosach â gweddill y farchnad sengl. Fodd bynnag, fel sy'n digwydd mor aml gydag integreiddio Ewropeaidd, yr enillion pwysicaf yw'r gwelliannau a wneir gartref ar hyd y ffordd.

Croatia

Yr Ysgrifennydd Mayorkas yn cyhoeddi dynodiad Croatia fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Fisa

cyhoeddwyd

on

Ysgrifennydd Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau Alejandro N. Mayorkas (Yn y llun), mewn cydgysylltiad â'r Ysgrifennydd Gwladol Antony J. Blinken, dynododd Croatia fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Visa (VWP). Gan ddechrau erbyn 1 Rhagfyr 2021 fan bellaf, bydd y System Electronig ar gyfer Awdurdodi Teithio (ESTA) yn cael ei diweddaru i ganiatáu i ddinasyddion a gwladolion Croatia wneud cais i deithio i'r Unol Daleithiau am dwristiaeth neu fusnes am hyd at 90 diwrnod heb gael fisa yn yr UD. Mae dynodiad Croatia fel cyfranogwr yn y VWP yn gam pwysig tuag at gryfhau ymhellach gydweithrediad economaidd a diogelwch hirsefydlog rhwng yr Unol Daleithiau a Croatia.   

“Mae dynodiad Croatia heddiw fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Fisa yn gydnabyddiaeth bwysig o fuddiannau economaidd a diogelwch a rennir ein gwledydd,” meddai’r Ysgrifennydd Alejandro N. Mayorkas. “Rwy’n llongyfarch Croatia am ddod yn 40fed aelod o’r VWP ar ôl cwrdd â gofynion llym, ac edrychaf ymlaen at ein cydweithrediad agos parhaus ar flaenoriaethau allweddol.”  

Mae'r VWP yn bartneriaeth ddiogelwch gynhwysfawr rhwng yr Unol Daleithiau a gwledydd dynodedig sy'n hwyluso teithio rhyngwladol i'r Unol Daleithiau ar gyfer busnes neu dwristiaeth heb fisa am hyd at 90 diwrnod, wrth amddiffyn diogelwch cenedlaethol. I gymryd rhan yn y VWP, rhaid i wlad fodloni gofynion sy'n ymwneud â gwrthderfysgaeth, gorfodi'r gyfraith, gorfodi mewnfudo, diogelwch dogfennau a rheoli ffiniau yn barhaus. Mae'r gofynion hyn yn cynnwys cael cyfradd o wrthod fisa anfimychol o dan dri y cant, cyhoeddi dogfennau teithio diogel, a gweithio'n agos gydag awdurdodau gorfodaeth cyfraith a gwrthderfysgaeth yr UD.  

hysbyseb

Mae awdurdodiadau ESTA yn gyffredinol ddilys am ddwy flynedd. Dylai teithwyr sydd â fisâu B1 / B2 dilys barhau i ddefnyddio eu fisa ar gyfer teithio i'r Unol Daleithiau. I gael mwy o wybodaeth am geisiadau ESTA, ewch i Gwefan ESTA CBP.

I gael mwy o wybodaeth am y VWP, ewch i Gwefan DHS VWP.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Newid Ewro: Cytundeb â Croatia ar gamau ymarferol ar gyfer dechrau cynhyrchu darnau arian ewro

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda Croatia yn amlinellu'r camau ymarferol a fydd yn caniatáu i'r wlad ddechrau cynhyrchu darnau arian ewro pan fydd yn cael caniatâd i ymuno ag ardal yr ewro. Mae hyn yn garreg filltir bwysig yn ymdrechion Croatia i ymuno ag ardal yr ewro.

Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis, y Comisiynydd Gentiloni, Llywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe a Llywodraethwr Banc Cenedlaethol Croateg Boris Vujčić mewn seremoni a ddilynodd gyfarfod yr Ewro-grŵp a gynhaliwyd yn gynharach heddiw yn Brdo, Slofenia.

Mae'r MoU yn caniatáu i Croatia, gyda chymorth y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro, gyflawni'r holl baratoadau angenrheidiol cyn a hyd at bathu darnau arian yr ewro mewn gwirionedd. Mae'r rhain yn cynnwys, ymhlith eraill: dewis Croatia o'i ddyluniadau ochr cenedlaethol darn arian ewro yn unol â gweithdrefnau cenedlaethol; caffael a chynhyrchu offer bathu a rhediadau profion darn arian; a threfniadau ar gyfer dosbarthu darnau arian ewro a thynnu kuna Croateg yn ystod y newid.

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Rwy’n falch o arwyddo’r Memorandwm hwn a fydd yn galluogi Croatia i ddechrau paratoadau ar gyfer bathu darnau arian prawf yr ewro, gan nodi carreg filltir arall ar y daith i esgyniad yr ewro. Mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei ymdrechion i ymuno ag ardal yr ewro, y mae'n elwa'n fawr ohono. Fodd bynnag, cyn y gall fabwysiadu arian sengl Ewrop, rhaid i Croatia fodloni holl feini prawf Maastricht yn gyntaf a pharhau i wneud cynnydd ar baratoadau technegol. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae llofnod y memorandwm hwn yn gam symbolaidd pwysig ond ymarferol hefyd ar ffordd Croatia i ymuno â’r ewro. Rwy’n croesawu penderfyniad cryf Croatia i gytuno i ardal yr ewro, a dyna lle mae’r wlad yn perthyn. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei baratoadau a'i ymdrechion i fodloni'r meini prawf cydgyfeirio. ”

Cefndir

hysbyseb

Nid yw Croatia yn aelod o ardal yr ewro eto. Mae'r kuna, fodd bynnag, yn rhan o'r mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ers 10 Gorffennaf 2020.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn un o'r camau paratoadol arferol pan fydd aelod-wladwriaeth nad yw'n ardal yr ewro yn bwriadu ymuno ag ardal yr ewro. Oherwydd cymhlethdod y tasgau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu darnau arian ewro, mae angen i aelod-wladwriaethau sy'n bwriadu ymuno ddechrau paratoi ymhell cyn penderfyniad y Cyngor i godi'r rhanddirymiad o'u cyfranogiad yn yr ewro. Ni fydd hyn yn rhagfarnu penderfyniad y Cyngor ar godi'r rhanddirymiad yn unol ag Erthygl 140 (2) TFEU.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn caniatáu i Croatia dderbyn y ddogfennaeth dechnegol angenrheidiol i bathu darnau arian prawf ewro, a ddefnyddir i wirio ffitrwydd technegol darnau arian ewro yn y dyfodol ar gyfer peiriannau gwerthu a phrosesu darnau arian. Bydd y Comisiwn a minau cenedlaethol ardal yr ewro hefyd yn trosglwyddo'r hawlfreintiau a'r offer bathu angenrheidiol i Croatia. Yn y gorffennol, llofnodwyd MoUs cyfatebol gyda Slofenia, Cyprus, Malta, Estonia, Latfia a Lithwania.

Mwy o wybodaeth

Croatia a'r ewro

Mae'r Comisiwn yn croesawu mynediad Bwlgaria a Croatia i Fecanwaith Cyfradd Cyfnewid II

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ASEau yn codi gwrthwynebiadau i 'corona facism'

cyhoeddwyd

on

O'r 704 o gynrychiolwyr etholedig yn Senedd Ewrop, sy'n dod o 27 aelod-wladwriaeth, dim ond dau oedd yn meiddio codi eu lleisiau yn erbyn mesurau COVID ac amddifadedd y rhyddid dynol sylfaenol. Yn ddiddorol, daw'r ddau o'r 704 AS o'r un wlad, lle mae ail ddos ​​y brechiad ar y lefel isaf yn Ewrop. O Croatia, yn ysgrifennu Ivan Vilibor SINČIĆ, ASE.

Mae Croatia yn wlad gyda dim ond 35% wedi’i brechu gyda’r ail ddos, ac aelodau annibynnol Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Kolakušić yw’r unig ASEau yn Ewrop a feiddiodd godi eu llais yn ei erbyn, gallwn ei galw’n rhydd - ffasgaeth corona.

Mae'n anffodus nad oes mwy o gynrychiolwyr etholedig y dinasyddion ledled Ewrop i gynrychioli rhyddid a hawliau iechyd. Nid yn unig nad oes astudiaethau annibynnol o effeithiolrwydd brechlyn ac effaith ar iechyd, ond mae mesurau fel gwahardd cynulliadau, cyfyngu gwaith i fwytai a bariau, gwisgo masgiau, a phrofion diangen ac annibynadwy wedi methu’n llwyr.

hysbyseb

Nid yw'r mesurau ffasgaidd hyn yn fesurau arbenigwyr sy'n poeni am iechyd pobl o bell ffordd, ond mae mesurau gwleidyddion sydd am ein hamddifadu o'n rhyddid, yn ein troi'n robotiaid difeddwl sy'n gweithio yn erbyn synnwyr cyffredin, yn ein dad-ddyneiddio a gwneud pobl iach yn sâl, a wrth gwrs yn ennill arian o'r cyfan.

Yr hyn sy'n rhoi gobaith yw'r ffaith bod dinasyddion Gweriniaeth Croatia wedi penderfynu troi eu cefnau ar y propaganda fferyllol a'r gwleidyddion ffasgaidd ac wedi penderfynu gwrando gyda meddwl agored ar yr hyn y mae eu haelodau o Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Rhaid i Kolakušić ddweud. Mae gan rai gwledydd sydd wedi'u brechu'n fawr a frechodd eu preswylwyr gyda'r trydydd dos broblemau mawr gydag achosion cadarnhaol newydd, tra bod Croatia, sydd â chyfradd frechu isel, yn un o'r gwledydd mwyaf diogel ar hyn o bryd.

Yr unig ffordd i ddod â'r stori hon am Covid i ben yw dileu mesurau ffasgaidd yn llwyr, ennill imiwnedd naturiol a pharhau i fyw'n normal. Nid yr arferol newydd, ond yr arferol. Nid cyffuriau arbrofol, fel y brechlynnau cyfredol, yw'r ateb ac ni ddylid eu gorfodi ar ddinasyddion mewn unrhyw ffordd. Mae rhyddid yn hawl sylfaenol y dylem seilio pob polisi arni, gan gynnwys y dewis o driniaeth.

hysbyseb

Rydym yn galw ar y 702 ASE arall i sefyll dros eu pleidleiswyr a gwrthod defnyddio'r grym yn erbyn dinasyddion, yn ogystal â dinistrio iechyd seicolegol pobl a dinistr yr economi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd