Cysylltu gyda ni

Croatia

Wrth i Croatia symud i ardal yr ewro, mae materion llygredd a bancio yn parhau i fod heb sylw

cyhoeddwyd

on

Mae Croatia yn awr yn agosáu at y endgame am ei fynediad i Ardal yr Ewro. Y mis diwethaf, fe wnaeth Banc Canolog Ewrop (ECB) rhoi rhestr allan o bum banc Bwlgaria ac wyth banc Croateg y byddai'n eu goruchwylio'n uniongyrchol gan ddechrau ar Hydref 1st, gan gynnwys is-gwmnïau Croateg Unicredit, Erste, Intesa, Raiffeisen, Sberbank, ac Addiko, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cyfaddefiad swyddogol Croatia i Ardal yr Ewro mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ym mis Gorffennaf, ac mae'n cyflawni gofynion rheoliadol yr ECB bod holl brif fanciau Croatia yn cael eu rhoi o dan ei oruchwyliaeth. I symud ymlaen ac yn swyddogol ymunwch ag ardal yr ewro, Nawr bydd angen i Croatia gymryd rhan yn ERM II “am o leiaf dwy flynedd heb densiynau difrifol,” ac yn enwedig heb ddibrisio ei arian cyfred cyfredol, y kuna, yn erbyn yr Ewro.

Wrth gwrs, sef 2020, mae tensiynau cyllidol difrifol wedi dod yn ffaith bywyd i lywodraethau Ewropeaidd.

Trafferth ar sawl ffrynt

Yn ôl Banc y Byd, mae CMC cyffredinol Croatia nawr disgwyl iddo blymio 8.1% eleni, rhaid cyfaddef gwelliant dros y gostyngiad blynyddol o 9.3% yr oedd y Banc wedi'i ragweld ym mis Mehefin. Mae economi Croatia, sy'n ddibynnol iawn ar dwristiaeth, wedi cael ei bygwth gan y pandemig parhaus. Yn waeth byth, ymgais y wlad i wneud iawn am dir coll gyda rhuthr ôl-gloi o wylwyr yr haf wedi ei weld yn cael y bai am neidio i fyny'r ymchwydd mewn achosion Covid-19 mewn sawl gwlad Ewropeaidd arall.

Nid y dirywiad a yrrir gan Covid ychwaith yr unig fater economaidd sy'n wynebu'r prif weinidog Andrej Plenković, y mae ei Undeb Democrataidd Croateg (HDZ) dal ar bŵer yn etholiadau mis Gorffennaf y wlad, a’r gweinidog cyllid annibynnol Zdravko Marić, sydd wedi bod yn ei swydd ers cyn i Plenković ddod yn ei swydd.

Hyd yn oed wrth i Croatia dderbyn ardystiad chwaethus gan economïau eraill Ardal yr Ewro, mae'r wlad yn parhau i gael ei siglo gan sgandalau llygredd - y mwyaf diweddar yw'r datgeliadau salacious o a clwb cudd yn Zagreb mynychodd elites gwleidyddol a busnes y wlad, gan gynnwys gweinidogion lluosog. Tra bod gweddill y boblogaeth wedi dioddef mesurau cyfyngu caeth, fe wnaeth llawer o bobl fwyaf pwerus Croatia dorri rheolau cloi, cyfnewid llwgrwobrwyon, a hyd yn oed mwynhau'r cwmni hebryngwyr a ddaeth i mewn o Serbia.

Mae yna fater parhaus hefyd ynglŷn â sut y gwnaeth llywodraeth Croatia yn 2015 orfodi banciau i fynd yn ôl-weithredol trosi benthyciadau o ffranc y Swistir i ewros a thalu allan € 1.1 biliwn mewn ad-daliadau i gwsmeriaid roedd wedi benthyca arian hefyd. Mae'r mater yn parhau i gryfhau perthnasoedd Zagreb gyda'i sector bancio ei hun a chyda diwydiant ariannol Ewrop yn ehangach, gyda Banc OTP Hwngari siwt ffeilio yn erbyn Croatia yng Nghanolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID) y mis hwn i adennill oddeutu 224 miliwn o Kuna (€ 29.58 miliwn) mewn colledion.

Problem llygredd endemig Croatia

Yn debyg iawn i'w gymheiriaid mewn rhannau eraill o'r hen Iwgoslafia, mae llygredd wedi dod yn mater endemig yng Nghroatia, gyda hyd yn oed yr enillion a wnaed ar ôl i'r wlad gytuno i'r UE bellach mewn perygl o gael eu colli.

Mae llawer o'r bai am backsliding canfyddedig y wlad wrth draed yr HDZ, i raddau helaeth oherwydd y parhaus saga gyfreithiol yn amgylchynu cyn-bennaeth plaid HDZ, Ivo Sanader. Tra cymerwyd arestiad Sanader yn 2010 fel arwydd o ymrwymiad y wlad i ddadwreiddio llygredd wrth iddi weithio i ymuno â'r UE, diddymodd Llys Cyfansoddiadol y wlad y ddedfryd yn 2015. Heddiw, dim ond un o'r achosion yn ei erbyn - o blaid rhyfel profiteering - wedi dod i ben yn swyddogol.

Mae’r anallu i erlyn camwedd yn y gorffennol yn effeithiol wedi gyrru Croatia i lawr safleoedd Transparency International, gyda’r wlad sut mae ennill dim ond 47 o 100 pwynt ym mynegai “llygredd canfyddedig” y grŵp. Gydag arweinwyr cymdeithas sifil fel Oriana Ivkovic Novokmet yn pwyntio at achosion llygredd sy'n gwanhau yn y llysoedd neu byth yn cael eich dwyn o gwbl, go brin bod y dirywiad yn syndod.

Yn lle troi cornel, mae aelodau presennol llywodraeth HDZ yn wynebu honiadau eu hunain. Arweinwyr Croateg a fynychodd speakeasy Zagreb cynnwys y gweinidog trafnidiaeth Oleg Butković, y gweinidog llafur Josip Aladrović, a'r gweinidog economaidd Tomislav Ćorić ymhlith ei gwsmeriaid. Ar hyn o bryd mae Andrej Plenkovic ei hun wedi’i gloi mewn rhyfel o eiriau dros ymdrechion gwrth-ataliaeth y wlad gyda’i brif wrthwynebydd gwleidyddol, arlywydd Croateg Zoran Milanović. Roedd cyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol wrthwynebus a rhagflaenydd Plenkovic fel prif weinidog, Milanović hefyd yn noddwr clwb.

Zdravko Marić rhwng craig ac argyfwng bancio

Mae'r gweinidog cyllid (a'r dirprwy Brif Weinidog) Zdravko Marić, er gwaethaf gweithredu y tu allan i'r grwpiau gwleidyddol sefydledig, wedi cael ei glymu gan gwestiynau o gamymddwyn posib hefyd. Yn gynharach yn ei dymor, wynebodd Marić y gobaith o ymchwiliad i'w gysylltiadau â'r grŵp bwyd Agrokor, cwmni preifat mwyaf Croatia, ar sail gwrthdaro buddiannau. Er gwaethaf ei fod yn gyn-weithiwr i Argokor ei hun, serch hynny, cynhaliodd Marić drafodaethau cyfrinachol gyda'i gyn-gwmni a'i gredydwyr (yn bennaf banc Sberbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Rwseg) ffrwydro i mewn i'r wasg leol ym mis Mawrth 2017.

Wythnosau yn ddiweddarach, rhoddwyd Agrokor o dan gweinyddiaeth y wladwriaeth oherwydd ei lwyth dyled llethol. Erbyn 2019, roedd y cwmni wedi bod dirwyn i ben ac ail-frandiwyd ei weithrediadau. Marić ei hun goroesi yn y pen draw sgandal Agrokor, gyda'i gyd-weinidog Martina Dalić (a oedd yn bennaeth ar weinidogaeth yr economi) ei orfodi allan o'i swydd yn lle hynny.

Nid Agrokor, fodd bynnag, fu'r unig argyfwng busnes sy'n tanseilio llywodraeth Plenkovic. Gan fynd i mewn i etholiadau Croatia yn 2015, lle collodd Democratiaid Cymdeithasol Zoran Milanović bwer i'r HDZ, cynhaliodd Milanović nifer o mesurau economaidd poblogaidd mewn ymgais i lanhau ei swydd etholiadol ei hun. Roeddent yn cynnwys cynllun canslo dyledion ar gyfer Croatiaid tlawd a oedd ag arian i'r llywodraeth neu gyfleustodau trefol, ond hefyd deddfwriaeth ysgubol trosodd biliynau o ddoleri mewn benthyciadau a wnaed gan fanciau i gwsmeriaid Croateg o ffranc y Swistir i ewros, gydag effaith ôl-weithredol. Gorfododd llywodraeth Milanović y banciau eu hunain i ysgwyddo costau’r shifft sydyn hon, gan ysgogi blynyddoedd o camau cyfreithiol gan y benthycwyr yr effeithir arnynt.

Wrth gwrs, ar ôl colli'r etholiad, yn y pen draw trodd y symudiadau poblogaidd hyn yn gadwyn wenwynig i olynwyr Milanović yn y llywodraeth. Mae'r mater trosi benthyciad wedi plagio'r HDZ ers 2016, pan ffeiliwyd y siwt gyntaf yn erbyn Croatia gan Unicredit. Ar y pryd, dadleuodd Marić o blaid cytundeb gyda’r banciau i osgoi costau cyflafareddu sylweddol, yn enwedig gyda’r wlad dan bwysau gan y Comisiwn Ewropeaidd i newid cwrs. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae'r mater yn parhau i fod yn albatros o amgylch gwddf y llywodraeth.

Yn sefyll am yr Ewro

Nid yw materion llygredd Croatia na'i gwrthdaro â'r sector bancio wedi bod yn ddigon i ddiarddel uchelgeisiau Ardal yr Ewro, ond er mwyn gweld y broses hon yn llwyddiannus, bydd angen i Zagreb ymrwymo i lefel o ddisgyblaeth ariannol a diwygiad nad yw wedi'i wneud. eto wedi'i arddangos. Ymhlith y diwygiadau angenrheidiol mae llai o ddiffygion yn y gyllideb, mesurau cryfach yn erbyn gwyngalchu arian, a gwell llywodraethu corfforaethol mewn cwmnïau sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Os bydd Croatia yn llwyddo, bydd y buddion posibl cynnwys cyfraddau llog is, hyder buddsoddwyr uwch, a chysylltiadau agosach â gweddill y farchnad sengl. Fodd bynnag, fel sy'n digwydd mor aml gydag integreiddio Ewropeaidd, yr enillion pwysicaf yw'r gwelliannau a wneir gartref ar hyd y ffordd.

coronafirws

COVID-19 a thrychinebau naturiol: € 823 miliwn mewn cymorth UE ar gyfer wyth aelod-wladwriaeth

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (24 Tachwedd), cymeradwyodd y Senedd € 823 miliwn mewn cymorth UE ar gyfer daeargryn Croatia, llifogydd yng Ngwlad Pwyl, a’r ymateb i’r argyfwng coronafirws mewn saith o wledydd yr UE.

Y € 823 miliwn mewn cymorth gan y Cronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn cael ei ddosbarthu fel a ganlyn:

  • Dosbarthu mwy na € 132.7m mewn taliadau ymlaen llaw i'r Almaen, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Croatia, Hwngari, a Phortiwgal mewn ymateb i'r argyfwng iechyd cyhoeddus mawr a achoswyd gan y pandemig COVID-19 yn gynnar yn 2020.
  • Bydd Croatia yn derbyn € 683.7m i helpu'r wlad i ddelio ag effeithiau dinistriol y daeargryn yn Zagreb a'r ardal gyfagos ym mis Mawrth 2020. Roedd taliad cyntaf o € 88.9m eisoes rhyddhau ym mis Awst 2020.
  • Bydd mwy na € 7m yn mynd i Wlad Pwyl i gynorthwyo ymdrechion ailadeiladu yn dilyn llifogydd yn nhalaith Voivodeship Podkarpackie ym mis Mehefin eleni.

Cronfa Undod yr UE wedi'i haddasu mewn ymateb i COVID-19

Fel rhan o'r Menter Buddsoddi Ymateb Coronafirws (CRII), yn 2020 cwmpas yr UE Estynnwyd rheolau Cronfa Undod, gan alluogi'r UE i helpu gwledydd i ymateb i argyfyngau iechyd cyhoeddus mawr.

At ei gilydd, 19 o wledydd yr UE (Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Tsieceia, Estonia, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia, a Sbaen) a thair gwlad dderbyn ( Mae Albania, Montenegro, a Serbia) wedi gofyn am gymorth i fynd i’r afael â chanlyniadau argyfwng COVID-19. O'r rhain, gofynnodd saith gwlad am i'r taliad gael ei wneud ymlaen llaw, a gymeradwyodd y Senedd gyda'r bleidlais hon.

Gwybodaeth gefndirol am Gronfa Undod yr UE.

Mae mwy o wybodaeth a thabl gydag union symiau fesul gwlad i'w gweld yn Adroddiad y Senedd a'r Cynnig y Comisiwn.

Daeth  adrodd, wedi'i ddrafftio gan Olivier Chastel (RENEW, BE), yn argymell cymeradwyo'r cymorth, wedi'i fabwysiadu gan 682 pleidlais o blaid, wyth yn erbyn a dau yn ymatal.

Daeth  adroddiad yn cymeradwyo'r gyllideb ddiwygio ddrafft sy'n cyd-fynd â hi, gan rapporteur Monika Hohlmeier Mabwysiadwyd (EPP, DE), gyda 682 o bleidleisiau o blaid, wyth yn erbyn a dau yn ymatal.

Y camau nesaf

Cymeradwyodd Cyngor y Gweinidogion y taliadau ymlaen llaw ar 30 Hydref, y gellir eu talu yn awr yn dilyn y bleidlais lawn. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn asesu'r ceisiadau a dderbynnir. Ar ôl cwblhau'r asesiad hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynnig i wneud y taliadau terfynol.

Parhau Darllen

coronafirws

Ymateb #Coronavirus: € 135 miliwn o bolisi Cydlyniant i gryfhau'r sector iechyd a chefnogi'r economi yng Nghroatia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu'r Cystadleurwydd a'r Cydlyniant Rhaglen Weithredol yng Nghroatia gan ailgyfeirio bron i € 135 miliwn o gyllid polisi Cydlyniant i helpu'r wlad i fynd i'r afael ag effeithiau argyfwng coronafirws. Yn benodol, bydd € 50m o gronfeydd yr UE yn gwasanaethu i brynu offer meddygol ac amddiffynnol ar gyfer dros 1200 o ysbytai, sefydliadau iechyd eraill a chartrefi oedrannus, tra bydd busnesau bach a chanolig Croateg yn elwa o bron i € 85m am barhau â'u gweithrediadau ac arbed cyflogaeth.

Yn ogystal, bydd y rhaglen yn elwa dros dro o gyd-ariannu 100% o gyllideb yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Mae polisi cydlyniant yn chwarae rhan bwysig yn yr ymateb i’r pandemig ac yn annog ffordd gynaliadwy i adferiad. Diolch i ymdrechion cyflym a chyflym awdurdodau Croateg a’r Comisiwn, mae’r adnoddau hyn yn darparu rhyddhad a chefnogaeth y mae mawr eu hangen i sector iechyd ac economi’r wlad. ”

Mae'r addasiadau yn bosibl diolch i'r hyblygrwydd eithriadol o dan y Menter Buddsoddi Ymateb Coronafirws (CRII) ac Menter Buddsoddi Ymateb Coronavirus a Mwy (CRII +), sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau ddefnyddio cyllid polisi Cydlyniant i gefnogi'r sectorau sydd fwyaf agored i'r pandemig a'i ganlyniadau economaidd, megis gofal iechyd, busnesau bach a chanolig a marchnadoedd llafur. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Croatia

Mae ASE yn protestio gyda ffermwyr Croateg

cyhoeddwyd

on

Ivan Vilibor Sinčić ASE cynhaliodd brotest gyda ffermwyr Croateg o flaen adeilad y Llywodraeth heddiw (10 Medi) daeth Sinčić a’i gydymdeimlwyr â fan yn llawn watermelons o flaen adeilad y llywodraeth, a daflwyd ganddynt o flaen y fynedfa i’r adeilad. Rydym yn eich atgoffa bod ffermwyr wedi penderfynu protestio oherwydd, fel y dywedant, sefyllfa anghyfartal ffermwyr Croateg ar y farchnad.

Rhybuddiodd Sincic, a ddringodd ar do'r fan, fod y watermelons toredig yn cynrychioli "cannoedd o filoedd o watermelons eraill a ffrwythau a llysiau eraill a fydd yn cael eu haredig neu eu dinistrio eleni" oherwydd bod cynhyrchion a fewnforiwyd, yn aml o ansawdd is, wedi gorlifo'r Marchnad Croateg a dinistrio cynhyrchu domestig yn systematig.

"Nid yw straeon tylwyth teg a glywn ar y teledu gan y Gweinidog Amaeth ac yn gynharach gan y cyn Weinidog Amaeth ac amryw weinidogion eraill yn gweithio'n ymarferol," meddai Sincic.

Ni ellid osgoi'r brotest hyd yn oed gan y gweinidogion a ddechreuodd gyrraedd cyn sesiwn y llywodraeth.

"Rydyn ni'n eich galw chi i annog ffermwyr i ni. Dim ond Croatia sy'n gwneud dim, mae pob gwlad arall yn amddiffyn eu cynhyrchwyr," meddai'r protestiwr Marina Galovic wrth y Gweinidog Cyllid Zdravko Maric.

Cynigiodd watermelon i'r gweinidog, ond gwrthododd Maric.

"Nid oedd y gweinidog eisiau cymryd y watermelon. Talwyd trethi a chyfraniadau ar y watermelon hwnnw. Rwy'n dyfalu allan o gywilydd. Rydych chi'n bwyta'r hyn rydyn ni'n ei gynhyrchu ac rydych chi'n ein bychanu. Nid ni yn unig, mae'n berthnasol i bob diwydiant," yr dig. dywedodd y protestiwr ar ôl y cyfarfod gyda’r gweinidog.

http://www.times.si/svet/foto-hrvaskega-premierja-prestrasile-lubenice-pred-vlado--d080233a7e70f8b428b939d6a32ef3fdc263f7fb.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3371620343063938&id=141266129391722

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1514615095390145&id=141266129391722

http://hr.n1info.com/Vijesti/a543112/FOTO-Kaos-pred-Vladom-Sincic-istovario-hrpu-lubenica-na-Markovom-trgu.html?fbclid=IwAR2XWo1JWzujpEaOAPJd0LO3Lz518DCgJTwzG1zMejP5QTGxM4lWaiLLsVQ

 

 

 

Cofion gorau,

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd