Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain. 

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt. 

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymhorthdal ​​cyflog o € 434 miliwn i gefnogi cwmnïau o Wlad Belg sydd wedi'u heffeithio gan achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun cymhorthdal ​​cyflog Gwlad Belg gwerth € 434 miliwn i gefnogi cwmnïau sydd wedi gorfod atal eu gweithgareddau oherwydd mesurau brys newydd a roddwyd ar waith gan y Llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Bydd y cynllun yn agored i gwmnïau yn y sectorau lletygarwch, diwylliant, hamdden a digwyddiadau, chwaraeon, parciau gwyliau a meysydd gwersylla, yn ogystal ag asiantaethau teithio, gweithredwyr teithiau a gwasanaethau gwybodaeth twristaidd. Mae'r mesur hefyd yn berthnasol i rai o'u cyflenwyr, yn amodol ar yr amod eu bod wedi dioddef gostyngiad sylweddol mewn trosiant o ganlyniad i gau gorfodol eu cleientiaid.

Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol, swm sy'n cyfateb i'r cyfraniadau nawdd cymdeithasol sy'n ddyledus gan y cyflogwyr rhwng Gorffennaf a Medi 2020. Nod y cynllun yw osgoi diswyddiadau a helpu'r buddiolwyr i ailafael yn eu gweithgareddau busnes ar ôl y cau gorfodol. cyfnod.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Gwlad Belg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y gefnogaeth (i) i gwmnïau sy'n cael eu heffeithio'n arbennig gan yr achosion o coronafirws; (ii) ni fydd yn fwy na 80% o gyflog gros y personél buddiol yn y cyfnod perthnasol o 3 mis; a (iii) yn ddarostyngedig i'r amod bod y cyflogwyr yn ymrwymo i beidio â diswyddo'r personél perthnasol yn ystod y tri mis ar ôl rhoi'r cymorth. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59297 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae cartrefi gofal Gwlad Belg yn torri hawliau dynol: Grŵp hawliau

cyhoeddwyd

on

Mae hawliau dynol sylfaenol pobl oedrannus mewn cartrefi gofal yng Ngwlad Belg wedi cael eu torri yn ystod y pandemig coronafirws, meddai grŵp hawliau mewn adroddiad. Yn ôl adroddiad Amnest Rhyngwladol ar gartrefi nyrsio yng Ngwlad Belg, fe wnaeth awdurdodau’r wlad “gefnu” ar bobl oedrannus mewn cartrefi nyrsio a buont farw’n “gynnar” oherwydd diffyg gofal iechyd digonol, yn ysgrifennu Busra Nur Bilgic Cakmak.

Dywedodd yr adroddiad - a baratowyd trwy gyfweliadau â phobl mewn cartrefi nyrsio, gweithwyr, a rheolwyr ym mis Mawrth-Hydref - mai 61% o'r rhai a fu farw yn y cyfnod hwn yn y wlad oedd y rhai a arhosodd mewn cartrefi nyrsio. Yng Ngwlad Belg, gyda phoblogaeth o 11.4 miliwn, cofnodwyd 535,000 o achosion a mwy na 14,000 o farwolaethau ers dechrau'r pandemig COVID-19.

Yn ôl yr adroddiad, fe wnaeth awdurdodau oedi cyn cymryd mesurau i amddiffyn pobl oedrannus sy'n aros mewn cartrefi nyrsio. Dadleuodd yr adroddiad hefyd, tan fis Awst, nad oedd capasiti'r prawf yn ddigonol ar gyfer gweithwyr mewn cartrefi nyrsio, a wasanaethodd heb offer amddiffynnol digonol am amser hir.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Gwlad Belg yn lansio lifftiau awyr cleifion COVID i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

By

Mae ail don ymchwydd Gwlad Belg o achosion COVID-19 wedi ei gorfodi i symud rhai cleifion sy'n ddifrifol wael, llawer ar beiriannau anadlu, i'r Almaen gyfagos, a dechreuodd ambiwlansys awyr hedfan cleifion Gwlad Belg ymhellach i'r wlad ddydd Mawrth (3 Tachwedd), ysgrifennu Philip Blenkinsop a .

Mae gweithredwr yr hofrennydd yn cludo pob dioddefwr COVID y tu mewn i fag plastig tryloyw enfawr wedi'i gysylltu â dyfeisiau meddygol. Mae'r rhan fwyaf o'r cleifion a drosglwyddir yn cael eu mewnori ac ar beiriannau anadlu.

Roedd gan Wlad Belg ymhlith y tollau marwolaeth uchaf y pen o’r don coronafirws gyntaf ym mis Mawrth-Ebrill, ac erbyn hyn mae ganddi nifer uchaf y pen Ewrop o heintiau newydd a gadarnhawyd, yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

Mae gan y wlad o 11 miliwn o bobl 7,231 o gleifion COVID yn yr ysbyty, mae 1,302 ohonyn nhw mewn gofal dwys a mannau problemus lleol, fel dinas ddwyreiniol Liege, wedi gweld gallu gwelyau gofal dwys yn cael eu cyrraedd.

Dechreuodd ambiwlansys fynd â chleifion dros y ffin yr wythnos diwethaf ac maent hyd yma wedi trosglwyddo 15. Dechreuodd hofrenyddion ambiwlans awyr drosglwyddo cleifion yn ddyfnach i'r Almaen o ddydd Mawrth.

Dywedodd Olivier Pirotte, cydlynydd llawdriniaethau Canolfan Feddygol Heliporte (canolfan feddygol hofrennydd), fod angen trafnidiaeth awyr i leihau'r amser teithio i gleifion.

Byddai taith fel i ddinas Muenster yn yr Almaen yn cymryd o leiaf dair awr ar y ffordd, ond gellir ei wneud hyd at dair gwaith yn gyflymach mewn awyren, a gyda llai o sioc i'r claf megis o lympiau ffordd.

Dywedodd Martin Kotthaus, llysgennad yr Almaen i Wlad Belg, fod mecanwaith wedi’i sefydlu i ganiatáu i gleifion Gwlad Belg drosglwyddo i ysbytai yn nhalaith yr Almaen Gogledd Rhine-Westphalia, lle mae mwy o gapasiti sbâr.

“Yn y don gyntaf, roedd gan yr Almaen fwy na 230 o gleifion o’r Eidal, Ffrainc a’r Iseldiroedd. Nawr rydyn ni’n estyn ein cymorth i Wlad Belg, ”meddai wrth Reuters. “Ond yn y dyfodol, efallai mai Almaenwyr fyddai’n gorfod dod i Wlad Belg.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd