Cysylltu â ni

Canser

Dewisiadau ffordd o fyw a churo canser

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Hydref, trefnodd Grŵp Kangaroo ddadl ar-lein ar Gynllun Curo Canser Ewrop, menter flaenllaw’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides. Roedd y weminar, dan gadeiryddiaeth Michael Gahler ASE, Llywydd Grŵp Kangaroo, yn cynnwys cyflwyniad gan yr Athro David Nutt o Imperial College London ac yn cynnwys Deirdre Clune, ASE a Tomislav Sokol, ASE.

Trafododd y digwyddiad botensial lleihau niwed i helpu dinasyddion yr UE i wneud dewisiadau ffordd iachach o fyw a sut y gallai hynny helpu i atal canser.

Mae'r canlynol yn grynodeb o'r weminar, o gyflwyniad yr Athro Nutt, i gyfraniadau ASEau Clune a Sokol a'r sesiwn Holi ac Ateb.

Panel

 • Yr Athro David Nutt, Coleg Imperial Llundain
 • Deirdre Clune, ASE EPP
 • Tomislav Sokol, ASE EPP
 • Michael Gahler, ASE EPP

Cyflwyniad

 • Cyflwynodd Michael Gahler y digwyddiad, gan ddweud y gellir atal 40% o ganserau yn Ewrop a gall cymell dinasyddion Ewropeaidd i ddewis opsiynau iachach fynd rhywfaint o'r ffordd tuag at helpu i atal y canserau hyn, fel y rhai a achosir gan alcohol a thybaco.

Yr Athro David Nutt

 • Cyflwynodd yr Athro Nutt i'r weminar ar egwyddorion lleihau niwed, yn enwedig mewn perthynas ag alcohol a thybaco.
 • Amlinellodd y gall mesurau ataliol megis cynyddu trethiant, addysgu ar niweidiau, cynyddu'r oedran ar gyfer defnyddio alcohol a thybaco, cyfyngu ar y lleoliadau lle gellir eu prynu a'r amseroedd y gellir eu prynu oll helpu i leihau'r niwed a achosir gan alcohol a tybaco.
 • Dywedodd hefyd y bydd galluogi mynediad at ddewisiadau amgen mwy diogel fel snus ac e-sigaréts i ysmygwyr fel dulliau a all leihau canserau a achosir gan ysmygu.
 • O ran tybaco, dywedodd Nutt: “Nid yr hyn sy’n achosi canser mewn ysmygwyr, yw’r nicotin, ond y tar.” Cyflwynodd ddadansoddiad o lefel y niwed sy'n gysylltiedig â gwahanol ffyrdd o gyflenwi nicotin gan ddangos pa mor wahanol iawn oeddent, gyda sigaréts y mwyaf niweidiol o'u cymharu â snus ac anwedd.
 • Tynnodd Nutt sylw at brofiad Sweden gyda snus fel enghraifft o sut y gall dewisiadau amgen llai niweidiol i ysmygu leihau canserau a achosir gan ysmygu, gan ddweud: “Mae Snus wir yn lleihau canser.”
 • Tynnodd Nutt sylw at y ffaith bod y defnydd o sigaréts yn Norwy wedi gostwng tra bod y defnydd o snus wedi cynyddu, gan ddangos bod nifer cynyddol o Norwyaid yn rhoi’r gorau i ysmygu am snus.
 • Tynnodd Nutt sylw hefyd: “mae e-sigaréts yn hynod isel mewn carcinogenau.” Dywedodd “gallwn ddweud, bron yn sicr, y bydd e-sigaréts yn lleihau canserau’r geg a’r ysgyfaint o gymharu ag ysmygu.”
 • Dangosodd Nutt dystiolaeth o UDA bod ysmygu tybaco mewn pobl ifanc wedi gostwng er gwaethaf y ffaith bod mwy yn anweddu. Mae hyn, meddai, yn cadarnhau nad oes “effaith porth” o anweddu i ysmygu.
 • Dywedodd Nutt y gallai yfed a mesur alcohol 25 gram y dydd fod yn lleihau eich risg o ganser ceudod y geg o draean.
 • Tynnodd Nutt sylw at y ffaith y rhagwelir y bydd codiadau treth alcohol yn lleihau nifer yr achosion o ganserau a achosir gan alcohol.

Deirdre Clune, ASE

 • Dywedodd Clune fod Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar Curo Canser (BECA) yn cydnabod bod gan “arferion, eu ffordd o fyw a’u ffordd o fyw,” ac y bydd y pwyllgor yn canolbwyntio ar bob maes o ganser, ar draws atal, diagnosisau cynnar, triniaeth a gofal
 • Pwysleisiodd fod angen dull cydgysylltiedig, gyda BECA yn canolbwyntio ar atal fel maes allweddol gan fod modd atal 40% o ganserau.
 • Tynnodd Clune sylw at enghraifft snus yn Sweden fel rhywbeth y gallai BECA “ddal gafael arno.” Dywedodd fod ysmygwyr fel arfer yn dechrau ysmygu pan fyddant yn ifanc, ac mae'n anghyffredin iawn i ysmygwyr fynd ag ef yn nes ymlaen mewn bywyd.
 • Dywedodd Clune fod angen i bobl ddeall bod ysmygu yn gaeth ac y gall dewisiadau amgen mwy diogel fod yn ffordd ymlaen. Tynnodd sylw at y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn cysylltu ysmygu â chanser yr ysgyfaint yn unig, tra ei fod mewn gwirionedd yn achosi llawer o rai eraill.
 • Tynnodd sylw at ffaith debyg gyda chanser alcohol ac afu. Cydnabu y gall cyfyngu ar werthu alcohol fod yn effeithiol ac y dylid edrych ar werthu alcohol i bobl ifanc.
 • Tynnodd Clune sylw at gyfyngiadau ar hysbysebu alcohol ac yn arbennig cyfyngiadau ar hysbysebu ar y teledu ac mewn chwaraeon fel rhai sydd wedi newid ymddygiad ffordd o fyw.
 • Dywedodd ei bod yn gobeithio y bydd adroddiad BECA yn uchelgeisiol ac yn argymell gweithredu ar alcohol a thybaco. Mae hi'n cydnabod bod gan BECA lawer i'w wneud, a bydd mewnbwn gan arbenigwyr fel Nutt yn eu helpu yn eu gwaith. Pwysleisiodd fod atal yn sicr yn faes lle mae BECA yn gobeithio chwarae rôl.

Tomislav Sokol, ASE

 • Roedd cyflwyniad Said Nutt yn ddiddorol, o ran y dystiolaeth a gyflwynwyd. Dywedodd Sokol fod angen gwneud penderfyniadau yn llym ar y dystiolaeth sydd ar gael a bod rhywbeth yn brin. Tynnodd sylw at y ffaith bod sgyrsiau ag academyddion ac ymchwilwyr yn hynod bwysig i'r Senedd.
 • Cyfeiriodd Sokol at y dyfarniad llys blaenorol yn Ewrop ar snus. Dywedodd fod llysoedd Ewrop yn aml yn dibynnu ar asesiadau effaith a wneir gan y Comisiwn, gan nad yw'r llysoedd eu hunain yn yr ardaloedd hyn i benderfynu ar eu pennau eu hunain.
 • Pwysleisiodd Sokol bwysigrwydd rheolau wedi'u cysoni ledled yr UE a dywedodd bod yn rhaid bwydo tystiolaeth i'r Comisiwn.
 • Tynnodd Sokol sylw y gall pobl yn aml benderfynu drostynt eu hunain ar ddewisiadau ffordd iach o fyw, ond mae angen iddynt gael y wybodaeth fwyaf bosibl i wneud hynny, a dywedodd fod hwn yn un maes lle gall yr UE chwarae rhan bwysig.
 • Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd adroddiad BECA a fydd yn cael ei anfon at y Comisiwn yn uchelgeisiol ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

Canser

EAPM: Sefydliad canser rhithwir ar y cardiau, diwygio LCA ac asiantaeth clefydau heintus

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - dyma'r weiddi olaf ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM (1 Gorffennaf), felly peidiwch ag anghofio cofrestru a lawrlwytho eich agenda, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ychydig ddyddiau i ffwrdd ...

Bydd cynhadledd EAPM yn gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal a Slofenia ddydd Iau 1 Gorffennaf.

Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod. Rhennir y gynhadledd yn sesiynau sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol:   Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Citizen Trust; Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio; Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig a Sesiwn 4: Scyrchu cleifion Mynediad at Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru yma, a dadlwythwch eich agenda yma.

Sefydliad canser rhithwir wedi'i gynnig gan adroddiad drafft y Pwyllgor 

Fel yr amlygwyd ddydd Gwener diwethaf, roedd yr adroddiad drafft gan bwyllgor canser arbennig Senedd Ewrop ar gael yr wythnos diwethaf. Ar hyn o bryd, bydd hyn yn agored i welliant gan wleidyddion Ewropeaidd. 

Un agwedd ychwanegol a gafodd ei chynnwys yn yr adroddiad oedd y cynnig i greu “Sefydliad Canser Ewropeaidd rhithwir” wedi’i wneud yn gyhoeddus heddiw (29 Mehefin). Mae EAPM yn cefnogi hyn. 

Fel y trafodwyd yr wythnos diwethaf, mae'r adroddiad, a ysgrifennwyd gan ASE Véronique Trillet-Lenoir yn Ffrainc (Adnewyddu Ewrop), yn ailadrodd llawer o'r pwyntiau a'r pryderon a godwyd yng Nghynllun Curo Canser y Comisiwn.

Yn yr adroddiad, sy'n anelu at gryfhau ymateb yr UE i'r afiechyd, mae Trillet-Lenoir yn awgrymu creu sefydliad canser rhithwir. Nod y sefydliad fyddai creu map ffordd i gydlynu “ymgyrchoedd atal ar raddfa fawr ac ymgyrchoedd cyfathrebu effeithiol ar hybu iechyd mewn rhaglenni addysgol.” 

Byddai'r sefydliad a gynlluniwyd hefyd yn gyfrifol am gysylltu a helpu i weithredu llawer o'r elfennau a gyflwynwyd gan Gynllun Canser y Comisiwn. Er enghraifft, gallai gynnal y cynlluniedig Canolfan Wybodaeth ar Ganser. Gallai hefyd helpu i greu arferion gorau rhwng Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd a chanolfannau canser Cynhwysfawr. Gallai'r sefydliad hefyd helpu gyda “nodi blaenoriaethau ymchwil ac o bosibl alluogi datblygu llu ymchwil canser cydgysylltiedig ac effeithlon yn Ewrop.” 

Wrth gwrs ac fel erioed, eir i'r afael â mater cyllidebu yn yr adroddiad hefyd gyda galwad i aelod-wledydd roi digon o arian o'r neilltu i weithredu cynllun y Comisiwn, yn ogystal â'u cynlluniau canser eu hunain ar lefel genedlaethol. “Ni ddylid dyrannu mwy na 30 [y cant] o Gynllun Canser Curo Ewrop i weithredu’r [Rhaglenni Rheoli Canser Cenedlaethol]”. Neilltuir cyllideb gyfyngedig o € 4 biliwn ar lefel pan-UE. 

Mae pwyllgor iechyd y Senedd yn iawn yn newid newid ar gyfer asiantaeth clefydau heintus

Pleidleisiodd pwyllgor iechyd Senedd Ewrop heddiw (29 Mehefin) o blaid cryfhau mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC). Pleidleisiodd chwe deg saith o ASEau o blaid, wyth yn erbyn ac un yn ymatal, yn ôl gwasanaeth wasg y pwyllgor iechyd. 

Hawliau a chamweddau yn ystod pandemig

Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas siaradodd ag ASEau yn y pwyllgor iechyd ddydd Llun (28 Mehefin), gan fanylu ar ddogfen gwersi a ddysgwyd gan y Comisiwn COVID-19, ynghylch yr hawliau a'r camweddau yn ystod 16 mis diwethaf y pandemig. Y wers gyffredinol? Nid yw’r UE “wedi cymryd parodrwydd iechyd yn ddigon difrifol cyn y pandemig”, meddai Schinas. 

Schinas ni ddaliodd yn ôl pan ddywedodd fod ymateb cynnar yr UE yn “dameidiog, ad hoc, dros dro,” a bod mesurau “yn dameidiog a heb eu cydlynu” ar lefel yr UE. Atgoffodd ASEau o'r gwaharddiadau allforio a'r ymladd offer amddiffyn personol yn lliwio dyddiau cynnar y pandemig, a oedd yn embaras i'r UE. 

Schinas defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i wthio am fwy o gydlynu iechyd ar lefel yr UE, gan ddadlau mai dim ond rhywun â “ffydd wael… a fyddai’n herio” bod pethau’n well pan fyddai gwledydd yn gweithio gyda’i gilydd. Tynnodd Schinas baralel i argyfwng ariannol 2008, a ysgogodd yr UE i sefydlu’r “undeb bancio”, gan ddweud: “Yno roedd gweithred yr UE yn bendant.” Byddai 10 cynnig gwahanol yn y gwersi a ddysgwyd yn helpu i sefydlu undeb iechyd tebyg.

Daeth  Peter Liese yr EPP beio’r Gwyrddion a’r Chwith am fod yn wyliadwrus o gytundebau prynu ymlaen llaw ar gyfer brechlynnau. Fe wthiodd hefyd am fwy o fuddsoddiad ar gapasiti gweithgynhyrchu, gan dynnu sylw at sut roedd yr UE yn caniatáu allforion “heb unrhyw reolaeth” am gyfnod rhy hir. Michele Rivasi o'r Gwyrddion, yn y cyfamser, eisiau mwy yng nghyfathrebiad y Comisiwn ar yr oedi wrth gyflenwi brechlyn a'r “fiasco” ar brynu brechlynnau ar y cyd, yn ogystal â'r tryloywder - neu ddiffyg hynny - dros eu contractau a'u costau. 

Dywed WHO y gallai technoleg iechyd Biased AI roi gwledydd tlotach dan anfantais

Er bod gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i wneud gofal iechyd yn fwy hygyrch ac effeithlon, mae hefyd yn agored i ragfarnau cymdeithasol, economaidd a systemig sydd wedi ymwreiddio yn y gymdeithas ers cenedlaethau.

Y gwir yw, mae bodau dynol yn dewis y data sy'n mynd i mewn i algorithm, sy'n golygu bod y dewisiadau hyn yn dal i fod yn destun rhagfarnau anfwriadol a all effeithio'n negyddol ar grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gall y rhagfarnau hyn ddigwydd ar unrhyw gam o ddatblygiad a defnydd AI, p'un a yw'n defnyddio setiau data rhagfarnllyd i adeiladu algorithm, neu'n defnyddio algorithm mewn cyd-destun gwahanol i'r un y bwriadwyd yn wreiddiol ar ei gyfer. Y ffynhonnell fwyaf cyffredin o ragfarn yw data nad yw'n cynrychioli'r boblogaeth darged yn ddigonol. 

Gall hyn arwain at oblygiadau niweidiol i rai grwpiau. Er enghraifft, mae menywod a phobl o liw fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treialon clinigol. Fel y mae eraill wedi nodi, pe bai algorithmau sy'n dadansoddi delweddau croen yn cael eu hyfforddi ar ddelweddau o gleifion gwyn, ond eu bod bellach yn cael eu defnyddio'n ehangach, gallent o bosibl fethu melanomas malaen mewn pobl o liw.

Mae PM yr Eidal, Draghi, yn cefnogi diwygio LCA 

“Mae angen atgyfnerthu a diwygio’r LCA arnom,” Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi wedi dweud. O ran brechlynnau: “Y ddadl yw bod Sputnik wedi methu â chael cymeradwyaeth LCA ac mae'n debyg na fydd byth. Nid yw’r brechlyn Tsieineaidd yn ddigon i frwydro yn erbyn yr epidemig. ” 

“Nid yw’r epidemig drosodd, nid ydym allan eto. Ychydig wythnosau yn ôl roedd gan y DU achosion mwy neu lai cyfartal o gymharu â Ffrainc heddiw. Heddiw maen nhw ugain gwaith yn fwy tebygol, felly mae angen mwy o benderfyniad, sylw ac ymwybyddiaeth ar yr epidemig. 

“Mae angen i ni gadw’r pwysau ar y cyfnewidiadau yn uchel ac rydyn ni’n parhau i’w gwneud. Mae'n bwysig iawn nodi datblygiad amrywiadau a heintiau newydd ar unwaith. Rydyn ni'n defnyddio llawer mwy, ” Dreigiau ychwanegodd. 

Yn ddiweddarach ymatebodd Draghi i gwestiwn ynghylch sut y byddai'r diwygiad LCA a gyhoeddwyd yn gweithio. “Mae'n gyflym iawn i ddweud, ond rydw i wedi codi'r mater hwn fy hun. Mae yna gydlynu penodol wedi bod. Gobeithio y bydd asiantaethau eraill yn ei ddefnyddio mewn gwledydd eraill ac yn meddwl am yr Unol Daleithiau.

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - mwynhewch weddill eich wythnos, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a pheidiwch ag anghofio, dyma'ch cyfle olaf i gofrestru ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM ar 1 Gorffennaf yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Parhau Darllen

Cancr y fron

Pennaeth iechyd yr UE: Mae mynediad at driniaeth canser gynaecolegol yn wahanol iawn ar draws yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae anghydraddoldeb mawr o ran mynediad at wasanaethau a thriniaethau canser menywod ledled yr UE, yn ôl pennaeth iechyd y bloc, a amlygodd rôl cynllun Canser Curo Ewrop wrth bontio'r gwahaniaethau hyn.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, fod angen “torri’r distawrwydd” a siarad yn agored am ganserau gynaecolegol. 

Ychwanegodd fod yn rhaid i’r UE “sicrhau bod pob merch ym mhob cornel o’r UE, yn cael y gefnogaeth, yn cael mynediad at y sgrinio a’r brechu, y wybodaeth a’r gofal amlddisgyblaethol y dylent fod yn ei gael”.

Mae ei gobeithion ymlaen Ewropcynllun canser curo canser, y mae'n rhaid iddo ddod â “newid go iawn”. 

“Dyma mae dinasyddion Ewropeaidd yn ei ddisgwyl gennym ni. A chredaf hefyd nad oes gennym hawl i'w methu. Mae gennym ni gyfle ac mae angen i ni fachu arno, ”meddai Kyriakides.

EwropGosodwyd Cynllun Beating Cancer Cancer yn 2020 i fynd i’r afael â llwybr cyfan y clefyd, o atal i driniaeth, gyda’r nod o gydraddoli mynediad at ofal, diagnosis a thriniaeth o ansawdd uchel ar draws y bloc.

Anghydraddoldebau ar draws y bloc

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae mynediad at ganfod a thrin canser yn wahanol iawn ar draws y bloc. 

Dywedodd Antonella Cardone, cyfarwyddwr y glymblaid cleifion canser Ewropeaidd (ECPC), fod rhaglenni sgrinio yn arwain at ostyngiad rhyfeddol mewn mynychder a marwolaethau ond “mae gwahaniaethau mawr mewn sgrinio rhwng gwahanol aelod-wladwriaethau’r UE”.

Mae hyn yn golygu nad yw llawer o fenywod yn cael eu diagnosio'n ddigon buan pan fydd modd trin y clefyd ac y gellir ei wella yn aml.

Mae'r nifer uchaf o achosion o ganser menywod canser y fron, sy'n cyfrif am 88% o achosion canser ymhlith menywod. 

Ond mae'r mynediad at sgrinio sy'n helpu i ganfod canser mewn perygl yn gynnar i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 6% i 90% ymhlith aelod-wladwriaethau. Mae sgrinio am ganser ceg y groth i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 25% i 80% yn yr UE.

“Mae’r ystadegau hyn yn cynrychioli […] canfod yn gynnar, sy’n arwain at driniaeth gynnar, ac achub bywyd. Neu ganfod yn hwyr, sy’n aml yn arwain at golli bywyd, ”meddai Kyriakides. Gellir atal tua 40% o achosion canser trwy strategaethau atal canser effeithiol. 

Ychwanegodd y Comisiynydd fod cynllun canser yr UE “yn anelu at gynnig canser y fron sgrinio i 90% o bobl sy'n gymwys ar ei gyfer erbyn 2025. ”

Yn ogystal â hyn, mae canllawiau Ewropeaidd newydd ar gyfer canser y fron mae diagnosis sgrinio yn cael ei gwblhau a bydd yn cael ei lansio ddiwedd mis Mehefin.

Ar ôl sawl blwyddyn, dylid rhyddhau canllawiau ar ganser y colon a'r rhefr a serfigol hefyd. 

Dylent “arwain at well sgrinio a diagnosis, gwell gwybodaeth ac ymwybyddiaeth i fenywod a gwell hyfforddiant i weithwyr iechyd”, meddai Kyriakides.

Mae triniaeth, yn ogystal â chanfod, hefyd yn anghyfartal rhwng aelod-wladwriaethau. 

Er enghraifft, cyfraddau goroesi yn dilyn triniaeth ar gyfer canser y fron amrywio 20% ymhlith gwledydd yr UE. 

“Rwy’n benderfynol bod gan bob claf yr un cyfleoedd am ofal, ni waeth ble maent yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd. Nod y cynllun canser yw cefnogi’r nod hwn, ”meddai Kyriakides, gan ychwanegu y bydd“ rhaglenni seicolegol, cymdeithasol, maethol, cwnsela rhywiol ac adsefydlu ”yn cael eu cynnig i gleifion.

Mwy i'w wneud i fynd i'r afael â chanser menywod

Nid canfod a thrin yw'r unig rannau o'r cynllun sy'n canolbwyntio'n benodol ar fenywod. 

Mae papiloma-firws dynol yn darged arall. Mae'n achosi canser ceg y groth, sef yr ail ganser mwyaf cyffredin ymhlith menywod rhwng 15 a 39 oed.

Y nod, meddai Kyriakides, “yw dileu canser ceg y groth a achosir gan y papiloma-firysau dynol trwy frechu o leiaf 90% o boblogaeth darged merched yr UE erbyn 2030 ″. 

Dywedodd Romana Jerković, ASE sosialaidd Croateg ac aelod o’r rhyng-grŵp ar ganser, er bod modd atal canser ceg y groth ag imiwneiddio “mae cyfraddau brechu yn erbyn y feirws papiloma dynol yn bryderus o isel mewn rhai gwledydd Ewropeaidd. Mae'n hen bryd i'r aelod-wladwriaethau lapio'u hymdrechion a sicrhau bod eu poblogaeth darged yn cael ei brechu ”.

Ychwanegodd Kyriakides fod y cynllun hefyd yn mynd i’r afael â “heriau sy’n wynebu goroeswyr canser”. 

“Ein nod yw lansio'r mentrau 'bywyd gwell i gleifion canser', gan gynnwys creu canolfan ddigidol rithwir i gleifion canser Ewropeaidd. Bydd hyn yn cefnogi cyfnewid data cleifion, a monitro cyflyrau iechyd goroeswyr, ”meddai. 

Tynnodd Jerković sylw hefyd at bwysigrwydd digideiddio a rheoli data yn well. 

“Gall cyfnewid y data a’r wybodaeth yn well ac yn gyflymach fod yn ffactorau achub bywyd wrth driniaeth rhywun,” meddai, gan ychwanegu y bydd gofod data iechyd Ewropeaidd yn chwarae rhan enfawr yng nghyrchiad data iechyd cleifion canser. 

Rhybuddiodd sra Urkmez, cyd-gadeirydd blaenorol Rhwydwaith Ewropeaidd Grwpiau Eiriolaeth Canser Gynaecolegol (ENGAGe), er EwropMae Cynllun Curo Canser yn mynd i'r afael â'r materion yn dda, “mae'n haws dweud na gwneud”. Tynnodd sylw at bwysigrwydd aros yn unedig “o ran nodau o’r fath”.

EwropBydd gan Gynllun Curo Canser Beating € 4 biliwn o gyllid, gan gynnwys € 1.25bn o'r rhaglen EU4Health yn y dyfodol.

Parhau Darllen

Canser

EAPM: Yn gryfach gyda'n gilydd yn erbyn canser a gyda rhannu data yn dda

cyhoeddwyd

on

Bore da, un ac oll, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae yna lawer o bositifrwydd ynglŷn â'r frwydr yn erbyn canser a'r ymgynghoriad ar y cynllun rhannu data iechyd, felly rhywfaint o newyddion da adfywiol wedi'r holl COVID diweddar digalondid cysylltiedig, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Datganiad Porto ar Ymchwil Canser

Lansiwyd Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn ystod Uwchgynhadledd Ymchwil Canser Ewrop 2021, a gynhaliwyd ar 3 Mai yn Sefydliad Oncoleg Portiwgal (IPO) ym Mhorto o dan Arlywyddiaeth Portiwgal Cyngor yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r datganiad a gyflwynwyd gan Weinidog Portiwgal, Manuel Heitor, yn ganlyniad i'r gwaith a wnaed gan sawl ymchwilydd, arweinwyr gwyddonol a chlinigol a llunwyr penderfyniadau gwleidyddol, sydd wedi atgyfnerthu'r angen i ehangu Cynllun Canser Curo Ewrop dros y misoedd diwethaf, yn enwedig trwy ymestyn ac atgyfnerthu'r Rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr (CCCs), yn seiliedig ar atgyfnerthu tri math o seilwaith ymchwil:

Seilwaith ymchwil trosiadol
Seilwaith treialon clinigol ac atal
Canlyniadau seilwaith ymchwil

Mae'r cydrannau seilwaith hyn yn cael eu hystyried fwyfwy yn hanfodol i atal, canfod yn gynnar, diagnosis, triniaeth, monitro triniaeth afiechyd a chefnogaeth a chymorth i gleifion. Mae cyfranogiad cenedlaethol yn y rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr yn cael ei arwain ym Mhortiwgal gan “Ganolfan Ganser Gyfun Porto”, a leolir yn Porto IPO, mewn partneriaeth â’i labordy cysylltiedig, i3S, a dderbyniodd arian o oddeutu EUR 15 miliwn yn ddiweddar ar gyfer offer newydd. o dan Raglen Weithredol Ranbarthol y Gogledd.

Mae Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn cryfhau ymrwymiad Llywyddiaeth Triawd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd (yr Almaen, Portiwgal a Slofenia) i leihau marwolaethau canser yn sylweddol erbyn 2030, gyda'r nod o 75% o gleifion canser yn Ewrop yn goroesi am o leiaf 10 mlynedd. Mae sicrhau'r nod hwn ledled Ewrop yn golygu atgyfnerthu datblygiad continwwm o weithgareddau ymchwil, o'r ymchwil sylfaenol i ymchwil glinigol, gan gynnwys atgyfnerthu'r rhwydwaith Ewropeaidd o Ganolfannau Canser Cynhwysfawr a'r tair cydran seilwaith ymchwil y soniwyd amdanynt uchod, yn ogystal â chyfranogiad gweithredol gan y cleifion. a'u cymdeithasau er mwyn lliniaru anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd.

Felly mae Datganiad Porto ar Ymchwil Canser yn galw ar holl ddinasyddion Ewrop a'u Aelod-wladwriaethau i ysgogi'r synergeddau ym meysydd cyllid rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd fel y bydd mynediad at seilwaith ymchwil canser yn haws ac yn decach.

Wrth siarad yn yr Uwchgynhadledd Ymchwil Canser ar 3 Mai, dywedodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ei bod yn allweddol bod Cynllun Canser y Comisiwn yn “gweithio law yn llaw” â Chenhadaeth Horizon Europe ar Ganser er mwyn “sicrhau cydlyniad rhwng nodau ymchwil ac amcanion polisi.” ataliwyd y rhaglen sgrinio bum mlynedd yn ôl oherwydd y nifer isel a bleidleisiodd ac mae angen ei huwchraddio, esboniodd. 

Y Comisiwn wedi agor ymgynghoriad ar gynllun rhannu data iechyd

Ar 3 Mai, cyhoeddodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus agored ar y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd (EHDS) - bloc adeiladu pwysig Undeb Iechyd Ewrop. Nod yr EHDS yw gwneud defnydd llawn o iechyd digidol i ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel a lleihau anghydraddoldebau. Bydd yn hyrwyddo mynediad at ddata iechyd ar gyfer atal, gwneud diagnosis a thriniaeth, ymchwil ac arloesi, yn ogystal ag ar gyfer llunio polisïau a deddfwriaeth. Bydd yr EHDS yn gosod hawliau unigolion i reoli eu data iechyd personol eu hunain yn greiddiol. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau ar agor ar gyfer ymatebion tan 26 Gorffennaf 2021. Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: ″ Bydd y Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn rhan hanfodol o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf. Bydd yn galluogi cydweithredu ledled yr UE ar gyfer gwell gofal iechyd, gwell ymchwil a llunio polisïau iechyd yn well. Rwy'n gwahodd yr holl ddinasyddion a rhanddeiliaid sydd â diddordeb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a'n helpu i drosoli pŵer data ar gyfer ein hiechyd. Bydd yn rhaid i hyn ddibynnu ar sylfaen gref o hawliau dinasyddion na ellir eu negodi, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. ″

Gall datrysiadau arloesol a thechnolegau digidol gan gynnwys deallusrwydd artiffisial (AI), drawsnewid systemau gofal iechyd. Maent yn eu gwneud yn fwy cynaliadwy ac yn gwella iechyd pobl. Mae datblygu'r technolegau hyn yn gofyn am fynediad diogel gan ymchwilwyr ac arloeswyr i lawer iawn o ddata iechyd.

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn canolbwyntio ar:

mynediad at ddata iechyd a'i ddefnyddio ar gyfer darparu gofal iechyd, ymchwil ac arloesi, llunio polisïau a phenderfyniadau rheoliadol;

meithrin marchnad sengl wirioneddol ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion iechyd digidol, gan gynnwys rhai arloesol.

Mae creu Gofod Data Iechyd Ewropeaidd yn un o flaenoriaethau allweddol y Comisiwn hwn ym maes iechyd. Pwrpas yr EHDS yw hyrwyddo cyfnewid data iechyd a chefnogi ymchwil ar strategaethau ataliol newydd, yn ogystal ag ar driniaethau, meddyginiaethau, dyfeisiau meddygol a chanlyniadau. Yn y Cyfathrebu ar y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Data, cyhoeddodd y Comisiwn ei amcan i sicrhau canlyniadau pendant ym maes data iechyd a deall y potensial a gynhyrchir gan ddatblygiadau mewn technolegau digidol. Mae casglu, cyrchu, storio, defnyddio ac ailddefnyddio data mewn gofal iechyd yn cyflwyno heriau penodol y mae angen mynd i'r afael â hwy.

Mae hyn yn gofyn am fframwaith rheoleiddio sy'n gwasanaethu buddiannau a hawliau unigolion orau, yn enwedig o ran prosesu data iechyd personol sensitif. Yn y cyd-destun hwn, mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig Deddf Llywodraethu Data (2020) gydag amodau ynghylch mynediad at ddata, a darpariaethau i feithrin ymddiriedaeth mewn rhannu data gwirfoddol. Mae hwyluso gwell mynediad at, a chyfnewid, data iechyd yn hanfodol er mwyn sicrhau mwy o hygyrchedd, argaeledd a fforddiadwyedd gofal iechyd. Bydd yn ysgogi arloesedd ym maes iechyd a gofal ar gyfer triniaeth a chanlyniadau gwell, ac yn annog atebion arloesol sy'n defnyddio technolegau digidol, gan gynnwys AI.

Iechyd cmae ommissioner yn cynnig uchelgeisiau ysgubol ar gyfer diwygio pharma a'r pwyllgor iechyd yn cyhoeddi ymateb drafft i'r strategaeth pharma

Ni ddylai unrhyw glaf yn Ewrop orfod mynd heb feddyginiaethau sydd eu hangen arno ef neu hi oherwydd arian neu rwystrau eraill, meddai’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides. 

Wrth siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac arlywyddiaeth Portiwgaleg yr UE, addawodd Kyriakides y bydd strategaeth fferyllol yr UE yn mynd i’r afael â’r materion craidd sy’n golygu nad yw meddyginiaethau ar gael i’r rhai sydd eu hangen. 

Bydd y strategaeth yn gorffen gyda chynnig deddfwriaethol, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn diwygio rheolau pharma sylfaenol yr UE, a fydd yn agor y drws i'r ailwampio. 

Gall parodrwydd Kyriakides i rwygo'r rheolau cyfredol wneud gwneuthurwyr cyffuriau yn nerfus, gan eu bod yn dibynnu ar fanteision fel detholusrwydd y farchnad i amddiffyn eu llinell waelod. Bydd diwygiad 2022 yn ystyried “y berthynas â hawliau eiddo deallusol i fynd i’r afael ag agweddau sy’n rhwystro gweithrediad cystadleuol marchnadoedd,” nododd. “Ni ddylai methiannau marchnadoedd fod yn fethiannau ein systemau iechyd.”

Mae Pwyllgor Senedd Ewrop ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi cyhoeddi ymateb drafft i Strategaeth Fferyllol y Comisiwn. Awdur yr adroddiad drafft yw ASE Sbaen Dolors Montserrat o Blaid Pobl Ewrop sy'n rapporteur ar gyfer y strategaeth fferyllol. Mae'r ddogfen yn galw ar y Comisiwn i fwrw ymlaen â nifer o flaenoriaethau a nododd yn y strategaeth fferyllol, a gyhoeddodd ym mis Tachwedd. Ymhlith y gofynion a wneir yn y drafft mae galwad ar y Comisiwn “i ymgorffori meini prawf newydd yn y system o gymhellion ar gyfer ymchwilio i, a datblygu meddyginiaethau newydd ar gyfer anghenion therapiwtig nas diwallwyd.” Mae hefyd yn gofyn i'r Comisiwn adolygu cymhellion a gwella tryloywder prisiau.

Gwendidau pharma'r UE

Symudodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (5 Mai) i leihau dibyniaeth y bloc ar gyflenwadau tramor o gynhyrchion mewn meysydd allweddol fel fferyllol a thechnoleg ddigidol. Mae'r fenter yn rhan o strategaeth ddiwydiannol wedi'i diweddaru gyda'r nod o gryfhau marchnad sengl yr UE, ac fe'i cyflwynwyd ochr yn ochr â chynnig am reoliadau newydd i fynd i'r afael ag ystumiadau a achosir gan gymorthdaliadau tramor yn y bloc.

Mae strategaeth ddiwydiannol newydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ddiweddariad o un a wnaed ym mis Mawrth 2020, cyn i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod COVID-19 yn bandemig. Mae corononirus wedi dryllio llanast yn yr UE 27 aelod, gan wneud yn ymwybodol y gallai gorddibynnu ar fewnforion ar gyfer cydrannau allweddol fel y rhai sy'n ofynnol mewn cynhyrchu cyffuriau a lled-ddargludyddion amharu ar sectorau cyfan.

"Rydyn ni'n diweddaru ein strategaeth ddiwydiannol, gan gymhwyso'r wybodaeth rydyn ni wedi'i chasglu yn ystod y pandemig, gan dynnu ar y gwersi a ddysgwyd a'r dystiolaeth sydd ar gael," meddai Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Valdis Dombrovskis, wrth gynhadledd newyddion ddydd Mercher. Dywedodd fod tri ffactor allweddol wedi dylanwadu ar y meddwl ar y strategaeth newydd. Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at rai breuder yn y farchnad sengl pan fydd yn agored i fathau penodol o aflonyddwch. Bu tuedd gynyddol mewn sawl awdurdodaeth i ddadansoddi gwendidau mewn cadwyni gwerth strategol allweddol. Ac mae'r achos busnes dros drawsnewid gwyrdd a digidol yr UE wedi dod yn gryfach fyth, meddai Dombrovskis.

Mae Ewrop yn dibynnu ar drydydd gwledydd, yn bennaf Tsieina ac India, yn ei chadwyni cyflenwi fferyllol, yn ôl dogfen waith staff y Comisiwn.

Rhaglen argyfyngau WHOme 'methu delio ag argyfyngau lluosog'

Mae pandemig coronafirws wedi datgelu bod rhaglen argyfyngau iechyd Sefydliad Iechyd y Byd “heb ddigon o offer i ddelio â phandemig byd-eang wrth ymateb ar yr un pryd i argyfyngau eraill”, gyda thanariannu cronig a than-staffio yn ei adael yn or-estynedig mewn rhai meysydd, adroddiad newydd wedi darganfod.

Mae'r adroddiad, a ysgrifennwyd gan y Pwyllgor Goruchwylio a Chynghori Annibynnol ar gyfer rhaglen argyfyngau iechyd Sefydliad Iechyd y Byd, yn cynnwys Mai 2020 i Ebrill 2021 a bydd yn cael ei gyflwyno yng Nghynulliad Iechyd y Byd yn ddiweddarach y mis hwn. Cadeirir y pwyllgor gan Felicity Harvey, athro gwadd yn Sefydliad Arloesi Iechyd Byd-eang Imperial College London.

Roedd yn rhaid i'r rhaglen drosoleddu'r sefydliad cyfan yn ystod y pandemig a chryfhau partneriaethau ag aelod-wledydd a grwpiau arbenigol i oresgyn yr heriau hynny, darganfu'r panel.

Cyfeiriodd yr adroddiad yn benodol at y Cyflymydd Offer Mynediad at COVID-19, y mae COVAX yn rhan ohono, gan nodi ei fod wedi “cael trafferth gyda diffygion ewyllys wleidyddol a chydsafiad byd-eang, gallu cynhyrchu brechlynnau cyfyngedig a buddsoddiad ariannol annigonol.”

Tystysgrif Werdd Ddigidol

Dylai pasbort COVID, fel y’i gelwir, yr UE - y Dystysgrif Werdd Ddigidol - i deithio’n rhydd yn ystod y pandemig fod yn barod i’w ddefnyddio o ddiwedd mis Mehefin, yn ôl y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders. Ym Mhwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) Senedd Ewrop ddydd Mawrth (4 Mai), dywedodd Reynders y bydd y dystysgrif yn cael ei defnyddio cyn yr haf. “Rydyn ni eisiau sicrhau bod holl ddinasyddion yr UE yn derbyn yr un driniaeth pan fydd aelod-wladwriaethau’n codi cyfyngiadau ar symud yn rhydd i ddeiliaid brechlynnau, adferiad neu dystysgrifau prawf,” meddai. Y mis diwethaf, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer y dystysgrif, a fydd yn darparu prawf bod unigolyn wedi cael ei frechu yn erbyn COVID-19, bod ganddo imiwnedd naturiol ohono, neu fod ganddo ganlyniad prawf negyddol yn ddiweddar.

Ar 26 Mawrth, lansiodd Senedd Ewrop weithdrefn gyflym i gyflymu cymeradwyaeth y dystysgrif, ac ar hyn o bryd mae'r Senedd a'r Aelod-wladwriaethau yn negodi'r manylion ymarferol. Mewn egwyddor, fodd bynnag, yr aelod-wladwriaethau unigol sy'n penderfynu pa ganlyniadau sydd ynghlwm wrth y ddogfen. Gallai'r rhain gynnwys, er enghraifft, mynediad am ddim i'r diriogaeth heb gwarantîn gorfodol.

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach, cael penwythnos rhagorol, a'ch gweld yr wythnos nesaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd